Home / Publicaties

Publicaties

Ontdek het inzicht en thought leadership van onze juridische experts. In onze Expert Guides, die door advocaten vanuit al onze jurisdicties worden geschreven, bieden wij diepgaand onderzoek en inzichten aan die zowel on- als offline gelezen kunnen worden. Hier vindt u ook Law Now-artikelen met juridische analyses, commentaar en inzichten die u helpen te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst en nog veel meer.


Expertise
27/05/2021
Ar­beids­rech­te­lij­ke, so­ci­aal ze­ker­heids­rech­te­lij­ke en pen­si­oen­as­pec­ten -...
 me­di­um­De glo­ba­li­se­ring leidt er­toe dat veel Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen deel uit­ma­ken van een dy­na­mi­sche groep die in­ter­na­ti­o­naal wordt ge­stuurd. De aan de glo­ba­li­se­ring ver­bon­den be­drijfs­ri­si­co’s ge­ven...
26 april 2021
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie
De le­den van de groep ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie zijn aan­dach­ti­ge wa­kers van de ont­wik­ke­ling van ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie bin­nen hun vak­ge­bied. Ze heb­ben een pas­sie voor in­no­va­tie en zijn ge­spe­ci­a­li­seerd...
16/03/2021
In­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se "duur­zaam­heids"-ver­or­de­ning: wat zijn...
De kern van de Eu­ro­pe­se ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le dien­sten­sec­tor ("SF­DR"/"Ver­or­de­ning") is op 10 maart 2021 in wer­king ge­tre­den en, aan de voor­avond...
17 november 2020
CMS Dis­pu­tes Talk
In the­se un­cer­tain ti­mes, glo­bal bu­si­nes­ses in al­most eve­ry sec­tor are fa­cing chal­len­ges brought about by an un­pre­ce­den­ted ope­ra­ti­o­nal cli­ma­te. Ac­ti­ons and de­ci­si­ons ta­ken du­ring and im­me­di­a­te­ly af­ter...
02/11/2020
CO­VID-19: Cer­ti­fi­caat no­dig om de aan­we­zig­heid op de werk­plaats te recht­vaar­di­gen
Wij wil­len uw aan­dacht ves­ti­gen op het feit dat er af­ge­lo­pen zon­dag een nieuw mi­nis­te­ri­eel be­sluit werd uit­ge­vaar­digd dat voor­ziet in nieu­we maat­re­ge­len en ver­plich­tin­gen in hoof­de van de werk­ge­vers...
30/06/2020
Smart con­tracts: een toe­gan­ke­lijk over­zicht van­uit ju­ri­di­sche per­spec­tief
 me­di­um"Smart con­tracts: een toe­gan­ke­lijk over­zicht van­uit ju­ri­di­sche per­spec­tief" biedt ju­ri­di­sche pro­fes­si­o­nals een kri­tisch in­zicht in een van de po­ten­ti­eel meest dis­rup­tie­ve toe­pas­sin­gen van dit...
07/05/2020
De te pres­te­ren op­zeg­gings­ter­mijn tij­dens een pe­ri­o­de van "co­vid-19" tij­de­lij­ke...
Lees­tijd: 2 mi­nu­ten Wat voor­ziet de wet­ge­ving op dit ogen­blik? Ter her­in­ne­ring, de hui­di­ge wet­ge­ving maakt een on­der­scheid tus­sen twee vor­men van tij­de­lij­ke werk­loos­heid: tij­de­lij­ke werk­loos­heid we­gens...
29/04/2020
On­der­gaat het over­heids­per­so­neel een ge­zond­heids­cri­sis?
Op 4 mei 2020 mo­gen de niet-es­sen­ti­ë­le be­drij­ven, die op 3 mei moesten slui­ten om­dat ze ‘so­ci­al dis­tan­cing’ on­vol­doen­de kon­den ga­ran­de­ren, op­nieuw op­star­ten op voor­waar­de dat zij een reeks ge­zond­heids­maat­re­ge­len...
05/03/2020
CO­RO­NA-VI­RUS : prak­ti­sche gids met com­mer­ci­ë­le en ju­ri­di­sche to­pics/aan­be­ve­lin­gen
We heb­ben de­ze prak­ti­sche gids op­ge­steld om de ju­ri­di­sche teams van on­der­ne­min­gen bij te staan in de aan­pak van de uit­da­gin­gen waar­mee ze ge­con­fron­teerd wor­den bij de snel­le en we­reld­wij­de ver­sprei­ding...
12/08/2019
Jaar­boek Om­ge­ving Te­Recht 2018
me­di­um­Het Jaar­boek Om­ge­ving­Te­recht be­vat vol­gen­de bij­dra­gen­De be­stuur­lij­ke fa­se in het Vlaams ont­ei­ge­nings­de­creet: een prak­tij­ke­va­lu­a­tie (Mat­thi­as Val­ke­niers)Be­grips­be­pa­ling, pro­ce­du­re en knel­pun­ten bij...
12 juli 2019
Ex­perts in Gam­bling Law
The gam­bling in­du­stry is con­stant­ly in a sta­te of chan­ge. Whi­le re­gu­la­to­ry li­be­ra­li­sa­ti­on is cre­a­ting new op­por­tu­ni­ties in so­me ju­ris­dic­ti­ons, tigh­te­ning le­gis­la­ti­on is clo­sing down ave­nues in others...
12/07//2019
Nieu­we re­gel­ge­ving zet de kwa­li­teit van de ge­zond­heids­zorg voor­op
Op 14 mei 2019 werd een nieu­we wet ge­pu­bli­ceerd in het Bel­gisch Staats­blad met be­trek­king tot de kwa­li­teits­vol­le prak­tijk­voe­ring in de ge­zond­heids­zorg.De­ze nieu­we wet van 22 april 2019 be­oogt de ver­be­te­ring...