Home / Europa / België / Bankwezen & Financiën

Bankwezen & Financiën

CMS heeft een van de grootste praktijken in bankwezen en financiën in Europa en levert lokale en pan-Europese expertise voor het volledige spectrum van bankwezen, financiën, regelgeving en kapitaalmarktrecht.

Wij zorgen ervoor dat onze diensten de markttendenzen steeds een stap voor zijn en anticiperen hiermee op de uitdagende omgeving van uw bedrijf.

Een commerciële aanpak op maat is van essentieel belang. Wij willen dat uw zaak floreert.

Of u nu een bank bent of een bedrijf, een financiële dienstverlener of een entiteit geconfronteerd met regelgeving, een beleggingsfonds of een openbare instantie, onze prioriteit is uw uitdagingen op te lossen en uw wereld voorop te plaatsen.

Ons netwerk bestaat uit meer dan 500 advocaten die gespecialiseerd zijn in bank en financiën met bewezen kennis op pan-Europees vlak dankzij een samenwerking van meer dan tien jaar.

Of u nu diepgaand lokaal advies of grensoverschrijdende expertise nodig hebt, onze teams staan voor u paraat. Wij selecteren de juiste mensen en stellen voor u een team samen dat het best beantwoordt aan de omvang van uw probleem.

Topkwaliteit bij projectbeheer gaat naadloos samen met expertise. Striktheid en vastberadenheid gaan naadloos samen met innovatie.

Wij streven ernaar om de marktontwikkelingen een stap voor te zijn om zo een duurzame relatie met u op te bouwen.

"The lawyers certainly know their field and never overcomplicate things; it's always the right answers and it's always good advice"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2022

"Excellent technological support, great network over several countries allowing the firm to render excellent advice in multiple jurisdictions deals at a high level. Great flexibility in proposing secondees during times we need more support. Very pleasant team with great know-how."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"Real legal and business partners. Always available, for complex and simple questions with an attention to fair billing."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"CMS Belgium have a strong and efficient legal team with deep experience in various fields of law. CMS have offices in various jurisdictions across the world, and it is always CMS Belgium who coordinate other CMS teams which is very convenient."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"Excellent legal team that works very well under pressure and within tight deadlines."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"Pragmatic approach to engagements made them a good choice for us, since we are a scaling fintech and needed quite focused and cost effective support."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

Feed

05/10/2022
PSD2: ver­scher­ping van de ver­eis­ten ter be­scher­ming van geld­mid­de­len
Van­af 31 de­cem­ber 2022 zul­len be­ta­lings­in­stel­lin­gen en in­stel­lin­gen voor elek­tro­nisch geld aan stren­ge­re voor­waar­den moe­ten vol­doen krach­tens een cir­cu­lai­re van de Na­ti­o­na­le Bank van Bel­gië (“NBB”)...
22/03/2022
In­schrij­vings­ver­eis­ten voor aan­bie­ders van dien­sten met vir­tu­e­le va­lu­ta
In na­vol­ging van de reeds eer­der ver­sche­nen nieuws­brief om­trent de nieu­we wet die dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va aan de an­ti­wit­was­wet­ge­ving on­der­werpt, is in­tus­sen even­eens het ko­nink­lijk be­sluit...
21/02/2022
Dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va wel­dra on­der toe­zicht van de FS­MA
Op 27 ja­nu­a­ri jongst­le­den kwam er een ein­de aan een tijd­perk waar­in het aan­bie­den van dien­sten in ver­band met vir­tu­e­le ac­ti­va geen ge­re­gle­men­teer­de ac­ti­vi­teit was in Bel­gië. Op die da­tum werd im­mers...
21/09/2021
Nieu­we re­gel­ge­ving om­trent pre-mar­ke­ting van fond­sen in Bel­gië
Be­heer­ders van al­ter­na­tie­ve in­stel­lin­gen voor col­lec­tie­ve be­leg­ging (“AICB’s”) die wen­sen na te gaan in hoe­ver­re be­leg­gers open­staan voor een be­paald be­leg­gings­idee of -stra­te­gie, wer­den tot voor...
31/08/2021
Be­stuur­ders van ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen kun­nen niet lan­ger wor­den...
Tot voor kort kon­den be­stuur­ders van ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen als zelf­stan­di­ge op­tre­den en te­ge­lij­ker­tijd hun ope­ra­ti­o­ne­le ta­ken als werk­ne­mer ver­vul­len. Die tijd is nu voor­bij. De­ze ken­te­ring is...
06/04/2021
Hoe te vol­doen aan de voor­schrif­ten van de Bel­gi­sche toe­zicht­hou­der in...
Naar aan­lei­ding van de in­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se Ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le­dien­sten­sec­tor (“SF­DR”) op 10 maart 2021, heeft de Bel­gi­sche...
02/04/2021
Brea­king news: De Bel­gi­sche Staat aan­spra­ke­lijk voor het fou­tief om­zet­ten...
Per ar­rest van 24 maart 2021 heeft het ar­beids­hof Ant­wer­pen, af­de­ling Has­selt de Bel­gi­sche Staat ver­oor­deeld tot het be­ta­len van een scha­de­ver­goe­ding aan een werk­ne­mer die bin­nen het ka­der van een ge­rech­te­lij­ke...
16/03/2021
In­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se "duur­zaam­heids"-ver­or­de­ning: wat zijn...
De kern van de Eu­ro­pe­se ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le dien­sten­sec­tor ("SF­DR"/"Ver­or­de­ning") is op 10 maart 2021 in wer­king ge­tre­den en, aan de voor­avond...
11/02/2021
Mi­ni­mum­in­houd van “ge­schikt­heids­ver­kla­rin­gen” voor niet-pro­fes­si­o­ne­le cli­ën­ten
Op 26 ja­nu­a­ri, heeft de FS­MA een me­de­de­ling ge­pu­bli­ceerd over de “ge­schikt­heids­ver­kla­ring”. De­ze me­de­de­ling is van be­lang voor ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen die be­leg­gings­ad­vies ver­strek­ken aan...
06/02/2020
Nieu­we ven­noot bij CMS Bel­g­ïe
CMS telt een nieu­we ven­noot in Bel­g­ïe Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Be­noît Van­der­vel­de ver­ko­zen werd als ven­noot bin­nen het Bel­gi­sche de­par­te­ment bank­we­zen en fi­nan­ci­ën en dit van­af ja­nu­a­ri...
11/06/2019
In­voe­ring van een "ban­kiers­eed" in Bel­gië
Zo­als in Ne­der­land reeds en­ke­le ja­ren het ge­val is, is Bel­gië van plan een "ban­kiers­eed" in te voe­ren waar­bij de le­den van de bank­sec­tor zich er per­soon­lijk toe ver­bin­den ethi­sche nor­men na te le­ven.De­ze...
27/05/2019
BU­RIED IN THE FI­NE PRINT: re­cen­te wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek...
In haar laat­ste week van werk­zaam­he­den voor de na­ken­de ver­kie­zin­gen keur­de de Ka­mer op 25 april laats­le­den nog op de val­reep een eer­der lij­vi­ge “wet hou­den­de di­ver­se fi­nan­ci­ë­le be­pa­lin­gen” (de “Wet”)...