Home / Expertise / Bankwezen & Financiën
Hong kong finance stock market display

Bankwezen & Financiën

België

CMS heeft een van de grootste praktijken in bankwezen en financiën in Europa en levert lokale en pan-Europese expertise voor het volledige spectrum van bankwezen, financiën, regelgeving en kapitaalmarktrecht.

Wij zorgen ervoor dat onze diensten de markttendenzen steeds een stap voor zijn en anticiperen hiermee op de uitdagende omgeving van uw bedrijf.

Een commerciële aanpak op maat is van essentieel belang. Wij willen dat uw zaak floreert.

Of u nu een bank bent of een bedrijf, een financiële dienstverlener of een entiteit geconfronteerd met regelgeving, een beleggingsfonds of een openbare instantie, onze prioriteit is uw uitdagingen op te lossen en uw wereld voorop te plaatsen.

Ons netwerk bestaat uit meer dan 500 advocaten die gespecialiseerd zijn in bank en financiën met bewezen kennis op pan-Europees vlak dankzij een samenwerking van meer dan tien jaar.

Of u nu diepgaand lokaal advies of grensoverschrijdende expertise nodig hebt, onze teams staan voor u paraat. Wij selecteren de juiste mensen en stellen voor u een team samen dat het best beantwoordt aan de omvang van uw probleem.

Topkwaliteit bij projectbeheer gaat naadloos samen met expertise. Striktheid en vastberadenheid gaan naadloos samen met innovatie.

Wij streven ernaar om de marktontwikkelingen een stap voor te zijn om zo een duurzame relatie met u op te bouwen.

Lees meer Lees minder

"extremely knowledgeable, creative and proactive"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2021

"Our main contacts at CMS Belgium have always done an excellent coordination job with their peers abroad when needed."

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2021

"Great knowledge of the financing business"

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

"CMS’ team is always eager to help, friendly and polite. They are client-oriented, focused and always take into account clients’ needs."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

"CMS' banking and finance practice houses 'a very strong legal team', which is 'very experienced in all types of finance transactions'; 'they have a practical perspective and give valuable advice'."

Legal 500, 2021

"very pragmatic and responsive"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2020

"The firm seems to have a very large footprint in the sense that it can quickly involve its non-Belgian offices in a transaction."

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2020

The lawyers attract praise from clients for working "in a hands-on, flexible and business-oriented way."

Feedback from clients about the department - Chambers Europe, 2020

Feed

06 april 2021
Hoe te vol­doen aan de voor­schrif­ten van de Bel­gi­sche toe­zicht­hou­der in...
Naar aan­lei­ding van de in­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se Ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le­dien­sten­sec­tor (“SF­DR”) op 10 maart 2021, heeft de Bel­gi­sche...
02 april 2021
Brea­king news: De Bel­gi­sche Staat aan­spra­ke­lijk voor het fou­tief om­zet­ten...
Per ar­rest van 24 maart 2021 heeft het ar­beids­hof Ant­wer­pen, af­de­ling Has­selt de Bel­gi­sche Staat ver­oor­deeld tot het be­ta­len van een scha­de­ver­goe­ding aan een werk­ne­mer die bin­nen het ka­der van een ge­rech­te­lij­ke...
16/03/2021
In­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se "duur­zaam­heids"-ver­or­de­ning: wat zijn...
De kern van de Eu­ro­pe­se ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le dien­sten­sec­tor ("SF­DR"/"Ver­or­de­ning") is op 10 maart 2021 in wer­king ge­tre­den en, aan de voor­avond...
11 februari 2021
Mi­ni­mum­in­houd van “ge­schikt­heids­ver­kla­rin­gen” voor niet-pro­fes­si­o­ne­le cli­ën­ten
Op 26 ja­nu­a­ri, heeft de FS­MA een me­de­de­ling ge­pu­bli­ceerd over de “ge­schikt­heids­ver­kla­ring”. De­ze me­de­de­ling is van be­lang voor ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen die be­leg­gings­ad­vies ver­strek­ken aan...
05/02/2020
Nieu­we ven­noot bij CMS Bel­g­ïe
CMS telt een nieu­we ven­noot in Bel­g­ïe Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Be­noît Van­der­vel­de ver­ko­zen werd als ven­noot bin­nen het Bel­gi­sche de­par­te­ment bank­we­zen en fi­nan­ci­ën en dit van­af ja­nu­a­ri...
11/06/2019
In­voe­ring van een "ban­kiers­eed" in Bel­gië
Zo­als in Ne­der­land reeds en­ke­le ja­ren het ge­val is, is Bel­gië van plan een "ban­kiers­eed" in te voe­ren waar­bij de le­den van de bank­sec­tor zich er per­soon­lijk toe ver­bin­den ethi­sche nor­men na te le­ven.De­ze...
27/05/2019
BU­RIED IN THE FI­NE PRINT: re­cen­te wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek...
In haar laat­ste week van werk­zaam­he­den voor de na­ken­de ver­kie­zin­gen keur­de de Ka­mer op 25 april laats­le­den nog op de val­reep een eer­der lij­vi­ge “wet hou­den­de di­ver­se fi­nan­ci­ë­le be­pa­lin­gen” (de “Wet”)...
30/01/2019
Be­noît Van­der­vel­de be­noemd als As­so­ci­a­te Part­ner
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Be­noît Van­der­vel­de be­vor­derd werd tot As­so­ci­a­te Part­ner en dit van­af ja­nu­a­ri 2019. Be­noît, die het kan­toor ver­voeg­de in 2008, heeft een di­plo­ma rech­ten van de...
21 november 2018
Last call: wie voor 1 ja­nu­a­ri 2018 hou­der was van een pand op de han­del­zaak;...
Het is on­der­tus­sen bij­na een jaar ge­le­den dat de Wet van 11 ju­li 2013 tot wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek wat de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den op roe­ren­de goe­de­ren be­treft en tot op­hef­fing van di­ver­se be­pa­lin­gen...
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den in 10 vra­gen
De her­vor­ming van het ju­ri­disch stel­sel met be­trek­king tot roe­ren­de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den, werd reeds sinds lan­ge tijd ver­wacht. Door de over­gang van het ou­de stel­sel, dat ge­ba­seerd was op de bui­ten­be­zit­stel­ling...
31/01/2017
CMS stond ca­pi­ton bij in­za­ke de over­na­me van een meer­der­heids­be­lang in...
Ca­pi­ton - een Duit­se pri­va­te equi­ty-fonds - heeft een over­een­komst ge­slo­ten over de over­na­me van een meer­der­heids­be­lang in Ge­ma­co Group met de hui­di­ge meer­der­heids­aan­deel­hou­der Saf­fel­berg In­vest­ments...
23/07/2012
Pier­re Sle­gers en Ar­naud Van Oe­kel wor­den ven­no­ten bij CMS De Bac­ker
Ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS De­Bac­ker deelt mee dat Pier­re Sle­gers (pu­bliek- en ge­zond­heids­recht) en Ar­naud Van Oe­kel (Cor­po­ra­te, M&A) per 1 ju­li 2012 tot ven­noot be­noemd zijn.Ar­naud Van Oe­kel kwam bij CMS in...