Home / Expertise / Intellectueel Eigendom
padlock hanging from turquoise painted wooden doors

Intellectueel Eigendom

België

In de kenniseconomie van vandaag is een groot deel van de waarde van uw bedrijf gebaseerd op immateriële activa en goodwill. Uw intellectueel eigendom is cruciaal om een concurrentieel voordeel te behalen. Met een coherente IE-strategie, met zowel commercialisering als handhaving, behaalt u een maximale waarde uit uw portefeuille. Onze 150 gespecialiseerde advocaten in 33 landen begrijpen uw bedrijfsbehoeften en hebben gewerkt met een aantal van de bekendste merken, van banken tot technologie- en mediabedrijven, farmaceutische bedrijven en FMCG (Fast Moving Consumer Goods)-bedrijven. Deze sectorspecifieke aanpak kan u helpen om uw commerciële doelstellingen te realiseren.

Met de juiste merken verovert u het hart van uw klanten. Met de juiste octrooien voorkomt u dat anderen uw ideeën benutten of zorgt u voor een belangrijke beperking van de markttoegang. Copyright, knowhow en ontwerpen spelen ook een belangrijke rol. Wij richten ons op die sectoren die belangrijk zijn voor u, zoals levenswetenschappen, auto-industrie, machines, productie, consumptiegoederen, financiële diensten en TMC (Technologie, Media en Communicatie). Dit betekent dat u van een grondige sectorkennis geniet, evenals van juridische expertise voor de bescherming van uw IE. Als u betrokken raakt bij een geschil, kunnen wij u doorheen de rechtszaak begeleiden.

Winnaar 2019 Trends Legal Award voor “Best law firm in IP, IT & TMT”

Lees meer Lees minder

"Highly experienced practice well versed in counterfeit cases. Also advises clients on patent disputes, trade secrets, selective distribution agreements, trade mark infringements and domain name litigation. Often assists media clients with copyright infringement proceedings. Additionally popular with clients from the fashion and retail industries. Acts on cross-border mandates and collaborates with the firm's other departments, including the competition and TMT teams."

Chambers Europe, 2021

"It is very easy to work with CMS and the firm is present across different countries."

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2021

"At CMS, managing partner Renaud Dupont is a member of the Benelux Trademarks Associations (BMM) and the European Community trademark association (ECTA), as well as chairing the board of directors at the AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle). Dupont co-heads the practice with Tom Heremans, which is noted for its extensive experience of IP disputes. The team also covers a wide ambit of issues relating to trade marks, patents and copyrights. Heremans and senior associate Lisbeth Depypere are assisting Okay Supermarkten with defending IP rights over its shopping cart logo by way of litigation, with other competitors using similar illustrations."

Legal 500, 2021

"Clients applaud the lawyers for their proactivity, stating: 'They keep me informed of everything that's going on in a timely matter'."

Feedback from clients about the department - Chambers Europe, 2020

"commitment, availability and responsiveness"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2020

Feed

Toon alleen
30 januari 2018
Do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world
Du­ring this se­mi­nar, CMS ex­perts will up­da­te you on the la­test legal de­vel­op­ments about do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world. As you can see be­low, we will deal with ques­ti­ons re­la­ting to com­pe­ti­ti­on...
23 januari 2018
Hof van Be­roep Brus­sel oor­deelt dat Al­di’s Bu­val pils geen in­breuk maakt...
  In een ar­rest van 12 de­cem­ber 2017 heeft het Hof van Be­roep Brus­sel ge­oor­deeld dat Al­di’s Bu­val-pils geen in­breuk uit­maakt op In­bev’s mer­ken­rech­ten, en niet in strijd is met de eer­lij­ke markt­prak­tij­ken...
30/03/2017
CMS fu­seert met Ols­wang in Bel­gië
Naar aan­lei­ding van een in­ter­na­ti­o­na­le fu­sie, zul­len ook de Bel­gi­sche kan­to­ren van CMS met het ad­vo­ca­ten­kan­toor Ols­wang fu­se­ren op 1 mei. Sa­men vor­men zij het 6de groot­ste ad­vo­ca­ten­kan­toor ter we­reld...
20 september 2016
Het ge­za­men­lijk aan­bod van een com­pu­ter met voor­ge­ïn­stal­leer­de soft­wa­re...
Op 7 sep­tem­ber 2016 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-310/15 (Vin­cent De­roo-Blan­quart/So­ny Eu­ro­pe Li­mi­ted) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de rechts­gel­dig­heid...
26 april 2016
Geen merk­in­breuk door voor­ma­lig er­ken­de ga­ra­ge­hou­der bij in­ter­net­ad­ver­ten­ties...
Vo­ri­ge maand heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-179/15 (Daim­ler/Egy­üd Ga­ra­ge) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de aan­spra­ke­lijk­heid van voor­ma­li­ge...
09 oktober 2015
HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
30/09/2015
CMS boost haar TMC/da­ta pro­tec­ti­on/Li­fe Sci­en­ces team met la­te­ra­le aan­winst
Brus­sel – Het in­ter­na­ti­o­na­le ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS maak­te van­daag de aan­stel­ling be­kend van TMC/da­ta pro­tec­ti­on/li­fe sci­en­ces part­ner Tom De Cor­dier die Al­len & Overy ver­laat. Tom De Cor­dier heeft meer...
01/04/2015
CMS De­Bac­ker be­vor­dert twee ad­vo­ca­ten tot part­ner en één tot coun­sel
Ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS be­vor­dert Vir­gi­nie Dor (spe­ci­a­list over­heids­op­drach­ten en PPS) tot part­ner, Alexis Hal­le­mans (spe­ci­a­list han­dels­recht en IE) tot as­so­ci­a­te part­ner en Ivan-Ser­ge Brou­hns (spe­ci­a­list...
6/10/2014
100 mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord
me­di­um­Mag ik me­zelf in re­cla­me een Rolls Roy­ce noe­men? Wat met fluis­ter­sol­den? Wel­ke te­kens kun­nen als merk ge­de­po­neerd wor­den? Zijn loo­k­a­li­ke­ver­pak­kin­gen toe­ge­la­ten? Mo­gen werk­ne­mers zelf be­rich­ten plaat­sen...
27 september 2013
Up­da­te Han­dels- en In­tel­lec­tu­eel Ei­gen­doms­recht
Agen­da Uit­no­di­ging
01/08/2013
KMO-por­te­feuil­le
De Vlaam­se over­heid is van me­ning dat ie­de­re KMO recht heeft op ex­tern ad­vies en trai­ning en wil der­ge­lij­ke ini­ti­a­tie­ven fi­nan­ci­eel on­der­steu­nen. Daar­om stelt zij een sub­si­die ter be­schik­king voor Vlaam­se...
21 maart 2013
Mar­ke­ting­recht: een prak­tijk­ge­rich­te ju­ri­di­sche ana­ly­se
PRO­GRAM­MA van­af 12.30 u. re­gi­stra­tie van de deel­ne­mers (brood­jes­buf­fet voor­zien) 13.30 u. start van de uit­een­zet­ting (pau­ze rond 15.15 u.)1. Kor­te toe­lich­ting over de Markt­prak­tij­ken­wet en het Eu­ro­pees...