Home / Expertise / TMC - Technologie, Media & Communicatie
photograph of printing machine, hit set speed roto offset print press

TMC - Technologie, Media & Communicatie

België

Door de steeds grotere vraag van de consument naar geavanceerde producten en goedkope diensten, moet uw bedrijf voortdurend een gevecht leveren om 'meer voor minder' aan te bieden. Innovatie is essentieel, maar u moet ook heel wat reglementaire en commerciële hindernissen overwinnen. De laatste twintig jaar heeft ons team van meer dan 100 gespecialiseerde partners in 33 landen het hoofd geboden aan elk risico en elke uitdaging waarvoor u staat in de TMC-sector, zoals inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of antitrustzaken. Zo hebben wij een goed begrip verworven van de sector waarin u werkt, met inbegrip van telecommunicatie, technologie, bevoorrading, sport en media, zowel als gegevensbescherming, en kunnen wij innovatieve oplossingen vinden voor al uw juridische vraagstukken.

Technologische convergentie, in combinatie met de snelle verspreiding van nieuwe technologieën, heeft een weelde aan opportuniteiten in uw sector gecreëerd en u moet snel reageren om deze te benutten. Om de concurrentie te snel af te zijn, moet u juridische moeilijkheden herkennen en erop vooruitlopen alvorens ze zich voordoen. Van fusies en overnames tot belegging en financiering, van belastingen tot licentiëring en productaansprakelijkheid, van intellectueel eigendom tot arbeids- en milieuthema's, van network sharing tot uitbesteding, onze multidisciplinaire teams kunnen u begeleiden naar het optimale resultaat.

Winnaar 2019 Trends Legal Award voor “Best law firm in IP, IT & TMT”

 

Lees meer Lees minder

"Market-leading telecoms practice offering expertise in regulatory and contentious mandates, including advising on licensing and network sharing issues. Acts for a broad range of clients from the entertainment, automotive and broadcasting sectors on both litigious and non-contentious matters. Also advises on data privacy issues, assisting with data breaches, cyber attacks and consumer protection."

Chambers Europe, 2021

"Clients emphasise the firm’s commercial acumen, one characterising its counsel as 'pragmatic and business-oriented'."

Chambers Europe, 2021

"The CMS team ensures that all relevant aspects of our matters are covered and dealt with in the best manner possible. Generally, we are faced with complex cases that involve not only questions of international jurisdiction but also a variety of other multidisciplinary issues. The composition of the team proposed by CMS for handling specific cases is always set-up in such a manner that it is capable of combining all the required skills."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

"At CMS, the 'particularly dedicated' IT and telecoms team 'does not leave stones unturned' when covering a wide range of contentious and non-contentious cases. With recent experience of advising new digital and collaborative economy businesses, the practice is also active in strategic technology matters in the automotive sector. Competition and telecoms expert Dirk Van Liedekerke, who counts Facebook and Proximus among his clients, leads the team alongside data privacy and commercial technology expert Tom De Cordier."

Legal 500, 2021

"The CMS team with which I work (principally Dirk Van Liedekerke) is particularly dedicated and does not leave stones unturned. It is very creative in developing new layers of arguments each time when this is needed and they are extremely easy to work with."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

"Market-leading telecoms practice offering expertise on regulatory and contentious mandates, including advising on licensing requirements and network sharing issues. Acts for a broad range of clients from the life sciences, energy and broadcasting sectors on both litigious and non-contentious matters. Also advises on data privacy issues, assisting with data breaches, cyber attacks and consumer protection."

Chambers Europe, 2020

"very good, to-the-point advice"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2020

"very responsive"

Feedback from a client - Chambers Europe, 2020

"The media, telecoms and gambling department at CMS is an attractive option for clients on cross-border disputes and transactional matters given the firm's wide-reaching international network. Its team is jointly led by IP and disputes partner Tom Heremans and Dirk Van Liedekerke, who focuses on electronic communications and EU competition law. Technology specialist Tom De Cordier is a further name to note for data protection and data privacy advice. Other areas of strength include trade mark enforcement and portfolio management, as well as commercial and copyright litigation."

Legal 500, 2021

Selecteer een gebied

Feed

26 april 2021
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie
De le­den van de groep ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie zijn aan­dach­ti­ge wa­kers van de ont­wik­ke­ling van ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie bin­nen hun vak­ge­bied. Ze heb­ben een pas­sie voor in­no­va­tie en zijn ge­spe­ci­a­li­seerd...
30/06/2020
Smart con­tracts: een toe­gan­ke­lijk over­zicht van­uit ju­ri­di­sche per­spec­tief
 me­di­um"Smart con­tracts: een toe­gan­ke­lijk over­zicht van­uit ju­ri­di­sche per­spec­tief" biedt ju­ri­di­sche pro­fes­si­o­nals een kri­tisch in­zicht in een van de po­ten­ti­eel meest dis­rup­tie­ve toe­pas­sin­gen van dit...
September 2018
101 mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord (der­de edi­tie)
me­di­um­Mag ik me­zelf in re­cla­me een Rolls Roy­ce noe­men? Wat met fluis­ter­sol­den? Wel­ke te­kens kun­nen als merk ge­de­po­neerd wor­den? Zijn loo­k­a­li­ke­ver­pak­kin­gen toe­ge­la­ten? Mo­gen werk­ne­mers zelf be­rich­ten plaat­sen...
30 januari 2018
Do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world
Du­ring this se­mi­nar, CMS ex­perts will up­da­te you on the la­test legal de­vel­op­ments about do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world. As you can see be­low, we will deal with ques­ti­ons re­la­ting to com­pe­ti­ti­on...
30/03/2017
CMS fu­seert met Ols­wang in Bel­gië
Naar aan­lei­ding van een in­ter­na­ti­o­na­le fu­sie, zul­len ook de Bel­gi­sche kan­to­ren van CMS met het ad­vo­ca­ten­kan­toor Ols­wang fu­se­ren op 1 mei. Sa­men vor­men zij het 6de groot­ste ad­vo­ca­ten­kan­toor ter we­reld...
09 februari 2017
In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty event
As from May 2018 your or­ga­ni­za­ti­on will ha­ve to com­ply with new and strin­gent da­ta pri­va­cy ru­les. The new ru­les, that are set out in the Ge­ne­ral Da­ta Pro­tec­ti­on Re­gu­la­ti­on (GD­PR), will be ac­com­pa­nied...
18 februari 2016
Nieu­we pri­va­cy­re­gels op komst: wat u als werk­ge­ver moet we­ten en hoe uw...
Uw werk­ne­mers heb­ben be­paal­de pri­va­cy­rech­ten op de werk­vloer. En uw on­der­ne­ming heeft, als werk­ge­ver, be­paal­de ver­plich­tin­gen wan­neer u hun per­soons­ge­ge­vens ge­bruikt. Als ge­volg van een nieu­we Eu­ro­pe­se...
30/09/2015
CMS boost haar TMC/da­ta pro­tec­ti­on/Li­fe Sci­en­ces team met la­te­ra­le aan­winst
Brus­sel – Het in­ter­na­ti­o­na­le ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS maak­te van­daag de aan­stel­ling be­kend van TMC/da­ta pro­tec­ti­on/li­fe sci­en­ces part­ner Tom De Cor­dier die Al­len & Overy ver­laat. Tom De Cor­dier heeft meer...
01/08/2013
KMO-por­te­feuil­le
De Vlaam­se over­heid is van me­ning dat ie­de­re KMO recht heeft op ex­tern ad­vies en trai­ning en wil der­ge­lij­ke ini­ti­a­tie­ven fi­nan­ci­eel on­der­steu­nen. Daar­om stelt zij een sub­si­die ter be­schik­king voor Vlaam­se...
21 maart 2013
Mar­ke­ting­recht: een prak­tijk­ge­rich­te ju­ri­di­sche ana­ly­se
PRO­GRAM­MA van­af 12.30 u. re­gi­stra­tie van de deel­ne­mers (brood­jes­buf­fet voor­zien) 13.30 u. start van de uit­een­zet­ting (pau­ze rond 15.15 u.)1. Kor­te toe­lich­ting over de Markt­prak­tij­ken­wet en het Eu­ro­pees...
28 februari 2013
Co­me­os e-com­mer­ce Uni­ver­si­ty (28/2)
In twee hal­ve da­gen ge­ven 5 top­ad­vo­ca­ten van het ver­maar­de CMS De­Bac­ker je vor­ming en be­ge­lei­ding bij de vol­gen­de ju­ri­di­sche on­der­de­len:e-com­mer­ce wet­ge­ving, dis­tri­bu­tie- en con­cur­ren­tie­recht­markt­prak­tij­ken...
26 februari 2013
Co­me­os e-com­mer­ce Uni­ver­si­ty (26/2)
In twee hal­ve da­gen ge­ven 5 top­ad­vo­ca­ten van het ver­maar­de CMS De­Bac­ker je vor­ming en be­ge­lei­ding bij de vol­gen­de ju­ri­di­sche on­der­de­len:e-com­mer­ce wet­ge­ving, dis­tri­bu­tie- en con­cur­ren­tie­recht­markt­prak­tij­ken...