Home / Europa / België / TMC - Technologie, Media & Communicatie

TMC - Technologie, Media & Communicatie

Door de steeds grotere vraag van de consument naar geavanceerde producten en goedkope diensten, moet uw bedrijf voortdurend een gevecht leveren om 'meer voor minder' aan te bieden. Innovatie is essentieel, maar u moet ook heel wat reglementaire en commerciële hindernissen overwinnen. De laatste twintig jaar heeft ons team van meer dan 100 gespecialiseerde partners in 33 landen het hoofd geboden aan elk risico en elke uitdaging waarvoor u staat in de TMC-sector, zoals inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of antitrustzaken. Zo hebben wij een goed begrip verworven van de sector waarin u werkt, met inbegrip van telecommunicatie, technologie, bevoorrading, sport en media, zowel als gegevensbescherming, en kunnen wij innovatieve oplossingen vinden voor al uw juridische vraagstukken.

Technologische convergentie, in combinatie met de snelle verspreiding van nieuwe technologieën, heeft een weelde aan opportuniteiten in uw sector gecreëerd en u moet snel reageren om deze te benutten. Om de concurrentie te snel af te zijn, moet u juridische moeilijkheden herkennen en erop vooruitlopen alvorens ze zich voordoen. Van fusies en overnames tot belegging en financiering, van belastingen tot licentiëring en productaansprakelijkheid, van intellectueel eigendom tot arbeids- en milieuthema's, van network sharing tot uitbesteding, onze multidisciplinaire teams kunnen u begeleiden naar het optimale resultaat.

Winnaar 2019 Trends Legal Award voor “Best law firm in IP, IT & TMT”

 

"The lawyers know that speed and pragmatism are important, not just legal theory, and they apply that to our cases to give us bespoke work that is translated into business language"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2022

"CMS is a market-leading telecoms practice offering expertise in regulatory and contentious mandates, including around tariffs. The law firm has a particular focus advising clients from the automotive sector on the technology, telecommunications and data protection aspects of connected cars. Team members offer experience in media regulatory issues and licence fee disputes. Lawyers from the team also advise on data privacy issues, assisting with data breaches, cyber attacks and consumer protection."

Chambers Europe, 2022

"CMS is well regarded by clients for its ‘dedicated, broad expertise‘."

Legal 500, 2022

"CMS is fairly unique given that their expert teams cover in essence all aspects of the IT, communications, media and entertainment industries. They work seamlessly together through the combination of the skill sets that are needed to obtain the best results for their clients."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"The CMS teams are fully dedicated to the matters which the client entrusts to them. They really care about their clients, work relentlessly in the best interest of their clients and always look for additional innovative arguments. Dirk Van Liedekerke and Alexis Laes really stand out in this respect."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"A litany of blue-chip media conglomerates, sports associations, and major corporations turn to the sizeable team at CMS for assistance with contentious and non-contentious assignments. IP disputes are a key strength for the cross-practice group, with recent highlights including high-profile anti-counterfeiting actions, trademark infringements and contractual breaches. Tom Heremans acts for world-leading entertainment companies and international football organisations in a range of copyright and patent litigation proceedings. Managing partner Renaud Dupont is noted for his expertise in distribution agreements."

Legal 500, 2022

"Dedicated, broad expertise in the area of data protection and information security, also in complex situations."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

Selecteer een gebied

Artificiële intelligentie
Artificiële intelligentie. De vragen die voortvloeien uit de opkomst van artificiële intelligentie, spreken zowel u als ons aan.U / ons. Deze vragen s

Feed

23/11/2022
Bel­gië re­gu­leert de ver­koop van ver­ze­ke­rin­gen voor de aan­koop van mul­ti­me­di­a­toe­stel­len
De Au­to­ri­teit voor Fi­nan­ci­ë­le Dien­sten en Mark­ten (de “FS­MA”) legt (via een Re­gle­ment) be­per­ken­de voor­waar­den op voor de com­mer­ci­a­li­se­ring ten aan­zien van con­su­men­ten, van be­paal­de ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten...
22/03/2022
In­schrij­vings­ver­eis­ten voor aan­bie­ders van dien­sten met vir­tu­e­le va­lu­ta
In na­vol­ging van de reeds eer­der ver­sche­nen nieuws­brief om­trent de nieu­we wet die dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va aan de an­ti­wit­was­wet­ge­ving on­der­werpt, is in­tus­sen even­eens het ko­nink­lijk be­sluit...
21/02/2022
Dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va wel­dra on­der toe­zicht van de FS­MA
Op 27 ja­nu­a­ri jongst­le­den kwam er een ein­de aan een tijd­perk waar­in het aan­bie­den van dien­sten in ver­band met vir­tu­e­le ac­ti­va geen ge­re­gle­men­teer­de ac­ti­vi­teit was in Bel­gië. Op die da­tum werd im­mers...
26/04/2021
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie
De le­den van de groep ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie zijn aan­dach­ti­ge wa­kers van de ont­wik­ke­ling van ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie bin­nen hun vak­ge­bied. Ze heb­ben een pas­sie voor in­no­va­tie en zijn ge­spe­ci­a­li­seerd...
30/06/2020
Smart con­tracts: een toe­gan­ke­lijk over­zicht van­uit ju­ri­di­sche per­spec­tief
 me­di­um"Smart con­tracts: een toe­gan­ke­lijk over­zicht van­uit ju­ri­di­sche per­spec­tief" biedt ju­ri­di­sche pro­fes­si­o­nals een kri­tisch in­zicht in een van de po­ten­ti­eel meest dis­rup­tie­ve toe­pas­sin­gen van dit...
27/09/2018
101 mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord (der­de edi­tie)
me­di­um­Mag ik me­zelf in re­cla­me een Rolls Roy­ce noe­men? Wat met fluis­ter­sol­den? Wel­ke te­kens kun­nen als merk ge­de­po­neerd wor­den? Zijn loo­k­a­li­ke­ver­pak­kin­gen toe­ge­la­ten? Mo­gen werk­ne­mers zelf be­rich­ten plaat­sen...
30/01/2018
Do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world
Du­ring this se­mi­nar, CMS ex­perts will up­da­te you on the la­test legal de­vel­op­ments about do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world. As you can see be­low, we will deal with ques­ti­ons re­la­ting to com­pe­ti­ti­on...
30/03/2017
CMS fu­seert met Ols­wang in Bel­gië
Naar aan­lei­ding van een in­ter­na­ti­o­na­le fu­sie, zul­len ook de Bel­gi­sche kan­to­ren van CMS met het ad­vo­ca­ten­kan­toor Ols­wang fu­se­ren op 1 mei. Sa­men vor­men zij het 6de groot­ste ad­vo­ca­ten­kan­toor ter we­reld...
09/02/2017
In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty event
As from May 2018 your or­ga­ni­za­ti­on will ha­ve to com­ply with new and strin­gent da­ta pri­va­cy ru­les. The new ru­les, that are set out in the Ge­ne­ral Da­ta Pro­tec­ti­on Re­gu­la­ti­on (GD­PR), will be ac­com­pa­nied...
18/02/2016
Nieu­we pri­va­cy­re­gels op komst: wat u als werk­ge­ver moet we­ten en hoe uw...
Uw werk­ne­mers heb­ben be­paal­de pri­va­cy­rech­ten op de werk­vloer. En uw on­der­ne­ming heeft, als werk­ge­ver, be­paal­de ver­plich­tin­gen wan­neer u hun per­soons­ge­ge­vens ge­bruikt. Als ge­volg van een nieu­we Eu­ro­pe­se...
30/09/2015
CMS boost haar TMC/da­ta pro­tec­ti­on/Li­fe Sci­en­ces team met la­te­ra­le aan­winst
Brus­sel – Het in­ter­na­ti­o­na­le ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS maak­te van­daag de aan­stel­ling be­kend van TMC/da­ta pro­tec­ti­on/li­fe sci­en­ces part­ner Tom De Cor­dier die Al­len & Overy ver­laat. Tom De Cor­dier heeft meer...
01/08/2013
KMO-por­te­feuil­le
De Vlaam­se over­heid is van me­ning dat ie­de­re KMO recht heeft op ex­tern ad­vies en trai­ning en wil der­ge­lij­ke ini­ti­a­tie­ven fi­nan­ci­eel on­der­steu­nen. Daar­om stelt zij een sub­si­die ter be­schik­king voor Vlaam­se...