Home / Expertise / Vennootschapsrecht/Fusies & Overnames
corporate m&a business team meeting

Vennootschapsrecht/Fusies & Overnames

België

Of u nu een fusie plant in het kader van uw groeistrategie, of u denkt aan diversifiëring in nieuwe sectoren of u bent op zoek naar nieuwe financieringsopties zoals niet-bancaire leningen of participaties, onze deskundigen bieden u de juiste mix van juridisch en commercieel advies. Met advocaten die verder denken en handelen dan hun traditionele rol en die een meerwaarde nastreven, bent u verzekerd van de nodige voorsprong op uw concurrenten, in een immer evoluerende bedrijfsomgeving. Ons internationaal team van meer dan 700 gespecialiseerde advocaten in meer dan 33 landen wereldwijd kan u bijstaan bij alle aspecten van vennootschapsrecht en fusies en overnames, zowel nationaal als internationaal.

Ongeacht de omvang van uw bedrijf - een groot beursgenoteerd bedrijf of een klein particulier bedrijf - wij leveren u een commerciële, kostenefficiënte oplossing op maat, op het vlak van fusies en overnames, private equity, aandelenkapitaalmarkten, uitbesteding, groepsherstructurering en privatiseringen. Onze grensoverschrijdende teams bestaan uit deskundigen uit alle praktijkgebieden en sectoren zoals bankwezen, consumptiegoederen, energie, infrastructuur, verzekering, levenswetenschappen, vastgoed en bouw, hotels en vrije tijd, technologie en media. Hierdoor begrijpen wij uw specifieke problemen bij een transactie en verlenen wij u contextueel advies. Dit bespaart u tijd en geld en biedt ons de mogelijkheid om uw reële commerciële problemen en risico's in een transactie bloot te leggen.

Lees meer Lees minder

‘Good all-round firm’ CMS has a highly regarded corporate department, which is ‘very committed’ and ‘very responsive’.

Legal 500, 2018

CMS is ‘quick on the ball’ in corporate and M&A-related matters.

Legal 500, 2017

Selecteer een gebied

  Fusies & Overnames

  Ons succes valt te verklaren door de adviezen die door onze gespecialiseerde advocaten aan honderden bedrijven werden verstrekt in verband met aangelegenheden van Belgisch recht in het kader van fusies, aankopen en verkopen van activa en aandelen op nationaal en internationaal niveau, van het verwerven van controle door de overheid, van aanbestedingen, privatiseringen, herstructureringen (van herfinancieringen tot procedures voor gerechtelijke akkoorden) in haast alle bedrijfssectoren. Onze advocaten hebben veel ervaring met het verstrekken van advies aan Belgische en buitenlandse cliënten, meer bepaald aan industriële ondernemingen, vastgoedinvesteerders, handels en investeringsbanken, financiële adviseurs en overheden. De contracten waarmee wij ons bezighouden, zijn van de meest uiteenlopende complexiteit en hebben de meest verschillende draagwijdte. Onze zakenadvocaten zijn allemaal zeer strikt en proactief: wij zijn voor onze cliënten veel meer dan zomaar specialisten. Daarom hebben wij ervaring met alle Belgische en internationale aspecten van fusie-aankoopverrichtingen, zowel vanuit het standpunt van de aankopers als vanuit dat van de verkopers: door de onzekerheden en de wettelijke en operationele risico’s te integreren, dragen wij bij tot het structureren van die verrichtingen.

  Lees meer

  Joint Ventures & Herstructurering

  Joint ventures en herstructureringen bieden bedrijven de kans om hun interne werking te optimaliseren, in te spelen op nieuwe tendensen of te profiteren van nieuwe marktopportuniteiten. Ons ervaren team van advocaten gespecialiseerd in vennootschapsrecht anticiperen op elke juridische of economische uitdaging en zullen samen met u tot een pragmatische oplossing komen. Wij helpen u de juiste structuren te creëren binnen de afzonderlijke bedrijven zodat u de aanwezige kansen maximaal kan benutten.

  Lees meer

  Vennootschapsrechtelijke geschillen

  Vandaag, meer dan ooit, brengt zakendoen risico’s met zich mee. Wij kunnen u efficiënt bijstaan bij verschillende soorten geschillen, waarmee u geconfronteerd kan worden: gaande van een conflict tussen partners in een joint venture, een aandeelhouder die beweert dat de vennootschap wordt beheerd in zijn nadeel of een eis tot schadevergoeding of garantie ten gevolge van een fusie of overname. Het gevoelige karakter van dergelijke geschillen vereist een onberispelijke juridische dienstverlening. Onze advocaten hebben de kennis, vaardigheid en ervaring om u te helpen met de uitdagingen die gepaard gaan met alle geschillen die uw vennootschap kan treffen. Geschillen kunnen echter schadelijk zijn voor de commerciële doelstellingen van een bedrijf en, zoals het gezegde luidt, voorkomen beter is dan genezen. Om deze reden adviseren wij onze cliënten voordat er een geschil ontstaat. Wanneer er alsnog een geschil ontstaat, verbinden wij ons ertoe, waar mogelijk, alternatieve methodes te hanteren voor de geschillenbeslechting.

  Lees meer

  Feed

  Toon alleen
  22/09/2020
  Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
  Het rap­port biedt ge­de­tail­leer­de in­zich­ten om­trent het trans­ac­tie­sen­ti­ment in de Eu­ro­pe­se M&A-markt. Hier­voor zijn de me­nin­gen van 230 se­ni­or lei­ding­ge­ven­den...
  01 september 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to re­struc­tu­ring and in­sol­ven­cy law
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on re­struc­tu­ring and in­sol­ven­cy law? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
  27 april 2020
  Wet­te­lij­ke op­schor­ting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tij­de­lij­ke op­los­sing...
  In het ka­der van de CO­VID-19 pan­de­mie wer­den reeds heel wat maat­re­ge­len ge­no­men om de eco­no­mie zo veel mo­ge­lijk te on­der­steu­nen in de­ze woe­li­ge pe­ri­o­de. Het is nu al dui­de­lijk dat de im­pact er­van enorm...
  19/03/2020
  CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2020: Sel­ler remains king in Eu­ro­pe whi­le in­du­stry...
  12 mei 2020
  CMS Ex­pert Gui­de for di­rec­tors of com­pa­nies
  20 maart 2018
  De her­vor­ming van het on­der­ne­mings­recht: ook van be­lang voor zie­ken­hui­zen...
  Sinds eni­ge maan­den werkt de re­ge­ring aan de twee­de ver­sie van een voor­ont­werp van wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen. Op 1 mei 2018 zal ook het vol­le­dig her­vorm­de in­sol­ven­tie­recht...
  Sep 2019
  CMS Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
  Storms bre­wing: Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
  05 november 2018
  CMS Ex­pert Gui­de to the transpa­ren­cy re­gis­ter in AML di­rec­ti­ve
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on the transpa­ren­cy re­gis­ter in the 4th AML di­rec­ti­ve? Learn eve­ry­thing about it in this CMS Ex­pert Gui­de.
  20 oktober 2016
  Open­ba­re raad­ple­ging in­za­ke EU-con­cen­tra­tie­con­tro­le
  De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie or­ga­ni­seert een open­ba­re raad­ple­ging in­za­ke de eva­lu­a­tie van pro­ce­du­re­le en be­voegd­heids­as­pec­ten van de EU-con­cen­tra­tie­con­tro­le­Ge­ïn­te­res­seer­den kun­nen nog tot en met 13 ja­nu­a­ri...
  05/09/2019
  Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
  Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
  20 juni 2013
  CMS Ex­pert Gui­de to the Cen­ter Of Main In­te­rest in in­sol­ven­cy law
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on the CO­MI (Cen­ter Of Main In­terst) in in­sol­ven­cy law? Learn mo­re about this to­pic in this CMS Ex­pert Gui­de.
  27/04/2019
  Een zaak star­ten? De bv wordt de nieu­we stan­daard
  Ar­ti­kel in De Tijd