Home / Expertise / Vennootschapsrecht/Fusies & Overnames
corporate m&a business team meeting

Vennootschapsrecht/Fusies & Overnames

België

Of u nu een fusie plant in het kader van uw groeistrategie, of u denkt aan diversifiëring in nieuwe sectoren of u bent op zoek naar nieuwe financieringsopties zoals niet-bancaire leningen of participaties, onze deskundigen bieden u de juiste mix van juridisch en commercieel advies. Met advocaten die verder denken en handelen dan hun traditionele rol en die een meerwaarde nastreven, bent u verzekerd van de nodige voorsprong op uw concurrenten, in een immer evoluerende bedrijfsomgeving. Ons internationaal team van meer dan 700 gespecialiseerde advocaten in meer dan 33 landen wereldwijd kan u bijstaan bij alle aspecten van vennootschapsrecht en fusies en overnames, zowel nationaal als internationaal.

Ongeacht de omvang van uw bedrijf - een groot beursgenoteerd bedrijf of een klein particulier bedrijf - wij leveren u een commerciële, kostenefficiënte oplossing op maat, op het vlak van fusies en overnames, private equity, aandelenkapitaalmarkten, uitbesteding, groepsherstructurering en privatiseringen. Onze grensoverschrijdende teams bestaan uit deskundigen uit alle praktijkgebieden en sectoren zoals bankwezen, consumptiegoederen, energie, infrastructuur, verzekering, levenswetenschappen, vastgoed en bouw, hotels en vrije tijd, technologie en media. Hierdoor begrijpen wij uw specifieke problemen bij een transactie en verlenen wij u contextueel advies. Dit bespaart u tijd en geld en biedt ons de mogelijkheid om uw reële commerciële problemen en risico's in een transactie bloot te leggen.

Lees meer Lees minder

"CMS combines its cross-departmental strengths, Belgian law expertise and international reach to handle all aspects of headline mid-market M&A. Vincent Dirckx leads the corporate and M&A team, which is also sought out for advice on fundraisings, multijurisdictional group reorganisations and corporate governance issues, among other matters. Dirckx led the advice to Korys (Colruyt's investment vehicle) on an investment round, as well as its investment in Urbantz. Stéphane Collin has expertise in intra-group mergers and splits, and post-merger integration. Virginie Frémat and Jean-François Goffin are also recommended."

Legal 500, 2021

Feed

Toon alleen
02 april 2021
Brea­king news: De Bel­gi­sche Staat aan­spra­ke­lijk voor het fou­tief om­zet­ten...
Per ar­rest van 24 maart 2021 heeft het ar­beids­hof Ant­wer­pen, af­de­ling Has­selt de Bel­gi­sche Staat ver­oor­deeld tot het be­ta­len van een scha­de­ver­goe­ding aan een werk­ne­mer die bin­nen het ka­der van een ge­rech­te­lij­ke...
29 maart 2021
Een op­los­sing voor on­der­ne­min­gen in moei­lijk­he­den
De wet­ge­ver heeft ein­de­lijk het Wet­boek van eco­no­misch recht ge­wij­zigd om het ar­se­naal van in­stru­men­ten waar­over on­der­ne­min­gen in moei­lijk­he­den be­schik­ken om hun her­stel te be­werk­stel­li­gen, aan te vul­len...
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
27 april 2020
Wet­te­lij­ke op­schor­ting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tij­de­lij­ke op­los­sing...
In het ka­der van de CO­VID-19 pan­de­mie wer­den reeds heel wat maat­re­ge­len ge­no­men om de eco­no­mie zo veel mo­ge­lijk te on­der­steu­nen in de­ze woe­li­ge pe­ri­o­de. Het is nu al dui­de­lijk dat de im­pact er­van enorm...
19/03/2020
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2020: Sel­ler remains king in Eu­ro­pe whi­le in­du­stry...
Met de hui­di­ge acu­te pan­de­mie staan we te­gen­over zeer uit­da­gen­de tij­den in ver­schil­len­de as­pec­ten. We zijn al­len be­zorgd om on­ze ge­lief­den, on­ze col­le­ga's en ons­zelf in een goe­de ge­zond­heid te kun­nen...
18 februari 2020
Her­vor­ming van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen: uit­da­gin­gen voor uw on­der­ne­ming
Sinds 1 ja­nu­a­ri 2020 is de nieu­we wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen van kracht. Be­paal­de ven­noot­schaps­vor­men kun­nen niet lan­ger wor­den op­ge­richt en de dwin­gen­de be­pa­lin­gen...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
04 juni 2019
Her­vor­ming van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen: uit­da­gin­gen voor uw on­der­ne­ming
Op 1 mei 2019 is de nieu­we wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen ge­deel­te­lijk in wer­king ge­tre­den. Be­paal­de ven­noot­schaps­vor­men kun­nen niet lan­ger wor­den op­ge­richt (stil­le...
27/04/2019
Een zaak star­ten? De bv wordt de nieu­we stan­daard
Com­men­taar door Ar­naud Van Oe­kel en Ma­thil­de Van der Ste­gen­me­di­um­Na de her­vor­ming van het wet­boek ven­noot­schap­pen zijn er twee dui­de­lijk te on­der­schei­den ju­ri­di­sche ven­noot­schaps­vor­men. Maak ken­nis met...
27/04/2019
Voor wel­ke fou­ten bent u aan­spra­ke­lijk?
Com­men­taar door Jean-Fran­çois Gof­fin­me­di­um­Het wet­boek ven­noot­schaps­recht re­gelt in hoe­ver­re be­stuur­ders aan­spra­ke­lijk zijn voor fou­ten die ze ma­ken. Die aan­spra­ke­lijk­heid wordt be­perkt tot een maxi­mum­be­drag...
27/03/2019
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019: On­danks een on­ze­ke­re markt­si­tu­a­tie, be­pa­len...
De "ver­ko­pers­vrien­de­lij­ke" dy­na­miek in Eu­ro­pe­se fu­sies en over­na­mes nam in 2018 toe, on­danks een da­ling van de vo­lu­mes op het ein­de van het jaar. Dit in te­gen­stel­ling tot de Ame­ri­kaan­se markt, waar de...