Home / Expertise / Verzekeringen
group of red apples with protective packaging on paper background

Verzekeringen

België

Of u nu een verzekeraar, makelaar, herverzekeraar of verzekerde bent, we leven in een steeds minder voorspelbare wereld. Van dagelijkse operationele zaken tot strategische planning, aansprakelijkheid en geschillenbeslechting, polisopmaak, dekking en regelgevende aspecten, uw wereld verandert snel eens uw bedrijf te maken krijgt met strengere kapitaal- en risicovereisten. Met 100 gespecialiseerde advocaten in 33 landen zoemen wij in op uw commerciële belangen en kunnen wij deze beschermen, zowel op uw thuismarkt als over de grenzen heen. Onze aanpak is gebaseerd op sterke, lokale juridische kennis, die wij u aanbieden op Europees vlak via deskundigen die de verzekeringssector door en door kennen.

Een groot deel van onze advocaten hebben in de verzekeringssector gewerkt en begrijpen dus de complexiteit van uw markt. Of u nu begeleiding nodig hebt bij vorderingen, opmaak van een beleid inzake regelgeving, bredere bedrijfsgeschillen, fusies en overnames, kapitaalverhogingen en herstructureringen, cyberaansprakelijkheid, HR, belastingen, vastgoed- of commerciële aspecten, onze multidisciplinaire specialisten kunnen u helpen. Wij hebben erkende nationale en internationale ervaring in de meest complexe transactie- en adviesverlening aan cliënten in deze sector. Zo kunnen wij u ook bij de juridische procedures helpen in het kader van eventuele nationale of internationale geschillen op het vlak van verzekering of herverzekering en garanderen wij voor u het best mogelijke resultaat.

Lees meer Lees minder

"The 'sharp', 'tenacious' and 'to-the-point' insurance practice at CMS demonstrates 'a modern-day, hands-on mentality and solution-driven approach' to the cross-border advice it provides for clients including insurers, reinsurers and brokers. Matters typically involve warranty and indemnity provisions, data protection or breach fallout, and rental agreements. Department head Virginie Frémat is praised for her 'high level of expertise' when providing coverage advice and drafting new policies to launch on the Belgian market, while associate Julie De Pauw has 'excellent technical and industry knowledge of complex liability cases'. Benoît Vandervelde made partner in January 2020."

Legal 500, 2021

"CMS is a highly skilled but very approachable and modern law firm. I would say they are more active in engaging in face-to-face contact with their clients than other firms."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

"CMS is a hands-on law firm that always seeks amicable solutions for its cases, rather than engaging in lengthy proceedings."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

"The individuals all show a modern-day, hands-on mentality and solution-driven approach to their cases."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

Feed

Toon alleen
09 februari 2021
Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en D&O in in­ter­na­ti­o­naal per­spec­tief - stil­te...
De Co­vid-19 pan­de­mie zorgt voor gro­te uit­da­gin­gen voor be­stuur­ders en toe­zicht­hou­ders van (in­ter­na­ti­o­na­le) on­der­ne­min­gen. Ook de na­de­ren­de Brexit brengt de no­di­ge chal­len­ges met zich mee. De ver­wach­ting...
06 juli 2020
Le­vens­ver­ze­ke­raars ver­plicht om uit­ke­rin­gen snel uit te be­ta­len
Op ba­sis van de aan­be­ve­lin­gen van de Om­buds­man voor Ver­ze­ke­rin­gen - die vaak klach­ten ont­vangt be­tref­fen­de laat­tij­di­ge be­ta­ling van le­vens­ver­ze­ke­rings­con­trac­ten – is re­cen­te­lijk een wet aan­ge­no­men om...
15 april 2020
Co­ro­na maat­re­ge­len, weer­slag op bur­ger­lij­ke pro­ce­du­res
Op 9 april 2020 vaar­dig­de de fe­de­ra­le re­ge­ring een aan­tal ko­nink­lij­ke be­slui­ten uit die de ef­fec­ten van het co­ro­na-vi­rus op de wer­king van het Ge­recht re­ge­len. Het KB n°2 re­gelt de bur­ger­lij­ke ver­ja­rings­ter­mij­nen...
28/01/2019
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als ad­vo­caat ven­noot
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Vir­gi­nie Fré­mat be­vor­derd werd tot ad­vo­caat ven­noot en dit van­af ja­nu­a­ri 2019.Vir­gi­nie, die het kan­toor ver­voeg­de in 2006, heeft een di­plo­ma rech­ten van de Ka­tho­lie­ke...
19/01/2018
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als As­so­ci­a­te Part­ner
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Vir­gi­nie Fré­mat be­vor­derd werd tot As­so­ci­a­te Part­ner en dit van­af ja­nu­a­ri 2018.Vir­gi­nie, die het kan­toor ver­voeg­de in 2006, heeft een di­plo­ma rech­ten van de Ka­tho­lie­ke...
22 mei 2017
Cross bor­der In­su­ran­ce se­mi­nar
We are de­ligh­ted to in­vi­te you to our Cross-bor­der In­su­ran­ce se­mi­nar at the WTC in Rot­ter­dam on 22 May 2017.The se­mi­nar will be ho­sted by la­wy­ers from our CMS in­su­ran­ce sec­tor group in the Ne­ther­lands...
06 juni 2013
Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS De­Bac­ker en de ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar Aon no­di­gen u graag uit op het se­mi­na­rie dat ze sa­men or­ga­ni­se­ren over Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en de D&O ver­ze­ke­ring. Aon en CMS De­Bac­ker...