Home / Europa / België / Consumptiegoederen

Consumptiegoederen

Als speler in de consumptiegoederensector staat u voor onmetelijk veel uitdagingen zoals globalisatie en digitalisering, milieu- en gezondheidsproblemen, beheer van de toeleveringsketen, consumenten- en mediadruk, toenemende koopkracht van kleinhandelaren, de opkomst van onlineverkoop en namaak. Dit vereist niet alleen een aanzienlijke aanpassing van uw beheers- en bedrijfsstrategie, maar verhoogt ook de behoefte aan juridisch advies. Ons pan-Europees team is opgebouwd rond de sleutelsectoren van consumptiegoederen zoals cosmetica, kleding, elektronica, gezondheids- en schoonheidsartikelen, voeding en drank, kleinhandel, huishoudelijke apparaten en producten. Of u nu een leverancier, belegger, regulator of andere stakeholder bent, wij hebben deskundigen op het gebied van consumptiegoederen die u bij elke situatie kunnen helpen.

Om u het doelgerichte juridisch advies te geven dat uw bedrijf nodig heeft, beschikken onze teams over deskundigen in elk rechtsdomein dat op uw sector van toepassing is. Dit betekent dat wij u bij alle juridische en reglementaire aspecten kunnen begeleiden - van de financiering en overname van vennootschappen, tot wetgeving over antitrustzaken en oneerlijke mededinging, media management, voedings- en gezondheidsvorderingen, reclame en marketing, beschermingsstrategieën inzake intellectuele-eigendomsrechten, gegevensbescherming, uitbesteding, distributieovereenkomsten, vastgoedtransacties, productterugroepingen en veel meer. Onze deskundigen houden u op de hoogte van de recentste sectorinzichten en -ontwikkelingen, zodat u zowel commercieel als juridisch op voorsprong ligt.

"Collaborative and reactive team."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"The team has a very good knowledge of the business of their customers. They are very responsive and deliver excellent legal work."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

Feed

03/06/2019
Nieu­we re­gels die van toe­pas­sing zijn op B2B-re­la­ties – Mis­bruik van eco­no­mi­sche...
24 mei 2019 werd in het Bel­gisch Staats­blad een reeks maat­re­ge­len ge­pu­bli­ceerd om mis­bruik te be­strij­den en het even­wicht in de eco­no­mi­sche be­trek­kin­gen tus­sen on­der­ne­min­gen te her­stel­len. De­ze nieu­we...
20/09/2016
Het ge­za­men­lijk aan­bod van een com­pu­ter met voor­ge­ïn­stal­leer­de soft­wa­re...
Op 7 sep­tem­ber 2016 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-310/15 (Vin­cent De­roo-Blan­quart/So­ny Eu­ro­pe Li­mi­ted) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de rechts­gel­dig­heid...
26/04/2016
Geen merk­in­breuk door voor­ma­lig er­ken­de ga­ra­ge­hou­der bij in­ter­net­ad­ver­ten­ties...
Vo­ri­ge maand heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-179/15 (Daim­ler/Egy­üd Ga­ra­ge) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de aan­spra­ke­lijk­heid van voor­ma­li­ge...
09/10/2015
HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
25/11/2014
Class Ac­ti­ons Lunch
Sinds 1 sep­tem­ber 2014 is de col­lec­tie­ve rechts­vor­de­ring in Bel­gië mo­ge­lijk. De con­su­men­ten zijn er klaar voor. En u? Sinds 1 sep­tem­ber jl. kun­nen con­su­men­ten voor de recht­ban­ken te Brus­sel een vor­de­ring...
06/10/2014
100 mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord
me­di­um­Mag ik me­zelf in re­cla­me een Rolls Roy­ce noe­men? Wat met fluis­ter­sol­den? Wel­ke te­kens kun­nen als merk ge­de­po­neerd wor­den? Zijn loo­k­a­li­ke­ver­pak­kin­gen toe­ge­la­ten? Mo­gen werk­ne­mers zelf be­rich­ten plaat­sen...
02/04/2014
Re­tail: Ju­ri­di­sche as­pec­ten
Op 2 april 2014 or­ga­ni­seert CMS De­Bac­ker een eve­ne­ment ter ge­le­gen­heid van de uit­ga­ve van het hul­de­boek voor An­dré Lom­bart.Schrijf u nu reeds in
27/09/2013
Up­da­te Han­dels- en In­tel­lec­tu­eel Ei­gen­doms­recht
Agen­da Uit­no­di­ging
21/03/2013
Mar­ke­ting­recht: een prak­tijk­ge­rich­te ju­ri­di­sche ana­ly­se
PRO­GRAM­MA van­af 12.30 u. re­gi­stra­tie van de deel­ne­mers (brood­jes­buf­fet voor­zien) 13.30 u. start van de uit­een­zet­ting (pau­ze rond 15.15 u.)1. Kor­te toe­lich­ting over de Markt­prak­tij­ken­wet en het Eu­ro­pees...
28/02/2013
Co­me­os e-com­mer­ce Uni­ver­si­ty (28/2)
In twee hal­ve da­gen ge­ven 5 top­ad­vo­ca­ten van het ver­maar­de CMS De­Bac­ker je vor­ming en be­ge­lei­ding bij de vol­gen­de ju­ri­di­sche on­der­de­len:e-com­mer­ce wet­ge­ving, dis­tri­bu­tie- en con­cur­ren­tie­recht­markt­prak­tij­ken...
26/02/2013
Co­me­os e-com­mer­ce Uni­ver­si­ty (26/2)
In twee hal­ve da­gen ge­ven 5 top­ad­vo­ca­ten van het ver­maar­de CMS De­Bac­ker je vor­ming en be­ge­lei­ding bij de vol­gen­de ju­ri­di­sche on­der­de­len:e-com­mer­ce wet­ge­ving, dis­tri­bu­tie- en con­cur­ren­tie­recht­markt­prak­tij­ken...
17/04/2012
Pro­tec­ti­on@lunch : Hoe­zo, mijn con­cept is niet be­schermd?
Spre­ker : Tom He­re­mans, ad­vo­caat bij CMS De­Bac­ker.Klik hier voor meer in­lich­tin­gen