Home / Expertise / Consumptiegoederen
consumer products shelf with colourful ties

Consumptiegoederen

België

Als speler in de consumptiegoederensector staat u voor onmetelijk veel uitdagingen zoals globalisatie en digitalisering, milieu- en gezondheidsproblemen, beheer van de toeleveringsketen, consumenten- en mediadruk, toenemende koopkracht van kleinhandelaren, de opkomst van onlineverkoop en namaak. Dit vereist niet alleen een aanzienlijke aanpassing van uw beheers- en bedrijfsstrategie, maar verhoogt ook de behoefte aan juridisch advies. Ons pan-Europees team is opgebouwd rond de sleutelsectoren van consumptiegoederen zoals cosmetica, kleding, elektronica, gezondheids- en schoonheidsartikelen, voeding en drank, kleinhandel, huishoudelijke apparaten en producten. Of u nu een leverancier, belegger, regulator of andere stakeholder bent, wij hebben deskundigen op het gebied van consumptiegoederen die u bij elke situatie kunnen helpen.

Om u het doelgerichte juridisch advies te geven dat uw bedrijf nodig heeft, beschikken onze teams over deskundigen in elk rechtsdomein dat op uw sector van toepassing is. Dit betekent dat wij u bij alle juridische en reglementaire aspecten kunnen begeleiden - van de financiering en overname van vennootschappen, tot wetgeving over antitrustzaken en oneerlijke mededinging, media management, voedings- en gezondheidsvorderingen, reclame en marketing, beschermingsstrategieën inzake intellectuele-eigendomsrechten, gegevensbescherming, uitbesteding, distributieovereenkomsten, vastgoedtransacties, productterugroepingen en veel meer. Onze deskundigen houden u op de hoogte van de recentste sectorinzichten en -ontwikkelingen, zodat u zowel commercieel als juridisch op voorsprong ligt.

Lees meer Lees minder

"The 'assertive' and 'very pragmatic' team at CMS is 'able to provide expert advice across the entire spectrum of legal issues' thanks to a full-service and multi-disciplinary approach to matters in the retail sector. Practice co-heads Renaud Dupont, who specialises in distribution-related mandates, and IP expert Tom Heremans advise on commercial lease contracts, trade mark and copyright disputes, cross-border restructurings and terminations of franchise agreements. Recent new clients include Hermès, Medi-Market and Maxi Toys."

Legal 500, 2021 - Retail

"The team is really assertive and has good expertise in the legal aspects of our industry. The team is also very pragmatic. We always receive advice that is adapted to our needs, questions and level of detail that we need for each situation. We really appreciate this way of working. The team is really business-oriented."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

"Retail is a wide-ranging industry and CMS is able to provide expert advice across the entire spectrum of legal issues."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

Feed

03/06/2019
Nieu­we re­gels die van toe­pas­sing zijn op B2B-re­la­ties – Mis­bruik van eco­no­mi­sche...
24 mei 2019 werd in het Bel­gisch Staats­blad een reeks maat­re­ge­len ge­pu­bli­ceerd om mis­bruik te be­strij­den en het even­wicht in de eco­no­mi­sche be­trek­kin­gen tus­sen on­der­ne­min­gen te her­stel­len. De­ze nieu­we...
20/09/2016
Het ge­za­men­lijk aan­bod van een com­pu­ter met voor­ge­ïn­stal­leer­de soft­wa­re...
Op 7 sep­tem­ber 2016 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-310/15 (Vin­cent De­roo-Blan­quart/So­ny Eu­ro­pe Li­mi­ted) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de rechts­gel­dig­heid...
26/04/2016
Geen merk­in­breuk door voor­ma­lig er­ken­de ga­ra­ge­hou­der bij in­ter­net­ad­ver­ten­ties...
Vo­ri­ge maand heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-179/15 (Daim­ler/Egy­üd Ga­ra­ge) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de aan­spra­ke­lijk­heid van voor­ma­li­ge...
09/10/2015
HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
25/11/2014
Class Ac­ti­ons Lunch
Sinds 1 sep­tem­ber 2014 is de col­lec­tie­ve rechts­vor­de­ring in Bel­gië mo­ge­lijk. De con­su­men­ten zijn er klaar voor. En u? Sinds 1 sep­tem­ber jl. kun­nen con­su­men­ten voor de recht­ban­ken te Brus­sel een vor­de­ring...
06/10/2014
100 mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord
me­di­um­Mag ik me­zelf in re­cla­me een Rolls Roy­ce noe­men? Wat met fluis­ter­sol­den? Wel­ke te­kens kun­nen als merk ge­de­po­neerd wor­den? Zijn loo­k­a­li­ke­ver­pak­kin­gen toe­ge­la­ten? Mo­gen werk­ne­mers zelf be­rich­ten plaat­sen...
02/04/2014
Re­tail: Ju­ri­di­sche as­pec­ten
Op 2 april 2014 or­ga­ni­seert CMS De­Bac­ker een eve­ne­ment ter ge­le­gen­heid van de uit­ga­ve van het hul­de­boek voor An­dré Lom­bart.Schrijf u nu reeds in.
27/09/2013
Up­da­te Han­dels- en In­tel­lec­tu­eel Ei­gen­doms­recht
Agen­da Uit­no­di­ging
21/03/2013
Mar­ke­ting­recht: een prak­tijk­ge­rich­te ju­ri­di­sche ana­ly­se
PRO­GRAM­MA van­af 12.30 u. re­gi­stra­tie van de deel­ne­mers (brood­jes­buf­fet voor­zien) 13.30 u. start van de uit­een­zet­ting (pau­ze rond 15.15 u.)1. Kor­te toe­lich­ting over de Markt­prak­tij­ken­wet en het Eu­ro­pees...
28/02/2013
Co­me­os e-com­mer­ce Uni­ver­si­ty (28/2)
In twee hal­ve da­gen ge­ven 5 top­ad­vo­ca­ten van het ver­maar­de CMS De­Bac­ker je vor­ming en be­ge­lei­ding bij de vol­gen­de ju­ri­di­sche on­der­de­len:e-com­mer­ce wet­ge­ving, dis­tri­bu­tie- en con­cur­ren­tie­recht­markt­prak­tij­ken...
26/02/2013
Co­me­os e-com­mer­ce Uni­ver­si­ty (26/2)
In twee hal­ve da­gen ge­ven 5 top­ad­vo­ca­ten van het ver­maar­de CMS De­Bac­ker je vor­ming en be­ge­lei­ding bij de vol­gen­de ju­ri­di­sche on­der­de­len:e-com­mer­ce wet­ge­ving, dis­tri­bu­tie- en con­cur­ren­tie­recht­markt­prak­tij­ken...
17/04/2012
Pro­tec­ti­[email protected] : Hoe­zo, mijn con­cept is niet be­schermd?
Spre­ker : Tom He­re­mans, ad­vo­caat bij CMS De­Bac­ker.Klik hier voor meer in­lich­tin­gen.