Home / Expertise / Mededinging & Europees Recht
competition eu people pulling rope

Mededinging & Europees Recht

België

Mededingings- en regelgevende instanties beschikken nu over verregaande bevoegdheden om bedrijven en handelsafspraken te onderzoeken, bepaalde fusies en overnames te verbieden, de afstoting van gefusioneerde bedrijven af te dwingen, markten te controleren en boetes of de terugvordering van onrechtmatige steun op te leggen. Bovendien bestaat het risico op privaatrechtelijke handhaving zoals aanzienlijke (vervolg)schadevorderingen in antitrustzaken. Het is absoluut noodzakelijk om hieraan te voldoen en de juiste risicobeperkende strategieën toe te passen. Wij zullen niet alleen deze problemen voor u oplossen maar tonen u ook hoe u deze problemen alvast kunt vermijden. Ons uitgebreid team van mededingingsadvocaten heeft een ruime ervaring om u langs deze moeilijke paden heen te loodsen zodat u zich kan focussen op uw business. Wij hebben een grondige kennis van de mededingingsregels over de verschillende landen en markten.

Wij staan onze overheids en privécliënten bij op volgende gebieden: concurrentierecht (misbruik van dominante positie, kartels, fusies)
staatssteun, procedures voor het Europees Hof van Justitie, liberalisering (energie, handling, telecommunicatie en nutsbedrijven), Europese grondrechten,
Contracten met de Europese instellingen en de Europese structuurfondsen.

Zowel op Europees als op nationaal vlak heeft ons team een ongeëvenaarde ervaring opgedaan door het geregeld indienen van aanzeggingen of bezwaren bij de Europese Commissie of bij de Raad voor Mededinging in België, alsook door processen voor de Europese hoven en rechtbanken.

Wij adviseren cliënten uit een brede waaier van sectoren bij kwesties van regelgeving en concurrentie, meer bepaald:

 • Overheden en overheidsbedrijven
 • De luchthavensector
 • De retailsector
 • De bank en financiële sector
 • De nutsbedrijven(elektriciteit, gas, water)
 • De chemische en farmaceutische sector
 • De telecommunicatie
 • Logistiek en vervoer
 • De lucht- en ruimtevaart
 • De nationale en Europese ondernemingsverenigingen

De CMS-Mededingingsgroep heeft een van de grootste en tegelijk ook meest verspreide mededingingsteams in Europa. Wij bieden onze cliënten één contactpunt voor de oplossing van al hun behoeften op het vlak van mededingingsrecht binnen en buiten Europa. Onze sectorstrategie helpt ons uw bedrijfsomgeving te begrijpen en uw problemen aan te pakken.

Lees meer Lees minder

“She has great expertise regarding the national competition authorities in Belgium and is accurate in foreseeing how the authorities will react.”

Feedback from a client, Chambers Europe 2018

Selecteer een gebied

  State Aid

  State aid is a highly technical area of EU law and has generated a wide range of evolving case law. Compliance with State aid rules is therefore an issue in any public intervention that involves State resources. State aid issues are usually quite complex, requiring a high level of expertise, in-depth knowledge and pragmatism. CMS has a dedicated team of legal specialists to advise on State aid-related matters.

  Lees meer

  Feed

  Toon alleen
  31 juli 2020
  De op­rich­ting van lo­co­re­gi­o­na­le zie­ken­huis­net­wer­ken on­der con­cen­tra­tie­con­tro­le
  De Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit heeft op 22 ju­li 2020 haar po­si­tie over de toe­pas­sing van con­cen­tra­tie­con­tro­le op lo­ka­le zie­ken­huis­net­wer­ken ge­pu­bli­ceerd. Dit do­cu­ment volgt op vra­gen van de zie­ken­huis­sec­tor...
  05 juni 2020
  De Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit past haar richt­snoe­ren en me­de­de­lin­gen...
  Op 25 mei 2020 heeft de Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit ("BMA") een pers­be­richt uit­ge­bracht waar­in zij de ac­tu­a­li­se­ring aan­kon­digt van haar richt­snoe­ren in­za­ke cle­men­tie (van kracht op 22 mei 2020) en...
  05 mei 2020
  CO­VID-19: Meer flexi­bi­li­teit voor de Eu­ro­pe­se struc­tuur- en in­ves­te­rings­fond­sen
  Op 23 april 2020 heeft de Eu­ro­pe­se Unie de Ver­or­de­ning (EU) nr. 2020/558 aan­ge­no­men, be­tref­fen­de spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len met het oog op uit­zon­der­lij­ke flexi­bi­li­teit bij het ge­bruik van de Eu­ro­pe­se struc­tuur-...
  26 maart 2020
  Co­ro­na­vi­rus cri­sis: Bel­gië neemt maat­re­ge­len ter on­der­steu­ning van de eco­no­mie
  Nu de lid­sta­ten steeds stren­ge­re in­per­kings­maat­re­ge­len ne­men, be­gin­nen de eer­ste dra­ma­ti­sche ge­vol­gen voor de eco­no­mie zich te ma­ni­fes­te­ren in sec­to­ren zo­als lucht­ver­voer, toe­ris­me, mas­sa-eve­ne­men­ten...
  04/02/2019
  CMS ont­wik­kel­de een nieu­we gra­tis mo­bie­le ap­pli­ca­tie die be­ge­lei­ding geeft...
  Dawn raids ko­men he­den­daags steeds va­ker voor, met het op­leg­gen van gi­gan­ti­sche boe­tes door de over­heid, in­spec­teurs die te­ge­lij­ker­tijd op meer­de­re plaat­sen of in doch­ter­on­der­ne­min­gen ver­spreid over ver­schil­len­de...
  26/10/2018
  Oc­to­ber 2018 News­let­ter
  Edi­to­ri­al Dear Rea­der,As al­ways, we are plea­sed to bring you the la­test legal de­vel­op­ments with this edi­ti­on of our month­ly news­let­ter, which con­tains up­da­tes on ban­king and fi­nan­ce, em­ploy­ment, com­pe­ti­ti­on...
  28/09/2018
  Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
  Edi­to­ri­al We ha­ve the gre­at plea­su­re to an­noun­ce Renaud Du­pont (44) has been ap­poin­ted as our new ma­na­ging part­ner as of 1 Ju­ly 2018.This ap­point­ment goes hand in hand with a re­ne­wal of the ma­na­ge­ment...
  22/06/2018
  Ju­ne 2018 News­let­ter
  Edi­to­ri­al We ha­ve been dee­ply sad­dened by the loss of Jean-Ma­rie De Bac­ker on 16 Ju­ne 2018. Our foun­ding part­ner in 1987 and a dri­ving for­ce be­hind the mer­ger with CMS in 2005, we owe him the suc­cess...
  24/05/2018
  May 2018 News­let­ter
  Edi­to­ri­al Dear rea­der,I ha­ve the gre­at plea­su­re to an­noun­ce that El­ke Du­den joi­ned CMS as a part­ner in our Em­ploy­ment and Pen­si­ons De­part­ment as from 1 May 2018.El­ke, an in­ter­na­ti­o­nal­ly renow­ned spe­ci­a­list...
  16/03/2018
  March 2018 News­let­ter
  Edi­to­ri­al Dear Rea­der,We are plea­sed to bring you the la­test legal news in our March is­sue, which con­tains up­da­tes on in­tel­lec­tu­al pro­per­ty, ban­king and fi­nan­ce, cor­po­ra­te law, com­pe­ti­ti­on, he­al­th­ca­re...
  31/01/2018
  Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter
  Edi­to­ri­al Dear Rea­der,We ho­pe that your new year has got­ten off to a good start. As al­ways, we are plea­sed to bring you the la­test legal news in our month­ly news­let­ter, which con­tains up­da­tes on ban­king...
  30 januari 2018
  Do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world
  Du­ring this se­mi­nar, CMS ex­perts will up­da­te you on the la­test legal de­vel­op­ments about do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world. As you can see be­low, we will deal with ques­ti­ons re­la­ting to com­pe­ti­ti­on...