Home / Europa / België / Mededinging & Europees Recht

Mededinging & Europees Recht

Mededingings- en regelgevende instanties beschikken nu over verregaande bevoegdheden om bedrijven en handelsafspraken te onderzoeken, bepaalde fusies en overnames te verbieden, de afstoting van gefusioneerde bedrijven af te dwingen, markten te controleren en boetes of de terugvordering van onrechtmatige steun op te leggen. Bovendien bestaat het risico op privaatrechtelijke handhaving zoals aanzienlijke (vervolg)schadevorderingen in antitrustzaken. Het is absoluut noodzakelijk om hieraan te voldoen en de juiste risicobeperkende strategieën toe te passen. Wij zullen niet alleen deze problemen voor u oplossen maar tonen u ook hoe u deze problemen alvast kunt vermijden. Ons uitgebreid team van mededingingsadvocaten heeft een ruime ervaring om u langs deze moeilijke paden heen te loodsen zodat u zich kan focussen op uw business. Wij hebben een grondige kennis van de mededingingsregels over de verschillende landen en markten.

Wij staan onze overheids en privécliënten bij op volgende gebieden: concurrentierecht (misbruik van dominante positie, kartels, fusies)
staatssteun, procedures voor het Europees Hof van Justitie, liberalisering (energie, handling, telecommunicatie en nutsbedrijven), Europese grondrechten,
Contracten met de Europese instellingen en de Europese structuurfondsen.

Zowel op Europees als op nationaal vlak heeft ons team een ongeëvenaarde ervaring opgedaan door het geregeld indienen van aanzeggingen of bezwaren bij de Europese Commissie of bij de Raad voor Mededinging in België, alsook door processen voor de Europese hoven en rechtbanken.

Wij adviseren cliënten uit een brede waaier van sectoren bij kwesties van regelgeving en concurrentie, meer bepaald:

  • Overheden en overheidsbedrijven
  • De luchthavensector
  • De retailsector
  • De bank en financiële sector
  • De nutsbedrijven(elektriciteit, gas, water)
  • De chemische en farmaceutische sector
  • De telecommunicatie
  • Logistiek en vervoer
  • De lucht- en ruimtevaart
  • De nationale en Europese ondernemingsverenigingen

De CMS-Mededingingsgroep heeft een van de grootste en tegelijk ook meest verspreide mededingingsteams in Europa. Wij bieden onze cliënten één contactpunt voor de oplossing van al hun behoeften op het vlak van mededingingsrecht binnen en buiten Europa. Onze sectorstrategie helpt ons uw bedrijfsomgeving te begrijpen en uw problemen aan te pakken.

"CMS was perfect - the lawyers were patient, they listened to us and were flexible."

Competition client - Chambers Europe, 2023

"A strong team with vast experience in all facets of competition law."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"Ability to cope with the requirements, constraints and specificities of government organizations. Good technical background and deep knowledge of the EU competition mechanisms and inner governance. Adequate soft skills in non quantitative negotiations."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"The lawyers are top-notch when it comes to discussing details about the case," says one interviewee, noting: "It is clear they work hand in hand with the junior staff. It is a good experience to speak with high-level partners who make you feel that they really know the case."

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2022

Selecteer een gebied

Hot air balloon
Sta­te Aid
What is Sta­te aid?. Sta­te aid is a high­ly tech­ni­cal area of EU law and has ge­ne­ra­ted a wi­de ran­ge of evol­ving ca­se law. Com­pli­an­ce with Sta­te aid ru­le

Feed

12/05/2022
Mis­bruik van eco­no­mi­sche af­han­ke­lijk­heid in Bel­gië - stand van za­ken
Het ver­bod op mis­bruik van de eco­no­mi­sche af­han­ke­lijk­heid van een on­der­ne­ming dat op 22 au­gus­tus 2020 in wer­king is ge­tre­den, is ge­richt op de si­tu­a­tie waar­in een on­der­ne­ming mis­bruik maakt van de eco­no­misch...
21/03/2022
Nieu­wig­he­den in het Bel­gi­sche me­de­din­gings­recht
Met de Wet van 28 fe­bru­a­ri 2022 heeft de Bel­gi­sche wet­ge­ver de ECN+ richt­lijn om­ge­zet die de na­ti­o­na­le me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten moet ver­ster­ken. Naast an­de­re in­hou­de­lij­ke wij­zi­gin­gen in de Bel­gi­sche me­de­din­gings­wet­ge­ving...
18/01/2022
De Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit keurt de fu­sie van de Ha­ven van Ant­wer­pen...
Op 7 ja­nu­a­ri 2022 heeft de Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit de fu­sie goed­ge­keurd van de Ha­ven van Ant­wer­pen en de Ha­ven van Zee­brug­ge, die nu de een­ge­maak­te Ha­ven van Ant­wer­pen-Brug­ge wor­den. Op 4 no­vem­ber...
13/12/2021
Het Mark­ten­hof ver­nie­tigt be­slis­sing Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit in...
Het Mark­ten­hof heeft de be­slis­sing van de Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit ver­nie­tigd waar­bij aan Cau­da­lie een geld­boe­te van 859.310 EUR is op­ge­legd we­gens schen­ding van het me­de­din­gings­recht door het...
24/11/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie ver­lengt de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling in­za­ke staats­steun...
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft be­slo­ten de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling in­za­ke staats­steun te ver­len­gen tot 30 ju­ni 2022. Naast de ver­len­ging van de gel­dig­heids­duur be­oogt de wij­zi­ging de drem­pels voor be­paal­de...
07/10/2021
Staats­steun: Het Hof van Jus­ti­tie van de EU ver­klaart de be­slis­sing van...
Op 2 sep­tem­ber 2021 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (“Hv­JEU”) de ar­res­ten van het Ge­recht van 19 ju­ni 2019, waar­bij de be­roe­pen van de ei­sers niet-ont­van­ke­lijk zijn ver­klaard en de wet­tig­heid...
04/10/2021
CO­VID-19: Eu­ro­pe­se Com­mis­sie lan­ceert raad­ple­ging over ver­len­ging van de...
In­lei­ding tot een ge­wij­zig­de Tij­de­lij­ke Ka­der­re­ge­ling De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft op 30 sep­tem­ber 2021 een raad­ple­gings­pro­ces op gang ge­bracht door de lid­sta­ten een voor­stel te be­zor­gen met de zes­de ont­werp­wij­zi­ging...
26/07/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie keurt wij­zi­gin­gen goed aan twee Vlaam­se steun­re­ge­lin­gen...
Op 5 ju­li 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie nieu­we wij­zi­gin­gen goed­ge­keurd aan twee be­staan­de Vlaam­se steun­re­ge­lin­gen die in 2020 wa­ren goed­ge­keurd op grond van sec­ties 3.1 en 3.3 van de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling...
29/06/2021
De Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit pu­bli­ceert haar jaar­lijks ver­slag van...
Op 18 mei 2021 pu­bli­ceer­de de Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit ("BMA") haar jaar­ver­slag 2020 dat een beeld geeft van de be­lang­rijk­ste ont­wik­ke­lin­gen en za­ken die in haar prak­tijk zijn in­ge­bed en waar­in...
28/06/2021
Het Bel­gi­sche ver­bod op mis­bruik van eco­no­mi­sche af­han­ke­lijk­heid, quo va­dis?
Het ver­bod op mis­bruik van eco­no­mi­sche af­han­ke­lijk­heid is in Bel­gië in wer­king ge­tre­den op 22 au­gus­tus 2020. Het ver­bod vi­seert een si­tu­a­tie waar­in een on­der­ne­ming mis­bruik maakt van de re­la­tie­ve eco­no­mi­sche...
22/06/2021
Staats­steun: het Ge­recht van de EU ver­klaart de be­slis­sing van de Com­mis­sie...
Op 9 ju­ni 2021 heeft het Ge­recht van de EU, na het ver­zoek tot nie­tig­ver­kla­ring in­ge­diend door Dansk Er­h­verv op 23 ja­nu­a­ri 2019, de be­slis­sing van de Com­mis­sie van 4 ok­to­ber 2018 be­tref­fen­de de ver­meen­de...
11/05/2021
De Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit legt Cau­da­lie een boe­te op van 859.310...
Op 6 mei 2021 heeft de Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit een boe­te van 859.310 EUR op­ge­legd aan ver­schil­len­de on­der­ne­min­gen van de Fran­se Cau­da­lie-groep we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht door mi­ni­mum­ver­koop­prij­zen...