Home / Vestiging / Antwerpen
Office building Antwerp

Antwerpen

België

Antwerpen heeft verschillende troeven: een uitstekende transportverbinding met de rest van België, de grootste haven en de grootste (petro)chemische cluster van Europa. Bovendien is de stad wereldleider in de internationale diamanthandel. Kortom, Antwerpen is een schitterende stad om zaken te doen en CMS is de ideale juridische partner om u hierin bij te staan.

De CMS vestiging in Antwerpen bestaat sinds het jaar 2000. Met een team van 10 advocaten, specialisten in het vennootschaps-, handels-, publiek- of arbeidsrecht verlenen wij aan onze cliënten persoonlijk en op maat gemaakt advies. Wij begrijpen de uitdagingen van de haven en van de ondernemingen errond en ondersteunen u bij het nemen van uw zakelijke beslissingen. Voor internationale zaken, kunt u rekenen op de bijstand van 4500 juridische en fiscale professionals die werken in CMS kantoren verspreid over meer dan 40 landen.

Als u juridisch advies nodig hebt in Antwerpen, neem dan contact met ons op via het online contactformulier of via telefoon.

Wij werken vanuit praktijkgroepen en sectorgroepen. Zo bouwen wij een gedegen kennis op van de activiteiten en markten van onze cliënten. Wij willen niet enkel juridisch-technisch sterke advocaten zijn, we willen ook de unieke uitdagingen van elke sector begrijpen zodat wij uitmuntend en commercieel relevant advies kunnen geven.

Onze experts kunnen u met diepgaande kennis bijstaan in verschillende rechtsgebieden en fiscaliteit. Ons cliënteel omvat prominente beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in diverse sectoren, evenals publieke overheden en nationale en internationale organisaties.

Meer Minder

Routebeschrijving

Van de luchthaven

Luchthaven Antwerpen (Deurne)
De luchthaven ligt op slechts 4km van onze kantoren

 • Bus – bus 53 stopt voor het terminal gebouw en brengt u naar Berchem station. Onze kantoren zijn bereikbaar te voet (20 min. stappen) of met een taxi.
 • Taxi – de reis duurt ongeveer 10 minuten.

Brussels Airport (Zaventem)

 • Bus – er vertrekken bussen buiten de terminal naar Antwerpen (Berchem). De reis duurt ongeveer 1 uur.
 • Taxi – de reis duurt ongeveer 30 minuten.
 • Train – het station bevindt zich onder de terminal. Er vertrekken meermaals per uur treinen naar Berchem station. Vanaf daar kunt u onze kantoren bereiken via taxi of te voet. U kunt ook een trein nemen naar het treinstation van Antwerpen en van daaruit een bus of een tram nemen naar onze kantoren.

Met de wagen

Vanuit Brussel

 • Volg de E19 tot de afrit “Antwerpen-Centrum-Berchem”
 • Blijf de Generaal Lemanstraat rechtdoor volgen. Aan de overkant van het kruispunt vindt u het CMS kantoor.

Vanuit Nederland

 • Neem de E19 richting Antwerpen en blijf die volgen tot afrit 4, “Berchem- Lier-Mortsel”.
 • Sla rechtsaf richting “Grote Steenweg” en dan linksaf aan de stoplichten en volg “Binnensingel/R10”.
 • Houd rechts aan en na 600m zult u de CMS-kantoor aan uw rechterhand zien.

Met de trein

Meerdere treinen stoppen aan het station van Antwerpen of Berchem

 • Vanuit het station Berchem, kunt u onze kantoren bereiken via taxi of te voet.
 • Vanuit het station Antwerpen, kunt u een bus of een tram nemen naar onze kantoren.

Meer Minder

Vestiging

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
PDF routebeschrijving Open Google Maps

Feed

Toon alleen
CMS Ex­pert Gui­de to La­bour Law in Cen­tral Eas­tern Eu­ro­pe
12 dec. 19
De wet tot om­zet­ting van de Richt­lijn 2018/822 met be­trek­king tot...
De re­cent aan­ge­no­men wet be­oogt de om­zet­ting van richt­lijn 2018/822 van 25 mei 2018 wat be­treft de ver­plich­te au­to­ma­ti­sche uit­wis­se­ling van in­lich­tin­gen op be­las­ting­ge­bied met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...
CMS Ex­pert Gui­de to Pas­spor­ting (UCITS)
27 sep. 19
Fi­nan­ci­ë­le steun te ver­le­nen aan de lid­sta­ten en Eu­ro­pe­se be­drij­ven...
Een Brexit zon­der ak­koord zal be­lang­rij­ke ge­vol­gen heb­ben op de eco­no­mie, de ar­beids­markt en de open­ba­re fi­nan­ci­ën van de lid­sta­ten die nau­we fi­nan­ci­ë­le en han­dels­be­trek­kin­gen heb­ben met het Ver­e­nigd...
CMS Ex­pert Gui­de to Pas­spor­ting (AIF)
26 mrt. 19
Wets­voor­stel neer­ge­legd die de dis­tri­bu­tie van me­di­ci­na­le can­na­bis...
Een wets­voor­stel werd op 6 fe­bru­a­ri 2019 bij de Ka­mer in­ge­diend waar­bij het re­ge­rings­bu­reau van can­na­bis wordt op­ge­richt die het al­leen­recht zou krij­gen op de teelt en dis­tri­bu­tie van me­di­ci­na­le can­na­bis....
CMS Ex­pert Gui­de to Pri­va­te Pla­ce­ment of Funds
26 mrt. 19
Eu­ro­pe­se Unie zet haar strijd te­gen ver­val­sing van ge­nees­mid­de­len...
In na­vol­ging van de Eu­ro­pe­se Richt­lijn 2011/62/EU van 8 ju­ni 2011 ter be­strij­ding van ver­vals­te ge­nees­mid­de­len, zijn op 9 fe­bru­a­ri 2019 Eu­ro­pe­se vei­lig­heids­maat­re­ge­len van kracht ge­gaan die door de ver­schil­len­de...
Nov 2019
CMS Pu­blic Pro­cure­ment Tool­box of Re­me­dies
Tool­box of re­me­dies in pu­blic award pro­ce­du­res avai­la­ble...
05 dec. 18
Nieu­we wij­zi­gin­gen in het ge­zon­heids­zorg­land­schap
Een nieu­we wet werd aan­ge­no­men op 30 ok­to­ber 2018 hou­den­de di­ver­se be­pa­lin­gen in­za­ke ge­zond­heid. De­ze nieu­we wet be­vat tal van wij­zi­gin­gen van uit­een­lo­pen­de wet­ge­ving in het do­mein van de ge­zond­heids­zorg....
Jan 2018
CMS Re­ne­wa­bles gui­de
A Sec­tor In Tran­si­ti­on
21 nov. 18
Last call: wie voor 1 ja­nu­a­ri 2018 hou­der was van een pand op de han­del­zaak;...
Het is on­der­tus­sen bij­na een jaar ge­le­den dat de Wet van 11 ju­li 2013 tot wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek wat de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den op roe­ren­de goe­de­ren be­treft en tot op­hef­fing van di­ver­se be­pa­lin­gen...