Home / Arrangementer

Arrangementer

Her finner du kommende arrangementer om spennende og aktuelle temaer. Finn ut hva ekspertene snakker om i din bransje, og bli med i samtalen. Kompetanse
Kommende arrangementer
24/08/2022
Fro­kost­se­mi­nar | Nye reg­ler for inn­leie av ar­beids­kraft
Re­gje­rin­gen har nå frem­lagt sitt en­de­li­ge for­slag til nye reg­ler om inn­leie av per­so­nell. Reg­le­ne be­rø­rer alle som lei­er inn el­ler ut ar­beids­kraft. CMS Klu­ges ar­beids­retts­av­de­ling gjen­nom­går for­sla­get...
13/09/2022
Di­gi­ta­le kurs i Sta­tens Stan­dard­av­ta­ler | 13, 14 og 15. sep­tem­ber
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til di­gi­ta­le kurs i Sta­tens Stan­dard­av­ta­ler. Mål­grup­pen for kur­se­ne er ju­ris­ter og and­re som ar­bei­der med inn­kjøp og le­ve­ran­ser av IT-ut­styr, pro­gram­vare og tje­nes­ter. Du vil lære...
22/09/2022
Vel­kom­men til CMS’ Fo­rum for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser
Vi gle­der oss til å øns­ke vel­kom­men til CMS’ år­li­ge Fo­rum for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser på The Hub i Oslo, tors­dag 22. sep­tem­ber 2022. Her vil vi gi en opp­da­te­ring på of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser med...
Tidligere arrangementer
08/06/2022
Fro­kost­se­mi­nar | Åpen­hets­lo­vens inn­virk­ning på of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser
Ru­ter og CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar, der vi sam­men tar tak i te­ma­et om åpen­hets­lo­vens inn­virk­ning på of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser.mediumOpp­drags­gi­ver skal i hen­hold til an­skaf­fel­ses­lo­ven ha eg­ne­de...
02/06/2022
Fro­kost­se­mi­nar for råd­gi­ven­de in­ge­ni­ø­rer om to­tal­en­tre­prise­pro­sjek­ter
CMS Klu­ge in­vi­te­rer, i sam­ar­beid med RIF, til fro­kost­se­mi­nar for råd­gi­ven­de in­ge­ni­ø­rer, tors­dag 2. juni.Te­ma­et er råd­gi­ve­rens rol­le i to­tal­en­tre­prise­pro­sjek­ter. Om­fan­get av bygg- og an­leggs­pro­sjek­ter...
31/05/2022
Ek­sa­mens­kurs | Ber­gen | 31. mai og 2. juni
Skal du ha ek­sa­men i For­valt­nings­rett II (JUS123) vår­en 2022? CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 2. stu­die­år ved UiB. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk...
31/05/2022
Fro­kost­se­mi­nar for en­tre­pre­nø­rer om plun­der og heft
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar for en­tre­pre­nø­rer om plun­der og heft - gjen­nom­gang av fersk lag­manns­rett­dom som gir en­tre­pre­nø­ren med­hold, tirs­dag 31. mai 2022. Re­gist­re­ring og fro­kost fra kl...
30/05/2022
Ek­sa­mens­kurs | Stav­an­ger | 30. mai
CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 3. stu­die­år ved UiS. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk og ju­ri­disk me­to­de. Må­let er å gi gode verk­tøy til slutt­fa­sen...
24/05/2022
Fro­kost­se­mi­nar om er­stat­ning for brudd på an­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket
Den 24. mai 2022 in­vi­te­rer CMS Klu­ge til fro­kost­se­mi­nar om er­stat­ning for brudd på re­gel­ver­ket for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser. Reg­le­ne om er­stat­ning for brudd på an­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket, spil­ler en sen­tral...
12/05/2022
Fro­kost­se­mi­nar om ut­byg­gings­av­ta­ler
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om ut­byg­gings­av­ta­ler etter plan- og byg­nings­lo­ven, tors­dag 12. mai. Fro­kost­se­mi­na­ret star­ter kl. 08:00 og vi av­slut­ter kl. 10:00.I fro­kost­se­mi­na­ret vil vi gå gjen­nom:Sta­tus...
04/05/2022
Ek­sa­mens­kurs | Oslo | We­bi­nar 4. mai og 9. mai
For å til­rette­leg­ge for stu­den­te­ne i en tra­vel ek­sa­mens­pe­riode vel­ger vi å gjen­nom­føre ek­sa­mens­kur­se­ne som we­bi­nar. Det­te gjel­der For­valt­nings­rett og EØS-rett (JUS2211) og For­mue­rett I (JUS3112) for...
04/05/2022
Skatte­se­mi­nar i sam­ar­beid med For­mue | Ber­gen
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til høy­ak­tu­elt skatte­se­mi­nar i sam­ar­beid med For­mue!  Er du klar for en be­ri­ken­de opp­le­vel­se i or­dets ret­te for­stand? Hold av ons­dag 4.mai kl. 16.30, møt fle­re av Nor­ges frems­te...