Home / Arrangementer

Arrangementer

Utforsk spennende kommende arrangementer, enten digitalt eller fysisk, og lær mer om utfordringer og temaer som er aktuelle for deg. Finn ut hva ekspertene snakker om i bransjen din, og bli med i samtalen.


Kompetanse
Kommende arrangementer
24/11/2021
Ek­sa­mens­kurs | Ber­gen | 22. og 24. no­vem­ber
Skal du ha ek­sa­men i Ob­li­ga­sjons­rett (JUS136) høs­ten 2021? CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 3. stu­die­år ved UiB. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk...
11/11/2021
Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se | Ber­gen
Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om te­ma­et «Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se».Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne er et prak­tisk vik­tig tema ved gjen­nom­fø­rin­gen av en kon­kur­ran­se...
10/11/2021
Ma­nu­duk­sjon i av­tale­rett
Pe­ter Hall­steins­en og Anja En­ge­bø hol­der ons­dag 10. no­vem­ber kl. 16:30-18:15 ma­nu­duk­sjon i av­tale­rett i CMS Klu­ges lo­ka­ler. Te­ma­et for ma­nu­duk­sjo­nen er «full­makts­læ­ren». Det vil bli ser­vert mat og...
10/11/2021
Klu­ges år­li­ge IPR Sum­mit
10. no­vem­ber har vi nok en gang gle­den av å in­vi­te­re til Klu­ges år­li­ge IPR Sum­mit. Tema for årets kon­fe­ran­se er «IPR-stra­te­gi». De fles­te be­drif­ter inne­har ver­di­ful­le ret­tig­he­ter og ret­tig­hets­po­si­sjo­ner...
10/11/2021
Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se | Oslo
Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om te­ma­et «Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se».Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne er et prak­tisk vik­tig tema ved gjen­nom­fø­rin­gen av en kon­kur­ran­se...
09/11/2021
Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se | Stav­an­ger
Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om te­ma­et «Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se».Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne er et prak­tisk vik­tig tema ved gjen­nom­fø­rin­gen av en kon­kur­ran­se...