Home / Expertise / Fiscaal Recht
view at purple lighted kings cross station ceiling in london

Fiscaal Recht

België

Naarmate de lokale en internationale fiscale regelgeving normatiever wordt, wordt het steeds ingewikkelder om hiermee in een grensoverschrijdende context om te gaan. Het aantal en de complexiteit van de fiscale onderzoeken die door de overheden worden gevoerd, stijgen voortdurend en de nood aan fiscale aanpassingen houdt hiermee gelijke tred. Onze 350 fiscale advocaten worden ondersteund door sterke technische fiscale teams met een grondige kennis van alle nieuwe ontwikkelingen in fiscaal recht en het beleid dat op uw bedrijf van toepassing is. Deze multidisciplinaire aanpak helpt u stevige structuren te ontwikkelen met een maximale fiscale doeltreffendheid afgestemd op uw commerciële strategie.

Of u nu een financiële instelling, multinational, fonds, belegger of hoog vermogende particulier bent, wij begrijpen uw zaken en de fiscale druk die u ondervindt. Onze teams werken over heel Europa samen in de belangrijke domeinen die een impact hebben op uw zaken, zoals btw, internationaal fiscaal recht, verrekenprijzen, e-commerce, fusies en overnames, beleggingsfondsen, fiscale planning en financiering. Onze deskundigen helpen u bij het beheer van uw belastingcontroles, onderhandelen met de belastingautoriteiten en regelen fiscale rechtszaken. Het juiste fiscaal advies kan een wezenlijk verschil maken voor transactiekosten en kunnen in sommige gevallen ernstige gevolgen afwenden.

Lees meer Lees minder

"The firm is responsive, practical and takes into account the specifics of our case."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017

"CMS gives high-quality tax advice in relation to mergers, restructurings, transfer pricing, and structured finance. Head of department Olivier Querinjean ‘gets straight to the point’."

Legal 500, 2017

Selecteer een gebied

  Private Clients

  Ons team van experten is beschikbaar  voor alle vragen omtrent vermogensfiscaliteit, ongeacht de vorm waarin het vermogen wordt aangehouden (stichtingen, trustfondsen, verzekeringspolissen, beleggingsfondsen, private equity,...). Zo omvatten onze vakgebieden bijvoorbeeld de toepassing van de fiscale transparantie (bv. de Kaaimantaks), de belastingen op beursverrichtingen, de fiscaliteit van fondsen (belasting op spaartegoeden, fiscale behandeling van fondsen), de fiscale behandeling van verzekeringspolissen, enz.

  Lees meer

  Feed

  Toon alleen
  01/03/2021
  Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS Bel­gië wordt ver­sterkt door de komst van een nieu­we...
  Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt met veel ge­noe­gen de komst aan van Me­vrouw Stép­ha­nie Houx als ven­noot en dit van­af 1 maart 2021. Stép­ha­nie is ge­spe­ci­a­li­seerd in in­di­rec­te be­las­tin­gen met een ster­ke...
  11 januari 2021
  Wets­ont­werp hou­den­de de in­voe­ring van een nieu­we jaar­lijk­se taks op de...
  De Bel­gi­sche re­ge­ring heeft een nieuw wets­ont­werp in­ge­diend hou­den­de de in­voe­ring van een jaar­lijk­se taks op de ef­fec­ten­re­ke­nin­gen. Dit voor­stel is mo­men­teel in be­han­de­ling bij de Ka­mer van volks­ver­te­gen­woor­di­gers...
  10 juni 2020
  3 nieu­we maat­re­ge­len ter be­vor­de­ring van de li­qui­di­teit en sol­va­bi­li­teit...
  In het ka­der van de cri­sis ver­oor­zaakt door de CO­VID-19-pan­de­mie, be­vat een wets­voor­stel van 5 ju­ni 2020 drie maat­re­ge­len om de li­qui­di­teit en sol­va­bi­li­teit van on­der­ne­min­gen te be­vor­de­ren.    1°...
  12 mei 2020
  In­te­res­taf­trek­be­per­king: de im­pact van spe­ci­fie­ke be­ta­lings­voor­waar­den...
  Op 5 mei 2020 heeft de Al­ge­me­ne Ad­mi­ni­stra­tie van de Fis­ca­li­teit een ad­den­dum (cir­cu­lai­re 2020/C/62) bij de cir­cu­lai­re 2019/C/89 ge­voegd met be­trek­king tot de “grand­fa­thering” - clau­su­le in het ka­der...
  07 april 2020
  Co­ro­na­vi­rus cri­sis: voor­ont­werp drin­gen­de fis­ca­le maat­re­ge­len goed­ge­keurd
  De mi­nis­ter­raad keurt op voor­stel van mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën een voor­ont­werp van wet goed dat ver­schil­len­de drin­gen­de fis­ca­le be­pa­lin­gen ten ge­vol­ge van de CO­VID-19-pan­de­mie om­vat. Het voor­ont­werp heeft...
  30 maart 2020
  Co­ro­na­vi­rus cri­sis: fis­ca­le vrij­stel­ling op waar­de­ver­min­de­rin­gen van han­dels­vor­de­rin­gen
  Het Bel­gisch Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft een Cir­cu­lai­re uit­ge­vaar­digd (Circ. 2020/C/45 van 23 maart 2020) om een bij­ko­men­de steun­maat­re­gel aan te bie­den aan pro­fes­si­o­ne­le be­las­ting­plich­ti­gen die ver­re­gaan­de...
  20 maart 2020
  Co­ro­na­vi­rus cri­sis - fis­ca­le steun­maat­re­ge­len 
  De co­ro­na­vi­rus cri­sis heeft ver­re­gaan­de eco­no­mi­sche ge­vol­gen. Daar­om be­slis­te de Bel­gi­sche over­heid om on­der­ne­min­gen en par­ti­cu­lie­ren ver­schil­len­de fis­ca­le steun­maat­re­ge­len aan te bie­den. De ge­no­men fis­ca­le...
  12 december 2019
  De wet tot om­zet­ting van de Richt­lijn 2018/822 met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...
  De re­cent aan­ge­no­men wet be­oogt de om­zet­ting van richt­lijn 2018/822 van 25 mei 2018 wat be­treft de ver­plich­te au­to­ma­ti­sche uit­wis­se­ling van in­lich­tin­gen op be­las­ting­ge­bied met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...
  04 juni 2019
  Her­vor­ming van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen: uit­da­gin­gen voor uw on­der­ne­ming
  Op 1 mei 2019 is de nieu­we wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen ge­deel­te­lijk in wer­king ge­tre­den. Be­paal­de ven­noot­schaps­vor­men kun­nen niet lan­ger wor­den op­ge­richt (stil­le...
  26 april 2018
  CMS Re­al Es­ta­te Cam­pus 2018
  CMS is very plea­sed to in­vi­te you to the 2018 edi­ti­on of its Re­al Es­ta­te Cam­pus se­mi­nar. This learning and net­wor­king event will ta­ke pla­ce on 26 April 2018 from 8:30 to 13:30. Our re­al es­ta­te team...
  03 juli 2017
  Over­view of Tax Re­forms in CEE 2015 - 2017
  Tax sys­tems across the world could be sim­ple if they we­re com­po­sed to rai­se re­ve­nue on­ly. Tax­pay­ers ex­pect their tax sys­tems to be fair, ef­fi­cient, and en­for­ce­a­ble. Taxes are al­so ex­pec­ted to pro­mo­te...
  16 februari 2017
  “Ge­op­ti­ma­li­seer­de ver­goe­ding van werk­ne­mers via ka­pi­taal­par­ti­ci­pa­ties (stock...
  Op 16 fe­bru­a­ri 2017 or­ga­ni­seert CMS Bel­gi­um een in­ter­ac­tief se­mi­na­rie over de ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den die on­der­ne­min­gen heb­ben, zo­wel KMO’s als mul­ti­na­ti­o­nals, om hun werk­ne­mers te la­ten deel­ne­men...