Home / Europa / België / Fiscaal Recht

Fiscaal Recht

Naarmate de lokale en internationale fiscale regelgeving normatiever wordt, wordt het steeds ingewikkelder om hiermee in een grensoverschrijdende context om te gaan. Het aantal en de complexiteit van de fiscale onderzoeken die door de overheden worden gevoerd, stijgen voortdurend en de nood aan fiscale aanpassingen houdt hiermee gelijke tred. Onze 350 fiscale advocaten worden ondersteund door sterke technische fiscale teams met een grondige kennis van alle nieuwe ontwikkelingen in fiscaal recht en het beleid dat op uw bedrijf van toepassing is. Deze multidisciplinaire aanpak helpt u stevige structuren te ontwikkelen met een maximale fiscale doeltreffendheid afgestemd op uw commerciële strategie.

Of u nu een financiële instelling, multinational, fonds, belegger of hoog vermogende particulier bent, wij begrijpen uw zaken en de fiscale druk die u ondervindt. Onze teams werken over heel Europa samen in de belangrijke domeinen die een impact hebben op uw zaken, zoals btw, internationaal fiscaal recht, verrekenprijzen, e-commerce, fusies en overnames, beleggingsfondsen, fiscale planning en financiering. Onze deskundigen helpen u bij het beheer van uw belastingcontroles, onderhandelen met de belastingautoriteiten en regelen fiscale rechtszaken. Het juiste fiscaal advies kan een wezenlijk verschil maken voor transactiekosten en kunnen in sommige gevallen ernstige gevolgen afwenden.

"The CMS team tends to make itself very available."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"Multidisciplinary law firm with a growing tax practise, with access to the CMS network."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

Selecteer een gebied

Private Clients
Vermogensfiscaliteit in de ruime zinOns team van experten is beschikbaar  voor alle vragen omtrent vermogensfiscaliteit, ongeacht de vorm waarin het v

Feed

01/08/2022
Fis­ca­le her­vor­ming: de mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën heeft zijn plan ge­pre­sen­teerd
De mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën heeft zijn plan voor­ge­steld voor de fis­ca­le her­vor­ming die over de ko­men­de 10 jaar zou wor­den ge­spreid. Het aan­ge­ge­ven doel van de her­vor­ming is de druk op de be­las­ting op ar­beid...
10/01/2022
Bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling voor bui­ten­land­se ka­der­le­den en bui­ten­land­se...
De nieu­we wet­ge­ving tot im­ple­men­ta­tie van een nieu­we bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling voor bui­ten­land­se ka­der­le­den en on­der­zoe­kers, die wij reeds be­spra­ken in ons eA­lert van 25 no­vem­ber (Bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling...
25/11/2021
Bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling voor bui­ten­land­se ka­der­le­den: nieu­we re­ge­ling...
Een wets­voor­stel om de bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling voor bui­ten­land­se ka­der­le­den van­af 1 ja­nu­a­ri 2022 te her­vor­men, wordt mo­men­teel on­der­zocht bij de Ka­mer. De hoofd­lij­nen er­van, die tot dus­ver nog niet...
01/03/2021
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS Bel­gië wordt ver­sterkt door de komst van een nieu­we...
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt met veel ge­noe­gen de komst aan van Me­vrouw Stép­ha­nie Houx als ven­noot en dit van­af 1 maart 2021. Stép­ha­nie is ge­spe­ci­a­li­seerd in in­di­rec­te be­las­tin­gen met een ster­ke...
11/01/2021
Wets­ont­werp hou­den­de de in­voe­ring van een nieu­we jaar­lijk­se taks op de...
De Bel­gi­sche re­ge­ring heeft een nieuw wets­ont­werp in­ge­diend hou­den­de de in­voe­ring van een jaar­lijk­se taks op de ef­fec­ten­re­ke­nin­gen. Dit voor­stel is mo­men­teel in be­han­de­ling bij de Ka­mer van volks­ver­te­gen­woor­di­gers...
10/06/2020
3 nieu­we maat­re­ge­len ter be­vor­de­ring van de li­qui­di­teit en sol­va­bi­li­teit...
In het ka­der van de cri­sis ver­oor­zaakt door de CO­VID-19-pan­de­mie, be­vat een wets­voor­stel van 5 ju­ni 2020 drie maat­re­ge­len om de li­qui­di­teit en sol­va­bi­li­teit van on­der­ne­min­gen te be­vor­de­ren.    1°...
12/05/2020
In­te­res­taf­trek­be­per­king: de im­pact van spe­ci­fie­ke be­ta­lings­voor­waar­den...
Op 5 mei 2020 heeft de Al­ge­me­ne Ad­mi­ni­stra­tie van de Fis­ca­li­teit een ad­den­dum (cir­cu­lai­re 2020/C/62) bij de cir­cu­lai­re 2019/C/89 ge­voegd met be­trek­king tot de “grand­fa­thering” - clau­su­le in het ka­der...
16/04/2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis - fis­ca­le steun­maat­re­ge­len (up­da­te)
De co­ro­na­vi­rus cri­sis heeft ver­re­gaan­de eco­no­mi­sche ge­vol­gen. Daar­om be­slis­te de Bel­gi­sche over­heid om on­der­ne­min­gen en par­ti­cu­lie­ren ver­schil­len­de fis­ca­le steun­maat­re­ge­len aan te bie­den. De ge­no­men fis­ca­le...
07/04/2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: voor­ont­werp drin­gen­de fis­ca­le maat­re­ge­len goed­ge­keurd
De mi­nis­ter­raad keurt op voor­stel van mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën een voor­ont­werp van wet goed dat ver­schil­len­de drin­gen­de fis­ca­le be­pa­lin­gen ten ge­vol­ge van de CO­VID-19-pan­de­mie om­vat. Het voor­ont­werp heeft...
30/03/2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: fis­ca­le vrij­stel­ling op waar­de­ver­min­de­rin­gen van han­dels­vor­de­rin­gen
Het Bel­gisch Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft een Cir­cu­lai­re uit­ge­vaar­digd (Circ. 2020/C/45 van 23 maart 2020) om een bij­ko­men­de steun­maat­re­gel aan te bie­den aan pro­fes­si­o­ne­le be­las­ting­plich­ti­gen die ver­re­gaan­de...
12/12/2019
De wet tot om­zet­ting van de Richt­lijn 2018/822 met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...
De re­cent aan­ge­no­men wet be­oogt de om­zet­ting van richt­lijn 2018/822 van 25 mei 2018 wat be­treft de ver­plich­te au­to­ma­ti­sche uit­wis­se­ling van in­lich­tin­gen op be­las­ting­ge­bied met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...
04/06/2019
Her­vor­ming van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen: uit­da­gin­gen voor uw on­der­ne­ming
Op 1 mei 2019 is de nieu­we wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen ge­deel­te­lijk in wer­king ge­tre­den. Be­paal­de ven­noot­schaps­vor­men kun­nen niet lan­ger wor­den op­ge­richt (stil­le...