Home / Europa / België / Life Sciences & Healthcare

Life Sciences & Healthcare

Met meer dan 480 gespecialiseerde advocaten verspreid over heel Europa en de steun van het Lifesciences Asia-Pacific Network (LAN), begrijpen wij de wetenschappelijke en commerciële, zowel als de wettelijke voorschriften die van belang zijn voor uw bedrijf op vlak van levenswetenschappen en gezondheidszorg. Wij hebben duurzame relaties uitgebouwd met de top 100 van de levenswetenschappelijke bedrijven en bedrijven in de gezondheidszorg in de sector van de farmaceutica, medische apparatuur, biotechnologie, landbouw en voeding.

Veel van onze experts hebben in uw sector gewerkt en hebben een grondige kennis ontwikkeld op het gebied van farmaceutica, biotechnologie, medische apparatuur en diagnostiek. Wij zijn leden en partners van belangrijke instellingen zoals de ABPI, ABHI, BIVDA, PAGB, EFPIA en EUCOMED, en helpen zo de juridische kaders voor de sectoren van de levenswetenschappen en gezondheidszorg vorm te geven. 

Wij geven regelmatig advies aan onze cliënten over hun dagelijkse operationele behoeften zoals afdwingbaarheid van octrooien, commerciële en klinische-testovereenkomsten, bescherming van de privacy en bedrijfsgeheimen, e-gezondheid, reclame en promotie van geneesmiddelen, openbare aanbestedingen, prijszetting en terugbetaling, zowel als reglementair advies.

Ons bedreven team kan u ook binnen de sectoren van de levenswetenschappen en gezondheidszorg specifiek advies verlenen op het vlak van strategische overeenkomsten, bij de planning van een bedrijfstransactie of een rechtsvordering (al dan niet in verband met productaansprakelijkheid).

"Very hands-on knowledge and ability to provide very practical examples to the business. Feedback received was really what we needed, being very hands on, easy to understand feedback to specific practical questions."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"CMS' cross-practice collaboration and multilingual capabilities make it a popular choice for a varied roster of pharmaceutical heavyweights, industry associations and hospital groups. The team is especially renowned for its public procurement capabilities, working with some of the largest Europe-wide governing bodies on high-profile, cross-border projects. Joint practice heads Bruno Fonteyn and Virginie Dor are noted for their expertise in health sector regulation and EU-wide health and social care procurement mandates, respectively."

Legal 500, 2022

Feed

31/07/2020
De op­rich­ting van lo­co­re­gi­o­na­le zie­ken­huis­net­wer­ken on­der con­cen­tra­tie­con­tro­le
De Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit heeft op 22 ju­li 2020 haar po­si­tie over de toe­pas­sing van con­cen­tra­tie­con­tro­le op lo­ka­le zie­ken­huis­net­wer­ken ge­pu­bli­ceerd. Dit do­cu­ment volgt op vra­gen van de zie­ken­huis­sec­tor...
12/07/2019
Nieu­we re­gel­ge­ving zet de kwa­li­teit van de ge­zond­heids­zorg voor­op
Op 14 mei 2019 werd een nieu­we wet ge­pu­bli­ceerd in het Bel­gisch Staats­blad met be­trek­king tot de kwa­li­teits­vol­le prak­tijk­voe­ring in de ge­zond­heids­zorg.De­ze nieu­we wet van 22 april 2019 be­oogt de ver­be­te­ring...
08/05/2019
Bel­gi­sche wet­ge­ver wil de on­be­schik­baar­he­den van ge­nees­mid­de­len ver­hin­de­ren...
Naar aan­lei­ding van de re­cen­te (tij­de­lij­ke) on­be­schik­baar­heid van een aan­tal ge­nees­mid­de­len, werd een wets­voor­stel in­ge­diend dat een uit­voer­ver­bod van ge­nees­mid­de­len voor groot­han­de­laar-ver­de­lers be­vat...
10/04/2019
Wets­voor­stel tot op­rich­ting van Fe­de­ra­le Raad van apo­the­kers
Op 15 maart 2019 werd een wets­voor­stel aan­ge­no­men dat een reeks wij­zi­gin­gen aan­brengt aan de wet van 10 mei 2015 be­tref­fen­de de uit­oe­fe­ning van de ge­zond­heids­zorg­be­roe­pen.Het voor­stel be­paalt on­der meer...
04/04/2019
Nieuw ont­werp van re­gel­ge­ving: har­mo­ni­se­ring te­rug­be­ta­ling van ge­ne­ti­sche...
In een pers­be­richt van 15 maart 2019 werd be­kend­ge­maakt dat de Mi­nis­ter­raad twee ont­wer­pen van ko­nink­lij­ke be­slui­ten heeft goed­ge­keurd die wij­zi­gin­gen aan­bren­gen in de te­rug­be­ta­lin­gen van be­paal­de ge­nees­kun­di­ge...
26/03/2019
Wets­voor­stel neer­ge­legd die de dis­tri­bu­tie van me­di­ci­na­le can­na­bis in Bel­gië...
Een wets­voor­stel werd op 6 fe­bru­a­ri 2019 bij de Ka­mer in­ge­diend waar­bij het re­ge­rings­bu­reau van can­na­bis wordt op­ge­richt die het al­leen­recht zou krij­gen op de teelt en dis­tri­bu­tie van me­di­ci­na­le can­na­bis...
26/03/2019
Eu­ro­pe­se Unie zet haar strijd te­gen ver­val­sing van ge­nees­mid­de­len voort
In na­vol­ging van de Eu­ro­pe­se Richt­lijn 2011/62/EU van 8 ju­ni 2011 ter be­strij­ding van ver­vals­te ge­nees­mid­de­len, zijn op 9 fe­bru­a­ri 2019 Eu­ro­pe­se vei­lig­heids­maat­re­ge­len van kracht ge­gaan die door de ver­schil­len­de...
22/03/2019
Voor­schrif­ten moe­ten elek­tro­nisch zijn van­af 1 ja­nu­a­ri 2020
In een pers­be­richt van 1 maart 2019 werd be­kend­ge­maakt dat een ont­werp van ko­nink­lijk be­sluit door de Mi­nis­ter­raad werd goed­ge­keurd over de in­wer­king­tre­ding van de ver­plich­ting van het ge­bruik van elek­tro­ni­sche...
15/03/2019
Een­heids­ver­pak­king en PICS-nor­men: een nieuw ju­ri­disch ka­der in het le­ven...
Een ont­werp van ko­nink­lijk be­sluit werd door Bel­gië neer­ge­legd bij de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie in het ka­der van de TRIS pro­ce­du­re, de ken­nis­ge­vings­pro­ce­du­re vast­ge­legd in Richt­lijn (EU) 2015/1535 in het ka­der...
05/12/2018
Nieu­we wij­zi­gin­gen in het ge­zond­heids­zorg­land­schap
Een nieu­we wet werd aan­ge­no­men op 30 ok­to­ber 2018 hou­den­de di­ver­se be­pa­lin­gen in­za­ke ge­zond­heid. De­ze nieu­we wet be­vat tal van wij­zi­gin­gen van uit­een­lo­pen­de wet­ge­ving in het do­mein van de ge­zond­heids­zorg...
25/04/2018
Het ju­ri­disch ka­der voor de op­rich­ting van zie­ken­huis­net­wer­ken wordt re­a­li­teit
Ter na­vol­ging van haar con­cep­tu­e­le no­ta van 18 mei 2017, heeft mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block nu een voor­ont­werp van wet voor­ge­steld dat een ju­ri­disch ka­der op­richt voor...
25/04/2018
Bin­nen­kort zal de­zelf­de laag­va­ri­a­be­le zorg voor el­ke pa­ti­ënt in elk zie­ken­huis...
De mi­nis­ter­raad heeft tij­dens haar ver­ga­de­ring op 30 maart 2018 het voor­ont­werp van wet van mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block goed­ge­keurd over de ge­bun­del­de fi­nan­cie­ring van...