Home / Expertise / Life Sciences & Healthcare
side view of scientist looking into microscope in bright research lab

Life Sciences & Healthcare

België

Met meer dan 150 gespecialiseerde advocaten verspreid over heel Europa en de steun van het Lifesciences Asia-Pacific Network (LAN), begrijpen wij de wetenschappelijke en commerciële, zowel als de wettelijke voorschriften die van belang zijn voor uw bedrijf. Wij hebben duurzame relaties uitgebouwd met de top 100 van de levenswetenschappelijke bedrijven in de sector van de farmaceutica, medische apparatuur, biotechnologie, landbouw en voeding.

Veel van onze experts hebben in uw sector gewerkt en hebben een grondige kennis ontwikkeld op het gebied van farmaceutica, biotechnologie, medische apparatuur en diagnostiek. Wij zijn leden en partners van belangrijke instellingen zoals de ABPI, ABHI, BIVDA, PAGB, EFPIA en EUCOMED, en helpen zo de juridische kaders voor de sector van de levenswetenschappen vorm te geven. 

Wij geven regelmatig advies aan onze cliënten over hun dagelijkse operationele behoeften zoals afdwingbaarheid van octrooien, commerciële en klinische-testovereenkomsten, bescherming van de privacy en bedrijfsgeheimen, e-gezondheid, reclame en promotie van geneesmiddelen, openbare aanbestedingen, prijszetting en terugbetaling, zowel als reglementair advies.

Ons bedreven team kan u ook binnen de sector van de levenswetenschappen specifiek advies verlenen op het vlak van strategische overeenkomsten, bij de planning van een bedrijfstransactie of een rechtsvordering (al dan niet in verband met productaansprakelijkheid).

Lees meer Lees minder

Feed

Toon alleen
12/07//2019
Nieu­we re­gel­ge­ving zet de kwa­li­teit van de ge­zond­heids­zorg...
26 mrt. 19
Wets­voor­stel neer­ge­legd die de dis­tri­bu­tie van me­di­ci­na­le can­na­bis...
Een wets­voor­stel werd op 6 fe­bru­a­ri 2019 bij de Ka­mer in­ge­diend waar­bij het re­ge­rings­bu­reau van can­na­bis wordt op­ge­richt die het al­leen­recht zou krij­gen op de teelt en dis­tri­bu­tie van me­di­ci­na­le can­na­bis....
08/05/2019
Bel­gi­sche wet­ge­ver wil de on­be­schik­baar­he­den van ge­nees­mid­de­len...
26 mrt. 19
Eu­ro­pe­se Unie zet haar strijd te­gen ver­val­sing van ge­nees­mid­de­len...
In na­vol­ging van de Eu­ro­pe­se Richt­lijn 2011/62/EU van 8 ju­ni 2011 ter be­strij­ding van ver­vals­te ge­nees­mid­de­len, zijn op 9 fe­bru­a­ri 2019 Eu­ro­pe­se vei­lig­heids­maat­re­ge­len van kracht ge­gaan die door de ver­schil­len­de...
10/04/2019
Wets­voor­stel tot op­rich­ting van Fe­de­ra­le Raad van apo­the­kers
05 dec. 18
Nieu­we wij­zi­gin­gen in het ge­zond­heids­zorg­land­schap
Een nieu­we wet werd aan­ge­no­men op 30 ok­to­ber 2018 hou­den­de di­ver­se be­pa­lin­gen in­za­ke ge­zond­heid. De­ze nieu­we wet be­vat tal van wij­zi­gin­gen van uit­een­lo­pen­de wet­ge­ving in het do­mein van de ge­zond­heids­zorg....
04/04/2019
Nieuw ont­werp van re­gel­ge­ving: har­mo­ni­se­ring te­rug­be­ta­ling...
25 apr. 18
Het ju­ri­disch ka­der voor de op­rich­ting van zie­ken­huis­net­wer­ken wordt...
Ter na­vol­ging van haar con­cep­tu­e­le no­ta van 18 mei 2017, heeft mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block nu een voor­ont­werp van wet voor­ge­steld dat een ju­ri­disch ka­der op­richt voor...
22/03/2019
Voor­schrif­ten moe­ten elek­tro­nisch zijn van­af 1 ja­nu­a­ri...
25 apr. 18
Bin­nen­kort zal de­zelf­de laag­va­ri­a­be­le zorg voor el­ke pa­ti­ënt in elk...
De mi­nis­ter­raad heeft tij­dens haar ver­ga­de­ring op 30 maart 2018 het voor­ont­werp van wet van mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block goed­ge­keurd over de ge­bun­del­de fi­nan­cie­ring van...
15/03/2019
Een­heids­ver­pak­king en PICS-nor­men: een nieuw ju­ri­disch...
20 mrt. 18
De her­vor­ming van het on­der­ne­mings­recht: ook van be­lang voor zie­ken­hui­zen...
Sinds eni­ge maan­den werkt de re­ge­ring aan de twee­de ver­sie van een voor­ont­werp van wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen. Op 1 mei 2018 zal ook het vol­le­dig her­vorm­de in­sol­ven­tie­recht...