Home / Evenementen

Evenementen

Ontdek welke events eraan komen, zowel digitaal als live, rond de voor u relevante onderwerpen en issues. Ga met ons in gesprek en ontdek waar de experts in uw industrie over praten.  


Expertise
Eerstvolgende
15/09/2021
In­su­ran­ce Day 2021
Meer in­for­ma­tie volgt
Eerdere evenementen
08/07/2021
CMS Ex­pert pa­nel; be­scherm en be­vei­lig uw be­drijfs­ge­hei­men
De groot­ste waar­de van be­drij­ven zit van­daag de dag in im­ma­te­ri­ë­le ac­ti­va, die niet door pa­ten­ten of oc­trooi­en be­schermd wor­den – maar door ge­heim­hou­ding. De­ze be­drijfs­ge­hei­men (tra­de se­crets) wor­den...
17/06/2021
Cy­ber­ri­si­co’s uit­ge­licht: de ju­ri­disch-stra­te­gi­sche uit­da­gin­gen
De toe­ne­men­de golf van ransom­wa­re aan­val­len toont aan dat cy­ber­weer­baar­heid voor vrij­wel al­le or­ga­ni­sa­ties een aan­dachts­punt dient te blij­ven. Het blijkt in de prak­tijk las­tig om de steeds ge­a­van­ceer­de­re...
20/05/2021
We­bi­nar Pro­duct­aan­spra­ke­lijk­heid
Meer in­for­ma­tie volgt.
22/04/2021
We­bi­nar Het be­oor­de­len en op­los­sen van uit­leg­kwes­ties in ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten
Ge­schil­len over de uit­leg van ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten zijn veel­voor­ko­mend en com­plex. Vaak zijn veel ver­schil­len­de in­ter­pre­ta­ties van de po­lis mo­ge­lijk, zo­wel wat be­treft de pri­mai­re dek­kings­om­schrij­ving...
11/03/2021
We­bi­nar Werk­ge­vers­aan­spra­ke­lijk­heid 2.0
Tra­di­ti­o­neel wordt er bij werk­ge­vers­aan­spra­ke­lijk­heid ge­spro­ken over ar­beids­on­ge­val­len en be­roeps­ziek­ten, het bij­be­ho­ren­de in­ci­dent­ma­na­ge­ment en de claims af­han­de­ling. De hui­di­ge – di­gi­ta­le - sa­men­le­ving...
17/02/2021
De­vel­o­ping and ope­ra­ting Hy­dro­gen pro­jects
Join us in the next epi­so­de of the CMS hy­dro­gen we­bi­nar se­ries, whe­re we’ll ta­ke a clo­ser look at is­sues ari­sing in de­vel­o­ping and ope­ra­ting hy­dro­gen pro­jects. Our guest spea­kers from so­me of the most...
09/02/2021
We­bi­nar Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en D&O in in­ter­na­ti­o­naal per­spec­tief...
De Co­vid-19 pan­de­mie zorgt voor gro­te uit­da­gin­gen voor be­stuur­ders en toe­zicht­hou­ders van (in­ter­na­ti­o­na­le) on­der­ne­min­gen. Ook de na­de­ren­de Brexit brengt de no­di­ge chal­len­ges met zich mee. De ver­wach­ting...
21/01/2021
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS) Deel 3
Zo­als aan­ge­kon­digd tij­dens deel 2 van ons eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring en Scha­de, or­ga­ni­se­ren we ook nog een der­de ses­sie, om zo ook de res­te­ren­de door de Ho­ge Raad in 2020 ge­we­zen...
26/11/2020
We­bi­nar Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de Deel 2/2
CMS no­digt u graag uit om deel te ne­men aan het jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de. Hier­in pra­ten de ad­vo­ca­ten van CMS u bij over de be­lang­rijk­ste Ho­ge Raad ar­res­ten...
19/11/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de Deel 1/2
CMS no­digt u graag uit om deel te ne­men aan het jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de. Hier­in pra­ten de ad­vo­ca­ten van CMS u bij over de be­lang­rijk­ste Ho­ge Raad ar­res­ten...
05/11/2020
Ar­beids­rech­te­lij­ke tips in tij­den van Co­ro­na
In dit we­bi­nar be­spre­ken we on­der an­de­re: - NOW: tips bij de aan­vraag de­fi­ni­tie­ve sub­si­die, o.a. vast­leg­ging       uit­voe­ring bo­nus­ver­bod en voor­be­rei­ding NOW3;  - Aan­pas­sing ar­beids­voor­waar­den; ...