Home / Evenementen

Evenementen

Ontdek welke events eraan komen, zowel digitaal als live, rond de voor u relevante onderwerpen en issues. Ga met ons in gesprek en ontdek waar de experts in uw industrie over praten.  Expertise
Eerstvolgende
02/02/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: ESG & Be­las­tin­gen
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 2 fe­bru­a­ri 2023 een ont­bijt­ses­sie over ESG & Be­las­tin­gen. Een ron­de­ta­fel­ge­sprek over fis­ca­le ad­vi­se­ring & fis­caal ethisch be­leid, met als deel­on­der­wer­pen de nieu­we Tax Prin­ci­ples...
02/02/2023
Kan­toor­be­zoek Leid­se Rechts­win­kel - Huur­recht & Trans­ac­ties
De Leid­se Rechts­win­kel is de groot­ste rechts­win­kel in Lei­den én Ne­der­land. De me­de­wer­kers van de Leid­se Rechts­win­kel ge­ven kos­te­loos ad­vies over ju­ri­di­sche en fis­ca­le vraag­stuk­ken. De Leid­se Rechts­win­kel...
07/02/2023
Kan­toor­boek Uri­os - EU Law Of­fi­ce (Brus­sel)
Uri­os is de Utrecht­se stu­die­ver­e­ni­ging voor In­ter­na­ti­o­naal en Eu­ro­pees Recht. Uri­os or­ga­ni­seert een reis naar Brus­sel. In het ka­der daar­van zul­len zij op dins­dag 7 fe­bru­a­ri 2023 een be­zoek bren­gen aan...
08/02/2023
Kan­toor­be­zoek VI­VA - No­ta­ri­aat
VI­VA is de stu­die­ver­e­ni­ging voor no­ta­ri­ë­le stu­den­ten aan de Vrije Uni­ver­si­teit. Op woens­dag 8 fe­bru­a­ri 2023 zal VI­VA een be­zoek bren­gen aan ons kan­toor in Am­ster­dam. Tij­dens dit kan­toor­be­zoek zal ons...
08/02/2023
Cost-cut­ting and re­struc­tu­ring in ti­mes of cri­sis
A tough glo­bal eco­no­mic out­look is dri­ving ma­ny em­ploy­ers to re­view their ope­ra­ti­o­nal costs. Across bu­si­nes­ses, hard ques­ti­ons are being as­ked about whe­re ef­fi­cien­cies can be ma­de – and ul­ti­ma­te­ly what...
10/02/2023
Be­drij­ven- en In­stel­lin­gen­dag JFV Gro­nin­gen
Op vrij­dag 10 fe­bru­a­ri 2023 vindt de Be­drij­ven- en In­stel­lin­gen­dag plaats in Mar­t­i­ni­P­la­za te Gro­nin­gen. Tij­dens dit eve­ne­ment kun­nen stu­den­ten zich ori­ën­te­ren op de ar­beids­markt en even­tu­e­le sta­ges be­mach­ti­gen...
14/02/2023
We­bi­nar Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en D&O in 2023
Vol­gens meer­de­re trend­rap­por­ten zal de toe­ge­no­men eco­no­mi­sche on­ze­ker­heid de per­for­man­ce en con­ti­nu­ï­teit van on­der­ne­min­gen on­der druk zet­ten. Dit leidt vol­gens er­va­ring uit eer­de­re cri­ses tot meer D&O-claims...
16/02/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Duur­za­me Fi­nan­cie­ring
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 16 fe­bru­a­ri 2023 een ont­bijt­ses­sie over Duur­za­me Fi­nan­cie­ring. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie gaan we in op de toe­pas­sing en wer­king van re­cen­te ESG-re­gel­ge­ving en staan wij stil...
16/02/2023
Leid­se Ju­ri­di­sche Be­drij­ven­dag JFV Gro­ti­us
Op don­der­dag 16 fe­bru­a­ri 2023 vindt de Leid­se Ju­ri­di­sche Be­drij­ven­dag van de Ju­ri­di­sche Fa­cul­teits­ver­e­ni­ging Gro­ti­us plaats in Den Haag. Tij­dens de­ze dag kun je CMS be­ter le­ren ken­nen tij­dens de work­shops...
16/02/2023
Kan­toor­be­zoek BN­SL - No­ta­ri­aat
BN­SL is de stu­die­ver­e­ni­ging no­ta­ri­eel recht van de Uni­ver­si­teit te Lei­den. Op don­der­dag 16 fe­bru­a­ri 2023 zal BN­SL een be­zoek bren­gen aan ons kan­toor in Am­ster­dam. Tij­dens dit kan­toor­be­zoek zal ons No­ta­ri­aat...
21/02/2023
We­bi­nar: Wet be­scher­ming klok­ken­lui­ders aan­ge­no­men, en nu?
Het Wets­voor­stel 'Wet be­scher­ming klok­ken­lui­ders' is op 24 ja­nu­a­ri 2023 aan­ge­no­men door de Eer­ste Ka­mer en treedt bin­nen­kort in wer­king. De in­voe­ring leidt tot ver­an­de­rin­gen voor or­ga­ni­sa­ties waar wij...
21/02/2023
We­bi­nar: Whis­t­le­blo­wer Pro­tec­ti­on Act adop­ted, what now?
The 'W­his­t­le­blo­wer Pro­tec­ti­on Ac­t' was adop­ted by the Dut­ch Se­na­te on 24 Ja­nu­a­ry 2023 and will soon en­ter in­to for­ce. The new le­gis­la­ti­on in­tro­du­ces chan­ges for or­ga­ni­za­ti­ons that we would li­ke to in­form...