Home / Europa / België / Energie
closeup of lit hob

Energie

De energiesector is een belangrijke drijvende kracht voor de wereldwijde economie en heeft invloed op, en wordt zelf ook beïnvloed door, de wereldwijde geopolitiek, economie en regelgeving. U hebt adviseurs nodig die uw industrie niet alleen begrijpen maar ook werken aan geavanceerde problemen met leiders van energiebedrijven, regulators, regeringen, industriële organisaties en investeerders. Onze teams zijn aanwezig in 33 landen en werken binnen elk deel van de energiesector, met inbegrip van olie en gas stroomopwaarts en stroomafwaarts, elektriciteit in al haar vormen, zoals opwekking, netwerken, groot- en kleinhandelsmarkten, kern- en hernieuwbare energie met onder meer zonne- en andere groene energie en schone technologie. De voorbije 25 jaar hebben onze deskundigen de sector helpen vormen door wettelijke kaders te ontwikkelen waarop vele van onze markten gebaseerd zijn.

Of u nu een NOC, IOC, onafhankelijke, elektriciteitsmaatschappij, investeerder, overheids- of financiële instantie bent, wij hebben de energiespecialisten die aan al uw strategische uitdagingen wereldwijd kunnen voldoen. Onze multidisciplinaire teams waren betrokken bij de eerste baanbrekende fusies en overnames van olie- en gasmaatschappijen en energieprojecten in Europa, de eenmaking van de elektriciteitsmarkt in Noord-Ierland en de Republiek Ierland, de historische hervorming van de elektriciteitsindustrie in Mexico en werkten mee aan hernieuwbare energieprojecten wereldwijd. Deze collectieve ervaring zorgt ervoor dat wij antwoorden kunnen aanreiken voor alle commerciële, risico- en reglementaire aspecten die u ervaart in de energiesector.


Feed

07/12/2016
Groen ener­gie­be­leid in Brus­sel
De Eu­ro­pe­se Ener­gie-Unie, die het pro­ces in 2030 be­ge­leidt, heeft de doel­stel­lin­gen van de lid­sta­ten, meer be­paald in­za­ke her­nieuw­ba­re ener­gie, vast­ge­steld. Het over­we­gend ste­de­lij­ke ka­rak­ter van het...
25/10/2012
Elek­tri­ci­teit te­gen wer­ke­lij­ke prij­zen
Stu­die­voor­mid­dag ge­or­ga­ni­seerd door CMS­De­Bac­ker en VBO: Li­be­ra­li­se­ring, CO2, nieu­we ca­pa­ci­tei­ten, groe­ne­stroom­cer­ti­fi­ca­ten, net­werk­be­heer, pri­mai­re ener­gie­ën, hef­fin­gen,...  Be­staat er een ech­te elek­tri­ci­teits­prijs? ...
28/05/2009
De uit­da­gin­gen van de nieu­we af­val­richt­lijn
Op ini­ti­a­tief van CMS De­Bac­ker (Green Law) en met de me­de­wer­king van het VBO. heb­ben wij het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen op het se­mi­na­rie De uit­da­gin­gen van de nieu­we af­val­richt­lijn Pro­gram­ma stu­die­voor­mid­dag...