Feed

Toon alleen
Arnaud Van Oekel
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den...
24 Jan. 18
CMS and Die Zeit Event in Davos
Va­lu­es un­der Pres­su­re: The Role of Ethics in Bu­si­ness
07-12-2017
Zorg­ver­le­ners heb­ben voort­aan één cen­traal plat­form voor hun in­for­ma­tie-uit­wis­se­ling:...
De FOD Volks­ge­zond­heid, het RI­ZIV, het Vlaams Agent­schap Zorg en Ge­zond­heid, het zijn maar en­ke­le van de in­stan­ties waar­mee zorg­ver­le­ners re­gel­ma­tig in­for­ma­tie moe­ten uit­wis­se­len. De ge­ge­vens­ban­ken van de­ze over­heids­in­stan­ties (zo­wel op fe­de­raal als op ge­meen­schaps­ni­veau).
Virginie Dor
Dec 2017
CMS Pu­blic Pro­cure­ment Tool­box of Re­me­dies
Tool­box of re­me­dies in pu­blic award pro­ce­du­res avai­la­ble...
30 Jan. 18
Do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world
Le­ve­r­a­ging the op­por­tu­ni­ties whi­le na­vi­ga­ting the legal...
07-12-2017
Ko­nink­lijk Be­sluit re­gelt toe­zicht op kli­ni­sche proe­ven
Vol­gend op de Eu­ro­pe­se Ver­or­de­ning[1] be­tref­fen­de kli­ni­sche proe­ven met ge­nees­mid­de­len voor men­se­lijk ge­bruik heeft de Bel­gi­sche wet­ge­ver op 7 mei 2017 een wet aan­ge­no­men ter con­cre­ti­se­ring van de­ze Ver­or­de­ning.
6 December 2017
Mis­lea­ding re­pre­sen­ta­ti­ons of new "de­sig­ner food"
04-10-2017
Toe­pas­se­lij­ke drem­pel voor de plicht om de ver­de­ling van de op­dracht...
Ar­ti­kel 58 van de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten legt aan al­le aan­be­ste­den­de over­he­den op om de ver­de­ling van de op­dracht in per­ce­len te over­we­gen, en in ge­val zij be­slui­ten niet in per­ce­len op te de­len, de voor­naams­te re­de­nen daar­voor te ver­mel­den.
30/11/2017
No­vem­ber 2017 News­let­ter
03-10-2017
Keu­ze van cri­te­ria in­za­ke eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le draag­kracht, een...
In zijn ar­rest van 13 ju­li 2017, in zaak C-76/16, Ing­steel en Me­trostav, heeft het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie be­ves­tigd dat de aan­be­ste­den­de over­he­den een "ta­me­lijk rui­me vrij­heid" heb­ben bij de keu­ze van de cri­te­ria in­za­ke eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le.
Virginie Dor
20/11/2017
Mar­chés pu­blics co­deX over­heids­op­drach­ten
13-09-2017
De Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit keurt over­na­me van Tho­mas Cook...
Op 11 sep­tem­ber 2017 heeft het Me­de­din­gings­col­le­ge van de Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit (“BMA”) groen licht ge­ge­ven voor de over­na­me van de ac­ti­va van de char­ter­maat­schap­pij Tho­mas Cook Air­li­nes door Brus­sels Air­li­nes.
Romain Alderweireldt
19-11-2017
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie