Feed

Toon alleen
Benoît Vandervelde
26/10/2018
Oc­to­ber 2018 News­let­ter
10 Dec. 18
De her­vor­ming van het over­heids­op­drach­ten­recht: één...
Op­lei­dings­cy­clus (lunch­for­mu­le)
20-09-2018
Frau­du­leu­ze A1-de­ta­che­rings­for­mu­lie­ren: het Hof van Cas­sa­tie be­slist
1. Con­text Om als werk­ge­ver een werk­ne­mer te la­ten wer­ken in het bui­ten­land, heeft de werk­ge­ver be­paal­de at­tes­ten no­dig, zo­als het A1-de­ta­che­rings­for­mu­lier. Dit for­mu­lier is een ver­kla­ring be­tref­fen­de de so­ci­a­le ze­ker­heids­wet­ge­ving die op de werk­ne­mer van.
10-10-2018
Do hu­mans dream of elec­tro­nic ad­vi­sors?
19 Feb. 19
Stu­die­na­mid­dag: 101 Mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord
TO­PICS: so­ci­a­le me­dia, GD­PR & ver­ge­lij­ken­de re­cla­me
15-06-2018
In­schrij­vers moe­ten het UEA voor­leg­gen op het mo­ment van de in­die­ning...
De Raad van Sta­te heeft in twee re­cen­te ar­res­ten haar licht la­ten schij­nen over het lot van of­fer­tes, die niet ver­ge­zeld wa­ren van een Uni­form Eu­ro­pees Aan­be­ste­dings­do­cu­ment (hier­na: het “UEA”), waar­mee de­ze in­schrij­vers moesten ver­kla­ren te vol­doen aan al­le.
08/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
29-05-2018
Star­ter jobs: jon­ge werk­ne­mers goed­ko­per van­af ju­li!
Om de werk­ge­le­gen­heid voor jon­ge­ren te be­vor­de­ren, voor­ziet de wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie een sys­teem van « star­ter­jobs voor jon­ge­ren » van toe­pas­sing op de ar­beids­over­een­kom­sten die van­af.
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter