Feed

Toon alleen
Benoît Vandervelde
May 2018
ICOs – new means of fund­rai­sing
#la­w­vo­lu­ti­on
29 Mei 18
Her­vor­min­gen van over­heids­op­drach­ten
Wij­zi­gin­gen tij­dens de uit­voe­ring van de op­dracht
25-04-2018
Bin­nen­kort zal de­zelf­de laag­va­ri­a­be­le zorg voor el­ke pa­ti­ënt in elk...
De mi­nis­ter­raad heeft tij­dens haar ver­ga­de­ring op 30 maart 2018 het voor­ont­werp van wet van mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block goed­ge­keurd over de ge­bun­del­de fi­nan­cie­ring van de zie­ken­huis­ac­ti­vi­tei­ten.
01/05/2018
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS wordt in Bel­gië ver­sterkt...
20 Jun. 18
Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re We­bi­nar Spring Se­ries 2018
25-04-2018
Het ju­ri­disch ka­der voor de op­rich­ting van zie­ken­huis­net­wer­ken wordt...
Ter na­vol­ging van haar con­cep­tu­e­le no­ta van 18 mei 2017, heeft mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block nu een voor­ont­werp van wet voor­ge­steld dat een ju­ri­disch ka­der op­richt voor het cre­ë­ren van zie­ken­huis­net­wer­ken.
April 2018
Da­ta Law Na­vi­ga­tor | Over­view
In­for­ma­ti­on on Da­ta Pro­tec­ti­on and Cy­ber Se­cu­ri­ty laws...
16-04-2018
De wet­ge­ver in­tro­du­ceert een over­leg­ver­plich­ting met be­trek­king tot...
Ver­trek­ken­de van de vast­stel­ling dat werk­ne­mers steeds meer ge­con­nec­teerd zijn, ook bui­ten de nor­ma­le werk­uren, waar­door de grens tus­sen werk en pri­vé ver­vaagt, heeft de wet­ge­ver de ar­ti­kels 15 tot 17 van de wet be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche.
10-04-2018
CMS On your ra­dar
Key em­ploy­ment is­sues across Eu­ro­pe and be­yond
11-04-2018
Kor­te­re op­zeg­gings­ter­mij­nen bij het be­gin van de ar­beids­over­een­komst
De wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie werd op 30 maart 2018 ge­pu­bli­ceerd in het Bel­gisch Staats­blad. De­ze wet wij­zigt de op­zeg­gings­ter­mij­nen in ge­val van be­ëin­di­ging van de ar­beids­over­een­komst door.
Benoît Vandervelde
28-03-2018
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings - New means of fund­rai­sing
20-03-2018
De her­vor­ming van het on­der­ne­mings­recht: ook van be­lang voor zie­ken­hui­zen...
Sinds eni­ge maan­den werkt de re­ge­ring aan de twee­de ver­sie van een voor­ont­werp van wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen. Op 1 mei 2018 zal ook het vol­le­dig her­vorm­de in­sol­ven­tie­recht in wer­king tre­den.
22/03/2018
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: Ver­ko­pers staan cen­traal...