Feed

Toon alleen
Annabelle Lepièce
04/02/2019
CMS ont­wik­kel­de een nieu­we gra­tis mo­bie­le ap­pli­ca­tie...
19 Feb. 19
Stu­die­na­mid­dag: 101 Mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord
TO­PICS: so­ci­a­le me­dia, GD­PR & ver­ge­lij­ken­de re­cla­me
05-12-2018
Nieu­we wij­zi­gin­gen in het ge­zon­heids­zorg­land­schap
Een nieu­we wet werd aan­ge­no­men op 30 ok­to­ber 2018 hou­den­de di­ver­se be­pa­lin­gen in­za­ke ge­zond­heid. De­ze nieu­we wet be­vat tal van wij­zi­gin­gen van uit­een­lo­pen­de wet­ge­ving in het do­mein van de ge­zond­heids­zorg.
4 Feb 2019
CMS Dawn Raid As­sis­tant
25 Feb. 19
De recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se...
Lunch over­heids­op­drach­ten | Op­lei­dings­cy­clus
21-11-2018
Last call: wie voor 1 ja­nu­a­ri 2018 hou­der was van een pand op de han­del­zaak;...
Het is on­der­tus­sen bij­na een jaar ge­le­den dat de Wet van 11 ju­li 2013 tot wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek wat de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den op roe­ren­de goe­de­ren be­treft en tot op­hef­fing van di­ver­se be­pa­lin­gen ter za­ke (“Pand­wet”) in wer­king is ge­tre­den.
30/01/2019
Be­noît Van­der­vel­de be­noemd als As­so­ci­a­te Part­ner
26 Mrt. 19
De re­gel­ma­tig­heid in 10 re­cen­te ar­res­ten van de Raad...
Lunch over­heids­op­drach­ten | Op­lei­dings­cy­clus
20-09-2018
Frau­du­leu­ze A1-de­ta­che­rings­for­mu­lie­ren: het Hof van Cas­sa­tie be­slist
1. Con­text Om als werk­ge­ver een werk­ne­mer te la­ten wer­ken in het bui­ten­land, heeft de werk­ge­ver be­paal­de at­tes­ten no­dig, zo­als het A1-de­ta­che­rings­for­mu­lier. Dit for­mu­lier is een ver­kla­ring be­tref­fen­de de so­ci­a­le ze­ker­heids­wet­ge­ving die op de werk­ne­mer van.