Home / Nyheter

Nyheter

Få med deg siste nytt og pressemeldinger fra CMS. Hold deg oppdatert om alt som rører seg i firmaet og få nyttig innsikt gjennom våre publikasjoner. Les om hva som skjer i advokatbransjen. Er du journalist eller pressekontakt og ønsker en kommentar på juridiske implikasjoner av trender og utvikling i næringslivet, kan du besøke vårt globale presserom.Kompetanse
30/07/2022
Høyt tem­po i in­ter­na­sjo­na­le skatte­re­for­mer
OECD's ar­beid med å be­skyt­te lan­de­nes skatte­fun­da­ment går un­der fel­les­be­nev­nel­sen BEPS (til­tak mot Base Ero­sion and Pro­fit Shif­ting). End­rin­ge­ne fra OECD og EU kom­mer tett og gir ut­ford­rin­ger både...
08/07/2022
CMS Klu­ge ran­gert i IAM Pa­tent 1000
CMS Klu­ges IPR-sats­ning med ny ran­ge­ring.I år har CMS Klu­ges IPR-team klat­ret godt på de to vik­ti­ge ran­ge­rin­ge­ne, Cham­bers og Le­gal 500. En for ad­vo­ka­ter mind­re kjent ran­ge­ring, er IAM Pa­tent 1000...
29/06/2022
Vik­tig på­min­nel­se fra Kofa om ut­for­ming av til­de­lings­kri­te­ri­er
Ad­vo­kat­full­mek­tig i CMS Klu­ge, Pe­ter Aad­land har skre­vet i An­bud365 om to av­gjø­rel­ser fra mai og juni hvor Kofa kom­mer med en vik­tig på­min­nel­se om ut­for­min­gen av til­de­lings­kri­te­ri­er. Til­de­lings­kri­te­ri­ene...
23/06/2022
Vi sø­ker ju­ri­disk as­sis­tent
Til vårt Oslo-kon­tor sø­ker vi etter en ju­ri­disk as­sis­tent til fast stil­ling. Vi sø­ker deg som er ser­vice­inn­stilt og som tri­ves i en hek­tisk ar­beids­hver­dag med spen­nen­de ut­ford­rin­ger. Vi vekt­leg­ger...
22/06/2022
EU-dom­sto­len med av­gjø­rel­se om ve­sent­lig end­ring av kon­trakt til­delt i...
I sak C-719/20 ACAM tar EU-dom­sto­len stil­ling til om re­gel­ver­ket til­la­ter at en kon­trakt som ble til­delt i egen­re­gi, blir med på kjø­pet når in-house-le­ve­ran­dø­ren sel­ges til det pri­va­te. Det kor­te...
20/06/2022
Full sei­er i lag­manns­ret­ten i tre­parts­sak om van­hjem­mel og ugyl­dig­het
CMS Klu­ge ved ad­vo­kat­full­mek­tig Mo­ni­ca Re­en­skaug Johns­rud og ad­vo­kat Es­pen Ny­land bi­sto det Aker-eide sel­ska­pet Mik­la­gard Pro­per­ties AS og Mik­la­gard Golf i en stør­re sak knyt­tet til opp­gjør etter ut­vik­lin­gen...
17/06/2022
CMS Klu­ge har bi­stått Norsk Tip­ping i en prin­si­pi­ell retts­tvist om vare­mer­ket...
Et team fra CMS Klu­ges IPR-av­de­ling be­stå­en­de av part­ner Tho­mas Rie­ber-Mohn og ad­vo­kat­full­mek­tig Er­lend Aar­li har bi­stått Norsk Tip­ping i en prin­si­pi­ell retts­tvist om vare­mer­ket LOT­TO. Både Oslo ting­rett...
02/06/2022
Se vårt we­bi­nar for råd­gi­ven­de in­ge­ni­ø­rer om to­tal­en­tre­prise­pro­sjek­ter
Tors­dag 2. juni ar­ran­ger­te RIF og CMS Klu­ge we­bi­nar for råd­gi­ven­de in­ge­ni­ø­rer om to­tal­en­tre­prise­pro­sjek­ter. De som ikke fikk med seg we­bi­na­ret, kan se opp­ta­ket her. SE WE­BI­NA­RET HER­Har du spørs­mål...
16/05/2022
Har din virk­som­het kon­troll på åpen­hets­lo­ven?
Åpen­hets­lo­ven trer i kraft i juli i år og vil in­ne­bære nye krav til dere som sel­skap. Blant an­net vil dere fra den­ne dato være for­plik­tet til:Å kart­leg­ge uli­ke ledd i le­ve­ran­dør­kje­den og and­re for­ret­nings­for­bin­del­se­rÅ...
12/05/2022
For­slag til nye skatte­reg­ler for sel­ska­per med ei­en­de­ler som er eg­net til...
Fi­nans­de­par­te­men­tet send­te 9. mai ut et hø­rings­no­tat hvor det fore­slås nye skatte­reg­ler for sel­ska­per som ei­er ei­en­de­ler som er eg­net til pri­vat bruk. Det frem­går av hø­rings­no­ta­tet at reg­le­ne er ment...
29/04/2022
Vi sø­ker 2-4 ad­vo­ka­ter til vårt trans­ak­sjons­team
Trans­ak­sjons­team­et i CMS Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma AS er i sterk vekst, med økt opp­drags­til­fang fra både nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le kli­en­ter. Våre kli­en­ter er i ho­ved­sak Pri­va­te Equity (fond/por­te­følje­sel­ska­per)...
11/04/2022
CMS Klu­ge topp­ran­gert i fle­re ka­te­go­ri­er i Le­gal 500
Le­gal 500 for 2022 er pub­li­sert, og vi er stol­te og gla­de for at Le­gal 500 nok en gang har an­er­kjent CMS Klu­ge som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Vi er ran­gert helt på topp in­nen Con­struc­tion og...