Home / Nyheter

Nyheter

Få med deg siste nytt og alle pressemeldinger fra CMS: Lær om alt som rører seg i firmaet, nye utviklinger og få nyttig innsikt gjennom publiseringene våre. Les alt om den seneste utviklingen i advokatbransjen. Er du journalist eller pressekontakt og leter etter kommentarer vedrørende de juridiske implikasjonene av trender og utviklinger i næringslivet, kan du besøke vårt globale presserom.


Kompetanse
10/01/2022
Mot­tok pris for mas­ter­opp­ga­ve in­nen­for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser
Ad­vo­kat­full­mek­tig i CMS Klu­ge, Ton­je Pla­tou, mot­tok før jul 2. plass for sin mas­ter­opp­ga­ve in­nen­for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser. Det er An­skaf­fel­ses­aka­de­mi­et, som er et sam­ar­beid mel­lom Høy­sko­len i Mol­de...
10/01/2022
In­du­stri­even­ty­ret er av­hen­gig av frem­med­ka­pi­tal
Mens res­ten av Euro­pa be­gyn­ner å plan­leg­ge hav­vind­par­ker uten støt­te fra sta­ten kan ukla­re pante­reg­ler set­te en stop­per for in­ves­te­rings­vil­jen i Nor­ge, skri­ver Fi­nans­avi­sens JUS bi­lag.  Ad­vo­kat Ida...
07/01/2022
Har snust på Nor­ge i 20 år
I høst eks­pan­der­te Klu­ge in­ter­na­sjo­nalt, og ble CMS Klu­ge. CMS har i dag 79 kon­to­rer i 44 land og sys­sel­set­ter mer enn 5 000 ad­vo­ka­ter over hele ver­den. CMS Klu­ge kom­mer til å fort­set­te med sam­me le­del­se...
22/12/2021
CMS Klu­ge bi­står Norsk Tip­ping i prin­si­pi­ell vare­mer­ke­tvist
Et team fra CMS Klu­ges IPR-av­de­ling be­stå­en­de av part­ner @Tho­mas Rie­ber-Mohn og ad­vo­kat­full­mek­tig @Er­lend Aar­li har bi­stått Norsk Tip­ping i en prin­si­pi­ell retts­tvist om vare­mer­ket LOT­TO. I dom av 20...
01/12/2021
Full sei­er i lag­manns­ret­ten i sak om «Olga-svin­del»
CMS Klu­ge har bi­stått en kvin­ne som ble of­fer for så­kalt Olga-svin­del i sak mot Spare­bank 1 Øst­lan­det. Ban­ken ble først fri­fun­net i ting­ret­ten, men lag­manns­ret­ten kom til at det er ban­ken som skal...
22/11/2021
Eks­tern gjen­nom­gang av Stor­tin­gets pend­ler­bo­lig­ord­ning
Part­ner i CMS Klu­ge, Amund Noss, er med­lem av ut­val­get som skal fore­ta en eks­tern gjen­nom­gang av reg­le­ne for ord­nin­gen med pend­ler­bo­li­ger for stor­tings­re­pre­sen­tan­ter. Stor­tin­gets pre­si­dent­skap be­slut­tet...
25/10/2021
I dag er vi CMS Klu­ge
25. ok­to­ber 2021 – Etter 98 år som Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma, byt­ter Klu­ge i dag navn til CMS Klu­ge og blir for­melt kol­le­ger med mer enn 5 000 ad­vo­ka­ter i 44 land over hele ver­den.  – For­ret­nings­ver­den...
22/10/2021
Klu­ge og Håmsø bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions
Et pro­sessteam be­stå­en­de av Kyr­re Tan­gen An­der­sen, Stef­fen As­munds­son og Anne Loft­hus bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions i en pa­tent­tvist for Oslo ting­rett. Sa­ken gjel­der Neo­drills kjerne­tek­no­lo­gi...
04/10/2021
Opp­da­tert ut­gi­vel­se om in­ter­na­sjo­na­le sank­sjo­ner
Klu­ge har bi­dratt til en opp­da­tert ut­gi­vel­se av In­ter­na­tio­nal Com­pa­ra­ti­ve Le­gal Guides: Sanc­tions 2022, som dek­ker sank­sjons­re­gel­ver­ke­ne i 16 sen­tra­le ju­ris­dik­sjo­ner. Bo­ken gir vei­led­ning på hvor­dan...
24/09/2021
Klu­ge has ad­vised Mo­wi ASA with the en­te­ring in­to a new EUR 1,800 mil­lion...
Klu­ge has acted as le­ad le­gal coun­sel for Mo­wi ASA (Mo­wi) in con­nec­tion with the re­fi­nan­cing of Mo­wi’s exis­ting bank fa­ci­li­ty with a EUR 1,800 mil­lion five-year secu­red re­vol­ving credit fa­ci­li­ty with...
07/09/2021
Ut­valg skal vur­de­re fi­nanstil­syns­lo­ven og Fi­nanstil­sy­nets virk­som­het
Fi­nans­de­par­te­men­tet skri­ver i en presse­mel­ding at re­gje­rin­gen har satt ned et ut­valg som skal gjen­nom­gå og vur­de­re fi­nanstil­syns­lo­ven og Fi­nanstil­sy­nets virk­som­het. Klu­ge-ad­vo­kat Amund Noss er ut­nevnt...
26/08/2021
Klu­ge i media | Vant mot Skatte­eta­ten – slip­per reg­ning på en kvart mil­li­ard
- Det er en vel­skre­vet og grun­dig dom. Vi er for­nøy­de med pre­mis­se­ne, som vi me­ner tar opp alle de pro­blem­stil­lin­ge­ne som ble reist un­der ho­ved­for­hand­lin­gen, sier Klu­ge-ad­vo­kat Chris­ti­an Gal­tung til...