Home / Nyheter

Nyheter

Få med deg siste nytt og pressemeldinger fra CMS. Hold deg oppdatert om alt som rører seg i firmaet og få nyttig innsikt gjennom våre publikasjoner. Les om hva som skjer i advokatbransjen. Er du journalist eller pressekontakt og ønsker en kommentar på juridiske implikasjoner av trender og utvikling i næringslivet, kan du besøke vårt globale presserom.Kompetanse
16/05/2022
Har din virk­som­het kon­troll på åpen­hets­lo­ven?
Åpen­hets­lo­ven trer i kraft i juli i år og vil in­ne­bære nye krav til dere som sel­skap. Blant an­net vil dere fra den­ne dato være for­plik­tet til:Å kart­leg­ge uli­ke ledd i le­ve­ran­dør­kje­den og and­re for­ret­nings­for­bin­del­se­rÅ...
12/05/2022
For­slag til nye skatte­reg­ler for sel­ska­per med ei­en­de­ler som er eg­net til...
Fi­nans­de­par­te­men­tet send­te 9. mai ut et hø­rings­no­tat hvor det fore­slås nye skatte­reg­ler for sel­ska­per som ei­er ei­en­de­ler som er eg­net til pri­vat bruk. Det frem­går av hø­rings­no­ta­tet at reg­le­ne er ment...
29/04/2022
Vi sø­ker 2-4 ad­vo­ka­ter til vårt trans­ak­sjons­team
Trans­ak­sjons­team­et i CMS Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma AS er i sterk vekst, med økt opp­drags­til­fang fra både nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le kli­en­ter. Våre kli­en­ter er i ho­ved­sak Pri­va­te Equity (fond/por­te­følje­sel­ska­per)...
11/04/2022
CMS Klu­ge topp­ran­gert i fle­re ka­te­go­ri­er i Le­gal 500
Le­gal 500 for 2022 er pub­li­sert, og vi er stol­te og gla­de for at Le­gal 500 nok en gang har an­er­kjent CMS Klu­ge som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Vi er ran­gert helt på topp in­nen Con­struc­tion og...
08/04/2022
CMS Klu­ge på 3. plass i Pro­s­pe­ras Em­p­loy­er Bran­ding-un­der­sø­kel­se blant...
Rap­por­ten fra Pro­s­pe­ras Em­p­loy­er Bran­ding-un­der­sø­kel­se 2021 fore­lig­ger, og vi er stol­te av at vi opp­rett­hol­der 3. plas­sen fra i fjor. Det er eks­tra hyg­ge­lig at vi inn­tar en 1. plass blant stu­den­te­ne...
06/04/2022
CMS Klu­ge støt­ter Flykt­ning­hjel­pens ar­beid for men­nes­ker som er ram­met...
Si­tua­sjo­nen for mil­lio­ner av men­nes­ker i Ukrai­na blir mer de­spe­rat for hver dag som går. Flykt­ning­hjel­pen bi­drar der­for med mat, vann, sa­ni­tær­an­legg, krise­sent­re og ju­ri­disk støt­te. I lø­pet av de...
31/03/2022
Ad­vo­ka­ter og ad­vo­kat­full­mek­ti­ger – opp­havs­rett
Et av lan­dets ster­kes­te im­ma­te­rial­retts­mil­jø­er sø­ker ad­vo­kat­full­mek­tig/ad­vo­kat med mi­ni­mum to års opp­havs­rett­s­er­fa­ring til vårt vok­sen­de team i Oslo. Du kan ha er­fa­ring fra Kul­tur­de­par­te­men­tet, of­fent­lig...
23/03/2022
Kom­men­tar til Høy­este­retts kjen­nel­se i Aker So­lu­tions-dom­men HR-2021-2554-A
Aker So­lu­tions-sa­ken gjaldt spørs­må­let om når fris­ten for å rei­se søks­mål ba­sert på gyl­dig­he­ten av en opp­si­gel­se star­ter å løpe ved virk­som­hets­over­dra­gel­se. Høy­este­retts av­gjø­rel­se fra de­sem­ber...
17/03/2022
CMS Klu­ge topp­ran­gert i Cham­bers Euro­pe 2022
Un­der­sø­kel­sen byg­ger på in­ter­vju­er med kli­en­ter og sen­tra­le ak­tø­rer i næ­rings­li­vet. Vi set­ter stor pris på at vår er­fa­ring og fag­li­ge eks­per­ti­se blir an­er­kjent av Cham­bers og våre kli­en­ter, det­te...
15/03/2022
Russ­lands in­va­sjon av Ukrai­nas be­tyd­ning for nors­ke en­tre­prise­kon­trak­ter
Russ­lands in­va­sjon av Ukrai­na og de sank­sjo­ner som er ret­tet mot Russ­land har ført til en mas­siv øk­ning i de al­le­re­de høye pri­se­ne på inn­sats­mid­ler i en­tre­prise­kon­trak­ter, her­under blant an­net die­sel-...
21/02/2022
Spen­nin­gen knyt­tet til Ukrai­na øker - Hva må nors­ke sel­ska­per være for­be­redt...
Vest­li­ge di­plo­ma­ter hol­der kor­te­ne tett om hvil­ke spe­si­fik­ke sank­sjo­ner Russ­land kan for­ven­te seg og når de even­tu­elt måt­te inn­tref­fe. Det his­to­ris­ke bak­tep­pet kan imid­ler­tid gi oss noen sig­na­ler om...
18/02/2022
CMS Klu­ge ran­gert i Cham­bers Glo­bal
Tors­dag den­ne uken of­fent­lig­gjor­de Cham­bers and Part­ners sine ran­ge­rin­ger i glo­bal guide for 2022. CMS Klu­ges ster­ke sats­ning in­nen tek­no­lo­gi og im­ma­te­rial­rett gir re­sul­ta­ter, og fle­re av våre dyk­ti­ge...