Home / Nyheter

Nyheter

Få med deg siste nytt og alle pressemeldinger fra CMS: Lær om alt som rører seg i firmaet, nye utviklinger og få nyttig innsikt gjennom publiseringene våre. Les alt om den seneste utviklingen i advokatbransjen. Er du journalist eller pressekontakt og leter etter kommentarer vedrørende de juridiske implikasjonene av trender og utviklinger i næringslivet, kan du besøke vårt globale presserom.


Kompetanse
22/11/2021
Eks­tern gjen­nom­gang av Stor­tin­gets pend­ler­bo­lig­ord­ning
Part­ner i CMS Klu­ge, Amund Noss, er med­lem av ut­val­get som skal fore­ta en eks­tern gjen­nom­gang av reg­le­ne for ord­nin­gen med pend­ler­bo­li­ger for stor­tings­re­pre­sen­tan­ter. Stor­tin­gets pre­si­dent­skap be­slut­tet...
25/10/2021
I dag er vi CMS Klu­ge
25. ok­to­ber 2021 – Etter 98 år som Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma, byt­ter Klu­ge i dag navn til CMS Klu­ge og blir for­melt kol­le­ger med mer enn 5 000 ad­vo­ka­ter i 44 land over hele ver­den.  – For­ret­nings­ver­den...
22/10/2021
Klu­ge og Håmsø bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions
Et pro­sessteam be­stå­en­de av Kyr­re Tan­gen An­der­sen, Stef­fen As­munds­son og Anne Loft­hus bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions i en pa­tent­tvist for Oslo ting­rett. Sa­ken gjel­der Neo­drills kjerne­tek­no­lo­gi...
04/10/2021
Opp­da­tert ut­gi­vel­se om in­ter­na­sjo­na­le sank­sjo­ner
Klu­ge har bi­dratt til en opp­da­tert ut­gi­vel­se av In­ter­na­tio­nal Com­pa­ra­ti­ve Le­gal Guides: Sanc­tions 2022, som dek­ker sank­sjons­re­gel­ver­ke­ne i 16 sen­tra­le ju­ris­dik­sjo­ner. Bo­ken gir vei­led­ning på hvor­dan...
24/09/2021
Klu­ge has ad­vised Mo­wi ASA with the en­te­ring in­to a new EUR 1,800 mil­lion...
Klu­ge has acted as le­ad le­gal coun­sel for Mo­wi ASA (Mo­wi) in con­nec­tion with the re­fi­nan­cing of Mo­wi’s exis­ting bank fa­ci­li­ty with a EUR 1,800 mil­lion five-year secu­red re­vol­ving credit fa­ci­li­ty with...
07/09/2021
Ut­valg skal vur­de­re fi­nanstil­syns­lo­ven og Fi­nanstil­sy­nets virk­som­het
Fi­nans­de­par­te­men­tet skri­ver i en presse­mel­ding at re­gje­rin­gen har satt ned et ut­valg som skal gjen­nom­gå og vur­de­re fi­nanstil­syns­lo­ven og Fi­nanstil­sy­nets virk­som­het. Klu­ge-ad­vo­kat Amund Noss er ut­nevnt...
26/08/2021
Klu­ge i media | Vant mot Skatte­eta­ten – slip­per reg­ning på en kvart mil­li­ard
- Det er en vel­skre­vet og grun­dig dom. Vi er for­nøy­de med pre­mis­se­ne, som vi me­ner tar opp alle de pro­blem­stil­lin­ge­ne som ble reist un­der ho­ved­for­hand­lin­gen, sier Klu­ge-ad­vo­kat Chris­ti­an Gal­tung til...
05/07/2021
Ny part­ner i Klu­ge
Vi er svært gla­de for å kun­ne øns­ke Jo­han Sved­berg vel­kom­men som ny part­ner i Klu­ge. Han vil være en del av vår sats­ning in­nen Cor­po­rate/M&A, og bi­stå med ju­ri­disk råd­giv­ning på tvers av lande­gren­ser.Opp­ta­ket...
29/06/2021
Klu­ge i media | Fort­satt fle­re uav­klar­te hav­vind-spørs­mål
At re­gje­rin­gen leg­ger opp til auk­sjo­ner ved kon­se­sjons­til­de­lin­ger, kan iføl­ge Klu­ge-ad­vo­ka­te­ne Ca­mil­la Gryt­ten og Siv Ve­ro­ni­ka Mad­land by på fle­re ut­ford­rin­ger. - Det blir vik­tig å stil­le kri­te­ri­ene...
15/06/2021
Klu­ge blir del av CMS
15. juni 2021 blir Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma en del av det glo­ba­le ad­vo­kat­fir­ma­et CMS. CMS har i dag 79 kon­to­rer i 44 land og sys­sel­set­ter mer enn 5 000 ad­vo­ka­ter over hele ver­den.- Vi opp­le­ver at nors­ke virk­som­he­ter...
09/06/2021
En grøn­ne­re ad­vo­kat­bran­sje
2. juni var Klu­ge in­vi­tert av Yng­re Ad­vo­ka­ter Oslo krets til å del­ta på we­bi­nar om yng­re ad­vo­ka­ter og det grøn­ne skif­tet, sam­men med WWF, Glit­ter­tind, Arnt­zen de Be­sche og Thom­mes­sen. Ad­vo­kat­full­mek­tig...
01/06/2021
Klu­ge har bi­stått FHI
Klu­ge har si­den høs­ten 2020 bi­stått FHI med å ut­ar­bei­de og frem­for­hand­le av­ta­le­ne om Nor­ges inn­kjøp av Co­vid-19 vak­si­ner fra blant an­net Pfizer og Mo­der­na gjen­nom EUs inn­kjøps­sam­ar­beid.Kon­trakts­team­et...