Home / Europa / Norge / Arbeidsrett & pensjon

Arbeidsrett & pensjon

CMS Kluges arbeidsadvokater er spesialister på å navigere i det stadig mer komplekse regelverket som gjelder på arbeidsrettens område. Faggruppens advokater hjelper virksomheter med å etablere enkle og juridisk velfunderte ordninger, som ivaretar den enkelte arbeidsgivers spesifikke behov optimalt. I tillegg bistår vi virksomheter med å finne gode løsninger på fastlåste konflikter.

Faggruppen har lang erfaring med alle problemstillinger innenfor det arbeidsrettslige spekteret. Det innebærer at vi bistår våre klienter med individuell og kollektiv arbeidsrett, tjenestemannsrett, pensjonsrett og personvern (GDPR). Tjenestene våre omfatter rådgivning i forbindelse med ordinær drift av virksomheten og ved ulike former for omorganiseringer/nedbemanninger og salg. Vi besitter tung kompetanse på viktige områder som arbeidstid og arbeidstidsordninger, varsling og diskriminering, virksomhetsoverdragelse, utsendte arbeidstakere, innleie, konkurranseforbud, pensjon, overvåking av ansatte, HMS og ansvar etter BHF.

Avdelingens advokater har lang erfaring med konfliktløsning og forhandlinger. Hvert år prosederer avdelingen et stort antall arbeidsrettssaker for domstolene. Flere i avdelingen har møterett for Høyesterett.

Avdelingen kan tilby tverrfaglig bistand med erfarne organisasjonspsykologer og karriererådgivere, i forbindelse med organisatoriske endringer, samarbeidsproblemer e.l.

Vi bistår daglig en rekke av landets største arbeidsgivere, både innenfor privat og offentlig sektor. Vi yter også løpende bistand til et større antall internasjonale selskaper, herunder flere oljeselskap og leverandører til olje- og gass næringen.

Their ability to be agile and quickly understand the situation and what is needed.

Chambers and Partners, Employment 2021

Feed

20/06/2022
For­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­reg­le­ne over­sendt Stor­tin­get
Re­gje­rin­gen send­te fre­dag 17. juni 2022 for­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­re­gel­ver­ket til Stor­tin­get. For­må­let med for­sla­get er at fle­re skal an­set­tes di­rek­te hos den de ut­fø­rer ar­bei­det hos. For­sla­get...
27/04/2022
Fro­kost­se­mi­nar ar­beids­rett
Re­gje­rin­gen har fore­slått vik­ti­ge end­rin­ger i ar­beids­miljø­lo­ven, som in­ne­bæ­rer grunn­leg­gen­de end­rin­ger i hvor­dan be­man­nings­be­hov kan lø­ses. Det er fore­slått en be­ty­de­lig inn­stram­ming i ad­gan­gen til...
23/03/2022
Kom­men­tar til Høy­este­retts kjen­nel­se i Aker So­lu­tions-dom­men HR-2021-2554-A
Aker So­lu­tions-sa­ken gjaldt spørs­må­let om når fris­ten for å rei­se søks­mål ba­sert på gyl­dig­he­ten av en opp­si­gel­se star­ter å løpe ved virk­som­hets­over­dra­gel­se. Høy­este­retts av­gjø­rel­se fra de­sem­ber...
21/03/2022
Re­vi­dert hjem­me­kon­tor­for­skrift
Re­gje­rin­gen fast­sat­te fre­dag 18. mars 2022 end­rin­ger i for­skrift om ar­beid som ut­fø­res i ar­beids­ta­kers hjem - hjem­me­kon­tor­for­skrif­ten. For­må­let med end­rin­ge­ne er å til­pas­se reg­le­ne om hjem­me­kon­tor...
23/02/2022
Ny dom fra Høy­este­rett
I en av­gjø­rel­se 18. fe­bru­ar (HR-2022-390-A) fast­slår Høy­este­rett at en ar­beids­ta­ker med va­rig re­du­sert ar­beids­evne kun­ne sies opp, og at ar­beids­gi­vers til­rette­leg­gings­plikt ikke in­ne­bar at ar­beids­ta­ke­ren...
21/02/2022
Prak­tis­ke kon­se­kven­ser av Høy­este­retts dom om mot­reg­nings­for­bud i lønn...
Svært man­ge ar­beids­gi­ve­re har en stan­dard­klau­sul i sine ar­beids­av­ta­ler om at der­som det feil­ut­be­ta­les for mye lønn, kan ar­beids­gi­ver trek­ke (mot­reg­ne) det som ut­be­ta­les for mye, i se­ne­re lønns­ut­be­ta­lin­ger...
22/12/2021
Den di­gi­ta­le platt­form­øko­no­mi­en: nytt di­rek­tiv­for­slag fra Euro­pa­kom­mi­sjo­nen...
EU-kom­mi­sjo­nen frem­met 9. de­sem­ber 2021 et for­slag til di­rek­tiv som skal bed­re di­gi­ta­le platt­form­ar­bei­de­res ar­beids­vil­kår og klar­gjø­re hvor­vidt de skal ha sta­tus som ar­beids­ta­ke­re. Det­te var i tråd...
21/12/2021
Høy­este­rett be­gren­ser ar­beids­gi­ver­nes ad­gang til å inn­kre­ve feil­ut­be­talt...
Ar­beids­gi­ve­re feil­ut­be­ta­ler fra tid til an­nen for mye lønn til sine ar­beids­ta­ke­re. Svært man­ge ar­beids­gi­ve­re har en stan­dard­klau­sul i sine ar­beids­av­ta­ler om at ar­beids­gi­ver i sli­ke si­tua­sjo­ner kan trek­ke...
08/12/2021
Ny dom fra Høy­este­rett – Sno­king i pa­si­ent­opp­lys­nin­ger er opp­si­gel­ses­grunn
Høy­este­rett av­sa 6. de­sem­ber 2021 dom om opp­si­gel­se etter brudd på «snok­e­for­bu­det» i helse­per­so­nello­ven § 21 a. Sa­ken er av prin­si­pi­ell be­tyd­ning, for­di det er lite retts­prak­sis om ar­beids­retts­li­ge...
06/12/2021
Stø­re-re­gje­rin­gens ko­ro­na­re­strik­sjo­ner inn­ført 3. de­sem­ber 2021
Tors­dag 2. de­sem­ber inn­før­te re­gje­rin­gen en rek­ke til­tak med virk­ning fra mid­natt 3. de­sem­ber. På na­sjo­nalt nivå inn­fø­res først og fremst an­be­fa­lin­ger, men for de har­dest ram­me­de kom­mu­ne­ne inn­fø­res...
26/11/2021
Ikke uten­ke­lig at vak­si­ne­nekt er opp­si­gel­ses­grunn, selv om ters­ke­len er...
Det er mye dis­ku­sjon om hånd­te­ring av uvak­si­ner­te. Den sis­te ti­den har ar­beids­gi­ve­re lurt på om det er mu­lig å på­leg­ge an­sat­te vak­si­ne­ring. Og hva hvis an­sat­te nek­ter - kan de da f.eks. sies opp...
22/11/2021
Er «ver­dens bes­te lov» ved­tatt?
I som­mer ved­tok Stor­tin­get åpen­hets­lo­ven. Lo­ven for­plik­ter sel­ska­per til å sik­re men­neske­ret­tig­he­ter og an­sten­di­ge ar­beids­for­hold i pro­duk­sjo­nen av va­rer og tje­nes­ter. For man­ge sel­ska­per vil dis­se...