Home / Publikasjoner

Publikasjoner

Få med deg meningsbærende kommentarer og juridisk innsikt fra våre eksperter i CMS. I våre Expert Guides, skrevet av CMS-advokater rundt om i verden, gir vi deg tilgang til juridisk forskning og innsikt. Du finner også Law-Now-artikler med juridiske analyser, kommentarer og innsikt som hjelper deg i møte med dagens og fremtidens utfordringer. Kompetanse
20/06/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i april og mai 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
20/06/2022
For­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­reg­le­ne over­sendt Stor­tin­get
Re­gje­rin­gen send­te fre­dag 17. juni 2022 for­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­re­gel­ver­ket til Stor­tin­get. For­må­let med for­sla­get er at fle­re skal an­set­tes di­rek­te hos den de ut­fø­rer ar­bei­det hos. For­sla­get...
17/06/2022
Høy­este­retts dom i bygge­tids­sa­ken bi­drar ikke til å ver­ne ar­beids­ta­ker­ne
An­tall ulyk­ker og døds­fall i bygge­næ­rin­gen er et stort sam­funns­pro­blem. Util­strek­ke­lig bygge­tid øker ri­si­ko­en for de som skal gjø­re job­ben. Høy­este­retts retts­av­kla­ren­de dom i bygge­tids­sa­ken bi­drar...
31/05/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i april 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
11/05/2022
Sto­re am­bi­sjo­ner for hav­vind – ras­ke­re kon­se­sjons­be­hand­ling og åp­ning for...
Spen­nin­gen var stor da re­gje­rin­gen in­vi­ter­te til presse­kon­fe­ran­se 11. mai 2022 for å kon­kre­ti­se­re am­bi­sjo­nen i Hur­dals­platt­for­men om å til­rette­leg­ge for en stor­stilt sat­sing på hav­vind i Nor­ge. CMS...
19/04/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i mars 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
29/03/2022
Kru­se Smith-mo­del­len døde, men stod opp igjen på tred­je må­ne­den
I en ny prin­sipp­ut­ta­lel­se av 28. mars 2022 be­kref­ter Skatte­di­rek­to­ra­tet tid­li­ge­re for­valt­nings­prak­sis knyt­tet til den så­kal­te Kru­se Smith-mo­del­len. Mo­del­len er en van­lig ak­sje­in­sen­tiv­mo­dell, og in­ne­bæ­rer...
21/03/2022
Re­vi­dert hjem­me­kon­tor­for­skrift
Re­gje­rin­gen fast­sat­te fre­dag 18. mars 2022 end­rin­ger i for­skrift om ar­beid som ut­fø­res i ar­beids­ta­kers hjem - hjem­me­kon­tor­for­skrif­ten. For­må­let med end­rin­ge­ne er å til­pas­se reg­le­ne om hjem­me­kon­tor...
16/03/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i fe­bru­ar 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
03/03/2022
Om for­len­gel­se av kon­trak­ter etter an­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket
Ad­vo­kat­full­mek­tig i CMS Klu­ge, Pe­ter Aad­land, har ny­lig skre­vet på An­bud365 om hvil­ke reg­ler som gjel­der når of­fent­li­ge opp­drags­gi­ve­re vil for­len­ge en av­ta­le inn­gått etter re­gel­ver­ket for of­fent­li­ge...
03/03/2022
Klar, fer­dig, rap­por­ter!
For­kor­tel­sen «ESG» og or­det «tak­son­o­mi» har de sis­te to åre­ne vært på lep­pe­ne til prak­tisk talt en­hver ak­tør i det euro­pe­is­ke næ­rings­li­vet. Frem­over er det for­ven­tet at de to be­gre­pe­ne kom­mer...
23/02/2022
Ny dom fra Høy­este­rett
I en av­gjø­rel­se 18. fe­bru­ar (HR-2022-390-A) fast­slår Høy­este­rett at en ar­beids­ta­ker med va­rig re­du­sert ar­beids­evne kun­ne sies opp, og at ar­beids­gi­vers til­rette­leg­gings­plikt ikke in­ne­bar at ar­beids­ta­ke­ren...