Home / Publikasjoner

Publikasjoner

Få med deg meningsbærende kommentarer og juridisk innsikt fra våre eksperter i CMS. I våre Expert Guides, skrevet av CMS-advokater rundt om i verden, gir vi deg tilgang til juridisk forskning og innsikt. Du finner også Law-Now-artikler med juridiske analyser, kommentarer og innsikt som hjelper deg i møte med dagens og fremtidens utfordringer. Kompetanse
02/06/2023
2023 CMS Pri­va­te Equity Study
CMS har nå pub­li­sert 2023-ut­ga­ven av Pri­va­te Equity Study Rap­por­ten ser på tren­der i det euro­pe­is­ke Pri­va­te Equity-mar­ke­det, og ana­ly­se­rer over 100 trans­ak­sjo­ner hvor CMS har bi­stått i 2022. Dis­se...
01/06/2023
Ny­hets­brev for im­ma­te­rial­rett, IT og tek­no­lo­gi
I det­te ny­hets­bre­vet for mai gir CMS Klu­ges eks­per­ter in­nen IP, IT, tek­no­lo­gi og GD­PR en over­sikt over vik­ti­ge ny­he­ter og sen­tra­le te­ma­er in­nen im­ma­te­rial­rett, IT/tek­no­lo­gi og medie­rett. Pa­tent­Opp­havs­rett­Vare­merkeIT...
24/05/2023
Kuns­tig in­tel­li­gens | Tror åpen­het blir en sen­tral kamp frem­over
Hvor­dan skal re­gu­le­rin­gen den nye tek­no­lo­gi­en og kuns­tig in­tel­li­gens (AI) fore­gå i prak­sis når ut­vik­lin­gen skjer så fort? Sti­an H. Odd­bjørn­sen og Sil­je Strand­en­gen be­ly­ser vik­ti­ge ut­ford­rin­ger rundt...
12/05/2023
Stats­støtte­nytt – hva skjer på støtte­om­rå­det?
Det kom­mer jevn­lig av­gjø­rel­ser, dom­mer, lov­giv­ning og an­net nytt in­nen stats­støtte­ret­tens ver­den. Mye av det­te på­vir­ker Nor­ge. Sam­ti­dig er kil­de­ne ofte in­ter­na­sjo­na­le, og det kan være kre­ven­de å...
11/05/2023
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i april 2023
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
08/05/2023
Ny lov om di­gi­tal sik­ker­het – hva må du pas­se på?
Rett før hel­gen, 5. mai, fore­slo Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet en ny lov om di­gi­tal sik­ker­het. Lo­ven skal først og fremst stil­le sik­ker­hets­krav til nett­verks- og in­for­ma­sjons­sys­te­mer og di­gi­ta­le...
04/05/2023
Kan mer for­mell til­nær­ming øke tem­po­et i re­gu­le­rings­plan­pro­ses­ser?
Ved gjen­nom­fø­rin­gen av et ei­en­doms­ut­vik­lings­pro­sjekt er re­gu­le­rings­ri­si­ko­en et av de sto­re usik­ker­hets­mo­men­te­ne. As­so­si­ert part­ner An­ders El­ling Pe­ter­sen Jo­han­sen og ad­vo­kat­full­mek­tig Dorthea Vala­ker...
02/05/2023
Ny­hets­brev for im­ma­te­rial­rett, IT og tek­no­lo­gi
I det­te ny­hets­bre­vet for april gir CMS Klu­ges eks­per­ter in­nen IP, IT og tek­no­lo­gi en over­sikt over vik­ti­ge ny­he­ter og sen­tra­le te­ma­er in­nen im­ma­te­rial­rett, IT/tek­no­lo­gi og medie­rett. Opp­havs­rettTek­no­lo­gi GD­PRIT...
24/04/2023
Ny­lig av­sag­te skatte­retts­li­ge av­gjø­rel­ser
Det av­sies jevn­lig skatte­retts­li­ge av­gjø­rel­ser, både dom­mer og en be­ty­de­lig meng­de ad­mi­ni­stra­ti­ve ut­ta­lel­ser og ved­tak. Skatte­for­valt­nin­gen er bun­det av de al­min­ne­li­ge prin­sip­pe­ne om like­be­hand­ling...
19/04/2023
Når be­drif­ten ram­mes av streik
Det ble brudd i mek­lin­gen mel­lom LO og NHO, og over 24 000 fag­or­ga­ni­ser­te er fore­lø­pig tatt ut i streik. LO har vars­let opp­trap­ping og at yt­ter­li­ge­re 15 000 med­lem­mer vil bli tatt ut fra fre­dag. Ar­beids­kon­flik­ten...
17/04/2023
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i mars 2023
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av...
30/03/2023
Ny­hets­brev for IP, IT og tek­no­lo­gi
I det­te ny­hets­bre­vet for mars gir CMS Klu­ges eks­per­ter in­nen IP, IT og tek­no­lo­gi en over­sikt over vik­ti­ge ny­he­ter og sen­tra­le te­ma­er in­nen im­ma­te­rial­rett, IT/tek­no­lo­gi og medie­rett.  Vare­merke­rettOpp­havs­rett­Pa­tent­rett­Me­die­rettIT/tek­no­lo­gi ...