Home / Publikasjoner

Publikasjoner

Få med deg meningsbærende kommentarer og juridisk innsikt fra våre eksperter i CMS. I våre Expert Guides, skrevet av CMS-advokater rundt om i verden, gir vi deg tilgang til juridisk forskning og innsikt. Du finner også Law-Now-artikler med juridiske analyser, kommentarer og innsikt som hjelper deg i møte med dagens og fremtidens utfordringer. Kompetanse
22/09/2022
GD­PR-ut­mat­tel­se kan ku­re­res!
GD­PR-ut­mat­tel­se kan ram­me noen hver. Re­gel­ver­ket er kom­pli­sert og skjønns­mes­sig. Men det fin­nes prak­tis­ke må­ter å hånd­te­re det på, som as­so­si­ert part­ner i CMS Klu­ge Ove Vane­bo skri­ver om i den­ne...
20/09/2022
Prak­tisk en­tre­prise­rett
Kjenn­skap til en­tre­prise­rett er en for­ut­set­ning for å kun­ne fun­ge­re i bran­sjen. Uten grunn­leg­gen­de kjenn­skap til retts­reg­le­ne som re­gu­le­rer kon­trakts­for­hol­det man be­gir seg inn på, er det i prak­sis umu­lig å inn­gå og føl­ge opp kon­trak­ter på en god og for­svar­lig måte – som igjen ska­per ri­si­ko for be­ty­de­li­ge tap i de en­kel­te pro­sjek­te­ne. Ren teo­re­tisk kjenn­skap er imid­ler­tid ikke nok. God kon­trakts­hånd­te­ring kre­ver kjenn­skap til hvor­dan reg­le­ne fak­tisk bru­kes i prak­sis. Den bes­te kil­den til slik kjenn­skap er prak­si­sen i dom­sto­le­ne. Kjenn­skap til den­ne prak­si­sen gir for det førs­te inn­sikt i hvil­ke tvis­ter som ty­pisk opp­står i bygge­pro­sjek­ter. For det and­re vi­ser dom­stols­prak­sis også hvor­dan sli­ke tvis­ter ty­pisk be­hand­les og lø­ses.Kjenn­skap til dom­stols­prak­sis vil der­for gjø­re det langt enk­le­re å fore­byg­ge tvis­ter, både gjen­nom bed­re kon­trakts­ut­for­ming og kon­trakts­hånd­te­ring. Retts­prak­sis vi­ser da også at svikt på nett­opp dis­se to om­rå­de­ne er opp­hav til et be­ty­de­lig an­tall tvis­ter. Kjenn­skap til den­ne prak­si­sen vil na­tur­lig­vis også være av stor ver­di der­som det først skul­le opp­stå uenig­he­ter i pro­sjek­tet.Der­for har CMS Klu­ge la­get en nett­ba­sert over­sikt over dom­stols­prak­sis på en­tre­prise­ret­tens om­rå­de. Over­sik­ten er or­ga­ni­sert etter ak­tu­el­le tema som kon­trakts­tolk­ning, end­rin­ger, svikt i bygg­her­rens med­virk­ning, og så vi­de­re. For hvert en­kelt tema gir vi først en over­ord­net pre­sen­ta­sjon av re­gel­ver­ket på det ak­tu­el­le om­rå­det, etter­fulgt av en pre­sen­ta­sjon av ut­valg­te av­gjø­rel­ser fra dom­sto­le­ne som vi­ser hvil­ke tvis­ter som ofte opp­står, og hvor­dan re­gel­ver­ket da ty­pisk prak­ti­se­res. Dom­me­ne er også til­gjen­ge­li­ge for ned­las­ting, for den som måt­te øns­ke å set­te seg nær­me­re inn i de en­kel­te av­gjø­rel­se­ne.Dis­se si­de­ne er først og fremst ment som en il­lust­ra­sjon av hvor­dan en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter blir hånd­tert i dom­sto­le­ne, og ikke en ju­ri­disk ana­ly­se av re­gel­ver­ket el­ler dom­me­ne. Vi har der­for ikke be­gitt oss inn på noen nær­me­re vur­de­ring av inn­hol­det i de en­kel­te dom­me­ne. Det er imid­ler­tid fri ad­gang til å stil­le spørs­mål til oss om dis­se te­ma­ene, for den som måt­te øns­ke. Det­te kan i så fall gjø­res ved å bru­ke skje­ma­et på de en­kel­te si­de­ne.Øns­ker du også vars­ling når det kom­mer nye av­gjø­rel­ser in­nen­for en­tre­prise­ret­tens om­rå­de? Vårt ny­hets­brev føl­ger dom­stols­prak­sis tett, og opp­sum­me­rer nye av­gjø­rel­ser må­ned­lig – meld deg på her.
14/09/2022
Klas­si­fi­se­rin­gen av veder­lags­sum­men ved earn out
Ad­vo­kat­full­mek­tig San­der Petter­sen har pub­li­sert en ar­tik­kel i tids­skrift for Skatte­rett om klas­si­fi­se­rin­gen av veder­la­get ved earn out. Ar­tik­ke­len er ba­sert på en del av mas­ter­opp­ga­ven han skrev som...
31/08/2022
Å inn­føre en plikt til å vek­te mil­jø 40 % er po­li­tisk salg­bart, men er...
Ju­be­len stod i ta­ket på Aren­dal­s­uka. Næ­rings­mi­nis­ter Jan Chris­ti­an Vest­re rop­te «Hal­le­lu­ja!» og sa at nå end­res «kan» til «skal», og at «ho­ved­re­ge­len» om 30 % vek­ting av miljø­krav skal økes...
30/08/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i juni og juli 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
30/08/2022
Ny EU-dom får be­tyd­ning for Grindr og and­re ap­per
Data­til­sy­net har ilagt Grindr 65 mil­lio­ner kro­ner i over­tre­del­ses­ge­byr, si­den sel­ska­pet mang­let retts­lig grunn­lag for be­hand­ling og hånd­te­rer opp­lys­nin­ger om sek­su­ell ori­en­te­ring uten å ha unn­tak fra...
24/08/2022
Unn­taks­til­stand – ve­gen til eit kor­rekt dis­pen­sa­sjons­ved­tak
Det å ba­se­re ei ut­byg­ging på at ein skal få dis­pen­sa­sjon(ar) etter plan- og byg­nings­lova er eit sjanse­spel. Som det står i plan- og byg­nings­lova (pbl.) § 1-1 er ut­gangs­punk­tet at bygge­saks­hand­sa­min­ga...
17/08/2022
Ny av­gjø­rel­se fra EU-dom­sto­len
I sak C-532/20 Alstom Trans­port tar EU-dom­sto­len stil­ling til et prak­tisk vik­tig spørs­mål: Når be­gyn­ner en kla­ge- el­ler søks­måls­frist å løpe?Sa­ken gjaldt Com­pa­nia Naţio­nală de Căi Fe­rate CFR...
20/06/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i april og mai 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
20/06/2022
For­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­reg­le­ne over­sendt Stor­tin­get
Re­gje­rin­gen send­te fre­dag 17. juni 2022 for­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­re­gel­ver­ket til Stor­tin­get. For­må­let med for­sla­get er at fle­re skal an­set­tes di­rek­te hos den de ut­fø­rer ar­bei­det hos. For­sla­get...
17/06/2022
Høy­este­retts dom i bygge­tids­sa­ken bi­drar ikke til å ver­ne ar­beids­ta­ker­ne
An­tall ulyk­ker og døds­fall i bygge­næ­rin­gen er et stort sam­funns­pro­blem. Util­strek­ke­lig bygge­tid øker ri­si­ko­en for de som skal gjø­re job­ben. Høy­este­retts retts­av­kla­ren­de dom i bygge­tids­sa­ken bi­drar...
31/05/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i april 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...