Home / Europa / Norge / TMC – Teknologi, media & kommunikasjon

TMC – Teknologi, media & kommunikasjon

Teknologi

CMS Kluge har en bred og variert portefølje innen teknologirett. 

Vi bistår jevnlig i store digitaliserings- og innkjøpsprosjekter av teknologi for både offentlige og private kunder. Vi har lang erfaring med kommersielle forhandlinger og lisensiering/abonnementsmodeller på programvare, skytjenester og andre IKT-tjenester. Våre advokater er eksperter på de norske IT-standardavtalene, spesielt Statens standardavtaler. Våre advokater har i flere tilfeller bidratt til utviklingen av avtaleporteføljen på oppdrag fra avtaleforvalter. Vi har også bidratt til den offisielle veiledningsteksten i bilagene til SSA-avtalene. Vi har for øvrig erfaring med forhandlinger og kontraktsutforming i FoU-prosjekter der immaterielle rettigheter og bruksrett til data ofte er viktige faktorer. Våre advokater har både teoretiske og praktiske erfaringer når det gjelder rettslig rammeverk og avtaleutforming knyttet til «big data» og kunstig intelligens.

Videre bistår vi med saker innen e-handel, IoT, e-kommunikasjon og telekommunikasjon, eSignaturer, datainfrastruktur og datasentre, cybersikkerhet og annen regelverksetterlevelse og vurdering av regulatoriske spørsmål på teknologifeltet. Vi har også en sterk kompetanse hva gjelder regler om tilgjengelighet og universell utforming av IKT.

Vi har for øvrig bistått i flere prosjekter på teknologi knyttet til (smart) mobilitet: For eksempel selvkjørende kjøretøy, e-billettering, «mobilitet som en tjeneste» (MaaS), elektrifisering av kjøretøy og fartøy, datainnhenting fra kjøretøy og fartøy, intelligente transportsystemer og annen utvikling på dette feltet.

Media og underholdning

Faggruppen har flere dyktige advokater innen media og underholdning. CMS Kluge representerer store deler av musikkindustrien i Norge gjennom å være ansvarlig for legal og lobbying for IFPI Norge, hvor vi har som kjerneoppgave å sikre rettighetene til musikkprodusentene og legge til rette for og utvide kommersiell bruk av innspilt musikk. I tillegg til omfattende kunnskap og oppdrag for flere sentrale aktører i musikkindustrien er vi også juridiske rådgivere for flere forlag og produsenter innen audiovisuelle verk.

Innen Media og underholdning har vi solid kompetanse på opphavsrett, og lang både operativ og rådgivende erfaring fra de involverte næringene. Vi har også god kompetanse på tilstøtende relevante juridiske områder innen IP som varemerke, design og markedsføringsrett, i tillegg til god oversikt over de kommersielle aspektene i industrien, inkludert pengestrømmer og avtaleverk. Vår faggruppe håndterer også saker innenfor gambling, sport, eSport og kultur; som for eksempel museumsutstillinger og andre arrangementer.

Velg område

In­for­ma­sjons­sik­ker­het & personvern
Våre advokater har bred erfaring med rådgivning angående personvern og datasikkerhet. I tillegg har våre advokater både
08/11/2022
Technology Transformation – Media
The media sector is known to be highly competitive, with that competition driving innovation. Older media businesses have had to grapple with disruptive new entrants. And those new entrants are constantly working to deliver better and more engaging content and user experiences to maintain their advantage. Digitisation has changed how media companies interact with their audience in ways we could not have imagined just a few years ago, but this comes with risk. This report is a deep dive into the data first produced for the report Technology Transformation: Managing Risks in a Changing Landscape. This saw over 500 corporate counsel and risk managers surveyed from multiple industries across the world. Here we look in detail at the 75 respondents from the media sector, and their perspectives on the risks associated with bu­si­ness-cri­ti­cal technologies, including emerging technologies. What did we find? Media is a dynamic sector and can be an early adopter of many novel technologies as companies push for competitive advantages to create and satisfy customer demand. As we look to the future, the sector does seem underprepared in some areas, which is a potential cause for concern. Download the Technology Transformation media sector report now to read aboutThe principal drivers in the adoption of bu­si­ness-cri­ti­cal technology in the media sectorConfidence in managing tech-related risks among senior media executivesFuture threats from new technologies like AI and blockchainWhich plans and processes media companies are putting in place to protect tech in­fra­struc­tu­re­Cul­tural barriers to managing tech risks in the media sectorPreferred approaches to dispute resolution in the media sector

Feed

12/12/2023
Høyesterett avklarer hvem som har produsentrett etter åndsverkloven § 20
I dom av 5. desember 2023 avgjorde Høyesterett for første gang en sak om pro­du­sent­ret­tig­he­ter etter åndsverkloven § 20. CMS Kluge v/advokat Steffen Asmundsson og ad­vo­kat­full­mek­tig Morten Smedal Nadheim...
03/10/2023
EU, teknologi og lovgivning
Teknologi, personvern og in­for­ma­sjons­til­gang er i vinden på lov­giv­nings­fron­ten i EU. Årsaken er naturlig nok fordi «data» er overalt i både yrkeslivet og privat – og i kjølvannet følger det en...
02/10/2023
Kjenne­tegns­retts­året 2022
Morten Smedal Nadheim og Julius Berg Kaasin (Brækhus) har oppsummert kjenne­tegn­retts­året 2022. I oppsummeringen gjennomgås sentral rettspraksis, og oppsummeringen er publisert på Juridika Innsikt...
28/06/2023
Nyhetsbrev for immaterialrett, IT, teknologi og GDPR
I dette nyhetsbrevet for juni gir CMS Kluges eksperter innen IP, IT, teknologi og GDPR en oversikt over viktige nyheter og sentrale temaer innen immaterialrett, IT/teknologi og medie­rett. Opp­havs­rett­Pa­tent...
06/06/2023
CMS Kluge etablerer Forum for IT-anskaffelser på Rebel
For offentlige oppdragsgivere er anskaffelser av IT-tjenester, skytjenester, programvare og IT-utstyr en stadig viktigere del av virksomheten. Og de aller fleste anskaffelser, om det er innenfor bygg...
01/06/2023
Nyhetsbrev for immaterialrett, IT og teknologi
I dette nyhetsbrevet for mai gir CMS Kluges eksperter innen IP, IT, teknologi og GDPR en oversikt over viktige nyheter og sentrale temaer innen immaterialrett, IT/teknologi og medie­rett. Pa­tent­Opp­havs­rett­Vare­merkeIT...
08/05/2023
Ny lov om digital sikkerhet – hva må du passe på?
Rett før helgen, 5. mai, foreslo Justis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet en ny lov om digital sikkerhet. Loven skal først og fremst stille sikkerhetskrav til nettverks- og in­for­ma­sjons­sys­te­mer og digitale...
02/05/2023
Nyhetsbrev for immaterialrett, IT og teknologi
I dette nyhetsbrevet for april gir CMS Kluges eksperter innen IP, IT og teknologi en oversikt over viktige nyheter og sentrale temaer innen immaterialrett, IT/teknologi og medie­rett. Opp­havs­rettTek­no­lo­gi GD­PRIT...
30/03/2023
Nyhetsbrev for IP, IT og teknologi
I dette nyhetsbrevet for mars gir CMS Kluges eksperter innen IP, IT og teknologi en oversikt over viktige nyheter og sentrale temaer innen immaterialrett, IT/teknologi og medie­rett.  Vare­merke­rettOpp­havs­rett­Pa­tent­rett­Me­die­rettIT/tek­no­lo­gi ...
23/03/2023
Sannheten om kunstig intelligens i musikk og den visuelle kunsten
CMS Kluge har gleden av å invitere til frokostseminar om bruken av kunstig intelligens innenfor musikk- og kunstsektoren, og hvilke opphavsrettslige pro­blem­stil­lin­ger dette reiser.  Kunstig intelligens...
28/02/2023
Endringer i varemerkeloven i kraft fra 1. mars 2023
Den 1. mars i år trer endelig de lenge varslede endringene i varemerkeloven i kraft. Endringene ble vedtatt allerede tidlig i 2020, men ikrafttredelsen har latt vente på seg fordi vi måtte vente på...
12/01/2023
Langt fra klart at MyGame er ulovlig
MyGame er en ny digital plattform som tilbyr produksjon og strømming av breddeidretten i hele Norge. 2000 kameraer er på vei eller allerede installert på baner og i haller over hele landet, og det...