Home / Europa / Norge / Tvisteløsning

Tvisteløsning

Advokatene i faggruppen for tvisteløsning bistår klienter i rettssaker og andre tvister. Vi bistår i saker for de ordinære domstolene, i voldgiftssaker og i forliksforhandlinger.

En rekke av faggruppens advokater har møterett for Høyesterett. Flere har tidligere arbeidet hos Regjeringsadvokaten, og noen har tidligere vært dommere. Mange av partnerne i faggruppen benyttes ofte som voldgiftsdommere i kommersielle tvister.

The lawyers are thorough, skilled, trustworthy and very down to earth, and adds that they handle the Supreme Court very well with sharp arguments and calm authority.

Chambers and Partners, Dispute Resolution 2021

Feed

15/09/2022
Ny sei­er i Høy­este­rett i sak om Bank-ID svin­del
Høy­este­rett har i dag av­sagt en prin­si­pi­ell dom om ban­ke­nes an­svar ved mis­bruk av BankID. Ad­vo­ka­te­ne Asle Bjel­land og Amund Noss re­pre­sen­ter­te bank­kun­den og For­bru­ker­rå­det og fikk fullt med­hold i at...
02/09/2022
CMS Klu­ge skal føre søks­må­let om gruvedum­ping i Førde­fjor­den for Na­tur...
CMS Klu­ge skal føre søks­må­let om sjø­de­po­ni i Førde­fjor­den for Na­tur­vern­for­bun­det og Na­tur og Ung­dom, og har etab­lert et lag med so­lid kom­pe­tan­se in­nen EØS-rett, miljø­rett, ge­ne­rell for­valt­nings­rett...
20/06/2022
Full sei­er i lag­manns­ret­ten i tre­parts­sak om van­hjem­mel og ugyl­dig­het
CMS Klu­ge ved ad­vo­kat­full­mek­tig Mo­ni­ca Re­en­skaug Johns­rud og ad­vo­kat Es­pen Ny­land bi­sto det Aker-eide sel­ska­pet Mik­la­gard Pro­per­ties AS og Mik­la­gard Golf i en stør­re sak knyt­tet til opp­gjør etter ut­vik­lin­gen...
01/12/2021
Full sei­er i lag­manns­ret­ten i sak om «Olga-svin­del»
CMS Klu­ge har bi­stått en kvin­ne som ble of­fer for så­kalt Olga-svin­del i sak mot Spare­bank 1 Øst­lan­det. Ban­ken ble først fri­fun­net i ting­ret­ten, men lag­manns­ret­ten kom til at det er ban­ken som skal...
23/04/2021
Klu­ge topp­ran­gert i fle­re ka­te­go­ri­er i Le­gal 500
Le­gal 500 for 2021 er pub­li­sert, og vi er stol­te og gla­de for at Le­gal 500 nok en gang har an­er­kjent Klu­ge som et av Nor­ges  le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Vi er ran­gert helt på topp in­nen Con­struc­tion og...
16/04/2020
Klu­ge topp­ran­gert i Le­gal 500
Le­gal 500 for 2020 er pub­li­sert, og vi er stol­te og gla­de for at Le­gal 500 nok en gang har an­er­kjent Klu­ge som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Vi er ran­gert helt på topp in­nen Con­struc­tion og Pub­lic...