Home / Europa / Norge / Bank & finans

Bank & finans

CMS Kluge har en veletablert og anerkjent finansieringspraksis. Fra firmaets kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen tilbyr vi et fullt spekter av juridiske tjenester innen bank og finans: 

  • Finansieringstransaksjoner
  • Finansregulatorisk
  • Kapitalmarkeder
  • Finansielle restruktureringer

Våre finansieringsadvokater bistår banker, direktelångivere, investorer, offentlige aktører, fond og store og små selskaper med alt fra mindre oppdrag til store, internasjonale transaksjoner. Som en del av CMS globalt, kan CMS Kluge tilby et internasjonalt nettverk av advokater og skatterådgivere. I grenseoverskridende oppdrag setter vi sammen et internasjonalt team som er tilpasset det aktuelle oppdraget.
 

16/12/2020
CMS UK at­tains CDP’s A- sco­re for climate ac­tion and sustai­na­bi­li­ty pro­gram­me
CMS UK is pleased to announ­ce that it has be­en awar­ded a sco­re of A- by CDP in rec­og­nition of its con­ti­nuous ef­forts to tack­le climate chan­ge is­sues as part of its Climate Ac­tion and Sustai­na­bi­li­ty pro­gram­me. The...

Feed

30/07/2022
Høyt tem­po i in­ter­na­sjo­na­le skatte­re­for­mer
OECD's ar­beid med å be­skyt­te lan­de­nes skatte­fun­da­ment går un­der fel­les­be­nev­nel­sen BEPS (til­tak mot Base Ero­sion and Pro­fit Shif­ting). End­rin­ge­ne fra OECD og EU kom­mer tett og gir ut­ford­rin­ger både...
29/03/2022
Kru­se Smith-mo­del­len døde, men stod opp igjen på tred­je må­ne­den
I en ny prin­sipp­ut­ta­lel­se av 28. mars 2022 be­kref­ter Skatte­di­rek­to­ra­tet tid­li­ge­re for­valt­nings­prak­sis knyt­tet til den så­kal­te Kru­se Smith-mo­del­len. Mo­del­len er en van­lig ak­sje­in­sen­tiv­mo­dell, og in­ne­bæ­rer...
08/02/2022
EU vil for­hind­re skatte­mo­ti­ver­te in­ter­na­sjo­na­le hol­ding­sel­ska­per
CMS Klu­ge-part­ner, An­ders Hei­e­ren, skri­ver i Fi­nans­avi­sen om EU-kom­mi­sjo­nen sitt di­rek­tiv­for­slag som tar sik­te på å fjer­ne skatte­for­de­ler som kan opp­nås ved bruk av vis­se hol­ding­sel­ska­per, de­fi­nert...