Home / Europa / Norge / Selskapsrett / M&A

Selskapsrett / M&A

Våre advokater bistår jevnlig både industrielle og finansielle aktører i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjoner. Vi bistår alle typer bedrifter, børsnoterte selskaper, private equity og venture fond.

Vi er blant de større aktørene i Norge innen dette segmentet. Vårt M&A team bistår i alle ledd av transaksjonene, fra strategisk rådgivning i de innledende forhandlinger frem til signering og gjennomføring. Vi setter sammen et team som er tilpasset kompleksitet og arbeidsomfang, og håndterer alt fra tradisjonelle oppkjøp til de største og mest komplekse transaksjonene.

Våre advokater har lang erfaring med å yte selskapsrettslig bistand. Vi har erfaring fra alle selskapsformer som benyttes etter norsk rett, og bistanden knytter seg regelmessig til egenkapitaltransaksjoner, herunder fisjoner/fusjoner og kapitalendringer.

Selskapsretten har også internasjonale aspekter og vi har mange langvarige klientrelasjoner med internasjonale konsern. Dette har gitt oss god kompetanse på de særlige problemstillingene som oppstår ved utenlandsk datter- eller morselskap.

Our experience with the team at Kluge is that they are always up to date on what is happening in the market and what market conditions are to be regarded as “going rate”. They are constructive in the negotiation and always emphasise what is most effective and valuable for the client. Always right on point.

Legal 500, Commercial, Corporate / M&A, 2021

Feed

14/09/2022
Klas­si­fi­se­rin­gen av veder­lags­sum­men ved earn out
Ad­vo­kat­full­mek­tig San­der Petter­sen har pub­li­sert en ar­tik­kel i tids­skrift for Skatte­rett om klas­si­fi­se­rin­gen av veder­la­get ved earn out. Ar­tik­ke­len er ba­sert på en del av mas­ter­opp­ga­ven han skrev som...
29/04/2022
Vi sø­ker 2-4 ad­vo­ka­ter til vårt trans­ak­sjons­team
Trans­ak­sjons­team­et i CMS Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma AS er i sterk vekst, med økt opp­drags­til­fang fra både nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le kli­en­ter. Våre kli­en­ter er i ho­ved­sak Pri­va­te Equity (fond/por­te­følje­sel­ska­per)...
18/03/2021
Klu­ge topp­ran­gert i Cham­bers Euro­pe 2020
Cham­bers 2020 er lan­sert, og det er gle­de­lig å se at Klu­ge nok en gang er an­er­kjent som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Klu­ge er fort­satt ran­gert helt på topp in­nen to av våre kjerne­om­rå­der;...