Home / Europa / Norge / Energi & klima

Energi & klima

Energisektoren er i endring og vil være avhengig av bred, tverrfaglig juridisk kompetanse. Norge vil fortsatt være en pålitelig leverandør av olje og gass, men har også en betydelig – og voksende – fornybarsektor. Vi har et sterkt engasjement for fornybarsektoren, ikke minst utviklingen av et norsk havvindeventyr. 

CMS Kluge har et sterkt team av advokater med solid bransjeerfaring og kommersiell forståelse, og bistår alle typer virksomheter innenfor energisektoren. Vårt team kan bistå med alle typer problemstillinger, som for eksempel:

 • Regulatoriske spørsmål
 • Lisens-/konsesjonsspørsmål, herunder overdragelser
 • Utbyggingsprosjekter og anskaffelseskontrakter
 • Kommersielle avtaler, herunder avtaler om tredjeparts bruk
 • Kjøps- og salgsavtaler for olje, gass og elektrisitet
 • Infrastruktur
 • Elektrifiseringsprosjekter
 • Prosjektfinansiering
 • M&A
 • Petroleumsskatt
 • Tvisteløsning

Feed

07/09/2021
Ut­valg skal vur­de­re fi­nanstil­syns­lo­ven og Fi­nanstil­sy­nets virk­som­het
Fi­nans­de­par­te­men­tet skri­ver i en presse­mel­ding at re­gje­rin­gen har satt ned et ut­valg som skal gjen­nom­gå og vur­de­re fi­nanstil­syns­lo­ven og Fi­nanstil­sy­nets virk­som­het. Klu­ge-ad­vo­kat Amund Noss er ut­nevnt...
23/04/2021
Klu­ge topp­ran­gert i fle­re ka­te­go­ri­er i Le­gal 500
Le­gal 500 for 2021 er pub­li­sert, og vi er stol­te og gla­de for at Le­gal 500 nok en gang har an­er­kjent Klu­ge som et av Nor­ges  le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Vi er ran­gert helt på topp in­nen Con­struc­tion og...
16/04/2020
Klu­ge topp­ran­gert i Le­gal 500
Le­gal 500 for 2020 er pub­li­sert, og vi er stol­te og gla­de for at Le­gal 500 nok en gang har an­er­kjent Klu­ge som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Vi er ran­gert helt på topp in­nen Con­struc­tion og Pub­lic...