Home / Europa / Norge / Immaterialrett

Immaterialrett

Vi har i en årrekke hjulpet klienter med bistand innen fagfeltene IKT og immaterialrett, og blant våre advokater har vi fremtredende eksperter og doktorgradskompetanse på fagfeltet.

Faggruppens virkefelt spenner over hele spekteret av immaterielle rettigheter, fra det industrielle, med rettigheter som patent, designrett og varemerker, til kunst og kultur, der blant annet opphavsretten står sentralt. Vi arbeider også med medierettslige problemstillinger og med saker om etterlikningsvern og vern av forretningshemmeligheter mv. etter markedsføringsloven. Våre advokater yter variert bistand, som omfatter rettighetssikring, utforming, implementering og evaluering av IPR-strategier som et ledd i bedriftens forretningsstrategi, bistand med avtaleforhandlinger og kontraktsforhandlinger, samt tvisteløsning.

Kluge har også et nært og integrert samarbeid med Håmsø Patentbyrå, nylig kåret til det åttende beste patentbyrået i Europa av Financial Times, for sømløst å kunne gi en heldekkende IPR-bistand også utover hva et vanlig advokatfirma tilbyr. Håmsø involveres tett i våre saker hvor behovet for et utvidet perspektiv på sikring eller håndhevelse av rettigheter gjør seg gjeldende – både innenfor strategisk IP-rådgivning, tvist, transaksjon og til og med kontraktsutformning. 

Videre har vi har praktisk erfaring og inngående kjennskap med alle IKT standardavtalene (SSA, Den norske Dataforening og IKT Norge). Vi er ledende når det gjelder kurs og bistand på SSA avtalene. I tillegg har vi inngående kjennskap til avtaleverk som Microsoft, Progress, Oracle, IBM og SAP bruker, og har bistått flere kunder i forbindelse med lisensrevisjoner. Faggruppen har bred også erfaring med anglosaksiske avtaler. Gruppen bistår i tillegg flere aktører innen telesektoren med ulike typer avtaler. Vi jobber også med problemstillinger knyttet til teknologier som Blockchain/Bitcoin, IOT, kunstig intelligens (AI), Big Data og bruk av ulike typer Skytjenester m.m.

Faggruppen dekker et bredt spekter av næringer, inkludert olje- og energi, teknologi og industri, fiskeri, media, underholdning, kunst og kultur, akademia, arkitektur, IT og software og design- og kommunikasjon.
 

They are very professional and conduct their duty in a highly ethical manner. They challenge you as a customer to achieve the best possible objectives for your case.

Client testimonial, Legal 500

They work together to fulfil client needs, and always prefer to give advice, instead of pushing cases and trials.

Client testimonial, Legal 500

Kyrre Tangen Andersen is an exceptional attorney and litigator in all aspects of IP, including highly complex patent litigation cases, where he is able to understand any technology in detail and apply this in a legal setting.

Client testimonial, Legal 500

Kluge’s IP team is young, ambitious and highly competent.

Client testimonial, Legal 500

Feed

08/07/2022
CMS Klu­ge ran­gert i IAM Pa­tent 1000
CMS Klu­ges IPR-sats­ning med ny ran­ge­ring.I år har CMS Klu­ges IPR-team klat­ret godt på de to vik­ti­ge ran­ge­rin­ge­ne, Cham­bers og Le­gal 500. En for ad­vo­ka­ter mind­re kjent ran­ge­ring, er IAM Pa­tent 1000...
18/02/2022
CMS Klu­ge ran­gert i Cham­bers Glo­bal
Tors­dag den­ne uken of­fent­lig­gjor­de Cham­bers and Part­ners sine ran­ge­rin­ger i glo­bal guide for 2022. CMS Klu­ges ster­ke sats­ning in­nen tek­no­lo­gi og im­ma­te­rial­rett gir re­sul­ta­ter, og fle­re av våre dyk­ti­ge...
22/12/2021
CMS Klu­ge bi­står Norsk Tip­ping i prin­si­pi­ell vare­mer­ke­tvist
Et team fra CMS Klu­ges IPR-av­de­ling be­stå­en­de av part­ner Tho­mas Rie­ber-Mohn og ad­vo­kat­full­mek­tig Er­lend Aar­li har bi­stått Norsk Tip­ping i en prin­si­pi­ell retts­tvist om vare­mer­ket LOT­TO. I dom av 20...
22/10/2021
Klu­ge og Håmsø bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions
Et pro­sessteam be­stå­en­de av Kyr­re Tan­gen An­der­sen, Stef­fen As­munds­son og Anne Loft­hus bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions i en pa­tent­tvist for Oslo ting­rett. Sa­ken gjel­der Neo­drills kjerne­tek­no­lo­gi...
18/03/2021
Klu­ge topp­ran­gert i Cham­bers Euro­pe 2020
Cham­bers 2020 er lan­sert, og det er gle­de­lig å se at Klu­ge nok en gang er an­er­kjent som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Klu­ge er fort­satt ran­gert helt på topp in­nen to av våre kjerne­om­rå­der;...