Home / Europa / Norge / Eiendom

Eiendom

Vår faggruppe for fast eiendom har betydelig juridisk kompetanse innen eiendomsutvikling og eiendomstransaksjoner, og tilbyr et bredt spekter av tjenester til ulike eiendomsaktører.

Våre svært erfarne team dekker alle rettsområder innen fast eiendom, og er samlet blant landets største avdelinger innenfor fagfeltet. Våre klienter inkluderer mange av landets største offentlige og private byggherrer, rådgivere, entreprenører og bransjeorganisasjoner.

Vi bistår med rådgivning innenfor fast eiendoms rettsforhold til alle aktører, herunder byggherrer, eiendomsutviklere, offentlige myndigheter, entreprenører og privat-personer. Vi gir råd gjennom hele næringskjeden, fra erverv av utbyggingsareal til sluttført byggeprosjekt inkludert seksjonering, salg og eller utleie til alle typer bruksformål.

Vår bistand omfatter også kompliserte refusjonssaker og ekspropriasjonssaker, herunder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven og krav om erstatning for tap ved reguleringsplan.

Advokatene deltar aktivt i regelverksutviklingen og har inngående kunnskap om regelverkets bakgrunn og historie. Noen av faggruppens erfarne advokater sitter blant annet i Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett, er med i Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett, og er medforfattere av ledende fagbøker innen plan- og bygningsrett og ekspropriasjon. Det å være faglig oppdatert til enhver tid er høyt prioritert hos oss.

Kluge has a great understanding of the challenges and assignments, very good customer service and always deliver on time.

Chambers and Partners, Real Estate 2021
14/06/2022
CMS Euro­pean Real Es­ta­te Deal Point Study 2022
Real es­ta­te in­vest­ment mar­kets re­main stab­le whilst buy­ers con­ti­nue to catch up in con­trac­tu­al risk al­lo­ca­tion Lo­gi­s­tics as­sets more po­pu­lar than everDe­mand from in­ter­na­tio­nal in­ves­tors reaches record high accoun­ting for 55% of deals, with most in­ter­na­tio­nal in­ves­tors still being from wit­hin Euro­pe­In­creased de­sire for security on the part of sel­lers con­ti­nued to be a fe­atu­re in 2021: share of transac­tions in which the buy­er's pay­ment ob­li­ga­tions are secu­red reaches anot­her record high­Buy­er-fri­end­ly trend in con­trac­tu­al risk al­lo­ca­tion con­ti­nues as sel­ler-fri­end­ly pro­vi­sions on limi­ta­tion of lia­bi­li­ty con­ti­nue to de­cli­neThe Euro­pean real es­ta­te in­vest­ment mar­ket appears to have large­ly recovered from the con­se­quen­ces of the CO­VID-19 pan­de­mic in 2021. Com­pared to the pan­de­mic-strick­en pre­vious year, to­tal in­vest­ment in­creased by around 15% to ap­proxi­mate­ly EUR 270 bil­lion, mar­king a re­turn to the pre-cri­sis le­vel.Lo­gi­s­tics as­sets per­for­med par­ti­cu­lar­ly well last year, having be­come the fo­cus of in­ves­tors’ at­ten­tion due to their stab­le in­come flows and the ongo­ing growth of on­line shop­ping. De­mand from in­ter­na­tio­nal in­ves­tors was al­so up again in 2021, with in­tra-Euro­pean transac­tions being the ru­le. 2021 al­so brought a new record high in the num­ber of transac­tions in which the buy­er's pay­ment ob­li­ga­tions we­re secu­red. With re­gard to con­tract de­sign, the buy­er-fri­end­ly trend con­ti­nued, as re­flected es­pec­ial­ly by a de­crease in de mi­ni­mis and bas­ket clau­ses as well as caps. Lo­gi­s­tics as­sets more po­pu­lar than ever Office pro­per­ties we­re a po­pu­lar as­set class in 2021 de­spi­te all the un­cer­tain­ty sur­round­ing the CO­VID-19 pan­de­mic, alt­hough so­me mar­ket share was lost to lo­gi­s­tics and re­si­den­ti­al. The slight dow­n­ward trend in office transac­tions hand­led by CMS se­en in pre­vious years no­net­he­less con­ti­nued, with their share de­cli­ning from 30% in 2020 to 19%. The rea­son for the de­cli­ning pro­portion of transac­tions in the office seg­ment is like­ly to be two-fold, com­bi­ning the lack of avai­lab­le co­re pro­per­ties and the cur­rent un­cer­tain­ty around the impact of hy­brid ways of wor­king on de­mand for office space.The re­si­den­ti­al and lo­gi­s­tics as­set clas­ses on the ot­her hand we­re es­pec­ial­ly po­pu­lar in 2021, each with a mar­ket share of 23%, com­pared to 22% and 19% re­spec­tive­ly in 2020. One of the key factors for this trend was the stab­le in­come ge­ne­rated by re­si­den­ti­al and lo­gi­s­tics pro­per­ties, which is par­ti­cu­lar­ly at­trac­ti­ve to in­ves­tors. Lo­gi­s­tics as­sets ad­ditio­nal­ly be­ne­fited from the ongo­ing growth of on­line shop­ping, which was boosted re­cent­ly by the CO­VID-19 pan­de­mic and the re­lated closure of re­tail shops, le­ad­ing to an in­creased ne­ed for de­live­ry and dis­tri­bu­tion cent­res. High de­mand from in­ter­na­tio­nal, most­ly in­tra-Euro­pean, in­ves­tors In­ter­na­tio­nal in­ves­tors we­re more ac­ti­ve again last year: they accounted for 55% of deals in 2021, com­pared to 43% in 2020. In 2020, in­ter­na­tio­nal in­ves­tors had a dif­fi­cult time, not least due to the impact of the CO­VID-19 pan­de­mic. The as­socia­ted tra­vel re­st­ric­tions me­ant that ma­ny in­ter­na­tio­nal in­ves­tors from ot­her con­ti­nents we­re for­ced to post­pone their plan­ned transac­tions. The pro­per­ty mar­ket se­ems to have recovered from these ef­fects last year, with a new record 55% of transac­tions in­vol­ving for­eign in­ves­tors. How­e­ver, these for­eign in­ves­tors we­re most­ly from wit­hin Euro­pe; the num­ber of in­ter­con­ti­nen­tal transac­tions re­mai­ned bel­ow pre-pan­de­mic le­vels in 2021. Sel­lers se­ek security An in­creased de­sire for security on the part of sel­lers con­ti­nued to be a fe­atu­re in 2021. The share of transac­tions in which steps we­re ta­ken to en­sure that the buy­er met its fi­nan­ci­al ob­li­ga­tions rose furt­her in 2021. Sel­lers we­re gran­ted security in more than two thirds of cases (70%). This trend is con­sis­tent with 2020, when an in­creased de­sire for security on the part of sel­lers was al­re­ady ap­pa­rent. In con­trast, security was agre­ed in less than 50% of all transac­tions in the peri­od from 2015 to 2018. The cur­rent high le­vel is due in part to an in­creased de­sire for security on the part of sel­lers as a re­sult of the CO­VID-19 pan­de­mic; they we­re of­ten un­cer­tain about the buy­er’s sol­vency go­ing for­ward. Buy­ers con­ti­nue to catch up in con­trac­tu­al risk al­lo­ca­tion Buy­ers we­re ab­le to catch up furt­her in terms of con­trac­tu­al risk al­lo­ca­tion. The pro­portion of transac­tions with sel­ler-fri­end­ly de mi­ni­mis clau­ses and bas­ket clau­ses (i.e. clau­ses that pro­vi­de for a thre­s­hold or mi­ni­mum li­mit for gua­rantee claims by the buy­er) stag­nated or de­clined so­mewhat com­pared with the pre­ce­ding years. In the pre­vious year, af­ter a no­tice­ab­le de­cline, agreements aimed at li­mi­ting lia­bi­li­ty we­re ma­de in 44% (de mi­ni­mis clau­ses) and 41% (bas­ket clau­ses) of cases. The share of deals with a bas­ket clau­se fell furt­her to 32% in 2021. As in 2020, a de mi­ni­mis clau­se was in­clu­ded in 44% of the transac­tions ana­lysed. A si­mi­lar trend was se­en in con­trac­tual­ly-agre­ed lia­bi­li­ty caps. Whilst the pro­portion of transac­tions with a cap was well over 60% in so­me cases in the years up to 2018, the per­cen­ta­ge of agreements with a con­trac­tual­ly-agre­ed maxi­mum lia­bi­li­ty fell slight­ly from 56% in 2020 to 50%.

Feed

24/08/2022
Unn­taks­til­stand – ve­gen til eit kor­rekt dis­pen­sa­sjons­ved­tak
Det å ba­se­re ei ut­byg­ging på at ein skal få dis­pen­sa­sjon(ar) etter plan- og byg­nings­lova er eit sjanse­spel. Som det står i plan- og byg­nings­lova (pbl.) § 1-1 er ut­gangs­punk­tet at bygge­saks­hand­sa­min­ga...
12/05/2022
Fro­kost­se­mi­nar om ut­byg­gings­av­ta­ler
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om ut­byg­gings­av­ta­ler etter plan- og byg­nings­lo­ven, tors­dag 12. mai. Fro­kost­se­mi­na­ret star­ter kl. 08:00 og vi av­slut­ter kl. 10:00.I fro­kost­se­mi­na­ret vil vi gå gjen­nom:Sta­tus...
18/03/2021
Klu­ge topp­ran­gert i Cham­bers Euro­pe 2020
Cham­bers 2020 er lan­sert, og det er gle­de­lig å se at Klu­ge nok en gang er an­er­kjent som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Klu­ge er fort­satt ran­gert helt på topp in­nen to av våre kjerne­om­rå­der;...