Home / Europa / Norge / Entreprise

Entreprise

Advokatene som er tilknyttet faggruppen for entreprise har solid bransjeforståelse og fagkompetanse. Vi bistår mange av landets største offentlige og private byggherrer, rådgivere, entreprenører og bransjeorganisasjoner.

Ved siden av å yte juridisk rådgivning i alle fasene av et bygge- eller anleggsprosjekt, ønsker vi også å være en strategisk rådgiver når bygge- og anleggsprosjekter planlegges og gjennomføres. Vi har meninger og ideer om hvordan et bygge- eller anleggsprosjekt kan eller bør struktureres, herunder
hvilken entreprisemodell som kan være best egnet.

Vi forstår betydningen av at risikoforhold i det aktuelle prosjektet klarlegges i en tidlig fase, og at dette følges opp i kontrakts-og gjennomføringsperioden. Vi har omfattende erfaring med bistand i prosjektenes sluttfase, både i forbindelse med overtakelse og ved gjennomføring av sluttoppgjør og sluttoppgjørsforhandlinger.

Vi har tett samarbeid med våre advokater som til daglig arbeider med offshore-kontrakter og som er tilknyttet faggruppen for energi. Samarbeid på tvers av faggrupper er nyttig når vi bistår i store landentrepriser der kontraktsgrunnlaget baserer seg på offshorekontrakter.

Faggruppens advokater arbeider videre tett med advokatene som er tilknyttet faggruppene for offentlige anskaffelser, fast eiendom og tvisteløsning.  

Vi bistår i tvistesaker og gjennomfører årlig en rekke prosessoppdrag både for de alminnelige domstoler og voldgiftsretter. Flere av våre advokater har også omfattende erfaring som voldgiftsdommere i entreprisesaker.

Våre advokater deltar ellers i lovutvalg, er forfattere av fagbøker og artikler, og holder jevnlig foredrag for både bransjeorganisasjoner og klienter. Det å være faglig oppdatert til enhver tid er høyt prioritert hos oss.

03/11/2023
Praktisk entrepriserett
Kjennskap til entrepriserett er en forutsetning for å kunne fungere i bransjen. Uten grunnleggende kjennskap til rettsreglene som regulerer kon­trakts­for­hol­det man begir seg inn på, er det i praksis umulig å inngå og følge opp kontrakter på en god og forsvarlig måte – som igjen skaper risiko for betydelige tap i de enkelte prosjektene. Ren teoretisk kjennskap er imidlertid ikke nok. God kon­trakts­hånd­te­ring krever kjennskap til hvordan reglene faktisk brukes i praksis. Den beste kilden til slik kjennskap er praksisen i domstolene. Kjennskap til denne praksisen gir for det første innsikt i hvilke tvister som typisk oppstår i byggeprosjekter. For det andre viser domstolspraksis også hvordan slike tvister typisk behandles og løses.Kjennskap til domstolspraksis vil derfor gjøre det langt enklere å forebygge tvister, både gjennom bedre kon­trakts­ut­for­ming og kon­trakts­hånd­te­ring. Rettspraksis viser da også at svikt på nettopp disse to områdene er opphav til et betydelig antall tvister. Kjennskap til denne praksisen vil naturligvis også være av stor verdi dersom det først skulle oppstå uenigheter i pro­sjek­tet.Der­for har CMS Kluge laget en nettbasert oversikt over domstolspraksis på en­tre­prise­ret­tens område. Oversikten er organisert etter aktuelle tema som kon­trakts­tolk­ning, endringer, svikt i byggherrens medvirkning, og så videre. For hvert enkelt tema gir vi først en overordnet presentasjon av regelverket på det aktuelle området, etterfulgt av en presentasjon av utvalgte avgjørelser fra domstolene som viser hvilke tvister som ofte oppstår, og hvordan regelverket da typisk praktiseres. Dommene er også tilgjengelige for nedlasting, for den som måtte ønske å sette seg nærmere inn i de enkelte av­gjø­rel­se­ne.Dis­se sidene er først og fremst ment som en illustrasjon av hvordan en­tre­prise­retts­li­ge tvister blir håndtert i domstolene, og ikke en juridisk analyse av regelverket eller dommene. Vi har derfor ikke begitt oss inn på noen nærmere vurdering av innholdet i de enkelte dommene. Det er imidlertid fri adgang til å stille spørsmål til oss om disse temaene, for den som måtte ønske. Dette kan i så fall gjøres ved å bruke skjemaet på de enkelte sidene.Ønsker du også varsling når det kommer nye avgjørelser innenfor en­tre­prise­ret­tens område? Vårt nyhetsbrev følger domstolspraksis tett, og oppsummerer nye avgjørelser månedlig – meld deg på her.

Feed

21/11/2023
Utvalgte en­tre­prise­retts­li­ge avgjørelser i september og oktober 2023
Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om en­tre­prise­retts­li­ge tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor...
03/11/2023
Praktisk entrepriserett
Kjennskap til entrepriserett er en forutsetning for å kunne fungere i bransjen. Uten grunnleggende kjennskap til rettsreglene som regulerer kon­trakts­for­hol­det man begir seg inn på, er det i praksis umulig å inngå og følge opp kontrakter på en god og forsvarlig måte – som igjen skaper risiko for betydelige tap i de enkelte prosjektene. Ren teoretisk kjennskap er imidlertid ikke nok. God kon­trakts­hånd­te­ring krever kjennskap til hvordan reglene faktisk brukes i praksis. Den beste kilden til slik kjennskap er praksisen i domstolene. Kjennskap til denne praksisen gir for det første innsikt i hvilke tvister som typisk oppstår i byggeprosjekter. For det andre viser domstolspraksis også hvordan slike tvister typisk behandles og løses.Kjennskap til domstolspraksis vil derfor gjøre det langt enklere å forebygge tvister, både gjennom bedre kon­trakts­ut­for­ming og kon­trakts­hånd­te­ring. Rettspraksis viser da også at svikt på nettopp disse to områdene er opphav til et betydelig antall tvister. Kjennskap til denne praksisen vil naturligvis også være av stor verdi dersom det først skulle oppstå uenigheter i pro­sjek­tet.Der­for har CMS Kluge laget en nettbasert oversikt over domstolspraksis på en­tre­prise­ret­tens område. Oversikten er organisert etter aktuelle tema som kon­trakts­tolk­ning, endringer, svikt i byggherrens medvirkning, og så videre. For hvert enkelt tema gir vi først en overordnet presentasjon av regelverket på det aktuelle området, etterfulgt av en presentasjon av utvalgte avgjørelser fra domstolene som viser hvilke tvister som ofte oppstår, og hvordan regelverket da typisk praktiseres. Dommene er også tilgjengelige for nedlasting, for den som måtte ønske å sette seg nærmere inn i de enkelte av­gjø­rel­se­ne.Dis­se sidene er først og fremst ment som en illustrasjon av hvordan en­tre­prise­retts­li­ge tvister blir håndtert i domstolene, og ikke en juridisk analyse av regelverket eller dommene. Vi har derfor ikke begitt oss inn på noen nærmere vurdering av innholdet i de enkelte dommene. Det er imidlertid fri adgang til å stille spørsmål til oss om disse temaene, for den som måtte ønske. Dette kan i så fall gjøres ved å bruke skjemaet på de enkelte sidene.Ønsker du også varsling når det kommer nye avgjørelser innenfor en­tre­prise­ret­tens område? Vårt nyhetsbrev følger domstolspraksis tett, og oppsummerer nye avgjørelser månedlig – meld deg på her.
26/10/2023
Ny fast advokatspalte på nemitek.no
CMS Kluge ved Vegar Vatne, Ronny Rosenvold, Beate Kathrine Berge og Maria Hurlen skal i tiden fremover ha fast spalteplass på nettstedet til bran­sje­for­enin­gen NemiTek. Spalten vil være aktuell for deg...
23/08/2023
Utvalgte en­tre­prise­retts­li­ge avgjørelser i juni og juli 2023
Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om en­tre­prise­retts­li­ge tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor...
30/06/2023
Utvalgte en­tre­prise­retts­li­ge avgjørelser i mai 2023
Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om en­tre­prise­retts­li­ge tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor...
11/05/2023
Utvalgte en­tre­prise­retts­li­ge avgjørelser i april 2023
Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om en­tre­prise­retts­li­ge tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor...
27/04/2023
Entreprisedagen i Vest 2023 - Bærekraftige entrepriser
I samarbeid med H. Kobbe, Sands og EBA Vestenfjelske arrangerer vi regionens viktigste bran­sje­kon­fe­ran­se. Større bygg- og an­leggs­en­tre­pri­ser som gjennomføres i dag er preget av strenge krav til miljø...
17/04/2023
Utvalgte en­tre­prise­retts­li­ge avgjørelser i mars 2023
Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om en­tre­prise­retts­li­ge tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av...
12/04/2023
CMS Kluge topprangert i flere kategorier i Legal 500
Legal 500 for 2023 er publisert, og CMS Kluge befester sin posisjon som et av Norges ledende advokatfirmaer. Vi er nok en gang rangert helt på topp innen Construction og Public Procurement, og vi er...
03/04/2023
Endelige avklaringer både på Eiganestunnelen og for Askim Entreprenør
Gulating lagmannsretts dom av 30. september 2022 i tvist mellom JV Implenia Stangeland E39 Eiganestunnelen ANS og Staten v/ Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet er nå rettskraftig. Norges Høyesterett besluttet...
30/03/2023
CMS Kluge intensiverer satsingen på entreprise, corporate og energi
Managing partner, Bjørnar Alterskjær, forteller i Advokatwatch at det har vært god driv på en­tre­prise­om­rå­det, som har hjulpet dem i en periode med usikkerhet i norsk økonomi. Han sier at en­tre­prise­rett...
28/03/2023
Solceller på bygg
Sammen med blant and­re Mul­ti­con­sult inviterer CMS Kluge til frokostseminar i Stavanger, Oslo og Bergen om etablering av solenergianlegg på nærings- og boligbygg.Du vil få en oppdatert oversikt over...