Home / Rangeringer

Rangeringer

Vår ambisjon er å tilby klientene våre juridisk rådgivning av høyeste kvalitet. Anerkjennelsen av vår innsats og faglige ekspertise fra norske og internasjonale advokatrangeringer, bekrefter vår posisjon som et av Norges ledende advokatfirmaer. 

Mer om våre rangeringer nedenfor.

Chambers

2023

16/03/2023
CMS Klu­ge styr­ker sin po­si­sjon i Cham­bers Euro­pe 2023
Cham­bers 2023 er ute og CMS Klu­ge er igjen topp­ran­gert in­nen fle­re av våre kjerne­om­rå­der. Vi set­ter stor pris på at vår fag­li­ge eks­per­ti­se og råd­giv­ning blir an­er­kjent, og at vår po­si­sjon som et...
17/02/2023
CMS Klu­ge dob­ler an­tall ran­ge­rin­ger i Cham­bers Glo­bal 2023
Cham­bers and Part­ners har of­fent­lig­gjort sine ran­ge­rin­ger i glo­bal guide for 2023, og CMS Klu­ge har dob­let an­tall ran­ge­rin­ger. Vi går fra seks til tolv ran­ge­rin­ger to­talt, fem som fir­ma og syv in­di­vi­du­el­le...

2022

17/03/2022
CMS Klu­ge topp­ran­gert i Cham­bers Euro­pe 2022
Un­der­sø­kel­sen byg­ger på in­ter­vju­er med kli­en­ter og sen­tra­le ak­tø­rer i næ­rings­li­vet. Vi set­ter stor pris på at vår er­fa­ring og fag­li­ge eks­per­ti­se blir an­er­kjent av Cham­bers og våre kli­en­ter, det­te...

2021

19/03/2021
Klu­ge topp­ran­gert i Cham­bers Euro­pe 2021
Un­der­sø­kel­sen byg­ger på un­der­sø­kel­ser og in­ter­vju­er med kli­en­ter og sen­tra­le ak­tø­rer i næ­rings­li­vet. Vi set­ter stor pris på at vår er­fa­ring og fag­li­ge eks­per­ti­se blir an­er­kjent av Cham­bers og våre...

2020

18/03/2021
Klu­ge topp­ran­gert i Cham­bers Euro­pe 2020
Cham­bers 2020 er lan­sert, og det er gle­de­lig å se at Klu­ge nok en gang er an­er­kjent som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Klu­ge er fort­satt ran­gert helt på topp in­nen to av våre kjerne­om­rå­der;...

Legal500

2023

12/04/2023
CMS Klu­ge topp­ran­gert i fle­re ka­te­go­ri­er i Le­gal 500
Le­gal 500 for 2023 er pub­li­sert, og CMS Klu­ge be­fes­ter sin po­si­sjon som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Vi er nok en gang ran­gert helt på topp in­nen Con­struc­tion og Pub­lic Procure­ment, og vi er...

2022

11/04/2022
CMS Klu­ge topp­ran­gert i fle­re ka­te­go­ri­er i Le­gal 500
Le­gal 500 for 2022 er pub­li­sert, og vi er stol­te og gla­de for at Le­gal 500 nok en gang har an­er­kjent CMS Klu­ge som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Vi er ran­gert helt på topp in­nen Con­struc­tion og...

2021

23/04/2021
Klu­ge topp­ran­gert i fle­re ka­te­go­ri­er i Le­gal 500
Le­gal 500 for 2021 er pub­li­sert, og vi er stol­te og gla­de for at Le­gal 500 nok en gang har an­er­kjent Klu­ge som et av Nor­ges  le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Vi er ran­gert helt på topp in­nen Con­struc­tion og...

2020

16/04/2020
Klu­ge topp­ran­gert i Le­gal 500
Le­gal 500 for 2020 er pub­li­sert, og vi er stol­te og gla­de for at Le­gal 500 nok en gang har an­er­kjent Klu­ge som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Vi er ran­gert helt på topp in­nen Con­struc­tion og Pub­lic...