Home / Kontorer / Bergen

Bergen

Norge

CMS Kluge er et norsk fullservice advokatfirma med 54 partnere og over 200 ansatte. Kluge ble etablert i Stavanger i 1923, og har kontorer i Oslo, og Bergen. Kluge er et av Norges raskest voksende advokatfirmaer, med en sterk tilstedeværelse i norsk næringsliv og j med en ledende posisjon innen energi, entreprise, infrastruktur og offentlig sektor.

Våre faggrupper og bransjegrupper tilbyr integrerte tjenester kombinert med ledende bransjekunnskap og kapasitet.

Dette sier noen av våre klienter:

“Impressed by their thorough and proactive follow-up and the quality of their work.”

“Unique due to its strategic and practical approach, which it combines with excellent legal expertise and mastery at handling clients to ensure they always receive the right advice.”

“Unique capability to look at cases from all angles and find excellent strategies to make sure all weak points are covered.”

“A highly professional team, which always seeks to find the optimal solution.”

CMS Kluge er Norges ledende advokatfirma innen flere rettsområder. Vi setter stor pris på at vår innsats og faglige ekspertise blir anerkjent av våre klienter, og vi er rangert i Legal500 og Chambers & Partners i flere fagområder.

  • I Legal500 er vi er rangert helt på topp innen Construction og Public procurement, og vi er rangert i toppsjiktet innen Dispute Resolution, Emloyment, Oil & Gas and EU/Competition. Vi er også rangert innen Capital Markets, Commercial, corporate and M&A, Banking and finance, Insolvency og corporate recovery, Intellectual property, Real Estate, og Tax.
  • I Chambers & partners er vi fortsatt rangert på topp i to av våre kjerneområder Construction og Public Procurement, og vi er rangert i toppsjiktet innen Dispute Resolution, Employment og Tax. Vi er også rangert innen Intellectual property, Real estate, Restructuring/Insolvency, and TMT.
mer mindre

Kontor

CMS Kluge
Allehelgensgate 2, entrance A
NO-5016 Bergen
PO Box 394 Sentrum
NO-5805 Bergen
Norge
Åpne Google Maps

Feed

10/11/2021
Ma­nu­duk­sjon i av­tale­rett
Pe­ter Hall­steins­en og Anja En­ge­bø hol­der ons­dag 10. no­vem­ber kl. 16:30-18:15 ma­nu­duk­sjon i av­tale­rett i CMS Klu­ges lo­ka­ler. Te­ma­et for ma­nu­duk­sjo­nen er «full­makts­læ­ren». Det vil bli ser­vert mat og...
24/11/2021
Ek­sa­mens­kurs | Ber­gen | 22. og 24. no­vem­ber
Skal du ha ek­sa­men i Ob­li­ga­sjons­rett (JUS136) høs­ten 2021? CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 3. stu­die­år ved UiB. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk...
25/10/2021
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i sep­tem­ber 2021
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
25/10/2021
I dag er vi CMS Klu­ge
25. ok­to­ber 2021 – Etter 98 år som Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma, byt­ter Klu­ge i dag navn til CMS Klu­ge og blir for­melt kol­le­ger med mer enn 5 000 ad­vo­ka­ter i 44 land over hele ver­den.  – For­ret­nings­ver­den...
11/11/2021
Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se | Ber­gen
Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om te­ma­et «Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se».Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne er et prak­tisk vik­tig tema ved gjen­nom­fø­rin­gen av en kon­kur­ran­se...
10/11/2021
Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se | Oslo
Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om te­ma­et «Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se».Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne er et prak­tisk vik­tig tema ved gjen­nom­fø­rin­gen av en kon­kur­ran­se...
22/10/2021
Klu­ge og Håmsø bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions
Et pro­sessteam be­stå­en­de av Kyr­re Tan­gen An­der­sen, Stef­fen As­munds­son og Anne Loft­hus bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions i en pa­tent­tvist for Oslo ting­rett. Sa­ken gjel­der Neo­drills kjerne­tek­no­lo­gi...
09/11/2021
Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se | Stav­an­ger
Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om te­ma­et «Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se».Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne er et prak­tisk vik­tig tema ved gjen­nom­fø­rin­gen av en kon­kur­ran­se...
10/11/2021
Klu­ges år­li­ge IPR Sum­mit
10. no­vem­ber har vi nok en gang gle­den av å in­vi­te­re til Klu­ges år­li­ge IPR Sum­mit. Tema for årets kon­fe­ran­se er «IPR-stra­te­gi». De fles­te be­drif­ter inne­har ver­di­ful­le ret­tig­he­ter og ret­tig­hets­po­si­sjo­ner...
04/10/2021
Opp­da­tert ut­gi­vel­se om in­ter­na­sjo­na­le sank­sjo­ner
Klu­ge har bi­dratt til en opp­da­tert ut­gi­vel­se av In­ter­na­tio­nal Com­pa­ra­ti­ve Le­gal Guides: Sanc­tions 2022, som dek­ker sank­sjons­re­gel­ver­ke­ne i 16 sen­tra­le ju­ris­dik­sjo­ner. Bo­ken gir vei­led­ning på hvor­dan...
24/09/2021
Klu­ge has ad­vised Mo­wi ASA with the en­te­ring in­to a new EUR 1,800 mil­lion...
Klu­ge has acted as le­ad le­gal coun­sel for Mo­wi ASA (Mo­wi) in con­nec­tion with the re­fi­nan­cing of Mo­wi’s exis­ting bank fa­ci­li­ty with a EUR 1,800 mil­lion five-year secu­red re­vol­ving credit fa­ci­li­ty with...
21/09/2021
Kom­men­tar til Kon­ver­te­rings­dom­men i Høy­este­rett (HR-2021-1209-A)
Klu­ge-ad­vo­ka­te­ne Hå­vard Bernt­zen og Stef­fen As­munds­son har skre­vet en kom­men­tar til Høy­este­retts dom HR-2021-1209-A (Kon­ver­te­ring) i Ju­ri­dika Inn­sikt. I dom­men, som ble av­sagt 3. juni 2021, tar Høy­este­rett...