Home / Europa / Norge / Konkurranse og EU/EØS-rett

Konkurranse og EU/EØS-rett

Det norske teamet for konkurranse og EU/EØS-rett er en del av CMS’ fullintegrerte globale team, som er et av de største spesialiserte teamene på konkurranse-, EU/EØS- og handelsrett i verden. Mer enn 225 CMS-eksperter rådgir klienter i mer enn 40 land innenfor alle saker som angår dette feltet.

Vårt norske team er anerkjent nasjonalt som et av de beste innenfor dette området, og kan trekke på omfattende erfaring fra privat praksis og fra offentlig sektor, for å styre våre klienter gjennom et stadig mer komplekst rettsområde. Det norske teamet har omfattende erfaring med å rådgi klienter overfor Konkurransetilsynet, EFTAs overvåkningsorgan (ESA), EU-kommisjonen og EU- og EFTA-domstolen. I tillegg utvikler vi kompetanse gjennom interne opplærings- og compliance-programmer.

Som følge av vår størrelse og brede fotavtrykk, er vi i stand til å håndtere alle konkurranse og EU/EØS-relaterte problemstillinger uavhengig av deres geografiske dimensjon eller tilknytning. Der det er nødvendig, vil vi samarbeide med de godt etablerte forbindelsene vi har med advokatfirmaer overalt i verden.  

Vi er spesialister innenfor hele spekteret av konkurranse og EU/EØS-relaterte problemstillinger. Vårt team gir råd til klienter som er gjenstand for ulike former for undersøkelser, samt gir løpende rådgivning om nye forretningsmodeller, samarbeid og strategier. Vi styrer transaksjoner gjennom fusjonskontrollsprosedyren i Norge og videre i utlandet, i tillegg til å gi råd i forbindelse med klager og planlegger og implementerer prosesstrategier. 

Vi har spesialiserte undergrupper innenfor ulike områder av det bredere konkurranse og EU/EØS-feltet, f.eks. innenfor utenlandske direkteinvesteringer (Foreign Direct Investment/FDI). Særlig innenfor statsstøttefeltet har vi omfattende kompetanse og erfaring. Vi bes regelmessig av klienter om å gjøre vurderinger av om ulike tiltak anses å innebære statsstøtte, hvorvidt det eventuelt er grunnlag for å gjøre unntak fra forbudet mot å yte statsstøtte og hvilke endringer, hvis noen, som må foretas for å sikre at et tiltak er i samsvar med regelverket. I tillegg rådgir og bistår vårt team med notifikasjonsprosesser opp mot ESA. Vi har også omfattende erfaring med generell EU/EØS-rett, inkludert problemstillinger knyttet til de fire friheter. Videre bistår vi selskaper innenfor teknologi og forsvarsindustrien med håndtering av eksportkontrollregelverket, herunder i forbindelse med vurderinger og søknader om eksportlisens. Vi bistår også klienter i å håndtere stadig mer komplisert sanksjonsregimer nasjonalt og på EU nivå, herunder de svært omfattende sanksjonene vedtatt mot Russland. 

Vi er også kjent som eksperter innen mange ulike næringssektorer. Våre anerkjente sektorspesialiseringer omfatter bilindustrien, forbrukerprodukter/FMCG, bygg- og anlegg, digital økonomi, energi/olje og gass, livsvitenskap, telekommunikasjon/media og transport, for å nevne noen.

Våre klienter omfatter alt fra store, multinasjonale selskaper som ofte bruker oss som deres foretrukne advokatfirma for hele regionen (f.eks. i Europa og Norden), til offentlige myndigheter på alle nivåer, samt et stort antall mellomstore selskaper.

Vi bruker de mest oppdaterte tekniske verktøyene og AI-redskaper for å drive vår virksomhet i Norge og i utlandet.

Vi holder en anerkjent årlig konferanse om EUs konkurranserett som har blitt et fast innslag i «Brussel-kalenderen». Vi legger jevnlig ut oppdateringer om rettspraksis om utviklingen i norsk, europeisk og internasjonal konkurranse- og handelsrett på vår «Law Now»-tjeneste. På våre månedlige nettseminarer om EU-rett, deltar rådgivere fra hele verden og fra anerkjente norske selskaper og offentlige organer. Teamet vårt styres, ikke bare av en administrasjonskomité av partnere, men også av en aktiv medarbeidergruppe som holder oppe innovasjonsarbeidet i teamet, for igjen å kunne betjene våre klienter best mulig.

Vi dekker alle områder innenfor Konkurranse, EU/EØS og handel – internasjonalt og i det norske markedet

Velg område

Compliance
Vi gir daglig rådgivning om alle konkurranserettslige spørsmål for å hjelpe klienter med å unngå brudd på k
Digitale markeder
CMS er anerkjent som ledende innen juridisk rådgivning til klienter i det digitale og teknologiske markedet. Vi hjelper selskaper med å un
Fusjonskontroll
Vi har en lang og omfattende merittliste med å gi råd til klienter om krav til fusjonskontroll og med å representere dem i fusjonsko
Generell EU-rett, fri bevegelse av varer, tjenester og kapital
Med vår spesialiserte ekspertise innen generell EU-rett, hovedsakelig basert i Brussel, hjelper vi selskaper med å forsvare sine kommersie
Handelsrett og sanksjoner
I en stadig mer utfordrende, internasjonal forretningsverden hjelper vi selskaper med å være compliant og holde leverandørkjedene i
Horisontale avtaler
Grensen mellom tillatt atferd på et marked og overtredelse kan være hårfin. Våre spesialisters ekspertise dekker hele spektere
Konkurranse og kar­tell­un­der­sø­kel­ser
Selskaper bør være oppmerksomme på risikoen for etterforskning og bøter for konkurransebegrensende atferd.  Vi bist&ari
Kontroll med utenlandske subsidier
Innad i EU gjelder det i utgangspunktet et forbud mot statsstøtte. Formålet med forbudet er blant annet å unngå et subsidieka
Misbruk av dominerende stilling
Konkurransemessig oppførsel hos selskaper med en sterk markedsposisjon er gjenstand for økende gransking og kan føre til uø
Privat håndheving
CMS-teamet opptrer på vegne av fordringshavere og saksøkte i alle konkurranserelaterte, private håndhevelsessaker. Vår omfatt
Regulatorisk
Selskaper i regulerte bransjer er under konstant gransking om det bedrives konkurransebegrensende atferd. Med vår inngående, sektorspesifi
Red-abstract
Statsstøtte og EU-subsidier
Statsstøtte er et rettsområde i stadig utvikling.  EU og dets medlemsstater, og mange andre stater utenfor EU, har implementert, ell
Undersøkelser av utenlandske investeringer
Vårt brede fotavtrykk med CMS-kontorer i Europa, Asia, Afrika og Sør-Amerika, kombinert med et meget bredt nettverk av veletablerte konta
Blue-abstract
Vertikale avtaler
Vi gir klientene tillit til deres relasjoner med leverandører, forhandlere og klienter. Ved å gjennomgå deres distribusjonssystemer

Feed

07/05/2024
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
23/04/2024
Sanksjonene mot Russland innebærer nye krav til kontrakter ved eksport
Regjeringen har sluttet seg til EUs 12. og 13. sanksjonspakke mot Russland. Dette innebærer nok en innstramming av gjeldende sanksjoner. Et fokusområde for de nye reglene har vært å hindre omgåelse...
07/03/2024
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
23/02/2024
Henrik Nordling er nylig rangert som Global Elite Thought Leader
Henrik Nordling har nylig fått utmerkelsen WWL Global Elite Thought Leader, som er en ranking det er relativt vanskelig å få. Selv sier WWL at Global Elite Thought Leader er «the best of the best...
11/01/2024
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
09/01/2024
Eksportkontroll- og sank­sjons­re­gel­ver­ket kommer også til anvendelse på...
Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom (LB-2023-40228) som kaster lys over anvendelsen av eksportkontroll- og sank­sjons­re­gel­ver­ket på kunn­skaps­over­fø­ring. Saken involverte en iransk-tysk professor...
06/11/2023
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
12/10/2023
- Risikosport å handle med det offentlige?
Eiendomsaktører kan påta seg risiko når det inn­gås av­ta­ler med det offentlige. Det offentlige er involvert i en lang rekke ei­en­doms­trans­ak­sjo­ner gjennom kjøp og salg av eiendom og bygg, ut­byg­gings­av­ta­ler...
11/10/2023
Veileder til internasjonale sanksjoner
I en tid preget av store endringer i de globale sank­sjons­re­gi­me­ne, kreves det mye for å navigere en virksomhet med aktivitet i andre land. CMS Kluge er fornøyd med å ha bidratt til den oppdaterte utgaven...
04/09/2023
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
15/08/2023
Norges første støtteordning for kommersiell utbygging av havvind godkjent...
EU-Kommisjonen vedtok 9. mars 2023 det såkalte Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) som på mange måter er EUs svar på USAs Inflation Reduction Act (IRA). I dag godkjente ESA Norges første...
30/06/2023
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...