Home / Europa / Norge / Konkurranse & EU-rett

Konkurranse & EU-rett

Vi har lang erfaring innen med å bistå både private og offentlige aktører innen konkurranserett, generell EU/EØS-rett og regelverket for offentlig støtte. Vårt fagmiljø er anerkjent som et av de ledende i Norge og gjennom CMS kan vi tilby konkurranserettslig rådgivning i over 40 land, gjennom én kontaktpunkt.

Vi setter oss godt inn i saken og klientens virksomhet og behov, og yter effektiv bistand på ethvert stadium i saksprosessen. Vi bistår med løpende rådgivning i enkeltsaker, prosesser for Konkurransetilsynet, nasjonale domstoler, ESA, EU-kommisjonen og EFTA-domstolen, samt med intern kursing og compliance programmer. Sammen med våre kolleger i CMS kan vi bistå i de aller fleste konkurranserettslig spørsmål, rundt om i verden, enten det er å organisere fusjonskontroll prosesser i flere jurisdiksjoner, håndtere etterforskninger på tvers av grenser eller skreddersy et internasjonalt compliance system.

Vi har omfattende kjennskap til statsstøtteregelverket, og er godt skodd for å bistå med vurderinger av om tiltak utgjør støtte, om det foreligger anvendelige unntak og hvilke eventuelle endringer i tiltaket som må gjøres for å oppnå samsvar med regelverket. Vi har også lang erfaring med generelle EU/EØS-rettslige spørsmål, herunder relatert til de fire friheter.


Feed

04/10/2022
Vei­le­der til in­ter­na­sjo­na­le sank­sjo­ner
Det kan være ut­ford­ren­de å dri­ve for­ret­nings­drift i uro­li­ge ti­der, og da sær­lig med tan­ke på øken­de bruk av sank­sjo­ner mot en­kelt­land. medium­CMS Klu­ge har bi­dratt til en opp­da­tert ut­gi­vel­se av In­ter­na­tio­nal...
17/08/2022
Ny av­gjø­rel­se fra EU-dom­sto­len
I sak C-532/20 Alstom Trans­port tar EU-dom­sto­len stil­ling til et prak­tisk vik­tig spørs­mål: Når be­gyn­ner en kla­ge- el­ler søks­måls­frist å løpe?Sa­ken gjaldt Com­pa­nia Naţio­nală de Căi Fe­rate CFR...
03/03/2022
Klar, fer­dig, rap­por­ter!
For­kor­tel­sen «ESG» og or­det «tak­son­o­mi» har de sis­te to åre­ne vært på lep­pe­ne til prak­tisk talt en­hver ak­tør i det euro­pe­is­ke næ­rings­li­vet. Frem­over er det for­ven­tet at de to be­gre­pe­ne kom­mer...
21/02/2022
Spen­nin­gen knyt­tet til Ukrai­na øker - Hva må nors­ke sel­ska­per være for­be­redt...
Vest­li­ge di­plo­ma­ter hol­der kor­te­ne tett om hvil­ke spe­si­fik­ke sank­sjo­ner Russ­land kan for­ven­te seg og når de even­tu­elt måt­te inn­tref­fe. Det his­to­ris­ke bak­tep­pet kan imid­ler­tid gi oss noen sig­na­ler om...
23/04/2021
Klu­ge topp­ran­gert i fle­re ka­te­go­ri­er i Le­gal 500
Le­gal 500 for 2021 er pub­li­sert, og vi er stol­te og gla­de for at Le­gal 500 nok en gang har an­er­kjent Klu­ge som et av Nor­ges  le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Vi er ran­gert helt på topp in­nen Con­struc­tion og...
18/03/2021
Klu­ge topp­ran­gert i Cham­bers Euro­pe 2020
Cham­bers 2020 er lan­sert, og det er gle­de­lig å se at Klu­ge nok en gang er an­er­kjent som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Klu­ge er fort­satt ran­gert helt på topp in­nen to av våre kjerne­om­rå­der;...