Home / Europa / Norge

Norge

Europa

CMS Kluge er et norsk fullservice advokatfirma med 52 partnere og over 200 ansatte. Kluge ble etablert i Stavanger i 1923, og har i dag også kontorer i Oslo og Bergen. CMS Kluge er et av Norges raskest voksende advokatfirmaer, med en sterk tilstedeværelse i norsk næringsliv og med en ledende posisjon innen energi, entreprise, infrastruktur og offentlig sektor. I 2021 ble vi en del av CMS, noe som har bidratt til å styrke vår internasjonale tilstedeværelse betydelig.

Vi leverer juridiske tjenester av høy faglig kvalitet, kombinert med ledende bransjekunnskap og kapasitet.

Dette sier klientene våre om oss:

“Their knowledge of the field is impressive and the analysis of the issues is crystal clear. We are equally impressed with the team's ability to understand us as a client, our needs and intentions.”

“They are flexible and provide very good service. They are also professional, knowledgeable and show excellent technical expertise and a very good attitude to find solutions.”

“Unique capability to look at cases from all angles and find excellent strategies to make sure all weak points are covered.”

“A highly professional team, which always seeks to find the optimal solution.”

CMS Kluge er et av Norges ledende advokatfirmaer. Vi er rangert i Chambers og Legal 500 innen en rekke fagområder, og setter stor pris på at vår innsats og faglige ekspertise blir anerkjent av klientene våre på denne måten. 

  • I Chambers er vi fortsatt rangert på topp i to av våre kjerneområder, Construction og Public Procurement, og vi er rangert i toppsjiktet innen Dispute Resolution, Employment og Tax. Vi er også rangert innen Intellectual Property, Real Estate, Restructuring/Insolvency og TMT.
  • I Legal500 er vi er rangert helt på topp innen Construction og Public Procurement, og vi er rangert i toppsjiktet innen Dispute Resolution, Employment, Oil & Gas og EU/Competition. Vi er også rangert innen Capital Markets, Commercial, Corporate/M&A, Banking and Finance, Insolvency/Corporate Recovery, Intellectual Property, Real Estate,Tax, Electricity & Renewable Energy and TMT. 

Les mer Les mindre

Feed

14/02/2023
Skal du ha ek­sa­men i For­valt­nings­rett II (BRV210) vår­en 2023?
CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 2. stu­die­år ved UiS. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk og ju­ri­disk me­to­de. Må­let er å gi gode verk­tøy til slutt­fa­sen...
19/01/2023
Ja, ar­beids­gi­ver kan over­våke an­sat­te som ut­gjør en sik­ker­hets­trus­sel
Kan ar­beids­gi­ver set­te i gang over­vå­king av an­sat­te for å hånd­te­re sik­ker­hets­trus­ler? I for­ri­ge uke ble de­bat­ten om det­te te­ma­et spar­ket i gang av tre ad­vo­ka­ter. De tok opp pro­blem­stil­lin­ger knyt­tet...
19/01/2023
Vi sø­ker etter en le­der for fak­tu­re­ring
Til vårt Stav­an­ger-kon­tor sø­ker vi etter en le­der til vårt fak­tu­re­rings­team. Som le­der for fak­tu­re­ring (Head of Mat­ter & Bil­ling) vil du ha en vik­tig rol­le i sel­ska­pet. Ut­fak­tu­re­ring av ad­vo­ka­te­nes...
17/01/2023
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i no­vem­ber og de­sem­ber 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
17/01/2023
Hvor­dan stil­le eg­ne­de miljø­krav i of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser?
CMS Klu­ge og DFØ har den­ne høs­ten in­vi­tert til en se­mi­nar­rek­ke om hvor­dan stil­le miljø­krav i of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser. Det har vært svært stor in­ter­es­se rundt te­ma­et, og vi har hatt re­kord­man­ge på­meld­te. Fikk...
01/02/2023
Fro­kost­se­mi­nar - hva er mu­lig­hets­rom­met for av­kla­rin­ger etter an­skaf­fel­ses­ret­ten?
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar for alle som gjen­nom­fø­rer og del­tar i of­fent­li­ge an­skaf­fel­ses­pro­ses­ser ons­dag 1. fe­bru­ar, kl. 08:30-10:00. Re­gist­re­ring og fro­kost fra kl. 08:15. Den fag­li­ge se­an­sen...
12/01/2023
Langt fra klart at My­Ga­me er ulov­lig
My­Ga­me er en ny di­gi­tal platt­form som til­byr pro­duk­sjon og strøm­ming av bredde­idret­ten i hele Nor­ge. 2000 ka­me­ra­er er på vei el­ler al­le­re­de in­stal­lert på ba­ner og i hal­ler over hele lan­det, og det...
10/01/2023
Bruk av opp­drags­ta­ge­re blir høy­ri­si­ko
Re­gje­rin­gen lan­se­rer et lov­for­slag med end­rin­ger i de­fi­ni­sjo­nen av ar­beids­for­hold, som vil på­vir­ke for­plik­tel­se­ne ar­beids­gi­ve­re har. Re­gje­rin­gens kamp mot dår­li­ge ar­beids­for­hold og use­riø­se ak­tø­rer...
03/01/2023
Tre nye part­ne­re i CMS Klu­ge
Vi har gle­den av å øns­ke Anne Buan, Alf Amund Guls­vik og Hen­rik Nord­ling vel­kom­ne som nye part­ne­re i CMS Klu­ge.Anne kom­mer fra stil­lin­gen som as­so­si­ert part­ner i Si­mon­sen Vogt Wiig og har om­fat­ten­de...
21/12/2022
Tor­vik-ut­val­gets inn­stil­ling
Man­dag 19. de­sem­ber la Tor­vik-ut­val­get frem sin ut­red­ning og gjen­nom­gang av skatte­sys­te­met. Ut­red­nin­gen inne­hol­der en rek­ke for­slag til nye skatte­reg­ler, som kan bli gjen­nom­ført i de kom­men­de åre­ne...
21/12/2022
Vi sø­ker ad­vo­ka­ter og ad­vo­kat­full­mek­ti­ger – IP, tek­no­lo­gi & EØS i Stav­an­ger
Har du in­ter­es­se for el­ler er­fa­ring med tek­no­lo­gi­juss, og vil job­be i et tri­ve­lig og sterkt fag­mil­jø? Vårt IPR-team i Stav­an­ger er i sterk vekst og sø­ker nye ad­vo­ka­ter og/el­ler ad­vo­kat­full­mek­ti­ger...
20/12/2022
CMS Klu­ge har bi­stått Cre­do Part­ners AS med salg av Kon­stel Hol­ding AS
CMS Klu­ge har bi­stått Cre­do Part­ners AS med salg av elekt­ro­in­stal­la­sjons­kon­ser­net Kon­stel Hol­ding AS til Nim­las Group AB, et sel­skap kon­trol­lert av KLAR Part­ners Li­mi­ted. Vi har si­den 2019 bi­stått Cre­do...