Home / Publications / Voorschriften moeten elektronisch zijn vanaf 1 januari...

Voorschriften moeten elektronisch zijn vanaf 1 januari 2020

22/03/2019

In een persbericht van 1 maart 2019 werd bekendgemaakt dat een ontwerp van koninklijk besluit door de Ministerraad werd goedgekeurd over de inwerkingtreding van de verplichting van het gebruik van elektronische voorschrift voor geneesmiddelen. Dit ontwerp bepaalt dat voorschriften vanaf 1 januari 2020 verplicht elektronisch moeten zijn.

Een recente wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid1 bevat onder meer de wettelijke verankering van het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift voor geneesmiddelen. Deze wet bepaalt dat bij koninklijk besluit moet worden vastgesteld vanaf wanneer deze verplichting van kracht gaat. Op 1 maart werd aldus een ontwerp van koninklijk besluit op voorstel van de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block door de Ministerraad goedgekeurd. Dit bepaalt dat vanaf 1 januari 2020 de voorschriften dus elektronisch moeten worden verstrekt. Het ontwerp laat artsen in sommige uitzonderlijke gevallen toe een papieren voorschrift te gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij huisbezoeken.

Het ontwerp van besluit voorziet eveneens de praktische modaliteiten met betrekking tot het verplicht gebruik van de authentieke bron van geneesmiddelen in het kader van het elektronisch voorschrift (“source authentique des médicaments” of “SAM”). Door middel van deze referentiebank stellen de bevoegde Belgische instanties informatie ter beschikking van het publiek over vergunde geneesmiddelen. SAM is toegankelijk via het e-Healthplatform en zal vanaf 2020 verplicht moeten worden gebruikt bij het verwerven van gegevens voor het opstellen van de elektronische voorschriften.


1 B.S., 16 november 2018.

Authors

Picture of Bruno Fonteyn
Bruno Fonteyn
Senior Associate
Brussels
Picture of Delphine Phan
Delphine Phan