Home / Juristen / Bruno Fonteyn
De foto van Bruno Fonteyn

Bruno Fonteyn

Senior Associate

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussels
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Alvorens het departement publiek recht van CMS DeBacker te vervoegen in oktober 2008, heeft Bruno gedurende vijf jaar gewerkt als juridisch medewerker voor de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren.

Hij is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, waaronder de problematieken in verband met ziekenhuizen, medische hulpmiddelen, medische experimenten en biobanken. Bovendien is hij eveneens actief in grondwettelijk en administratief recht.

Bruno is lid van het Ethisch comité van het Erasmusziekenhuis waar hij juridisch advies levert omtrent medische experimenten en ethische zaken.

Meer Minder

Opleidingen

 • 2003 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licenciaat in de rechten)
 • 2003 - University of Sherbrooke, Canada
 • 2008 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Juridisch adviseur bij de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren (2003-2008)
 • Lid van het etisch comité van het Erasmus Ziekenhuis - ULB, sedert maart 2008
Meer Minder

Publicaties

 • Personalized medicine: a major challenge for social security systems, (met P. Slegers), in SCRIP Regulatory Affairs, CUBITT Consulting, 18 juni 2014
 • “Distribution & Marketing of Drugs, Jurisdictional comparisons”, (met P. Slegers), European Lawyer Reference, 2013 p. 29
 • "L’Ordre des médecins et la procédure disciplinaire", co-auteur met D. Holsters, Le droit disciplinaire des Ordres professionnels (onder toezicht van P. Corvilain), Formation Permanente CUP, 2004, vol. 74
 • "Het Elektronisch Medisch Dossier: uit wettelijk en deontologisch standpunt bekeken",co-auteur met Prof. Dr. Michel Deneyer en Prof. Dr. Etienne De Groot, De Praktijkjurist XV, Story, Conferentie van de Jonge Balie te Brugge, 2009, p. 1
 • « L’utilisation de matériel corporel humain à des fins scientifiques : commentaires à propos de la loi du 19 décembre 2008", co-auteur met P. Slegers, Journal des Tribunaux 2009, p. 205
 • Nota over"Ziekenhuizen, mededingingsrecht en recht op kwaliteitsvolle zorg"(D. Fornaciari, S. Callens et E. Schokkaert), B. Fonteyn, JT, 2010, p. 707.
 • "Indemnisation des dommages résultant de soins de santé : le Fonds est mort, vive le Fonds !",(met C. Pouppez en P. Slegers), JT, 14 mei 2011, nr. 6437, p. 373-380
 • "La directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers : bien plus qu’une codification" (met P. Slegers), European Journal of Consumer Law, Larcier, nr. 1/2012, p. 61-79
 • "La plate-forme eHealth – Enjeux de santé publique et de sécurité sociale", (met C. Dubois), Journal des Tribunaux, 24 november 2012, nr. 6498,  p. 769-776
Meer Minder

Feed

Toon alleen
12/07//2019
Nieu­we re­gel­ge­ving zet de kwa­li­teit van de ge­zond­heids­zorg...
26 mrt. 19
Eu­ro­pe­se Unie zet haar strijd te­gen ver­val­sing van ge­nees­mid­de­len...
In na­vol­ging van de Eu­ro­pe­se Richt­lijn 2011/62/EU van 8 ju­ni 2011 ter be­strij­ding van ver­vals­te ge­nees­mid­de­len, zijn op 9 fe­bru­a­ri 2019 Eu­ro­pe­se vei­lig­heids­maat­re­ge­len van kracht ge­gaan die door de ver­schil­len­de...
08/05/2019
Bel­gi­sche wet­ge­ver wil de on­be­schik­baar­he­den van ge­nees­mid­de­len...
26 mrt. 19
Wets­voor­stel neer­ge­legd die de dis­tri­bu­tie van me­di­ci­na­le can­na­bis...
Een wets­voor­stel werd op 6 fe­bru­a­ri 2019 bij de Ka­mer in­ge­diend waar­bij het re­ge­rings­bu­reau van can­na­bis wordt op­ge­richt die het al­leen­recht zou krij­gen op de teelt en dis­tri­bu­tie van me­di­ci­na­le can­na­bis....
10/04/2019
Wets­voor­stel tot op­rich­ting van Fe­de­ra­le Raad van apo­the­kers
05 dec. 18
Nieu­we wij­zi­gin­gen in het ge­zon­heids­zorg­land­schap
Een nieu­we wet werd aan­ge­no­men op 30 ok­to­ber 2018 hou­den­de di­ver­se be­pa­lin­gen in­za­ke ge­zond­heid. De­ze nieu­we wet be­vat tal van wij­zi­gin­gen van uit­een­lo­pen­de wet­ge­ving in het do­mein van de ge­zond­heids­zorg....
04/04/2019
Nieuw ont­werp van re­gel­ge­ving: har­mo­ni­se­ring te­rug­be­ta­ling...
25 apr. 18
Het ju­ri­disch ka­der voor de op­rich­ting van zie­ken­huis­net­wer­ken wordt...
Ter na­vol­ging van haar con­cep­tu­e­le no­ta van 18 mei 2017, heeft mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block nu een voor­ont­werp van wet voor­ge­steld dat een ju­ri­disch ka­der op­richt voor...
22/03/2019
Voor­schrif­ten moe­ten elek­tro­nisch zijn van­af 1 ja­nu­a­ri...
25 apr. 18
Bin­nen­kort zal de­zelf­de laag­va­ri­a­be­le zorg voor el­ke pa­ti­ënt in elk...
De mi­nis­ter­raad heeft tij­dens haar ver­ga­de­ring op 30 maart 2018 het voor­ont­werp van wet van mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block goed­ge­keurd over de ge­bun­del­de fi­nan­cie­ring van...
15/03/2019
Een­heids­ver­pak­king en PICS-nor­men: een nieuw ju­ri­disch...
20 mrt. 18
De her­vor­ming van het on­der­ne­mings­recht: ook van be­lang voor zie­ken­hui­zen...
Sinds eni­ge maan­den werkt de re­ge­ring aan de twee­de ver­sie van een voor­ont­werp van wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen. Op 1 mei 2018 zal ook het vol­le­dig her­vorm­de in­sol­ven­tie­recht...