Flore Verhoeven

Flore Verhoeven

Junior Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Flore heeft CMS in april 2017 vervoegd en specialiseert zich in het publiek en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS. In deze materies staat zij diverse cliënten bij, zowel via adviesverlening als in het kader van gerechtelijke procedures.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2017 – Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
  • 2016 – Université de Louvain-la-Neuve, UCL (Master in rechten)
  • Herfst 2015 – University of the Pacific, Sacramento, Californie, USA (uitwisselingsprogramma)
  • 2014 – Université Saint-Louis Bruxelles, USLB (Bachelor in rechten)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
15-06-2018
In­schrij­vers moe­ten het UEA voor­leg­gen op het mo­ment van de in­die­ning...
De Raad van Sta­te heeft in twee re­cen­te ar­res­ten haar licht la­ten schij­nen over het lot van of­fer­tes, die niet ver­ge­zeld wa­ren van een Uni­form Eu­ro­pees Aan­be­ste­dings­do­cu­ment (hier­na: het “UEA”), waar­mee de­ze in­schrij­vers moesten ver­kla­ren te vol­doen aan al­le.
30/11/2017
No­vem­ber 2017 News­let­ter
04-10-2017
Toe­pas­se­lij­ke drem­pel voor de plicht om de ver­de­ling van de op­dracht...
Ar­ti­kel 58 van de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten legt aan al­le aan­be­ste­den­de over­he­den op om de ver­de­ling van de op­dracht in per­ce­len te over­we­gen, en in ge­val zij be­slui­ten niet in per­ce­len op te de­len, de voor­naams­te re­de­nen daar­voor te ver­mel­den.
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
27-04-2017
On­der­aan­ne­ming in over­heids­op­drach­ten: ei­sen dat de op­dracht­ne­mer...
U her­in­nert zich waar­schijn­lijk dat het Hof van Jus­ti­tie in een ar­rest van 14 ju­li 2016 (C-406/14) heeft ge­oor­deeld dat een aan­be­ste­den­de dienst niet kan be­din­gen dat de on­der­ne­mer aan wie de op­dracht wordt ge­gund, een be­paald ab­stract per­cen­ta­ge van de on­der.
31/03/2017
April 2017 News­let­ter
10 Dec. 18
De her­vor­ming van het over­heids­op­drach­ten­recht: één...
Op­lei­dings­cy­clus (lunch­for­mu­le)
06-11-2016
Over­heids­op­drach­ten