Home / Juristen / Flore Verhoeven
Portret van Flore Verhoeven

Flore Verhoeven

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Flore heeft CMS in april 2017 vervoegd en specialiseert zich in het publiek en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS. In deze materies staat zij diverse cliënten (zowel aanbestedende overheden als inschrijvers) bij, zowel via adviesverlening als in het kader van gerechtelijke procedures (voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken).

Flore geeft ook opleidingen inzake overheidsopdrachten, onder meer tijdens de seminaries die CMS voor haar cliënten organiseert.

Meer Minder

Publicaties

 • V. Dor en F. Verhoeven, « Arrêt de la Cour de justice du 14 mai 2020 (C-263/19) : adjudicataires, soyez vigilants aux modifications irrégulières du marché en cours d'exécution ! », Entr. et dr., 2020/3, pp. 299-316;
 • V. Dor en F. Verhoeven, “La notion de conflit d’intérêts en matière de marchés publics : zoom sur l’évolution de la notion et sur les nouveautés dans la nouvelle réglementation de 2016”, Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020 / Chronique des Marchés Publics 2019-2020, Bruxelles, EBP, pp. 841-878;
 • V. Dor en F. Verhoeven, “Le DUME - bilan après 2 ans d’application : plus de difficultés pratiques pour les acteurs du terrain qu’une réelle simplification administrative”, Marchés et contrats publics, Kluwer, 2019/3, pp. 173-191;
 • V. Dor en F. Verhoeven, “Réforme du droit des entreprises et des sociétés – Points d’attention en matière de marchés publics”, Entr. et dr., 2019, pp. 215-228;
 • V. Dor en F. Verhoeven, “Les marchés publics” (volumes 1 et 2), Guide juridique de l’entreprise, Traité théorique et pratique, Titre III, Livres 41 et 41bis, 2ème éd., Brussel, Kluwer, 2018, 150 p.
Meer Minder

Docentschappen

Opleidingen bij CMS / Overheidsopdrachten lunchen :

 • 11/02/2020 : La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne de 2019
 • 18/11/2019 : Les accords-cadres
 • 30/04/2019 : Complexe plaatsingsprocedures: het innovatiepartnerschap, de concurrentiegerichte dialoog en de concessieovereenkomsten
 • 26/03/2019 : De regelmatigheid
 • 25/02/2019 : Overzicht rechtspraak Hof van Justitie 2018-2019 in overheidsopdrachten
 • 18/09/2018 : De blunders bij het gebruik van het UEA
 • 23/04/2018 : Aandachtspunten bij het opstellen van bestek

Externe opleidingen :

 • 24/09/2020 : Spreker voor het jaarlijks EBP congres « ICT Day 2020 - La journée consacrée aux évolutions digitales : Les particularités de la réglementation relative aux marchés publics en matière de communications électroniques, de radiodiffusion et de médias audiovisuels. A l’ère du digital, du mobile, du numérique et des nouvelles formes de communication, comment interpréter les exceptions prévues par la réglementation ? », Brussel 
 • 07/06/2019 en 11/06/2019 : Spreker opleiding Brussel Mobiliteit : « Les concessions », Brussel ;
 • 02/04/2019 en 02/05/2019: Spreker opleiding Brussel Mobiliteit : « De gunning van overheidsopdrachten », Brussel ;
 • 18/10/2018 : Spreker Congres « Toegang tot overheidsopdrachten door het MKB », georganiseerd door GTI MP ;
 • 09/10/2018 : Spreker opleiding Esimap : « Basiscyclus - Module 3 - De selectiefase », Charleroi ;
Meer Minder

Opleidingen

 • 2017 – Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 2016 – Université de Louvain-la-Neuve, UCL (Master in rechten)
 • Herfst 2015 – University of the Pacific, Sacramento, Californie, USA (uitwisselingsprogramma)
 • 2014 – Université Saint-Louis Bruxelles, USLB (Bachelor in rechten)
Meer Minder

Feed

10/07/2019
Im­pact van de her­vor­ming van het on­der­ne­mings- en ven­noot­schaps­recht op...
On­langs volg­den twee her­vor­min­gen die be­trek­king heb­ben op het be­drijfs­le­ven el­kaar snel op: die van het on­der­ne­mings­recht (zie in dit ver­band de wet van 15 april 2018 hou­den­de her­vor­ming van het on­der­ne­mings­recht...
15/06/2018
In­schrij­vers moe­ten het UEA voor­leg­gen op het mo­ment van de in­die­ning van...
De Raad van Sta­te heeft in twee re­cen­te ar­res­ten haar licht la­ten schij­nen over het lot van of­fer­tes, die niet ver­ge­zeld wa­ren van een Uni­form Eu­ro­pees Aan­be­ste­dings­do­cu­ment (hier­na: het “UEA”), waar­mee...
04/10/2017
Toe­pas­se­lij­ke drem­pel voor de plicht om de ver­de­ling van de op­dracht in...
Ar­ti­kel 58 van de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten legt aan al­le aan­be­ste­den­de over­he­den op om de ver­de­ling van de op­dracht in per­ce­len te over­we­gen, en in ge­val zij be­slui­ten niet in per­ce­len...
27/04/2017
On­der­aan­ne­ming in over­heids­op­drach­ten: ei­sen dat de op­dracht­ne­mer “het...
U her­in­nert zich waar­schijn­lijk dat het Hof van Jus­ti­tie in een ar­rest van 14 ju­li 2016 (C-406/14) heeft ge­oor­deeld dat een aan­be­ste­den­de dienst niet kan be­din­gen dat de on­der­ne­mer aan wie de op­dracht...
07/11/2016
Over­heids­op­drach­ten
Ons kan­toor be­schikt over een diep­gaan­de ken­nis in­za­ke over­heids­op­drach­ten, ener­zijds dank­zij on­ze da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten en an­der­zijds door­dat on­ze ad­vo­ca­ten sterk be­trok­ken zijn bij di­ver­se on­der­zoeks-...