Home / Juristen / Flore Verhoeven
Flore Verhoeven

Flore Verhoeven

Junior Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussels
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Flore heeft CMS in april 2017 vervoegd en specialiseert zich in het publiek en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS. In deze materies staat zij diverse cliënten (zowel aanbestedende overheden als inschrijvers) bij, zowel via adviesverlening als in het kader van gerechtelijke procedures (voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken).

Meer Minder

Opleidingen

 • 2017 – Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 2016 – Université de Louvain-la-Neuve, UCL (Master in rechten)
 • Herfst 2015 – University of the Pacific, Sacramento, Californie, USA (uitwisselingsprogramma)
 • 2014 – Université Saint-Louis Bruxelles, USLB (Bachelor in rechten)
Meer Minder

Publicaties

 • V. Dor et F. Verhoeven, « Les marchés publics » (volumes 1 et 2), Guide juridique de l’entreprise, Traité théorique et pratique, Titre III, Livres 41 et 41bis, 2ème éd., Bruxelles, Kluwer, 2018.
Meer Minder

Docentschappen

Opleidingen bij CMS / Overheidsopdrachten lunchen :

 • 30/04/2019 : Complexe plaatsingsprocedures: het innovatiepartnerschap, de concurrentiegerichte dialoog en de concessieovereenkomsten ;
 • 26/03/2019 : De regelmatigheid
 • 25/02/2019 : Overzicht rechtspraak Hof van Justitie 2018-2019 in overheidsopdrachten
 • 18/09/2018 : De blunders bij het gebruik van het UEA
 • 23/04/2018 : Aandachtspunten bij het opstellen van bestek

Externe opleidingen :

 • 07/06/2019 en 11/06/2019 : Spreker opleiding Brussel Mobiliteit : « Les concessions », Brussel ;
 • 02/04/2019 en 02/05/2019: Spreker opleiding Brussel Mobiliteit : « De gunning van overheidsopdrachten », Brussel ;
 • 18/10/2018 : Spreker Congres « Toegang tot overheidsopdrachten door het MKB », georganiseerd door GTI MP ;
 • 09/10/2018 : Spreker opleiding Esimap : « Basiscyclus - Module 3 - De selectiefase », Charleroi ;
Meer Minder

Feed

Toon alleen
10/07/2019
Im­pact van de her­vor­ming van het on­der­ne­mings- en ven­noot­schaps­recht...
10 dec. 19
Over­heids­op­dracht voor wer­ken in de prak­tijk
Lunch over­heids­op­drach­ten | Op­lei­dings­cy­clus
15 jun. 18
In­schrij­vers moe­ten het UEA voor­leg­gen op het mo­ment van de in­die­ning...
De Raad van Sta­te heeft in twee re­cen­te ar­res­ten haar licht la­ten schij­nen over het lot van of­fer­tes, die niet ver­ge­zeld wa­ren van een Uni­form Eu­ro­pees Aan­be­ste­dings­do­cu­ment (hier­na: het “UEA”), waar­mee...
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
18 nov. 19
Raam­over­een­kom­sten in de prak­tijk.
Lunch over­heids­op­drach­ten | Op­lei­dings­cy­clus
04 okt. 17
Toe­pas­se­lij­ke drem­pel voor de plicht om de ver­de­ling van de op­dracht...
Ar­ti­kel 58 van de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten legt aan al­le aan­be­ste­den­de over­he­den op om de ver­de­ling van de op­dracht in per­ce­len te over­we­gen, en in ge­val zij be­slui­ten niet in per­ce­len...
30/11/2017
No­vem­ber 2017 News­let­ter
22 okt. 19
De sa­men­wer­king tus­sen pu­blie­ke over­he­den: In hou­se,...
Lunch over­heids­op­drach­ten | Op­lei­dings­cy­clus
27 apr. 17
On­der­aan­ne­ming in over­heids­op­drach­ten: ei­sen dat de op­dracht­ne­mer...
U her­in­nert zich waar­schijn­lijk dat het Hof van Jus­ti­tie in een ar­rest van 14 ju­li 2016 (C-406/14) heeft ge­oor­deeld dat een aan­be­ste­den­de dienst niet kan be­din­gen dat de on­der­ne­mer aan wie de op­dracht...
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
01 okt. 19
De im­pact van de her­vor­ming van het on­der­ne­mings- en...
Lunch over­heids­op­drach­ten | Op­lei­dings­cy­clus
31/03/2017
April 2017 News­let­ter