Home / Advocaten / Sophie Berg
Portret van Sophie Berg

Sophie Berg

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Zweeds

Sophie’s praktijk omvat verschillende aspecten van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid (zowel adviesverlening als het behandelen van gerechtelijke procedures).

Naast het bijstaan van klanten in het dagdagelijks beheer van de human ressources (arbeidsovereenkomsten, dadingen, individuele ontslagen), heeft Sophie een rijke ervaring inzake collectieve arbeidsrelaties zoals nationale en grensoverschrijdende overdachten van ondernemingen, reorganisatie en collectieve ontslagen.

Zij adviseert regelmatig klanten met betrekking tot hun welzijnspolitiek, hun arbeidsreglement en vraagstukken inzake arbeidsduur.

Tot slot voert Sophie eveneens legal audits uit.

Meer Minder

"Sophie Berg and Gaël Chuffart both stand out for their legal expertise, reactivity and pragmatism."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

“Sophie Berg is very good – understands our business and is willing to go the extra mile to support us”

Legal 500, 2020

Relevante ervaring

 • Begeleiding van de leidende krantenverdeler bij de reorganisatie van de vennootschap, sluiten van een departement en collectief ontslag
 • Begeleiding van verschillende vennootschappen bij het invoeren van een nieuw systeem van werkorganisatie, in het bijzonder met betrekking tot arbeidsduur en flexibiliteit (bijv. begeleiding van een vennootschap actief in de voedingssector voor de invoering van 24h/7 dagen werkschema’s)
 • Begeleiding van een bankgroep bij de overdracht en integratie van bedienden in het kader van cao 32bis
 • Begeleiding van een Europese cementgroep voor de sociale aspecten van een grensoverschrijdende fusie
Meer Minder

Publicaties

 • "Arrêt « Syndicat CFTC » : congé supplémentaire de maternité et discrimination", Journal de droit européen, juli 2021
 • S. Berg, G. de Sauvage, V. Frémat, J-F. Goffin, Réorganisation judiciaire : le livre XX du Code de droit économique et la CCT n° 102 annotés, Limal, Anthemis, 2020, 592 pagina’s
 • S. Berg, G. de Sauvage, V. Frémat, J-F. Goffin, Continuïteit van ondernemingen, Artikelsgewijze commentaar bij Boek XX WER en CAO nr. 102, Antwerp, Intersentia, 2018, 540 pagina's.
 • "Je perçois un salaire fixe, augmenté de primes pour prestations le matin, le samedi et le dimanche, mon employeur doit-il octroyer ces primes pendant la période de salaire garanti ?", De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, Trends, september 2014
 • "L’obligation de motiver: la porte ouverte à une recrudescence des procédures", Collectieve arbeidsovereenkomst 109 (CCT 109), Echo, februari 2014
 • "Un employeur prévenu en vaut deux", Collectieve arbeidsovereenkomst 109 (CCT 109), Trends, februari 2014
 • "Le projet de statut unique prévoit des mesures pour améliorer l’employabilité des personnes licenciées. En quoi consistent-elles ?", de wet "eenheidsstatuut", Trends, januari 2014
 • "La période d’essai va sans doute disparaître. Vais-je encore pouvoir évaluer les nouveaux engagés et m’en séparer s’ils ne conviennent pas ?", Het wetsontwerp betreffende het eenheidsstatuut, Trends, november 2013
 • "La suppression de la période d’essai", Het wetsontwerp betreffende het eenheidsstatuut, Echo, oktober 2013
 • "Mon sous-traitant ne respecte pas ses obligations en matière de sécurité sociale, fiscale et de salariale.  Y-a-t-il un risque pour ma société ?", La responsabilité solidaire, Trends, september 2013
 • "Conclure une convention de non-concurrence après la fin du contrat de travail est-il encore financièrement intéressant ?", Het koninklijk besluit van 21 december 2013, Trends, augustus 2013
 • "Remplir aujourd’hui les conditions d’accès au régime de chômage avec complément d’entreprise (anciennement "prépension") mais plus demain : existe-t-il une solution pour maintenir les droits des salariés et la flexibilité de l’employeur ?", Koninklijk besluit 20 september 2012 en de Collectieve arbeidsovereenkomst 107 (CCT 107), mei 2013
 • "Mon entreprise est transférée, quels sont mes droits ?", Collectieve arbeidsovereenkomst 32bis (CCT 32bis), Trends, april 2013
 • "Pourquoi un tel intérêt pour cette catégorie de la population ?" in het kader van de "Europa 2020-strategie", in Trends, april 2013 
Meer Minder

Docentschappen

 • “Employment Status and the Gig Economy: International Perspectives”, ELA (Employment Lawyers Association), onder voorzitterschap van Tarun Tawakley, juli 2021 
 • “La réorganisation judiciaire : derniers développements et perspectives”, Anthemis, onder voorzitterschap van Alain Zenner, oktober 2020
 • “Lockdown in practice: what is the concrete impact on the individual and collective labour relations?” ; webinar, april 2020
 • “Licenciement des travailleurs – cas particulier des travailleurs protégés et des malades de longue durée”, Comeos seminarie, maart 2020
 • “Restructurations à l’heure du coronavirus - Licenciements individuels, multiples et collectifs, fermetures et faillites, transferts d’entreprise”, Comeos seminarie, juni 2020
 • “Key employment considerations in the framework of the covid-19 pandemic”, webinar, maart 2020
 • "Alcool et drogues dans l’entreprise", seminarie oktober 2009 en maart 2010: training voor professionelen
 • "Les aspect sociaux de la loi relative à la continuité des entreprises" in het kader van het seminarie "La loi relative à la continuité des entreprises : une réalité utile pour les entreprises dans le contexte actuel de la crise", oktober 2009: Belgisch-Luxemburgse Kamer voor Handel en Nijverheid
 • Interne seminaries over de sociale aspecten van overdrachten van ondernemingen in Belgish recht
Meer Minder

Opleidingen

 • 2004 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de rechten)
 • 2005 - Rijksuniversiteit Gent, RUG (Master European Law)
 • 2005 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Feed

18/01/2022
CMS staat de ei­ge­naars van Dob­by bij in de ver­koop van hun be­drijf aan...
CMS heeft de ei­ge­naars van Dob­by, een pi­o­nier in de ont­wik­ke­ling van be­heer­soft­wa­re voor de vast­goed­sec­tor, bij­ge­staan in de ver­koop­s­trans­ac­tie van hun be­drijf aan Ge­ran­tis, die on­der­steund wordt door...
02/04/2021
Brea­king news: De Bel­gi­sche Staat aan­spra­ke­lijk voor het fou­tief om­zet­ten...
Per ar­rest van 24 maart 2021 heeft het ar­beids­hof Ant­wer­pen, af­de­ling Has­selt de Bel­gi­sche Staat ver­oor­deeld tot het be­ta­len van een scha­de­ver­goe­ding aan een werk­ne­mer die bin­nen het ka­der van een ge­rech­te­lij­ke...
02/11/2020
CO­VID-19: Cer­ti­fi­caat no­dig om de aan­we­zig­heid op de werk­plaats te recht­vaar­di­gen
Wij wil­len uw aan­dacht ves­ti­gen op het feit dat er af­ge­lo­pen zon­dag een nieuw mi­nis­te­ri­eel be­sluit werd uit­ge­vaar­digd dat voor­ziet in nieu­we maat­re­ge­len en ver­plich­tin­gen in hoof­de van de werk­ge­vers...
07/05/2020
De te pres­te­ren op­zeg­gings­ter­mijn tij­dens een pe­ri­o­de van "co­vid-19" tij­de­lij­ke...
Lees­tijd: 2 mi­nu­ten Wat voor­ziet de wet­ge­ving op dit ogen­blik? Ter her­in­ne­ring, de hui­di­ge wet­ge­ving maakt een on­der­scheid tus­sen twee vor­men van tij­de­lij­ke werk­loos­heid: tij­de­lij­ke werk­loos­heid we­gens...
10/12/2018
De her­vor­ming van het over­heids­op­drach­ten­recht: één jaar la­ter
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht
12/11/2018
De her­vor­ming van het over­heids­op­drach­ten­recht: één jaar la­ter
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht
16/10/2018
De her­vor­ming van het over­heids­op­drach­ten­recht: één jaar la­ter
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht
20/09/2018
Frau­du­leu­ze A1-de­ta­che­rings­for­mu­lie­ren: het Hof van Cas­sa­tie be­slist
1. Con­text Om als werk­ge­ver een werk­ne­mer te la­ten wer­ken in het bui­ten­land, heeft de werk­ge­ver be­paal­de at­tes­ten no­dig, zo­als het A1-de­ta­che­rings­for­mu­lier. Dit for­mu­lier is een ver­kla­ring be­tref­fen­de...
18/09/2018
De her­vor­ming van het over­heids­op­drach­ten­recht: één jaar la­ter
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht
29/05/2018
Star­ter jobs: jon­ge werk­ne­mers goed­ko­per van­af ju­li!
Om de werk­ge­le­gen­heid voor jon­ge­ren te be­vor­de­ren, voor­ziet de wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie een sys­teem van « star­ter­jobs voor jon­ge­ren »...
16/04/2018
De wet­ge­ver in­tro­du­ceert een over­leg­ver­plich­ting met be­trek­king tot de...
Ver­trek­ken­de van de vast­stel­ling dat werk­ne­mers steeds meer ge­con­nec­teerd zijn, ook bui­ten de nor­ma­le werk­uren, waar­door de grens tus­sen werk en pri­vé ver­vaagt, heeft de wet­ge­ver de ar­ti­kels 15 tot 17...
11/04/2018
Kor­te­re op­zeg­gings­ter­mij­nen bij het be­gin van de ar­beids­over­een­komst
De wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie werd op 30 maart 2018 ge­pu­bli­ceerd in het Bel­gisch Staats­blad. De­ze wet wij­zigt de op­zeg­gings­ter­mij­nen...