Home / Juristen / Sophie Berg
Portrait of Sophie Berg

Sophie Berg

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Zweeds

Sophie’s praktijk omvat verschillende aspecten van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid (zowel adviesverlening als het behandelen van gerechtelijke procedures).

Naast het bijstaan van klanten in het dagdagelijks beheer van de human ressources (arbeidsovereenkomsten, dadingen, individuele ontslagen), heeft Sophie een rijke ervaring inzake collectieve arbeidsrelaties zoals nationale en grensoverschrijdende overdachten van ondernemingen, reorganisatie en collectieve ontslagen.

Zij adviseert regelmatig klanten met betrekking tot hun welzijnspolitiek, hun arbeidsreglement en vraagstukken inzake arbeidsduur.

Tot slot voert Sophie eveneens legal audits uit.

Meer Minder

“Sophie Berg is very good – understands our business and is willing to go the extra mile to support us”

Legal 500, 2020

"Sophie Berg provides ‘commercial and spot-on advice’"

Legal 500, 2018

Relevante ervaring

  • Begeleiding van de leidende krantenverdeler bij de reorganisatie van de vennootschap, sluiten van een departement en collectief ontslag
  • Begeleiding van verschillende vennootschappen bij het invoeren van een nieuw systeem van werkorganisatie, in het bijzonder met betrekking tot arbeidsduur en flexibiliteit (bijv. begeleiding van een vennootschap actief in de voedingssector voor de invoering van 24h/7 dagen werkschema’s)
  • Begeleiding van een bankgroep bij de overdracht en integratie van bedienden in het kader van cao 32bis
  • Begeleiding van een Europese cementgroep voor de sociale aspecten van een grensoverschrijdende fusie
Meer Minder

Docentschappen

  • "Alcool et drogues dans l’entreprise", seminarie oktober 2009 en maart 2010: training voor professionelen
  • "Les aspect sociaux de la loi relative à la continuité des entreprises" in het kader van het seminarie "La loi relative à la continuité des entreprises : une réalité utile pour les entreprises dans le contexte actuel de la crise", oktober 2009: Belgisch-Luxemburgse Kamer voor Handel en Nijverheid
  • Interne seminaries over de sociale aspecten van overdrachten van ondernemingen in Belgish recht
Meer Minder

Opleidingen

  • 2004 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de rechten)
  • 2005 - Rijksuniversiteit Gent, RUG (Master European Law)
  • 2005 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
02 april 2021
Brea­king news: De Bel­gi­sche Staat aan­spra­ke­lijk voor het fou­tief om­zet­ten...
Per ar­rest van 24 maart 2021 heeft het ar­beids­hof Ant­wer­pen, af­de­ling Has­selt de Bel­gi­sche Staat ver­oor­deeld tot het be­ta­len van een scha­de­ver­goe­ding aan een werk­ne­mer die bin­nen het ka­der van een ge­rech­te­lij­ke...
02/11/2020
CO­VID-19: Cer­ti­fi­caat no­dig om de aan­we­zig­heid op de werk­plaats te recht­vaar­di­gen
Wij wil­len uw aan­dacht ves­ti­gen op het feit dat er af­ge­lo­pen zon­dag een nieuw mi­nis­te­ri­eel be­sluit werd uit­ge­vaar­digd dat voor­ziet in nieu­we maat­re­ge­len en ver­plich­tin­gen in hoof­de van de werk­ge­vers...
07/05/2020
De te pres­te­ren op­zeg­gings­ter­mijn tij­dens een pe­ri­o­de van "co­vid-19" tij­de­lij­ke...
Lees­tijd: 2 mi­nu­ten Wat voor­ziet de wet­ge­ving op dit ogen­blik? Ter her­in­ne­ring, de hui­di­ge wet­ge­ving maakt een on­der­scheid tus­sen twee vor­men van tij­de­lij­ke werk­loos­heid: tij­de­lij­ke werk­loos­heid we­gens...
10 december 2018
De her­vor­ming van het over­heids­op­drach­ten­recht: één jaar la­ter
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht.
12 november 2018
De her­vor­ming van het over­heids­op­drach­ten­recht: één jaar la­ter
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht.
16 oktober 2018
De her­vor­ming van het over­heids­op­drach­ten­recht: één jaar la­ter
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht.
20 september 2018
Frau­du­leu­ze A1-de­ta­che­rings­for­mu­lie­ren: het Hof van Cas­sa­tie be­slist
1. Con­text Om als werk­ge­ver een werk­ne­mer te la­ten wer­ken in het bui­ten­land, heeft de werk­ge­ver be­paal­de at­tes­ten no­dig, zo­als het A1-de­ta­che­rings­for­mu­lier. Dit for­mu­lier is een ver­kla­ring be­tref­fen­de...
18 september 2018
De her­vor­ming van het over­heids­op­drach­ten­recht: één jaar la­ter
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht.
29 mei 2018
Star­ter jobs: jon­ge werk­ne­mers goed­ko­per van­af ju­li!
Om de werk­ge­le­gen­heid voor jon­ge­ren te be­vor­de­ren, voor­ziet de wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie een sys­teem van « star­ter­jobs voor jon­ge­ren »...
16 april 2018
De wet­ge­ver in­tro­du­ceert een over­leg­ver­plich­ting met be­trek­king tot de...
Ver­trek­ken­de van de vast­stel­ling dat werk­ne­mers steeds meer ge­con­nec­teerd zijn, ook bui­ten de nor­ma­le werk­uren, waar­door de grens tus­sen werk en pri­vé ver­vaagt, heeft de wet­ge­ver de ar­ti­kels 15 tot 17...
11 april 2018
Kor­te­re op­zeg­gings­ter­mij­nen bij het be­gin van de ar­beids­over­een­komst
De wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie werd op 30 maart 2018 ge­pu­bli­ceerd in het Bel­gisch Staats­blad. De­ze wet wij­zigt de op­zeg­gings­ter­mij­nen...
26 januari 2018
Niet-re­cur­ren­te re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len: uit­ge­slo­ten in ge­val van...
Sinds 1 ja­nu­a­ri 2008 kun­nen werk­ge­vers on­der het stel­sel van niet-re­cur­ren­te re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len (“NR­RV”) een bo­nus toe­ken­nen die af­hangt van de col­lec­tie­ve re­sul­ta­ten van de on­der­ne­ming...