Home / Juristen / Arnout Vaninbroukx
De foto van Arnout Vaninbrouckx

Arnout Vaninbroukx

Senior Associate

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Arnout legt zich toe op fiscaal recht, in het bijzonder op vennootschapsbelasting en btw. Hij adviseert cliënten zowel op nationaal als op internationaal niveau en staat hen tevens bij in fiscale geschillen en procedures.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Arnout startte zijn loopbaan bij het kantoor Vandendijk & Partners in 2007. Hij vervoegde CMS in januari 2013.
Meer Minder

Opleidingen

  • 2007 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Licentiaat in de rechten)
  • 2007 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
  • 2009 - Solvay Brussels School of Economics and Management (Master in fiscaal recht)
Meer Minder

Publicaties

  • "Kan de scheepsagent hoofdelijk worden gehouden tot voldoening van de BTW bij invoer ?", TFR 2012, afl. 419, 369
  • "Hof van Justitie stelt voorwaarden aan hoofdelijke aansprakelijkheid tot voldoening BTW", TFR 2012, afl. 422, 507
  • "Intercalaire interesten zijn begrepen in maatstaf van heffing voor onttrekking gebouw", TFR 2012, afl. 431, 986
  •  “Wet en Duiding fiscale procedure en fiscaal strafrecht”, Spriet, B., Symoens, H. (eds.), Vaninbroukx, A., e.a., Larcier, 2013
  • “Antwerps Hof van Beroep verduidelijkt recht op teruggaaf in de margeregeling”, T.F.R., 2013, afl. 439, 304
  • “Cassatie begrenst zevenjarige verjaringstermijn in oud artikel 81bis WBTW”, T.F.R., 2014, afl. 463-464, 566
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
CMS Ex­pert Gui­de to Trans­fer Pri­cing
12 mei 20
In­te­res­taf­trek­be­per­king: de im­pact van spe­ci­fie­ke be­ta­lings­voor­waar­den...
Op 5 mei 2020 heeft de Al­ge­me­ne Ad­mi­ni­stra­tie van de Fis­ca­li­teit een ad­den­dum (cir­cu­lai­re 2020/C/62) bij de cir­cu­lai­re 2019/C/89 ge­voegd met be­trek­king tot de “grand­fa­thering” - clau­su­le in het ka­der...
30/09/2015
Sep­tem­ber 2015 News­let­ter
07 apr. 20
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: voor­ont­werp drin­gen­de fis­ca­le maat­re­ge­len goed­ge­keurd
De mi­nis­ter­raad keurt op voor­stel van mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën een voor­ont­werp van wet goed dat ver­schil­len­de drin­gen­de fis­ca­le be­pa­lin­gen ten ge­vol­ge van de CO­VID-19-pan­de­mie om­vat. Het voor­ont­werp heeft...
30 mrt. 20
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: fis­ca­le vrij­stel­ling op waar­de­ver­min­de­rin­gen van...
Het Bel­gisch Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft een Cir­cu­lai­re uit­ge­vaar­digd (Circ. 2020/C/45 van 23 maart 2020) om een bij­ko­men­de steun­maat­re­gel aan te bie­den aan pro­fes­si­o­ne­le be­las­ting­plich­ti­gen die ver­re­gaan­de...
20 mrt. 20
Co­ro­na­vi­rus cri­sis - fis­ca­le steun­maat­re­ge­len 
De co­ro­na­vi­rus cri­sis heeft ver­re­gaan­de eco­no­mi­sche ge­vol­gen. Daar­om be­slis­te de Bel­gi­sche over­heid om on­der­ne­min­gen en par­ti­cu­lie­ren ver­schil­len­de fis­ca­le steun­maat­re­ge­len aan te bie­den. De ge­no­men fis­ca­le...
12 dec. 19
De wet tot om­zet­ting van de Richt­lijn 2018/822 met be­trek­king tot...
De re­cent aan­ge­no­men wet be­oogt de om­zet­ting van richt­lijn 2018/822 van 25 mei 2018 wat be­treft de ver­plich­te au­to­ma­ti­sche uit­wis­se­ling van in­lich­tin­gen op be­las­ting­ge­bied met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...