Home / Advocaten / Arnout Vaninbroukx
Portret van Arnout Vaninbroukx

Arnout Vaninbroukx

Counsel

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Arnout legt zich toe op fiscaal recht, in het bijzonder op vennootschapsbelasting en btw. Hij startte zijn loopbaan bij het kantoor Vandendijk & Partners in 2007 en vervoegde CMS in januari 2013.

Arnout adviseert cliënten zowel op nationaal als op internationaal niveau en staat hen tevens bij in fiscale geschillen en procedures.

Meer Minder

Publicaties

  • A. VANINBROUKX, “Cassatie begrenst zevenjarige verjaringstermijn in oud artikel 81bis WBTW”, T.F.R., 2014, afl. 463-464, 566.
  • A. VANINBROUKX, “Antwerps Hof van Beroep verduidelijkt recht op teruggaaf in de margeregeling”, T.F.R., 2013, afl. 439, 304.
  • A. VANINBROUKX, “Wet en Duiding fiscale procedure en fiscaal strafrecht”, Spriet, B., Symoens, H. (eds.), Vaninbroukx, A., e.a., Larcier, 2013.
Meer Minder

Opleidingen

  • 2009 - Solvay Brussels School, ULB  (Master in fiscaal recht)
  • 2007 - Toegelaten tot de Brusselse Nederlandstalige Balie
  • 2007 - Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder

Expertise

Feed

13/10/2022
Bel­gi­sche be­gro­ting goed­ge­keurd: eer­ste over­zicht fis­ca­le im­pact
Op 11 ok­to­ber werd de Bel­gi­sche fe­de­ra­le be­gro­ting voor 2023 en 2024 goed­ge­keurd. Het nieu­we be­gro­tings­ak­koord zal een fis­ca­le im­pact heb­ben voor par­ti­cu­lie­ren en on­der­ne­min­gen ge­ves­tigd of ac­tief in...
10/06/2020
3 nieu­we maat­re­ge­len ter be­vor­de­ring van de li­qui­di­teit en sol­va­bi­li­teit...
In het ka­der van de cri­sis ver­oor­zaakt door de CO­VID-19-pan­de­mie, be­vat een wets­voor­stel van 5 ju­ni 2020 drie maat­re­ge­len om de li­qui­di­teit en sol­va­bi­li­teit van on­der­ne­min­gen te be­vor­de­ren.    1°...
12/05/2020
In­te­res­taf­trek­be­per­king: de im­pact van spe­ci­fie­ke be­ta­lings­voor­waar­den...
Op 5 mei 2020 heeft de Al­ge­me­ne Ad­mi­ni­stra­tie van de Fis­ca­li­teit een ad­den­dum (cir­cu­lai­re 2020/C/62) bij de cir­cu­lai­re 2019/C/89 ge­voegd met be­trek­king tot de “grand­fa­thering” - clau­su­le in het ka­der...
16/04/2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis - fis­ca­le steun­maat­re­ge­len (up­da­te)
De co­ro­na­vi­rus cri­sis heeft ver­re­gaan­de eco­no­mi­sche ge­vol­gen. Daar­om be­slis­te de Bel­gi­sche over­heid om on­der­ne­min­gen en par­ti­cu­lie­ren ver­schil­len­de fis­ca­le steun­maat­re­ge­len aan te bie­den. De ge­no­men fis­ca­le...
07/04/2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: voor­ont­werp drin­gen­de fis­ca­le maat­re­ge­len goed­ge­keurd
De mi­nis­ter­raad keurt op voor­stel van mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën een voor­ont­werp van wet goed dat ver­schil­len­de drin­gen­de fis­ca­le be­pa­lin­gen ten ge­vol­ge van de CO­VID-19-pan­de­mie om­vat. Het voor­ont­werp heeft...
30/03/2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: fis­ca­le vrij­stel­ling op waar­de­ver­min­de­rin­gen van han­dels­vor­de­rin­gen
Het Bel­gisch Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft een Cir­cu­lai­re uit­ge­vaar­digd (Circ. 2020/C/45 van 23 maart 2020) om een bij­ko­men­de steun­maat­re­gel aan te bie­den aan pro­fes­si­o­ne­le be­las­ting­plich­ti­gen die ver­re­gaan­de...
12/12/2019
De wet tot om­zet­ting van de Richt­lijn 2018/822 met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...
De re­cent aan­ge­no­men wet be­oogt de om­zet­ting van richt­lijn 2018/822 van 25 mei 2018 wat be­treft de ver­plich­te au­to­ma­ti­sche uit­wis­se­ling van in­lich­tin­gen op be­las­ting­ge­bied met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...
16/02/2017
“Ge­op­ti­ma­li­seer­de ver­goe­ding van werk­ne­mers via ka­pi­taal­par­ti­ci­pa­ties (stock...
Op 16 fe­bru­a­ri 2017 or­ga­ni­seert CMS Bel­gi­um een in­ter­ac­tief se­mi­na­rie over de ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den die on­der­ne­min­gen heb­ben, zo­wel KMO’s als mul­ti­na­ti­o­nals, om hun werk­ne­mers te la­ten deel­ne­men...