Home / Advocaten / Dirk Van Liedekerke
Portret van Dirk Van Liedekerke

Dirk Van Liedekerke

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Dirk is gespecialiseerd in EU en Belgisch mededingingsrecht en het recht van toepassing op de telecommunicatiesector. Met meer dan twintig jaar praktijkervaring in deze domeinen adviseert hij operatoren betreffende alle aspecten van de regulering van toepassing op elektronische communicatie, staat hij ondernemingen bij in geschillen tussen operatoren en regulatoire conflicten, behandelt hij mededingingsonderzoeken en aanmeldingen inzake concentratiecontrole. Hij adviseert ondernemingen in alle sectoren van de industrie aangaande de impact op hun activiteiten van het Europees en nationaal mededingingsrecht.

Alvorens CMS in 2017 te vervoegen, was Dirk partner bij Olswang nadat hij zijn professionele loopbaan was gestart bij Coudert Brothers en als assistent op het Europacollege in Brugge.

Meer Minder

"dedicated, to the point and fast"

Feedback from a client - Chambers Europe, 2022

"Dirk Van Liedekerke is a pragmatic competition lawyer with vast experience and vision. Looks for a pragmatic approach."

Feedback from a client - Legal 500, 2022

"The CMS teams are fully dedicated to the matters which the client entrusts to them. They really care about their clients, work relentlessly in the best interest of their clients and always look for additional innovative arguments. Dirk Van Liedekerke and Alexis Laes really stand out in this respect."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"The CMS team with which I work (principally Dirk Van Liedekerke) is particularly dedicated and does not leave stones unturned. It is very creative in developing new layers of arguments each time when this is needed and they are extremely easy to work with."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

Relevante ervaring

 • Onderzoeken inzake mededingingsrechtelijke inbreuken (kartels, misbruik van machtspositie, etc.) : Dirk staat ondernemingen en verenigingen van ondernemingen bij in hun interacties met de Europese en nationale mededingingsautoriteiten zoals bij het behandelen van klachten, huiszoekingen, het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen en punten van bezwaar, verzoeken om voorlopige maatregelen en beroepen tegen beslissingen van regulatoren.
 • Concentratiecontrole : bijstaan van ondernemingen in de voorbereiding en behandeling van aanmeldingen op Europees en/of nationaal vlak.
 • Burgerrechtelijke geschillen : Dirk heeft een uitgebreide ervaring met civielrechtelijke procedures onder de vorm van vorderingen tot schadevergoeding en stakingsvorderingen aangaande inbreuken op het mededingingsrecht.
 • Elektronische communicatie : Dirk heeft een jarenlange ervaring inzake het adviseren van ondernemingen betreffende de verenigbaarheid (compliance) van hun handelen met het sectorspecifiek reglementair kader en de behandeling van publieke en private geschillen in de sector (zoals beroepen tegen beslissing van de sectorregulatoren).
 • Prejudiciële procedures : Dirk heeft een uitgebreide ervaring met alle aspecten van het gebruik van prejudiciële procedures zowel op nationaal (Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie) als op Europees vlak (Hof van Justitie).
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Brusselse Balie - Nederlandse Orde van Advocaten
 • International Bar Association
 • Belgische Vereniging van Mededingingsadvocaten
 • Lid van het Wetenschappelijk comité van het “Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën”
Meer Minder

Publicaties

 • “Competition Aspects of Interconnection Agreements In The Telecommunications Sector”, studie voor de Europese Commissie, Publicatiebureau voor de Europese Unie, 1995.
 • “Study On The Scope Of The Legal Instruments Under EC Competition Law Available To The European Commission To Implement The Results Of The Ongoing Review Of Certain Situations In The Telecommunications And Cable TV Sectors”, studie voor de Europese Commissie (DG IV), 1997.
 • Meerdere jaarlijkse overzichten van de ontwikkelingen in het Europees mededingingsrecht gepubliceerd in Common Market Law Review
Meer Minder

Opleidingen

 • 1994 - Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, Brussel
 • 1990 - Europacollege, Brugge (Diploma of Advanced European Legal Studies)
 • 1989 - Universiteit Gent (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vi­sed EU com­pe­ti­ti­on law in the field of dis­tri­bu­ti­on...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­ti­on Re­gu­la­ti­on (VBER) and the new ac­com­pan­ying Ver­ti­cal Gui­de­li­nes (VGL) we­re pu­blis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve ye­ars. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev
15/01/2018
Net­work Sha­ring 3.0
CMS is de­ligh­ted to be pre­sen­ting this third edi­ti­on of its stu­dy on the sha­ring of te­le­com­mu­ni­ca­ti­on net­works in the EU and se­lec­ted ter­ri­to­ries around the world. The first edi­ti­on was high­ly in­flu­en­ti­al...

Feed

26/04/2021
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie
De le­den van de groep ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie zijn aan­dach­ti­ge wa­kers van de ont­wik­ke­ling van ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie bin­nen hun vak­ge­bied. Ze heb­ben een pas­sie voor in­no­va­tie en zijn ge­spe­ci­a­li­seerd...
04/02/2019
CMS ont­wik­kel­de een nieu­we gra­tis mo­bie­le ap­pli­ca­tie die be­ge­lei­ding geeft...
Dawn raids ko­men he­den­daags steeds va­ker voor, met het op­leg­gen van gi­gan­ti­sche boe­tes door de over­heid, in­spec­teurs die te­ge­lij­ker­tijd op meer­de­re plaat­sen of in doch­ter­on­der­ne­min­gen ver­spreid over ver­schil­len­de...
30/01/2018
Do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world
Du­ring this se­mi­nar, CMS ex­perts will up­da­te you on the la­test legal de­vel­op­ments about do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world. As you can see be­low, we will deal with ques­ti­ons re­la­ting to com­pe­ti­ti­on...