Home / Juristen / Dirk Van Liedekerke
Portrait of Dirk Van Liedekerke

Dirk Van Liedekerke

Partner
Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Dirk is gespecialiseerd in EU en Belgisch mededingingsrecht en het recht van toepassing op de telecommunicatiesector. Met meer dan twintig jaar praktijkervaring in deze domeinen adviseert hij operatoren betreffende alle aspecten van de regulering van toepassing op elektronische communicatie, staat hij ondernemingen bij in geschillen tussen operatoren en regulatoire conflicten, behandelt hij mededingingsonderzoeken en aanmeldingen inzake concentratiecontrole. Hij adviseert ondernemingen in alle sectoren van de industrie aangaande de impact op hun activiteiten van het Europees en nationaal mededingingsrecht.

Alvorens CMS in 2017 te vervoegen, was Dirk partner bij Olswang nadat hij zijn professionele loopbaan was gestart bij Coudert Brothers en als assistent op het Europacollege in Brugge.

Meer Minder

"The 'absolutely brilliant' Dirk Van Liedekerke is well regarded in the market for his work in telecoms regulation. He has a broad competition practice and has a notable focus on the technology sector, regularly combining his knowledge of competition law and data privacy."

Chambers Europe, 2018

"Dirk Van Liedekerke is recognised by clients as a "leading telecoms lawyer" and praised by peers for his "in-depth knowledge of competition regulation and excellent technique and technical approach." He is vastly experienced in domestic and EU regulatory matters and regularly assists major operators and leading players in the TMT sector."

Chambers Europe, 2018

“Dirk Van Liedekerke, who joined CMS recently as part of the recent merger with Olswang in Belgium, is a leading name in the telecoms space, acclaimed by peers as "a real expert" with whom "everyone likes working."

Chambers Europe, 2017

Relevante ervaring

 • Onderzoeken inzake mededingingsrechtelijke inbreuken (kartels, misbruik van machtspositie, etc.) : Dirk staat ondernemingen en verenigingen van ondernemingen bij in hun interacties met de Europese en nationale mededingingsautoriteiten zoals bij het behandelen van klachten, huiszoekingen, het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen en punten van bezwaar, verzoeken om voorlopige maatregelen en beroepen tegen beslissingen van regulatoren.
 • Concentratiecontrole : bijstaan van ondernemingen in de voorbereiding en behandeling van aanmeldingen op Europees en/of nationaal vlak.
 • Burgerrechtelijke geschillen : Dirk heeft een uitgebreide ervaring met civielrechtelijke procedures onder de vorm van vorderingen tot schadevergoeding en stakingsvorderingen aangaande inbreuken op het mededingingsrecht.
 • Elektronische communicatie : Dirk heeft een jarenlange ervaring inzake het adviseren van ondernemingen betreffende de verenigbaarheid (compliance) van hun handelen met het sectorspecifiek reglementair kader en de behandeling van publieke en private geschillen in de sector (zoals beroepen tegen beslissing van de sectorregulatoren).
 • Prejudiciële procedures : Dirk heeft een uitgebreide ervaring met alle aspecten van het gebruik van prejudiciële procedures zowel op nationaal (Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie) als op Europees vlak (Hof van Justitie).
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Brusselse Balie - Nederlandse Orde van Advocaten
 • International Bar Association
 • Belgische Vereniging van Mededingingsadvocaten
 • Lid van het Wetenschappelijk comité van het “Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën”
Meer Minder

Publicaties

 • “Competition Aspects of Interconnection Agreements In The Telecommunications Sector”, studie voor de Europese Commissie, Publicatiebureau voor de Europese Unie, 1995.
 • “Study On The Scope Of The Legal Instruments Under EC Competition Law Available To The European Commission To Implement The Results Of The Ongoing Review Of Certain Situations In The Telecommunications And Cable TV Sectors”, studie voor de Europese Commissie (DG IV), 1997.
 • Meerdere jaarlijkse overzichten van de ontwikkelingen in het Europees mededingingsrecht gepubliceerd in Common Market Law Review
Meer Minder

Opleidingen

 • 1994 - Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, Brussel
 • 1990 - Europacollege, Brugge (Diploma of Advanced European Legal Studies)
 • 1989 - Universiteit Gent (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder
15 januari 2018
Net­work Sha­ring 3.0
CMS is de­ligh­ted to be pre­sen­ting this third edi­ti­on of its stu­dy on the sha­ring of te­le­com­mu­ni­ca­ti­on net­works in the EU and se­lec­ted ter­ri­to­ries around the world. The first edi­ti­on was high­ly in­flu­en­ti­al...

Feed

Toon alleen
04/02/2019
CMS ont­wik­kel­de een nieu­we gra­tis mo­bie­le ap­pli­ca­tie die be­ge­lei­ding geeft...
Dawn raids ko­men he­den­daags steeds va­ker voor, met het op­leg­gen van gi­gan­ti­sche boe­tes door de over­heid, in­spec­teurs die te­ge­lij­ker­tijd op meer­de­re plaat­sen of in doch­ter­on­der­ne­min­gen ver­spreid over ver­schil­len­de...
30 januari 2018
Do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world
Du­ring this se­mi­nar, CMS ex­perts will up­da­te you on the la­test legal de­vel­op­ments about do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world. As you can see be­low, we will deal with ques­ti­ons re­la­ting to com­pe­ti­ti­on...
20 november 2017
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie
De le­den van de groep ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie zijn aan­dach­ti­ge wa­kers van de ont­wik­ke­ling van ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie bin­nen hun vak­ge­bied. Ze heb­ben een pas­sie voor in­no­va­tie en zijn ge­spe­ci­a­li­seerd...