Home / Advocaten / Lancelot Decaesstecker
Portret van Lancelot Decaesstecker

Lancelot Decaesstecker

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Engels, Frans

Lancelot specialiseert zich in het fiscaal recht en legt daarbij de nadruk op vennootschapsbelasting, BTW en internationale fiscaliteit.

Verder heeft hij een bijzondere interesse in de fiscale aspecten van de digitale transformatie. Naast zijn functie als advocaat volgt Lancelot de ‘Executive Master en Gestion Fiscale’ aan Solvay Brussels School teneinde zich bijkomend te verdiepen in de verschillende aspecten van het fiscaal recht.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2019 - Solvay Brussels School - ULB (Executive Master en gestion fiscale, lopend)
  • 2019 - Toegelaten tot de Brusselse Nederlandstalige Balie
  • 2019 - Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven (Master in de rechten)
Meer Minder

Expertise

Feed

13/10/2022
Bel­gi­sche be­gro­ting goed­ge­keurd: eer­ste over­zicht fis­ca­le im­pact
Op 11 ok­to­ber werd de Bel­gi­sche fe­de­ra­le be­gro­ting voor 2023 en 2024 goed­ge­keurd. Het nieu­we be­gro­tings­ak­koord zal een fis­ca­le im­pact heb­ben voor par­ti­cu­lie­ren en on­der­ne­min­gen ge­ves­tigd of ac­tief in...
12/05/2020
In­te­res­taf­trek­be­per­king: de im­pact van spe­ci­fie­ke be­ta­lings­voor­waar­den...
Op 5 mei 2020 heeft de Al­ge­me­ne Ad­mi­ni­stra­tie van de Fis­ca­li­teit een ad­den­dum (cir­cu­lai­re 2020/C/62) bij de cir­cu­lai­re 2019/C/89 ge­voegd met be­trek­king tot de “grand­fa­thering” - clau­su­le in het ka­der...
07/04/2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: voor­ont­werp drin­gen­de fis­ca­le maat­re­ge­len goed­ge­keurd
De mi­nis­ter­raad keurt op voor­stel van mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën een voor­ont­werp van wet goed dat ver­schil­len­de drin­gen­de fis­ca­le be­pa­lin­gen ten ge­vol­ge van de CO­VID-19-pan­de­mie om­vat. Het voor­ont­werp heeft...
30/03/2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: fis­ca­le vrij­stel­ling op waar­de­ver­min­de­rin­gen van han­dels­vor­de­rin­gen
Het Bel­gisch Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft een Cir­cu­lai­re uit­ge­vaar­digd (Circ. 2020/C/45 van 23 maart 2020) om een bij­ko­men­de steun­maat­re­gel aan te bie­den aan pro­fes­si­o­ne­le be­las­ting­plich­ti­gen die ver­re­gaan­de...
12/12/2019
De wet tot om­zet­ting van de Richt­lijn 2018/822 met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...
De re­cent aan­ge­no­men wet be­oogt de om­zet­ting van richt­lijn 2018/822 van 25 mei 2018 wat be­treft de ver­plich­te au­to­ma­ti­sche uit­wis­se­ling van in­lich­tin­gen op be­las­ting­ge­bied met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...