Home / Juristen / Lancelot Decaesstecker
Lancelot Decaesstecker

Lancelot Decaesstecker

Junior Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Engels, Frans

Lancelot specialiseert zich in het fiscaal recht en legt daarbij de nadruk op vennootschapsbelasting, btw en internationale fiscaliteit.

Voorts heeft hij een bijzondere interesse in de fiscale aspecten van de digitale transformatie.Naast zijn functie als advocaat volgt Lancelot de ‘Executive Master en Gestion Fiscale’ aan Solvay Brussels School teneinde zich bijkomend te verdiepen in de verschillende aspecten van het fiscaal recht.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2019 – Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master in de rechten)
  • 2019 – Ingeschreven aan de Balie (Brussel)
  • 2019 - Solvay Brussels School (Executive Master en Gestion Fiscale, lopend)
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
12 mei 20
In­te­res­taf­trek­be­per­king: de im­pact van spe­ci­fie­ke be­ta­lings­voor­waar­den...
Op 5 mei 2020 heeft de Al­ge­me­ne Ad­mi­ni­stra­tie van de Fis­ca­li­teit een ad­den­dum (cir­cu­lai­re 2020/C/62) bij de cir­cu­lai­re 2019/C/89 ge­voegd met be­trek­king tot de “grand­fa­thering” - clau­su­le in het ka­der...
07 apr. 20
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: voor­ont­werp drin­gen­de fis­ca­le maat­re­ge­len goed­ge­keurd
De mi­nis­ter­raad keurt op voor­stel van mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën een voor­ont­werp van wet goed dat ver­schil­len­de drin­gen­de fis­ca­le be­pa­lin­gen ten ge­vol­ge van de CO­VID-19-pan­de­mie om­vat. Het voor­ont­werp heeft...
30 mrt. 20
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: fis­ca­le vrij­stel­ling op waar­de­ver­min­de­rin­gen van...
Het Bel­gisch Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft een Cir­cu­lai­re uit­ge­vaar­digd (Circ. 2020/C/45 van 23 maart 2020) om een bij­ko­men­de steun­maat­re­gel aan te bie­den aan pro­fes­si­o­ne­le be­las­ting­plich­ti­gen die ver­re­gaan­de...
12 dec. 19
De wet tot om­zet­ting van de Richt­lijn 2018/822 met be­trek­king tot...
De re­cent aan­ge­no­men wet be­oogt de om­zet­ting van richt­lijn 2018/822 van 25 mei 2018 wat be­treft de ver­plich­te au­to­ma­ti­sche uit­wis­se­ling van in­lich­tin­gen op be­las­ting­ge­bied met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...