Home / Expertise / Hotels & Leisure

Hotels & Leisure

Nederland

Wij zijn het meest toonaangevende kantoor in de hotelbranche. Wij adviseren bij fusies en overnames, financieringen, projectontwikkeling en bouw, leaseconstructies, management- en franchiseovereenkomsten en bij allerhande geschillen met hotel operators. Wij zijn de trusted advisor van de grootste investeerders, beleggingsfondsen en financiers. Dat geldt evenzeer voor grote internationale hotel operators. Wij signaleren nieuwe ontwikkelingen. Wij zien nieuwe mogelijkheden. En wapenen u vervolgens. Het hebben van de juiste contacten kan van onschatbare waarde voor uw onderneming zijn. Wij hebben ze.

Lees meer Lees minder

In M&A the firm has a good reputation for working in the hospitality, life sciences and oil and gas sectors.

IFLR1000, 2019
02 juli 2018
Fin­ding the ba­lan­ce: hu­man touch ver­sus high tech
Ho­tels and res­tau­rants are in­cre­a­sin­gly ex­pec­ted to de­li­ver a new and dif­fe­rent ex­pe­rien­ce; one that lea­ves a las­ting me­mo­ry, dis­tin­guis­hes them from their com­pe­ti­tors and em­bra­ces not just tech­no­lo­gy...
01 maart 2018
Num­ber 1 Ho­tel La­wy­ers in Eu­ro­pe
Whe­ther you’re an ow­ner, in­ves­tor, len­der or ope­ra­tor in the ho­tels and lei­su­re sec­tor, you ha­ve com­plex bu­si­ness needs that call for ex­pert so­lu­ti­ons. At CMS we ha­ve the ex­pe­rien­ce to ad­vi­se you on...
25 juli 2019
CMS Ho­tels & Lei­su­re Glo­bal Bro­chu­re
At CMS, we un­der­stand the Ho­tel & Lei­su­re bu­si­ness en­vi­ron­ment. Our ex­pe­rien­ce co­vers all as­pects of the in­du­stry – we are the­re to gui­de you and help you grow and stay com­pe­ti­ti­ve in crow­ded mar­kets...

Feed

Toon alleen
20 januari 2021
CMS ad­vi­seert All-In Re­al Es­ta­te in­za­ke Har­bour Ci­ty Ho­tel
CMS heeft de ei­ge­naar en ont­wik­ke­laar All-In Re­al Es­ta­te bij­ge­staan ter­za­ke van al­le ho­tel­con­trac­ten die be­trek­king heb­ben op de ont­wik­ke­ling en ex­ploi­ta­tie van het Har­bour Ci­ty Ho­tel. Het Har­bour Ci­ty...
19/02/2019
Ho­tels Am­ster­dam hot voor M&A
Veel vraag, wei­nig aan­bod. Door de ‘ho­tel­stop’ in Am­ster­dam zijn de over­na­me­prij­zen erg hoog. Ge­spreid bed­je voor wie kán ko­pen? In een in­ter­view op Me­na.nl ver­telt Ro­man Tar­la­v­ski over de ont­wik­ke­lin­gen...
30/01/2019
CMS ad­vi­seert Eden Ho­tels in­za­ke Hard Rock Ho­tel Am­ster­dam Ame­ri­can
CMS heeft Eden Ho­tels, de ei­ge­naar van het Ame­ri­can Ho­tel in Am­ster­dam, ge­ad­vi­seerd ter za­ke van een aan­tal over­een­kom­sten waar­on­der een fran­chi­se­over­een­komst, met be­trek­king tot de re­bran­ding van het...
03/01/2019
CMS ad­vi­seert Ping­Pro­per­ties in­za­ke Ibis Sty­les Am­ster­dam Air­port
CMS heeft Ping­Pro­per­ties ge­ad­vi­seerd ter za­ke van een aan­tal over­een­kom­sten waar­on­der een fran­chi­se­over­een­komst, met be­trek­king tot de re­bran­ding van het Tu­lip Inn Am­ster­dam Air­port naar Ibis Sty­les...
29/06/2018
30% van om­zet ho­tels en res­tau­rants komt door mil­len­ni­als
Mil­len­ni­als spen­de­ren 13% van hun in­ko­men aan va­kan­ties­Mil­len­ni­als spen­de­ren 13% van hun in­ko­men in bars en res­tau­rants72% van de mil­len­ni­als hecht waar­de aan in­ter­ac­tie met per­so­neel van ho­tels en res­tau­rants47%...
24/05/2018
CMS ad­vi­seert in­ves­teer­der bij de aan­koop van het Hil­ton Ho­tel in Ber­lijn
CMS heeft een in­ter­na­ti­o­na­le in­ves­teer­der ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van het Hil­ton Ho­tel in Ber­lijn van Lod­ging REIT Park Ho­tels & Re­sorts voor 350 mil­joen dol­lar.Het Hil­ton Ho­tel be­schikt over 601 ka­mers...
05/02/2018
GD­PR: Ma­jor im­pact on ho­tel in­du­stry
The Ge­ne­ral Da­ta Pro­tec­ti­on Re­gu­la­ti­on (GD­PR), which ap­plies from 25 May 2018, will bring about a step chan­ge in risks for or­ga­ni­za­ti­ons in the ho­tel in­du­stry. The GD­PR streng­thens exis­ting pri­va­cy ru­les...
20 oktober 2017
Hos­pi­ta­li­ty Mat­ters
CMS is de­ligh­ted to pro­vi­de you with the la­test edi­ti­on of Hos­pi­ta­li­ty Mat­ters, our bul­le­tin for the ho­tels and lei­su­re in­du­stry. This pu­bli­ca­ti­on ex­plo­res re­cent legal de­vel­op­ments in the ho­tels and...
14/09/2017
No­ti­fi­ca­ti­on re­qui­re­ment ho­li­day ren­tal
On 18 Au­gust 2017, the Am­ster­dam Hou­sing Re­gu­la­ti­on has been amen­ded in an at­tempt to curb the growth of Airbnb and si­mi­lar plat­forms and to ac­com­mo­da­te ri­sing con­cerns around il­legal ho­tels and the nuisan­ce...
03/07/2017
CMS ad­vi­seert CDL Hos­pi­ta­li­ty bij aan­koop van het Pull­man Ho­tel Mün­chen
CMS heeft het in Singapo­re ge­ves­tig­de CDL Hos­pi­ta­li­ty Trusts ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van een be­lang van 94,5% in het Pull­man Ho­tel in Mün­chen met bij­be­ho­ren­de kan­toor- en win­kel­ruim­te voor een to­ta­le...
02/06/2017
Hoe het stads­deel Oost strui­kelt over haar Ho­tel­stra­te­gie: de ra­ce van...
De ca­sus Een on­der­ne­mer die een aan­tal sta­ti­ge pan­den aan de Mid­den­weg, ge­le­gen aan Park Fran­ken­dael in Wa­ter­graaf­smeer te Am­ster­dam in ei­gen­dom heeft, be­denkt daar­voor (al dan niet nood­ge­dwon­gen door...
21/04/2017
CMS be­ge­leidt COD en Being De­vel­op­ment bij ver­koop nhow Am­ster­dam RAI ho­tel
Het ho­tel wordt voor het groot­ste deel ge­huurd door NH Ho­tel Group met hun merk nhow en be­vat 650 ka­mers, be­staan­de uit 12 ver­schil­len­de ty­pen en een tweelaags pre­si­den­ti­al sui­te. Het ge­bouw be­vat een...