Home / Europa / Nederland
beautiful light on the bridges over the UNESCO world heritage canals in amsterdam

Nederland

Europa

CMS. Voorbereid op uw toekomst 

Wij zijn CMS, één van de grootste advocatenkantoren ter wereld met meer dan 70 vestigingen in ruim 40 landen. We combineren onze diepgaande kennis van de Nederlandse markt, waarop we al meer dan een eeuw actief zijn, met een wereldwijd netwerk en perspectief. 

Excelleren vraagt om specialiseren en daarom richten we ons met name op complexe vraagstukken, onder meer in de sectoren vastgoed, farma, financiële instellingen, energie en technologie. Bovenal zijn we gespecialiseerd in u, in onze opdrachtgevers.  We kennen uw markt, uw strijdperk, denken mee en staan u als sparringpartner op beslissende momenten terzijde.

Alles – en het enige – wat we u bieden, is onszelf. Onze wereldwijde expertise, onze jarenlange ervaring, onze gedrevenheid en de wil om u verder te helpen. Pragmatisme kan daarbij van pas komen. Alles gericht op maar één belang: uw belang.

We weten veel, ook wat we niet weten. Ook wij kennen het nieuws van morgen niet. Besturen is vooruitzien, maar het zicht is vaak beperkt.  Daarom verdiepen we ons met u in mogelijke wijzigingen in wet- en regelgeving, toekomstige ontwikkelingen op uw markten en de impact van technologische doorbraken. Waar doemen kansen op, waar schuilen bedreigingen, waarop kunt u nu al anticiperen?

Wie voorbereid is op een onzekere toekomst, kan die toekomst met meer vertrouwen tegemoetzien.  

Advocaten, notarissen en belastingadviseurs die voorwaarts denken, dat willen we zijn. Die een solide verdedigingslinie vormen rond uw positie en belangen, maar ook de uitkijktoren bemannen. Wat nadert daar in de verte?   

De toekomst en technologische vernieuwingen spelen een grote rol bij onze cliënten en daardoor bij ons. CMS is nauw betrokken bij de wereldwijde energietransitie, regulering van cryptocurrencies en de ontwikkelingen rond privacy en cybersecurity, alternatieve voedselbronnen en innovaties in de gezondheidszorg door gebruik van big data.

CMS is voorbereid op de toekomst. Op uw toekomst. 

Lees meer Lees minder

Vestiging

  • experts for
  • Jurisdicties
Ga naar Internationale desks China Turkije Duitsland

Feed

08/02/2023
CMS be­ge­leidt DIF Ca­pi­tal Part­ners bij ver­koop van haar port­fo­lio van goe­de­ren­wa­gons
CMS heeft DIF Ca­pi­tal Part­ners ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van 564 goe­de­ren­wa­gons aan Was­co­sa AG, een toon­aan­ge­ven­de as­set ma­na­ger van goe­de­ren­wa­gons. De trans­ac­tie zal staps­ge­wijs in de eer­ste helft van...
21/02/2023
We­bi­nar: Whis­t­le­blo­wer Pro­tec­ti­on Act adop­ted, what now?
The 'W­his­t­le­blo­wer Pro­tec­ti­on Ac­t' was adop­ted by the Dut­ch Se­na­te on 24 Ja­nu­a­ry 2023 and will soon en­ter in­to for­ce. The new le­gis­la­ti­on in­tro­du­ces chan­ges for or­ga­ni­za­ti­ons that we would li­ke to in­form...
21/02/2023
We­bi­nar: Wet be­scher­ming klok­ken­lui­ders aan­ge­no­men, en nu?
Het Wets­voor­stel 'Wet be­scher­ming klok­ken­lui­ders' is op 24 ja­nu­a­ri 2023 aan­ge­no­men door de Eer­ste Ka­mer en treedt bin­nen­kort in wer­king. De in­voe­ring leidt tot ver­an­de­rin­gen voor or­ga­ni­sa­ties waar wij...
26/01/2023
Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te: ja­nu­a­ri 2023
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt de be­hoef­te aan spe­ci­a­lis­ti­sche ju­ri­di­sche ken­nis zo­doen­de steeds meer toe. Om u te hel­pen voor­op te blij­ven lo­pen, bren­gen wij daar­om een maan­de­lijk­se news­flash met de laat­ste ge­rech­te­lij­ke uit­spra­ken, in­for­ma­tie af­kom­stig van de au­to­ri­tei­ten en re­le­van­te ach­ter­grond­ar­ti­ke­len.Om na­vi­ge­ren zo een­vou­dig mo­ge­lijk te ma­ken, heb­ben we de in­for­ma­tie op­ge­splitst in twee over­zich­ten, één over­zicht spe­ci­fiek over ge­nees­mid­de­len en één over­zicht spe­ci­fiek over me­di­sche hulp­mid­de­len. Klik hier­on­der op het voor u re­le­van­te over­zicht en blijf op de hoog­te van de­ze cru­ci­a­le ont­wik­ke­lin­gen.
18/01/2023
ESG: Sup­ply Chain Ma­na­ge­ment
Hét woord van 2022 is niet pan­de­mie maar sup­ply chain en dan in het bij­zon­der het ma­na­gen daar­van. Wel­is­waar me­de door de co­ron­a­pan­de­mie, maar ze­ker ook – en niet in de laat­ste plaats – door de oor­log in Oek­ra­ï­ne, ho­ge grond­stof- en ener­gie­prij­zen, ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring en (aan­staan­de) ESG-ver­eis­ten. Nu­cle­ai­re drei­gin­gen, mo­ge­lij­ke sa­bo­ta­ge van gas­pijp­lei­din­gen en an­de­re be­lang­rij­ke in­fra­struc­tu­re­le voor­zie­nin­gen ko­men daar nog eens bij. Het ma­na­gen van een sup­ply chain is so­wie­so al niet aan te mer­ken als een ge­mak­ke­lij­ke op­ga­ve. Dui­de­lijk is dat het on­der­werp als ge­volg van maat­schap­pe­lij­ke en we­reld­wij­de ont­wik­ke­lin­gen in­mid­dels hoog op de be­stuur­lij­ke agen­da staat en daar­mee ook op die van de be­drijfs­ju­rist. In dit hoofd­stuk volgt een schets van ont­wik­ke­lin­gen en hoe hier­mee van­uit ju­ri­disch oog­punt re­ke­ning moet wor­den ge­hou­den.
24/01/2023
Di­dam-ar­rest, im­pact van re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen voor de vast­goed­sec­tor
In­mid­dels is het ruim een jaar ge­le­den dat de Ho­ge Raad ar­rest wees in de Di­dam-zaak. Sinds­dien is in een aan­tal za­ken con­cre­te toe­pas­sing ge­ge­ven aan dit ar­rest.De­ze in­vul­ling is re­le­vant voor bou­wers...
23/02/2023
Kan­toor­be­zoek ALF - Ban­king & Fi­nan­ce
Am­ster­dam Law Firm (ALF) is een stu­die­ver­e­ni­ging van rech­ten­stu­den­ten aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam. Op don­der­dag 23 fe­bru­a­ri 2023 zal ALF een be­zoek bren­gen aan ons kan­toor in Am­ster­dam. Tij­dens...
22/02/2023
Kan­toor­be­zoek S.G.O.R. - On­der­ne­ming­strip Am­ster­dam
Het S.G.O.R. is een stu­dent­ge­noot­schap voor een se­lec­te groep stu­den­ten met in­te­res­se voor het be­drijfs­recht. Het S.G.O.R. is ge­ves­tigd in Gro­nin­gen, maar zal in het ka­der van de On­der­ne­ming­strip af­rei­zen...
16/02/2023
Kan­toor­be­zoek BN­SL - No­ta­ri­aat
BN­SL is de stu­die­ver­e­ni­ging no­ta­ri­eel recht van de Uni­ver­si­teit te Lei­den. Op don­der­dag 16 fe­bru­a­ri 2023 zal BN­SL een be­zoek bren­gen aan ons kan­toor in Am­ster­dam. Tij­dens dit kan­toor­be­zoek zal ons No­ta­ri­aat...
16/02/2023
Leid­se Ju­ri­di­sche Be­drij­ven­dag JFV Gro­ti­us
Op don­der­dag 16 fe­bru­a­ri 2023 vindt de Leid­se Ju­ri­di­sche Be­drij­ven­dag van de Ju­ri­di­sche Fa­cul­teits­ver­e­ni­ging Gro­ti­us plaats in Den Haag. Tij­dens de­ze dag kun je CMS be­ter le­ren ken­nen tij­dens de work­shops...
10/02/2023
Be­drij­ven- en In­stel­lin­gen­dag JFV Gro­nin­gen
Op vrij­dag 10 fe­bru­a­ri 2023 vindt de Be­drij­ven- en In­stel­lin­gen­dag plaats in Mar­t­i­ni­P­la­za te Gro­nin­gen. Tij­dens dit eve­ne­ment kun­nen stu­den­ten zich ori­ën­te­ren op de ar­beids­markt en even­tu­e­le sta­ges be­mach­ti­gen...
08/02/2023
Kan­toor­be­zoek VI­VA - No­ta­ri­aat
VI­VA is de stu­die­ver­e­ni­ging voor no­ta­ri­ë­le stu­den­ten aan de Vrije Uni­ver­si­teit. Op woens­dag 8 fe­bru­a­ri 2023 zal VI­VA een be­zoek bren­gen aan ons kan­toor in Am­ster­dam. Tij­dens dit kan­toor­be­zoek zal ons...