Home / Expertise / Corporate/M&A

Corporate/M&A

Nederland

Wij adviseren over meer deals dan welk advocatenkantoor dan ook in Europa. Wilt u de groeipotentie van uw organisatie uitbreiden? Overweegt u een fusie, een beursgang of wilt u nieuwe markten betreden? Of zoekt u nieuwe financiering in de vorm van een lening van een private partij, of juist door aandelen uit te geven? Als CMS zorgen wij altijd voor de juiste aanpak en begeleiding. Wij denken niet vanuit een traditionele rol en zorgen er samen met u voor dat u succes boekt.

Wilt u de groeipotentie van uw organisatie uitbreiden en overweegt u een fusie, of denkt u eraan nieuwe markten te betreden? Zoekt u nieuwe financiering in de vorm van een lening van een private partij, of juist door aandelen uit te geven? Wij helpen u hierbij en zoeken daarbij de juiste balans tussen juridische en commerciële overwegingen. Onze advocaten denken verder dan hun traditionele rol en zorgen er samen met u voor dat u bestand bent tegen de sterke concurrentie en het razendsnel veranderende zakelijke klimaat. Ons internationale Corporate/M&A-team bestaat uit ruim 750 advocaten in meer dan 30 landen wereldwijd. Wij assisteren u bij alle facetten van fusies en overnames en het vennootschapsrecht, zowel nationaal als internationaal.

Wij bieden maatoplossingen voor organisaties van elke grootte: van grote beursgenoteerde ondernemingen tot aan kleinere organisaties. Oplossingen die juridisch sluitend zijn én kosteneffectief. Het kan gaan om fusies en overnames, private equity, aandelenmarkten, outsourcing, herstructureringen of privatiseringen. Onze internationale teams bestaan uit experts op het gebied van alle grote sectoren. Denk aan banking, consumer products, energy, infrastructure, insurance, life sciences, real estate and construction, hotels and leisure, en technology en media. Door deze sectorkennis zijn we ons bewust van alle factoren die meewegen bij een voorgenomen transactie. U krijgt van ons een advies dat aansluit bij het speelveld waarin u opereert en dat u zoveel mogelijk tijd en kosten bespaart. Wij wijzen u op de juridische risico’s, maar houden net zo goed rekening met uw commerciële belangen.

Onze Corporate Litigation-groep heeft uitgebreide expertise op het gebied van procedures en adviseert een uiteenlopende groep cliënten over vennootschappelijke en commerciële conflicten.

Uitgelichte zaken:

 • Acted for a consortium led by Cheung Kong Infrastructure Holdings on the acquisition of Dutch waste management company AVR Afvalverwerking from Van Gansewinkel.
 • Assisted Riverland with the acquisition of the Hotel Pulitzer in Amsterdam from Blackstone.

Een greep uit klanten die wij bedienen: FD Media, Atos, Accor.

Lees meer Lees minder

"Clear and quick way of communicating" and "pragmatic and solution-driven."

Chambers Europe 2021

The team at CMS go above and beyond to provide well thought out and pragmatic advice. They deal with queries efficiently and are courteous and easy to deal with. Finally, they felt like a safe pair of hands in which to entrust our legal issues.

The Legal 500 EMEA, 2020

They have a clear industry focus. Consequently they truly understand our business. Compared to other firms they are unique in their hands on approach and industry expertise; they are truly a part of our team and get things done.

The Legal 500 EMEA, 2020

quick and aligned with our interests.

Chambers Europe, 2020

knowledgeable, pleasant and responsive.

Chambers Europe, 2020

Clients are also impressed by the firm's "flexibility, commercial orientation, negotiation skills and international presence".

Chambers Europe-wide, 2020

Broad corporate practice with wide-ranging transactional experience and significant sector expertise.

Chambers Global, 2020

Extremely well-resourced department with a huge array of offices across Europe.

Chambers Global, 2020

Thorough and reliable.

Chambers Global, 2020

"A firm with great sector expertise. They understand the dynamics, timings, financial and personal aspects of a deal. This made them crucial in getting the deal completed in time. Moreover, they produced so we reached the desired result."

IFLR1000, 2020

"Professional, reliable, sharp, quick, and has the ability to drive complex tasks forward."

IFLR1000, 2020

"Excellent corporate work. A highly responsive team. Knew the right answers and helped us successfully navigate Dutch law issues."

IFLR1000, 2020

"The team is responsive and deals with legal issues in a very practical manner."

Chambers Europe, 2019

"With CMS I immediately get a response and I get perfectly clear information."

Chambers Global, 2019

Selecteer een gebied

  Corporate Governance

  Corporate Governance is 'hot'. De Nederlandse term voor corporate governance is 'goed ondernemingsbestuur'. Een goede governance is van groot belang voor iedere onderneming en instelling. Het gaat hierbij om kennis en kunde, (management- en ondernemers)kwaliteit en onafhankelijkheid en transparantie, onder toezicht van een onafhankelijk orgaan. De boekhoudschandalen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa hebben bijgedragen aan een snelle codificatie van dit begrip.

  Lees meer

  Corporate Litigation

  Corporate litigation strekt zich uit op het gebied van het vennootschapsrecht en het procesrecht. Alle mogelijke geschillen in en rond de onderneming komen hierbij aan de orde. Deze kunnen variëren van kwesties over de aansprakelijkheid van bestuurders of concerns tot geschillen bij overname.

  Lees meer

  Fusies & Overnames

  Het begeleiden van fusies en overnames is een kernactiviteit van CMS. Onze advisering richt zich hierbij op een breed scala aan transacties zoals overnames en afstotingen van private bedrijven waarbij aandelen of specifieke activa en passiva betrokken zijn, privatiseringen en verzelfstandigingen. Ook op het gebied van aandelenbeleggingen, joint ventures en strategische allianties, fusies en splitsingen, overnames van bedrijven in financiële moeilijkheden en herstructureringen hebben wij diepgaande expertise.

  Lees meer

  Joint ventures & Strategische allianties

  CMS heeft uitgebreide ervaring met het adviseren over uiteenlopende joint ventures, variërend van allerlei allianties, strategische joint ventures, project joint ventures en personenvennootschappen.

  Lees meer

  Kapitaalmarkten

  Binnen onze kapitaalmarktenpraktijk richten wij ons vooral op het adviseren bij IPO's en secundaire aanbiedingen van aandelen en obligaties op Euronext in Amsterdam en andere beurzen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd op het gebied van openbare biedingen en andere soorten overnames van naamloze vennootschappen, fusies, acquisities en herstructureringen.

  Lees meer

  Private Equity

  Het belang van private equity is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij alle aspecten van de structurering, oprichting, fondsenwerving, exploitatie en beleggingsactiviteiten van private equity-fondsen is gedegen juridische kennis en ervaring een vereiste.

  Lees meer

  Vennootschappen & Rechtspersonen

  Nederland kent een gesloten stelsel van privaatrechtelijke rechtspersonen. De wet bepaalt dat verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten. Door deze rechtspersoonlijkheid is een rechtspersoon, wat het vermogensrecht betreft, gelijk aan een natuurlijk persoon.

  Lees meer
  22 september 2020
  CMS Eu­ro­pean Out­look 2020
  We are plea­sed to pro­vi­de you with this year’s edi­ti­on of the “Eu­ro­pean M&A Out­look”, pu­blis­hed in co-ope­ra­ti­on with Mer­ger­mar­ket Our sur­vey pro­vi­des key in­sights in­to how both cor­po­ra­te and pri­va­te...
  02 juni 2020
  CMS Cor­po­ra­te / M&A Glo­bal Bro­chu­re
  A glo­bal lea­der in Cor­po­ra­te / M&A We ad­vi­se so­me of the world’s lea­ding com­pa­nies on mer­gers & ac­qui­si­ti­ons, of­ten in chal­len­ging and cross-bor­der si­tu­a­ti­ons. With mo­re than 1,000 la­wy­ers of­fe­ring...
  Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

  Feed

  Toon alleen
  11 maart 2021
  CMS ad­vi­seert World Brain bij de ver­koop van At­lan­tis Press
  CMS heeft World Brain bij­ge­staan bij de ver­koop van At­lan­tis Press aan Sprin­ger Na­tu­re.At­lan­tis Press is een 'o­pen ac­ces­s' uit­ge­ver van we­ten­schap­pe­lij­ke, tech­ni­sche en me­di­sche (STM) pu­bli­ca­ties, op­ge­richt...
  18 februari 2021
  Ran­kings CMS in Cham­bers Glo­bal 2021
  De Cham­bers Glo­bal Gui­de voor 2020 is uit. CMS wordt daar­in als or­ga­ni­sa­tie ver­meld met daar­bin­nen de ver­mel­ding per land, rechts­ge­bied en ju­rist. Op ba­sis van on­af­han­ke­lijk on­der­zoek in de markt en...
  20 januari 2021
  CMS ad­vi­seert All-In Re­al Es­ta­te in­za­ke Har­bour Ci­ty Ho­tel
  CMS heeft de ei­ge­naar en ont­wik­ke­laar All-In Re­al Es­ta­te bij­ge­staan ter­za­ke van al­le ho­tel­con­trac­ten die be­trek­king heb­ben op de ont­wik­ke­ling en ex­ploi­ta­tie van het Har­bour Ci­ty Ho­tel. Het Har­bour Ci­ty...
  7/12/2020
  On­vol­doen­de ver­ze­ke­ring van on­der­ne­ming kan be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid...
  De ver­ze­ke­rings­plicht van een be­stuur­der van de on­der­ne­ming is hot, ze­ker in de­ze tij­den van Co­vid-19.Op 13 ok­to­ber jl. heeft het Ge­rechts­hof Den Bosch, ECLI:NL:GHS­HE:2020:3156, een be­lang­rijk ar­rest...
  30 november 2020
  CMS ad­vi­seert Oak­tree bij ver­koop Ka­dans Sci­en­ce Part­ner
  CMS heeft Oak­tree Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot de Ne­der­land­se as­pec­ten van de ver­koop van Ka­dans Sci­en­ce Part­ner aan AXA In­vest­ment Ma­na­gers.Vast­goed­ont­wik­ke­laar en in­ves­teer­der Ka­dans...
  12/10/2020
  Co­rona­cri­sis bron voor frau­de en be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid van CFO
  Een bij­dra­ge van Pe­ter Schim­mel en Bart-Adri­aan de Ruij­ter voor Exe­cu­ti­ve­Fi­nan­ce over het ver­hoog­de frau­de­ri­si­co bij on­der­ne­min­gen in tij­den van Co­ro­na. In cri­sis­tijd wordt ge­frau­deerd om be­paal­de 's­train'...
  22 september 2020
  Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt: som­be­re voor­uit­zich­ten maar ook kan­sen
  De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
  28 augustus 2020
  CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
  CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
  10 augustus 2020
  CMS ad­vi­seert Ar­kes­sa bij de aan­koop van Sim Ser­vi­ces
  CMS heeft Ar­kes­sa bij­ge­staan bij de over­na­me van Sim Ser­vi­ces. Sim Ser­vi­ces is een on­af­han­ke­lij­ke le­ve­ran­cier van sim­kaar­ten en dien­sten op het vlak van M2M (Ma­chi­ne to Ma­chi­ne) en IoT (In­ter­net of Things)...
  09 juli 2020
  UBO-re­gis­ter per 27 sep­tem­ber 2020 in wer­king
  Op 27 sep­tem­ber 2020 treedt de im­ple­men­ta­tie­wet in wer­king met be­trek­king tot de re­gi­stra­tie van uit­ein­de­lijk be­lang­heb­ben­den ("UBO's") van ven­noot­schap­pen en an­de­re ju­ri­di­sche en­ti­tei­ten. De­ze wet stelt...
  07 juli 2020
  CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
  Im­ma­tics N.V. heeft de af­ron­ding van de be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on Cor­po­ra­ti­on aan­ge­kon­digd. De aan­de­len en war­rants van Im­ma­tics wor­den nu ver­han­deld aan de Nasdaq Ca­pi­tal Mar­ket...
  24 juni 2020
  CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van Itan­nex
  CMS heeft Ar­kan­ce Sys­tems bij­ge­staan bij de over­na­me van Itan­nex, een soft­wa­re le­ve­ran­cier van CAD- en BIM-op­los­sin­gen.Ar­kan­ce Sys­tems is een soft­wa­re ont­wik­ke­laar voor de bouw en een Au­to­desk Pla­ti­num...