Home / Europa / Nederland / Corporate/M&A

Corporate/M&A

Wij adviseren over meer deals dan welk advocatenkantoor dan ook in Europa. Wilt u de groeipotentie van uw organisatie uitbreiden? Overweegt u een fusie, een beursgang of wilt u nieuwe markten betreden? Of zoekt u nieuwe financiering in de vorm van een lening van een private partij, of juist door aandelen uit te geven? Als CMS zorgen wij altijd voor de juiste aanpak en begeleiding. Wij denken niet vanuit een traditionele rol en zorgen er samen met u voor dat u succes boekt.

Wilt u de groeipotentie van uw organisatie uitbreiden en overweegt u een fusie, of denkt u eraan nieuwe markten te betreden? Zoekt u nieuwe financiering in de vorm van een lening van een private partij, of juist door aandelen uit te geven? Wij helpen u hierbij en zoeken daarbij de juiste balans tussen juridische en commerciële overwegingen. Onze advocaten denken verder dan hun traditionele rol en zorgen er samen met u voor dat u bestand bent tegen de sterke concurrentie en het razendsnel veranderende zakelijke klimaat. Ons internationale Corporate/M&A-team bestaat uit ruim 750 advocaten in meer dan 30 landen wereldwijd. Wij assisteren u bij alle facetten van fusies en overnames en het vennootschapsrecht, zowel nationaal als internationaal.

Wij bieden maatoplossingen voor organisaties van elke grootte: van grote beursgenoteerde ondernemingen tot aan kleinere organisaties. Oplossingen die juridisch sluitend zijn én kosteneffectief. Het kan gaan om fusies en overnames, private equity, aandelenmarkten, outsourcing, herstructureringen of privatiseringen. Onze internationale teams bestaan uit experts op het gebied van alle grote sectoren. Denk aan banking, consumer products, energy, infrastructure, insurance, life sciences, real estate and construction, hotels and leisure, en technology en media. Door deze sectorkennis zijn we ons bewust van alle factoren die meewegen bij een voorgenomen transactie. U krijgt van ons een advies dat aansluit bij het speelveld waarin u opereert en dat u zoveel mogelijk tijd en kosten bespaart. Wij wijzen u op de juridische risico’s, maar houden net zo goed rekening met uw commerciële belangen.

Onze Corporate Litigation-groep heeft uitgebreide expertise op het gebied van procedures en adviseert een uiteenlopende groep cliënten over vennootschappelijke en commerciële conflicten.

Uitgelichte zaken:

  • Acted for a consortium led by Cheung Kong Infrastructure Holdings on the acquisition of Dutch waste management company AVR Afvalverwerking from Van Gansewinkel.
  • Assisted Riverland with the acquisition of the Hotel Pulitzer in Amsterdam from Blackstone.

Een greep uit klanten die wij bedienen: FD Media, Atos, Accor.

‘They truly understand our business needs and are creative in problem solving. This leads to great cooperation and efficient closing of transactions.’

The Legal500 EMEA, 2022

"It is a great asset for us that CMS can easily assist in virtually every jurisdiction in Europe."

Chambers Europe, 2022

"CMS Netherlands has a broad corporate practice with wide-ranging transactional experience."

IFLR1000 31st edition, (2020/21)

Highly commercial approach. Very personable service. Efficient. Highly effective.

IFLR1000, 2021

The team is hands-on, practical and keen.

The Legal 500 EMEA, 2021

"Clear and quick way of communicating" and "pragmatic and solution-driven."

Chambers Europe 2021

The team at CMS go above and beyond to provide well thought out and pragmatic advice. They deal with queries efficiently and are courteous and easy to deal with. Finally, they felt like a safe pair of hands in which to entrust our legal issues.

The Legal 500 EMEA, 2020

They have a clear industry focus. Consequently they truly understand our business. Compared to other firms they are unique in their hands on approach and industry expertise; they are truly a part of our team and get things done.

The Legal 500 EMEA, 2020

quick and aligned with our interests.

Chambers Europe, 2020

knowledgeable, pleasant and responsive.

Chambers Europe, 2020

Clients are also impressed by the firm's "flexibility, commercial orientation, negotiation skills and international presence".

Chambers Europe-wide, 2020

Broad corporate practice with wide-ranging transactional experience and significant sector expertise.

Chambers Global, 2020

Extremely well-resourced department with a huge array of offices across Europe.

Chambers Global, 2020

Thorough and reliable.

Chambers Global, 2020

"A firm with great sector expertise. They understand the dynamics, timings, financial and personal aspects of a deal. This made them crucial in getting the deal completed in time. Moreover, they produced so we reached the desired result."

IFLR1000, 2020

"Professional, reliable, sharp, quick, and has the ability to drive complex tasks forward."

IFLR1000, 2020

"Excellent corporate work. A highly responsive team. Knew the right answers and helped us successfully navigate Dutch law issues."

IFLR1000, 2020

Selecteer een gebied

Building
Corporate Governance
Corporate Governance is 'hot'. De Nederlandse term voor corporate governance is 'goed ondernemingsbestuur'. Een goede governance is van groot belang v
Corporate Litigation
Corporate litigation strekt zich uit op het gebied van het vennootschapsrecht en het procesrecht. Alle mogelijke geschillen in en rond de onderneming
Skyscrapers
Fusies & Overnames
Het begeleiden van fusies en overnames is een kernactiviteit van CMS. Onze advisering richt zich hierbij op een breed scala aan transacties zoals over
blue and gold water bubbles
Joint ventures & Strategische allianties
CMS heeft uitgebreide ervaring met het adviseren over uiteenlopende joint ventures, variërend van allerlei allianties, strategische joint ventures, pr
circuit board
Kapitaalmarkten
Binnen onze kapitaalmarktenpraktijk richten wij ons vooral op het adviseren bij IPO's en secundaire aanbiedingen van aandelen en obligaties op Euronex
graph chart
Private Equity
Het belang van private equity is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij alle aspecten van de structurering, oprichting, fondsenwerving, exploitatie en
two gentleman shaking hands
Vennootschappen & Rechtspersonen
Nederland kent een gesloten stelsel van privaatrechtelijke rechtspersonen. De wet bepaalt dat verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschapp
14/09/2021
CMS M&A Eu­ro­pean Out­look 2022: Road to re­co­ve­ry
Sep­tem­ber 2021 We are plea­sed to pro­vi­de you with this year’s edi­ti­on of the “Eu­ro­pean M&A Out­look”, pu­blis­hed in co-ope­ra­ti­on with Mer­ger­mar­ket
23/03/2022
Fu­sies en over­na­mes in Eu­ro­pa te­rug op pre-co­ro­na­ni­veau
De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Stu­dy van in­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS. Vo­rig jaar was er zelfs een on­ge­ë­ve­naar­de...
Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

Feed

12/05/2022
Ar­bi­tra­ti­on in post M&A dis­pu­tes: stra­te­gic choi­ce for ar­bi­tra­tors and...
Con­tri­bu­ti­on by Bart-Adri­aan de Ruij­ter and Mau­rits Rab­bie for the e-book 'Ma­na­ging and Re­sol­ving Com­mer­ci­al Dis­pu­tes 2022' pu­blis­hed by Fi­nan­cier World­wi­de in as­so­ci­a­ti­on with the In­ter­na­ti­o­nal Cen­tre...
21/04/2022
Ener­gy: Con­se­quen­ces of not exer­ci­sing an op­ti­on
In Thur­cro­ft Po­wer Li­mi­ted v. Vol­ta Ener­gy Group Li­mi­ted [2022] EWHC 338 (Comm), the Com­mer­ci­al Court de­ci­ded that an op­ti­on agree­ment con­cerning the ear­ly sta­ges of a bat­tery stor­a­ge de­vel­op­ment did...
28/03/2022
The ri­se of ar­bi­tra­ti­on in post M&A dis­pu­tes
The CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2022 pro­vi­des an in­sight in­to the M&A-mar­ket and the use of ar­bi­tra­ti­on in re­sol­ving dis­pu­tes re­sul­ting from M&A deals. This stu­dy co­vers over 400 sha­res and as­sets deals across...
25/03/2022
CMS ad­vi­seert RWS Hol­dings plc bij aan­koop van Li­o­nes Hol­ding (Fon­to)
CMS heeft RWS Hol­dings plc ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van Li­o­nes Hol­ding (Fon­to), de le­ve­ran­cier van een toon­aan­ge­ven­de cloud-na­ti­ve, da­ta-ge­dre­ven au­tho­ring op­los­sing waar­door ge­struc­tu­reer­de con­tent...
24/03/2022
Eu­ro­pean Com­mis­si­on adopts pro­po­sal for di­rec­ti­ve on cor­po­ra­te sustai­na­bi­li­ty
On the 23rd of Fe­bru­a­ry the Eu­ro­pean Com­mis­si­on has adop­ted a pro­po­sal for a di­rec­ti­ve on cor­po­ra­te sustai­na­bi­li­ty due di­li­gen­ce. In short, the pro­po­sal sets out a cor­po­ra­te due di­li­gen­ce du­ty for com­pa­nies...
23/03/2022
Fu­sies en over­na­mes in Eu­ro­pa te­rug op pre-co­ro­na­ni­veau
De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Stu­dy van in­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS. Vo­rig jaar was er zelfs een on­ge­ë­ve­naar­de...
17/03/2022
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2022 be­kend
De nieu­we ran­kings van Cham­bers Eu­ro­pe zijn ge­pu­bli­ceerd. We dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
07/03/2022
EU and UK Sanc­ti­ons against Rus­sia: a fo­cus on the Fi­nan­ci­al Sec­tor
In re­cent days the EU and the UK ha­ve adop­ted and ex­pand­ed a num­ber of  sanc­ti­ons me­a­su­res against Rus­si­an and Be­la­ru­si­an in­di­vi­du­als and com­pa­nies. This ar­ti­cle fo­cu­ses on re­stric­ti­ve me­a­su­res di­rec­ted...
04/03/2022
Re­ac­tie op con­sul­ta­tie wets­voor­stel im­ple­men­ta­tie richt­lijn grens­over­schrij­den­de...
Op 7 fe­bru­a­ri 2022 is een wets­voor­stel ter im­ple­men­ta­tie van de Eu­ro­pe­se Richt­lijn in­za­ke grens­over­schrij­den­de om­zet­tin­gen, fu­sies en split­sin­gen ge­pu­bli­ceerd. CMS ad­vi­seert in de prak­tijk veel in­za­ke...
01/03/2022
Pro­po­sed man­da­to­ry cor­po­ra­te sustai­na­bi­li­ty due di­li­gen­ce re­qui­re­ments...
On 23 Fe­bru­a­ry 2022, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on adop­ted a long-awai­ted pro­po­sal for a Di­rec­ti­ve on cor­po­ra­te sustai­na­bi­li­ty due di­li­gen­ce for wi­de­ly-de­fi­ned spe­ci­fied “com­pa­nies”. The pro­po­sals are wi­de...
08/02/2022
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij ver­koop van Sprin­gest
CMS heeft FD Me­di­a­groep bij­ge­staan bij de ver­koop van Sprin­gest, een ver­ge­lij­kings- en boe­kings­si­te voor op­lei­din­gen, e-learning en trai­ners aan Stu­dy­tu­be, een snel­groei­end Ne­der­lands on­li­ne leer­plat­form.Het...
01/02/2022
Ti­me for tran­si­ti­on: Ener­gy M&A 2022
Met ge­pas­te trots pre­sen­te­ren wij het rap­port: Ti­me for tran­si­ti­on: Ener­gy M&A 2022. Dit rap­port biedt waar­de­vol­le in­zich­ten in het Eu­ro­pe­se land­schap van fu­sies en over­na­mes in de ener­gie­sec­tor en de...