Home / Expertise / Corporate/M&A

Corporate/M&A

Nederland

Wij adviseren over meer deals dan welk advocatenkantoor dan ook in Europa. Wilt u de groeipotentie van uw organisatie uitbreiden? Overweegt u een fusie, een beursgang of wilt u nieuwe markten betreden? Of zoekt u nieuwe financiering in de vorm van een lening van een private partij, of juist door aandelen uit te geven? Als CMS zorgen wij altijd voor de juiste aanpak en begeleiding. Wij denken niet vanuit een traditionele rol en zorgen er samen met u voor dat u succes boekt.

Wilt u de groeipotentie van uw organisatie uitbreiden en overweegt u een fusie, of denkt u eraan nieuwe markten te betreden? Zoekt u nieuwe financiering in de vorm van een lening van een private partij, of juist door aandelen uit te geven? Wij helpen u hierbij en zoeken daarbij de juiste balans tussen juridische en commerciële overwegingen. Onze advocaten denken verder dan hun traditionele rol en zorgen er samen met u voor dat u bestand bent tegen de sterke concurrentie en het razendsnel veranderende zakelijke klimaat. Ons internationale Corporate/M&A-team bestaat uit ruim 750 advocaten in meer dan 30 landen wereldwijd. Wij assisteren u bij alle facetten van fusies en overnames en het vennootschapsrecht, zowel nationaal als internationaal.

Wij bieden maatoplossingen voor organisaties van elke grootte: van grote beursgenoteerde ondernemingen tot aan kleinere organisaties. Oplossingen die juridisch sluitend zijn én kosteneffectief. Het kan gaan om fusies en overnames, private equity, aandelenmarkten, outsourcing, herstructureringen of privatiseringen. Onze internationale teams bestaan uit experts op het gebied van alle grote sectoren. Denk aan banking, consumer products, energy, infrastructure, insurance, life sciences, real estate and construction, hotels and leisure, en technology en media. Door deze sectorkennis zijn we ons bewust van alle factoren die meewegen bij een voorgenomen transactie. U krijgt van ons een advies dat aansluit bij het speelveld waarin u opereert en dat u zoveel mogelijk tijd en kosten bespaart. Wij wijzen u op de juridische risico’s, maar houden net zo goed rekening met uw commerciële belangen.

Onze Corporate Litigation-groep heeft uitgebreide expertise op het gebied van procedures en adviseert een uiteenlopende groep cliënten over vennootschappelijke en commerciële conflicten.

Uitgelichte zaken:

 • Acted for a consortium led by Cheung Kong Infrastructure Holdings on the acquisition of Dutch waste management company AVR Afvalverwerking from Van Gansewinkel.
 • Assisted Riverland with the acquisition of the Hotel Pulitzer in Amsterdam from Blackstone.

Een greep uit klanten die wij bedienen: FD Media, Atos, Accor.

Lees meer Lees minder

The team at CMS go above and beyond to provide well thought out and pragmatic advice. They understand well the sometimes tricky line between client and lawyer (their role being to advise but ultimately not to decide) and manage this effectively and professionally. They deal with queries efficiently and are courteous and easy to deal with. Finally, they felt like a safe pair of hands in which to entrust our legal issues.

The Legal 500 EMEA, 2020

They have a clear industry focus. Consequently they truly understand our business. Compared to other firms they are unique in their hands on approach and industry expertise; they are truly a part of our team and get things done.

The Legal 500 EMEA, 2020

quick and aligned with our interests.

Chambers Europe, 2020

knowledgeable, pleasant and responsive.

Chambers Europe, 2020

Clients are also impressed by the firm's "flexibility, commercial orientation, negotiation skills and international presence".

Chambers Europe-wide, 2020

Broad corporate practice with wide-ranging transactional experience and significant sector expertise.

Chambers Global, 2020

Extremely well-resourced department with a huge array of offices across Europe.

Chambers Global, 2020

Thorough and reliable.

Chambers Global, 2020

"A firm with great sector expertise. They understand the dynamics, timings, financial and personal aspects of a deal. This made them crucial in getting the deal completed in time. Moreover, they produced so we reached the desired result."

IFLR1000, 2020

"Professional, reliable, sharp, quick, and has the ability to drive complex tasks forward."

IFLR1000, 2020

"Excellent corporate work. A highly responsive team. Knew the right answers and helped us successfully navigate Dutch law issues."

IFLR1000, 2020

"The team is responsive and deals with legal issues in a very practical manner."

Chambers Europe, 2019

"With CMS I immediately get a response and I get perfectly clear information."

Chambers Global, 2019

Selecteer een gebied

  Corporate Governance

  Corporate Governance is 'hot'. De Nederlandse term voor corporate governance is 'goed ondernemingsbestuur'. Een goede governance is van groot belang voor iedere onderneming en instelling. Het gaat hierbij om kennis en kunde, (management- en ondernemers)kwaliteit en onafhankelijkheid en transparantie, onder toezicht van een onafhankelijk orgaan. De boekhoudschandalen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa hebben bijgedragen aan een snelle codificatie van dit begrip.

  Lees meer

  Corporate Litigation

  Corporate litigation strekt zich uit op het gebied van het vennootschapsrecht en het procesrecht. Alle mogelijke geschillen in en rond de onderneming komen hierbij aan de orde. Deze kunnen variëren van kwesties over de aansprakelijkheid van bestuurders of concerns tot geschillen bij overname.

  Lees meer

  Fusies & Overnames

  Het begeleiden van fusies en overnames is een kernactiviteit van CMS. Onze advisering richt zich hierbij op een breed scala aan transacties zoals overnames en afstotingen van private bedrijven waarbij aandelen of specifieke activa en passiva betrokken zijn, privatiseringen en verzelfstandigingen. Ook op het gebied van aandelenbeleggingen, joint ventures en strategische allianties, fusies en splitsingen, overnames van bedrijven in financiële moeilijkheden en herstructureringen hebben wij diepgaande expertise.

  Lees meer

  Joint ventures & Strategische allianties

  CMS heeft uitgebreide ervaring met het adviseren over uiteenlopende joint ventures, variërend van allerlei allianties, strategische joint ventures, project joint ventures en personenvennootschappen.

  Lees meer

  Kapitaalmarkten

  Binnen onze kapitaalmarktenpraktijk richten wij ons vooral op het adviseren bij IPO's en secundaire aanbiedingen van aandelen en obligaties op Euronext in Amsterdam en andere beurzen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd op het gebied van openbare biedingen en andere soorten overnames van naamloze vennootschappen, fusies, acquisities en herstructureringen.

  Lees meer

  Private Equity

  Het belang van private equity is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij alle aspecten van de structurering, oprichting, fondsenwerving, exploitatie en beleggingsactiviteiten van private equity-fondsen is gedegen juridische kennis en ervaring een vereiste.

  Lees meer

  Vennootschappen & Rechtspersonen

  Nederland kent een gesloten stelsel van privaatrechtelijke rechtspersonen. De wet bepaalt dat verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten. Door deze rechtspersoonlijkheid is een rechtspersoon, wat het vermogensrecht betreft, gelijk aan een natuurlijk persoon.

  Lees meer
  June 2020
  CMS Cor­po­ra­te / M&A Glo­bal Bro­chu­re
  A glo­bal lea­der in Cor­po­ra­te / M&AWe ad­vi­se so­me of the world’s lea­ding com­pa­nies on mer­gers & ac­qui­si­ti­ons, of­ten in chal­len­ging and cross-bor­der si­tu­a­ti­ons. With mo­re than 1,000 la­wy­ers of­fe­ring best-in-class legal ex­per­ti­se across 41 ju­ris­dic­ti­ons, we de­li­ver a seam­less client ex­pe­rien­ce and in­va­ria­bly re­cei­ve top ran­kings from in­du­stry com­men­ta­tors in­clu­ding Bloom­berg, Mer­ger­mar­ket and Thom­son Reu­ters.
  March 2019
  CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
  Met trots pre­sen­teert de CMS Cor­po­ra­te/M&A groep de elf­de edi­tie van haar jaar­lijk­se Eu­ro­pe­se M&A-on­der­zoek. 560px340pxhtt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?uni­que_key=bfd4ddeb­be2c42442e25ca7daaa0c5d9&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­off=fal­se&loop=fal­se&cleanal­waysez­no­de://556355Het CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019 ana­ly­seert 458 trans­ac­ties waar­in CMS in 2018 heeft ge­ad­vi­seerd. Dit is het groot­ste aan­tal deals dat ooit in dit jaar­lijk­se on­der­zoek on­der de loep is ge­no­men en een af­spie­ge­ling van het steeds gro­ter wor­den­de markt­aan­deel van CMS en de bij­be­ho­ren­de stij­ging in de M&A-lea­gue ta­bles. Het on­der­zoek rap­por­teert over de hui­di­ge markt­stan­daar­den in ri­si­co­ver­de­ling bij fu­sies en over­na­mes, waar­bij 2018 ver­ge­le­ken wordt met 2017 en het acht­ja­ri­ge ge­mid­del­de van de pe­ri­o­de 2010-2017.In de rap­por­ta­ge la­ten we in het bij­zon­der ons licht schij­nen op:CMS Trend In­dexTrends en ont­wik­ke­lin­gen in ver­schil­len­de spe­ci­fie­ke ele­men­ten van de on­der­zoch­te trans­ac­ties wor­den weer­ge­ge­ven door de po­si­tie in 2018 te ver­ge­lij­ken met die van 2017 en/of het acht­ja­ri­ge ge­mid­del­de van de pe­ri­o­de 2010–2017.Ver­ge­lij­king tus­sen Eu­ro­pe­se en Ame­ri­kaan­se ri­si­co­ver­de­lingOp hoofd­lij­nen ana­ly­se­ren we de ver­schil­len tus­sen de ri­si­co­ver­de­ling in stan­daard­kwes­ties van Eu­ro­pe­se en Ame­ri­kaan­se fu­sies en over­na­mes.Re­gi­o­na­le ver­schil­len in Eu­ro­paBe­paal­de kwes­ties die ken­mer­kend zijn voor een of meer van de zes Eu­ro­pe­se re­gi­o's die in het on­der­zoek aan bod ko­men, wor­den be­licht.Deal­waar­de ana­ly­seWe heb­ben on­ze da­ta aan­ge­hou­den te­gen trans­ac­ties met drie ver­schil­len­de deal­waar­den: deals tot 25 mil­joen eu­ro; deals van 25 mil­joen tot 100 mil­joen eu­ro en deals van meer dan 100 mil­joen eu­ro.Voor het eerst geeft het rap­port in­zicht in wat de be­lang­rijk­ste deal­dri­vers zijn ge­weest van el­ke on­der­zoch­te trans­ac­tie. Dit in aan­vul­ling op de ana­ly­se van­uit de ach­ter­grond van de ver­ko­per (voor­na­me­lijk stra­te­gi­sche en fi­nan­ci­ë­le in­ves­teer­ders maar ook een aan­zien­lijk aan­tal pri­vé­per­so­nen) en de ko­per (bij­na uit­slui­tend stra­te­gi­sche en fi­nan­ci­ë­le in­ves­teer­ders).Be­lang­rij­ke be­vin­din­gen uit het rap­port zijn on­der meer:Af­na­me in ge­bruik van koop­prijs­aan­pas­sin­genOn­ge­veer 44% van de deals be­vat­te een koop­prijs­aan­pas­sing te­gen­over 48% in 2017. Dit is een aan­zien­lij­ke af­wij­king van de al­ge­me­ne ten­dens in de af­ge­lo­pen ja­ren.Sig­ni­fi­can­te toe­na­me in de toe­pas­sing van ‘lock­ed box’-struc­tu­renVan de deals zon­der koop­prijs­aan­pas­sing werd in 2018 in 59% van de ge­val­len een lock­ed box ge­bruikt. Dat is een sig­ni­fi­can­te toe­na­me ten op­zich­te van de 49% in 2017.De po­pu­la­ri­teit van earn-outs blijft groei­enEr was in 2018 een stij­ging van twee pro­cent­pun­ten in het ge­bruik van earn-outs ten op­zich­te van het jaar er­voor. Een kwart van de klei­ne en mid-cap deals heeft nu een earn-out­re­ge­ling.Een re­cord­jaar voor War­ran­ty & In­dem­ni­ty-ver­ze­ke­rin­gen (W&I)Ver­ko­pers wen­den hun ga­ran­tie­ri­si­co’s steeds meer af door het aan­bie­den van W&I. Bij­na een der­de (30%) van de deals met een waar­de van meer dan 100 mil­joen eu­ro be­vat een W&I.Wij ver­trou­wen er­op dat het CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek een hulp­mid­del zal zijn bij uw da­ge­lijk­se M&A-ac­ti­vi­tei­ten.560px340pxhtt­ps://form.jot­form.com/90832787017968al­ways
  Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

  Feed

  Toon alleen
  07 juli 2020
  CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
  26 maart 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to sta­bi­li­sa­ti­on and re­struc­tu­ring ini­ti­a­ti­ve
  16 november 2016
  Aan­spra­ke­lijk­heid van com­man­di­tai­re ven­no­ten bij een per­so­ne­le unie tus­sen...
  Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2516 In dit ar­rest van de Ho­ge Raad staat de sanc­tie van ar­ti­kel 21 Wet­boek van Koop­han­del (WvK) cen­traal. Op grond van ar­ti­kel 20 WvK is het een com­man­di­tai­re...
  24 juni 2020
  CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van Itan­nex
  05 november 2018
  CMS Ex­pert Gui­de to the transpa­ren­cy re­gis­ter in AML di­rec­ti­ve
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on the transpa­ren­cy re­gis­ter in the 4th AML di­rec­ti­ve? Learn eve­ry­thing about it in this CMS Ex­pert Gui­de.
  24 juni 2016
  Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
  De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...
  16 juni 2020
  CMS ad­vi­seert IHCP in­za­ke de Mu­zen­to­ren
  07 mei 2014
  CMS Ex­pert Gui­de to re­struc­tu­ring and in­sol­ven­cy law in Eu­ro­pe
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on re­struc­tu­ring and in­sol­ven­cy law? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
  13 november 2015
  Mo­der­ni­se­ring jaar­re­ke­nin­gen­recht
  On 1 No­vem­ber 2015 the Di­rec­ti­ve on the An­nu­al Ac­counts Im­ple­men­ta­ti­on Act (the “Im­ple­men­ta­ti­on Act”) en­te­red in­to for­ce in the Ne­ther­lands. The Im­ple­men­ta­ti­on Act im­ple­ments di­rec­ti­ve 2013/34/EU...
  08 juni 2020
  CMS ad­vi­seert Byn­der bij de aan­koop van We adapt
  20 juni 2013
  CMS Ex­pert Gui­de to the Cen­ter Of Main In­te­rest in in­sol­ven­cy law
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on the CO­MI (Cen­ter Of Main In­terst) in in­sol­ven­cy law? Learn mo­re about this to­pic in this CMS Ex­pert Gui­de.
  03 juni 2020
  CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp