Home / Expertise / Dispute Resolution

Dispute Resolution

Nederland

Geschillen zijn van alle tijden, en geschilbeslechting daarom ook. Wanneer u onverhoopt in een geschilsituatie belandt, helpen wij u bij het beoordelen van uw kansen en risico’s. Wij zoeken met u naar een oplossing die constructief is en het best bij uw organisatie past, en zorgen ervoor dat het gehele traject van begin tot eind in goede banen wordt geleid. Onze specialisten kennen de sector waarin u opereert en zijn procesadvocaten en arbitrage-specialisten bij uitstek. Zij verliezen echter nooit uit het oog dat winnen niet altijd het belangrijkst is. Het gaat erom wat vanuit commercieel oogpunt de beste oplossing is voor uw organisatie. Procederen is immers een middel om een doel te bereiken, nooit een doel op zich.

Door onze internationale ervaring in combinatie met onze lokale kennis kunnen wij uw belangen verdedigen bij elke rechtbank of in elke vorm van alternatieve geschillenbeslechting, in welk land dat ook is. Ook assisteren wij bij tenuitvoerleggingsprocedures in het buitenland.

Onze advocaten hebben ruime proceservaring binnen een groot aantal rechtsgebieden. Zij staan ook regelmatig cliënten bij in Nederlandse en internationale arbitrages, of treden zelf op als arbiter.

Indien u zich in een conflictsituatie bevindt, maar liever niet de gang naar een rechter of arbiter maakt, dan zoeken wij samen met u naar passend alternatief. Een voorbeeld is mediation.

Het kan gebeuren dat u of uw organisatie onderwerp wordt van een extern onderzoek, omdat er signalen zijn van wangedrag binnen uw organisatie. Dit kan een strafrechtelijk onderzoek zijn, of een onderzoek door een toezichthouder. Dit soort kwesties ligt uiteraard erg gevoelig. Daarom staan onze specialisten non-stop voor u klaar om u hierin te begeleiden. Zij begeleiden ook de schikkingsonderhandelingen, indien een schikking gewenst is.

Lees meer Lees minder

CMS did a tremendous job in using legal and negotiating tactics to secure our objectives within an extremely short time span. We were impressed by their inventiveness and fast, robust approach.

Chambers Global, 2020

Deep knowledge and project management skills.

Chambers Global, 2020

They made our negotiations very effective and cost-efficient and we appreciated their flexible and appropriate approach, which was tailored to our possibilities.

Chambers Global, 2020

Clients appreciate the seamless co-ordination between offices. One notes that "They always act in a co-ordinated manner, as a single team."

Chambers Global, 2019

"The cross-border case is excellently managed. The quality standard is on an international level."

Chambers Europe, 2019

Selecteer een gebied

  ADR

  Mediation is een methode van conflictoplossing die verschilt van rechtspraak, arbitrage of bindend advies. In plaats van derden lossen partijen namelijk zelf hun problemen op. Hierdoor wordt de relatie gespaard of op een voor betrokkenen bevredigende manier afgewikkeld. Mediation kost minder tijd, geld en ergernis ten opzichte van de meer traditionele wijze van conflictbeslechting.

  Lees meer

  Arbitration

  Civiel procesrecht
  Civiel procesrecht is de verzamelterm voor de beslechting van geschillen tussen (rechts)personen door een wettelijk gereguleerde instantie. De geschillen gaan over privaatrechtelijke onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld handelszaken, arbeidszaken, personen- en familierecht, contractenrecht, aansprakelijkheidszaken, aanbestedingen en aanneming van werken.

  Lees meer
  Sub­scri­be to Dis­pu­te Re­so­lu­ti­ons to­pics
  June 2019
  CMS Dis­pu­te Re­so­lu­ti­on Glo­bal Bro­chu­re

  Feed

  Toon alleen
  CMS Ex­pert Gui­de for Di­rec­tors of Com­pa­nies
  15 jan. 18
  Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te...
  Re­cent ye­ars has seen a down­ward trend in in­ter­na­ti­o­nal tra­de and com­mer­ci­al ca­ses brought be­fo­re Dut­ch courts. But with the Dut­ch par­li­a­ment sche­du­led to de­ba­te a bill for the es­ta­blish­ment of the Ne­ther­lands...
  11/03/2020
  De uit­leg van de me­de­de­lings­plicht tij­dens de loop­tijd...
  HR 21 fe­bru­a­ri 2020, ECLI:NL:HR:2020:311
  22 nov. 16
  Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
  Tij­dens de uit­voe­ring van een werk ont­staan niet zel­den ge­schil­len. Op­dracht­ge­ver en aan­ne­mer zien zich dan ge­steld voor een uit­da­ging; het ge­schil moet wor­den op­ge­lost, zon­der dat de bouw ern­stig wordt...
  07/02/2020
  Ver­te­gen­woor­di­ging. Zaak­waar­ne­ming. Wenk on­der Hof...
  16 nov. 16
  Ho­ge Raad nu­an­ceert ge­vol­gen van on­te­recht be­roep op op­schor­tings­recht
  Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2517. Op 21 de­cem­ber 2007 heeft de co­ö­pe­ra­tie He­re­di­um Co­ö­pe­ra­tie U.A. ("He­re­di­um") de door haar ge­hou­den aan­de­len in He­re­di­um Mag­num B.V. ("He­re­di­um Mag­num")...
  01/10/2019
  Fo­rum­keu­ze. Open­baar pand­hou­der. Wenk on­der Hof Am­ster­dam,...
  16 nov. 16
  Ho­ge Raad ver­werpt cas­sa­tie­be­roep in en­quê­te­pro­ce­du­re in­za­ke SNS Re­aal...
  Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2518 en ECLI:NL:HR:2016:2456 Op 4 no­vem­ber 2016 heeft de Ho­ge Raad twee be­schik­kin­gen ge­we­zen in de en­quê­te­pro­ce­du­re in­za­ke SNS Re­aal N.V. ("SNS Re­aal"). De...
  26/08/2019
  Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
  18 jul. 16
  Wij­ze van vast­stel­ling van scha­de door kar­te­lin­breuk in het licht...
  In zijn ar­rest van 8 ju­li 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1483) liet de Ho­ge Raad zich uit over de vraag op wel­ke wij­ze een ver­weer in­hou­den­de dat de be­na­deel­de geen scha­de heeft ge­le­den om­dat hij dit mid­dels prijs­ver­ho­ging...
  11/07/2019
  Geen in­za­ge con­tro­le­dos­sier ac­coun­tant bij aan­spra­ke­lijk­heids­zaak
  11 jul. 16
  In­vloed van scha­de­ver­ze­ke­ring op vast­stel­ling scha­de op grond van...
  In 2001 is in het be­drijfs­pand van Mo­ram­plas­tics brand ont­staan. De brand is over­ge­sla­gen naar een naast­ge­le­gen op­slag­loods waar­door voor de ver­koop be­stem­de land­bouw­ma­chi­nes van Deere ver­lo­ren zijn ge­gaan....