Home / Expertise / Dispute Resolution

Dispute Resolution

Nederland

Geschillen zijn van alle tijden, en geschilbeslechting daarom ook. Wanneer u onverhoopt in een geschilsituatie belandt, helpen wij u bij het beoordelen van uw kansen en risico’s. Wij zoeken met u naar een oplossing die constructief is en het best bij uw organisatie past, en zorgen ervoor dat het gehele traject van begin tot eind in goede banen wordt geleid. Onze specialisten kennen de sector waarin u opereert en zijn procesadvocaten en arbitrage-specialisten bij uitstek. Zij verliezen echter nooit uit het oog dat winnen niet altijd het belangrijkst is. Het gaat erom wat vanuit commercieel oogpunt de beste oplossing is voor uw organisatie. Procederen is immers een middel om een doel te bereiken, nooit een doel op zich.

Door onze internationale ervaring in combinatie met onze lokale kennis kunnen wij uw belangen verdedigen bij elke rechtbank of in elke vorm van alternatieve geschillenbeslechting, in welk land dat ook is. Ook assisteren wij bij tenuitvoerleggingsprocedures in het buitenland.

Onze advocaten hebben ruime proceservaring binnen een groot aantal rechtsgebieden. Zij staan ook regelmatig cliënten bij in Nederlandse en internationale arbitrages, of treden zelf op als arbiter.

Indien u zich in een conflictsituatie bevindt, maar liever niet de gang naar een rechter of arbiter maakt, dan zoeken wij samen met u naar passend alternatief. Een voorbeeld is mediation.

Het kan gebeuren dat u of uw organisatie onderwerp wordt van een extern onderzoek, omdat er signalen zijn van wangedrag binnen uw organisatie. Dit kan een strafrechtelijk onderzoek zijn, of een onderzoek door een toezichthouder. Dit soort kwesties ligt uiteraard erg gevoelig. Daarom staan onze specialisten non-stop voor u klaar om u hierin te begeleiden. Zij begeleiden ook de schikkingsonderhandelingen, indien een schikking gewenst is.

Lees meer Lees minder

CMS did a tremendous job in using legal and negotiating tactics to secure our objectives within an extremely short time span. We were impressed by their inventiveness and fast, robust approach.

Chambers Global, 2020

Deep knowledge and project management skills.

Chambers Global, 2020

They made our negotiations very effective and cost-efficient and we appreciated their flexible and appropriate approach, which was tailored to our possibilities.

Chambers Global, 2020

Clients appreciate the seamless co-ordination between offices. One notes that "They always act in a co-ordinated manner, as a single team."

Chambers Global, 2019

"The cross-border case is excellently managed. The quality standard is on an international level."

Chambers Europe, 2019

Selecteer een gebied

16 december 2020
In­ter­na­ti­o­nal Dis­pu­tes Di­gest - Win­ter Edi­ti­on 2020
Wel­co­me to the win­ter edi­ti­on of the CMS In­ter­na­ti­o­nal Dis­pu­tes Di­gest, the bi­an­nu­al pu­bli­ca­ti­on of CMS’ Dis­pu­te Re­so­lu­ti­on prac­ti­ce fea­tu­ring ana­ly­sis and com­men­ta­ry on the ma­jor trends sha­ping the...
Sub­scri­be to Dis­pu­te Re­so­lu­ti­ons to­pics
25 juli 2019
CMS Dis­pu­te Re­so­lu­ti­on Glo­bal Bro­chu­re
The­re are two si­des to eve­ry dis­pu­te – ha­ve pro­ven ex­pe­rien­ce on yours. Wha­te­ver bu­si­ness you are in, re­sol­ving dis­pu­tes is a fact of li­fe. Kno­wing you ha­ve ex­pe­rien­ced and prag­ma­tic ad­vi­sers on your...

Feed

Toon alleen
07 mei 2021
Fa­cing the fu­tu­re of in­ter­na­ti­o­nal ar­bi­tra­ti­on
New pod­cast se­ries ex­plo­ring the evol­ving chal­len­ges and in­no­va­ti­ons of in­ter­na­ti­o­nal ar­bi­tra­ti­on by the mem­bers of the CMS In­ter­na­ti­o­nal Ar­bi­tra­ti­on Group
27 april 2021
Join­der of third-par­ties to ar­bi­tra­ti­on pro­ceedings: High Court of Singapo­re...
In a re­cent de­ci­si­on, the High Court of Singapo­re has held that a third-par­ty pa­rent com­pa­ny of one the par­ties to a Singapo­re-sea­ted LCIA ar­bi­tra­ti­on had not con­sen­ted to being joi­ned to the ar­bi­tra­ti­on...
06 april 2021
EU is­sues draft of Di­gi­tal Mar­kets Act ai­med at cre­a­ting a new and fair...
The Eu­ro­pean Com­mis­si­on has pu­blis­hed a draft pro­po­sal for a new com­pe­ti­ti­on law fra­me­work for lar­ge on­li­ne plat­forms, cal­l­ed the Di­gi­tal Mar­kets Act (DMA). The Com­mis­si­on pro­po­sed the DMA due to the...
30 maart 2021
Oil and Gas Dis­pu­tes Sur­vey: Ma­na­ging dis­pu­tes risk – the in-hou­se per­spec­ti­ve
The CMS Oil and Gas Dis­pu­tes Sur­vey exa­mi­ned the key dri­vers of dis­pu­tes and dis­pu­te ma­na­ge­ment in the oil and gas in­du­stry, and how sec­tor par­ti­ci­pants are mo­ving to­wards new ap­pro­a­ches to mi­ni­mi­se con­flicts and dis­pu­tes. Ba­sed on mo­re than 50 res­pon­ses from se­ni­or legal ma­na­gers and se­ni­or in-hou­se coun­sel in the oil and gas in­du­stry across Eu­ro­pe, the Midd­le East, Asia Pa­ci­fic, Af­ri­ca and La­tin Ame­ri­ca, it pro­vi­des in­te­res­ting in­sights in­to how dis­pu­tes ari­se and are ma­na­ged around the glo­be.Even be­fo­re the on­set of the CO­VID-19 pan­de­mic, the oil and gas in­du­stry was fa­cing con­si­de­ra­ble chal­len­ges, not least a pro­lon­ged pe­ri­od of re­la­ti­ve­ly low oil pri­ces and a glo­bal fo­cus on lo­we­ring car­bon emis­si­ons and “green” ener­gy.Com­pa­red with the heights of 2008, pri­or to the glo­bal fi­nan­ci­al cri­sis, when in­ter­na­ti­o­nal oil pri­ces peak­ed at over US$140 a bar­rel, the US$55 bar­rel pri­ce for Brent Cru­de in la­te Ja­nu­a­ry 2021 still loo­ked re­la­ti­ve­ly low, des­pi­te the re­cent par­ti­al re­co­ve­ry. Tho­se weak pri­ces con­ti­nue to pla­ce con­si­de­ra­ble pres­su­res on in­du­stry play­ers that are now of­ten ope­ra­ting on his­to­ri­cally low margins of pro­fi­ta­bi­li­ty.It was not al­ways this way. As ver­ti­cally in­te­gra­ted gi­ants, oil and gas ma­jors we­re tra­di­ti­o­nal­ly con­si­de­red well ab­le to ab­sorb down­si­des within a broad port­fo­lio of re­ve­nues and part­ner­ships, but to­day ma­ny in­du­stry play­ers no lon­ger ha­ve that luxu­ry. A num­ber of ge­o­grap­hic mar­kets that we­re pre­vious­ly do­mi­na­ted by a few lar­ge up­stream oil com­pa­nies ha­ve tran­si­ti­o­ned through di­vest­ments to ow­ner­ship by a lar­ger group of smal­ler in­de­pen­dent play­ers with mo­re fo­cu­sed port­fo­li­os and a ran­ge of fi­nan­ci­al mo­dels. With mo­re ope­ra­tors and par­ti­ci­pants in ma­ny oil and gas ge­o­grap­hic mar­kets, it see­ms li­ke­ly that the op­por­tu­ni­ties for dis­pu­tes are in­cre­a­sing. CMS Oil and Gas Dis­pu­tes Sur­vey in­di­ca­tes that mo­re could be do­ne to pre­vent and mi­ti­ga­te against ex­pen­si­ve ti­me-con­su­ming dis­pu­tes.
12 maart 2021
ICC re­port on the Ac­cu­r­a­cy of Fact Wit­ness Me­mo­ry in In­ter­na­ti­o­nal Ar­bi­tra­ti­on
In No­vem­ber 2020, the ICC’s Task For­ce on Maxi­mi­s­ing the Pro­ba­ti­ve Va­lue of Wit­ness Evi­den­ce (the “Task For­ce”) pu­blis­hed a re­port on the Ac­cu­r­a­cy of Fact Wit­ness Me­mo­ry in In­ter­na­ti­o­nal Ar­bi­tra­ti­on...
11/02/2021
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "bur­ger­lijk pro­ces­recht" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan...
08/02/2021
Aan­spra­ke­lijk­heid van de as­su­ran­tie­tus­sen­per­soon bij la­ter vast­ge­stel­de...
Op 15 ja­nu­a­ri 2021 heeft de Ho­ge Raad een in­te­res­sant ar­rest ge­we­zen over de aan­spra­ke­lijk­heid van de as­su­ran­tie­tus­sen­per­soon bij een la­ter vast­ge­stel­de on­der­ver­ze­ke­ring. De­ze uit­spraak van de Ho­ge Raad...
26 januari 2021
Class ac­ti­ons in the Ne­ther­lands
See the Over­view of the Re­pre­sen­ta­ti­ve Ac­ti­ons Di­rec­ti­ve >> 1. Do you ha­ve a spe­ci­fic pro­ce­du­re or pro­ce­du­res for brin­ging “opt-in” class ac­ti­ons?  If so, plea­se out­line such pro­ce­du­re(s) and...
Comparable
26 januari 2021
Brexit streng­thens Ne­ther­lands com­mer­ci­al court as fo­rum for in­ter­na­ti­o­nal...
Brexit has in­crea­sed the ap­peal of the spe­ci­a­li­sed Ne­ther­lands Com­mer­ci­al Court (NCC) as fo­rum for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­tes, par­ti­cu­lar­ly in the are­as of ju­di­ci­al coo­p­e­ra­ti­on in ci­vil and com­mer­ci­al...
14 januari 2021
The ri­se of the glo­bal ex­pert ser­vi­ces prac­ti­ce: Court of Ap­peal guid­an­ce...
A Court of Ap­peal de­ci­si­on ear­lier this week has up­held an in­junc­ti­on gran­ted by the TCC pre­ven­ting an in­ter­na­ti­o­nal ex­pert ser­vi­ces firm from ac­ting for mo­re than one par­ty to an in­ter­na­ti­o­nal con­struc­ti­on...
05 januari 2021
PRI­CL - a ga­me chan­ger in the rein­su­ran­ce world?
Alt­hough the “club at­mos­p­he­re” around rein­su­ran­ce has been dis­tur­bed in re­cent ye­ars due to a sur­ge in rein­su­ran­ce dis­pu­tes and the re­gu­la­tor’s en­han­ced ini­ti­a­ti­ves to boost con­tract cer­tain­ty1...
23/12/2020
Het co­ro­na­vi­rus en na­ko­ming van con­trac­tu­e­le ver­plich­tin­gen
Bij­na ie­de­re ju­rist kent wel de term ‘Pac­ta sunt ser­van­da’ of­wel ‘Je moet de ge­maak­te af­spraak na­ko­men’. Dit rechts­be­gin­sel  vormt de ba­sis van ons con­trac­ten­recht. Maar wat nu als je een af­spraak...