Home / Europa / Nederland / Dispute Resolution

Dispute Resolution

Geschillen zijn van alle tijden, en geschilbeslechting daarom ook. Wanneer u onverhoopt in een geschilsituatie belandt, helpen wij u bij het beoordelen van uw kansen en risico’s. Wij zoeken met u naar een oplossing die constructief is en het best bij uw organisatie past, en zorgen ervoor dat het gehele traject van begin tot eind in goede banen wordt geleid. Onze specialisten kennen de sector waarin u opereert en zijn procesadvocaten en arbitrage-specialisten bij uitstek. Zij verliezen echter nooit uit het oog dat winnen niet altijd het belangrijkst is. Het gaat erom wat vanuit commercieel oogpunt de beste oplossing is voor uw organisatie. Procederen is immers een middel om een doel te bereiken, nooit een doel op zich.

Door onze internationale ervaring in combinatie met onze lokale kennis kunnen wij uw belangen verdedigen bij elke rechtbank of in elke vorm van alternatieve geschillenbeslechting, in welk land dat ook is. Ook assisteren wij bij tenuitvoerleggingsprocedures in het buitenland.

Onze advocaten hebben ruime proceservaring binnen een groot aantal rechtsgebieden. Zij staan ook regelmatig cliënten bij in Nederlandse en internationale arbitrages, of treden zelf op als arbiter.

Indien u zich in een conflictsituatie bevindt, maar liever niet de gang naar een rechter of arbiter maakt, dan zoeken wij samen met u naar passend alternatief. Een voorbeeld is mediation.

Het kan gebeuren dat u of uw organisatie onderwerp wordt van een extern onderzoek, omdat er signalen zijn van wangedrag binnen uw organisatie. Dit kan een strafrechtelijk onderzoek zijn, of een onderzoek door een toezichthouder. Dit soort kwesties ligt uiteraard erg gevoelig. Daarom staan onze specialisten non-stop voor u klaar om u hierin te begeleiden. Zij begeleiden ook de schikkingsonderhandelingen, indien een schikking gewenst is.

‘Good all-round team with a can-do mentality’.

The Legal500 EMEA, 2022

CMS did a tremendous job in using legal and negotiating tactics to secure our objectives within an extremely short time span. We were impressed by their inventiveness and fast, robust approach.

Chambers Global, 2020

Deep knowledge and project management skills.

Chambers Global, 2020

They made our negotiations very effective and cost-efficient and we appreciated their flexible and appropriate approach, which was tailored to our possibilities.

Chambers Global, 2020

Selecteer een gebied

rippled glass
Alternative Dispute Resolution
Mediation is een methode van conflictoplossing die verschilt van rechtspraak, arbitrage of bindend advies. In plaats van derden lossen partijen nameli
Arbitration
Civiel procesrecht Civiel procesrecht is de verzamelterm voor de beslechting van geschillen tussen (rechts)personen door een wettelijk gereguleerde in
16/06/2021
CMS Eu­ro­pean Class Ac­ti­ons Re­port 2021
First re­port on the true pic­tu­re of Eu­ro­pean class ac­ti­on risk, a key con­cern for ma­jor cor­po­ra­tes 
03/06/2021
The im­pact of a re­vo­lu­ti­o­na­ry Dut­ch Cli­ma­te Chan­ge Ju­dg­ment on com­pa­nies...
In­tro­duc­ti­on: re­vo­lu­ti­o­na­ry ju­dg­ment for mul­ti­na­ti­o­nals in all sec­tors­Last week a re­vo­lu­ti­o­na­ry cli­ma­te chan­ge ju­dg­ment was ren­de­red with po­ten­ti­al­ly gre­at im­pact on com­pa­nies world­wi­de, es­pe­ci­al­ly on...
Sub­scri­be to Dis­pu­te Re­so­lu­ti­ons to­pics

Feed

04/08/2022
In­ter­na­ti­o­nal ar­bi­tra­ti­on law and ru­les in the Ne­ther­lands
In the Ne­ther­lands, ar­bi­tra­ti­on has ge­ner­al­ly been the most im­por­tant form of dis­pu­te re­so­lu­ti­on af­ter court li­ti­ga­ti­on. This is par­ti­cu­lar­ly the ca­se for the re­so­lu­ti­on of con­struc­ti­on and nu­merous...
02/08/2022
Legal is­sues in the meta­ver­se / Part 4 - Ex­pec­ted im­pact of the EU Ar­ti­fi­ci­al...
Part 4 - Ex­pec­ted im­pact of the EU Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce Re­gu­la­ti­on, the meta­ver­se as a work­pla­ce In our first ar­ti­cle, we exa­mi­ned the na­tu­re of the meta­ver­se, the sha­red vir­tu­al world. The emer­gen­ce...
28/07/2022
En­glish High Court per­mits ser­vi­ce of court pro­ceedings by NFT
For the first ti­me out­si­de the Uni­ted Sta­tes and for on­ly the se­cond ti­me world­wi­de,[1] a court has al­lo­wed the ser­vi­ce of pro­ceedings via non-fun­gi­ble to­ken (NFT).  The ju­dg­ment of Tro­wers J in the...
27/07/2022
Legal is­sues in the meta­ver­se / Part 3 - Da­ta pro­tec­ti­on chal­len­ges, the...
Part 3 - Da­ta pro­tec­ti­on chal­len­ges, the im­por­tan­ce of cy­ber­se­cu­ri­ty, ad­ver­ti­sing re­gu­la­ti­on in the meta­ver­se In our first ar­ti­cle, we exa­mi­ned the na­tu­re of the meta­ver­se, the sha­red vir­tu­al world...
07/2022
CMS In­ter­na­ti­o­nal Dis­pu­tes Di­gest - 2022 Sum­mer Edi­ti­on
Wel­co­me to the sum­mer edi­ti­on of the In­ter­na­ti­o­nal Dis­pu­tes Di­gest, a bi-an­nu­al pu­bli­ca­ti­on that high­lights, ex­plo­res and ana­ly­ses the la­test trends in the glo­bal dis­pu­te-re­so­lu­ti­on sec­tor.Alt­hough the...
19/07/2022
Legal is­sues in the meta­ver­se / Part 2 - Tra­de­marks and co­py­right, NFTs...
Part 2 - Tra­de­marks and co­py­right, NFTs and ci­vil law prin­ci­ples in the meta­ver­se In our first ar­ti­cle, we exa­mi­ned the na­tu­re of the meta­ver­se, the sha­red vir­tu­al world. In the meta­ver­se, tra­de in vir­tu­al...
18/07/2022
Chro­ni­cle on Dut­ch M&A dis­pu­tes
In 2021 the­re was a sig­ni­fi­cant in­crea­se of ju­dg­ments in re­la­ti­on to dis­pu­tes re­gar­ding Dut­ch M&A trans­ac­ti­ons. In the chro­ni­cle on Dut­ch M&A Dis­pu­tes our cor­po­ra­te li­ti­ga­ti­on spe­ci­a­lists Bart-Adri­aan...
07/07/2022
CMS Eu­ro­pean Class Ac­ti­ons Re­port 2022
Da­ta dri­ven in­sights in­to  class ac­ti­on risk across Eu­ro­pe, a key con­cern for ma­jor cor­po­ra­tes
04/07/2022
Sustai­na­ble De­vel­op­ment Goals and Re­ac­ti­ve Legal Li­mita­ti­ons Per­va­de the...
On 24 Ju­ne 2022, the 53 Con­trac­ting Par­ties of the Ener­gy Char­ter Tre­a­ty (ECT), a key mul­ti­la­te­ral tre­a­ty pro­tec­ting cross-bor­der ener­gy in­vest­ments that was ori­gi­nal­ly con­clu­ded in 1991, re­a­ched a ten­ta­ti­ve...
28/06/2022
Tech­no­lo­gy Trans­for­ma­ti­on: Ma­na­ging Risks in a Chan­ging Lands­ca­pe
Chan­ging tech, chan­ging risks
24/06/2022
Stock­holm Ar­bi­tra­ti­on Tri­bu­nal De­nies Ju­ris­dic­ti­on over In­tra-EU In­vest­ment...
In a ground­brea­king award, da­ted 16 Ju­ne 2022, ma­de in Green Po­wer Part­ners K/S and SCE So­lar Don Be­ni­to APS v The King­dom of Spain, a tri­bu­nal con­sti­tu­ted un­der the Ar­bi­tra­ti­on Ru­les of the Ar­bi­tra­ti­on...
20/06/2022
Ac­tu­a­li­tei­ten pro­ces- en ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3-2022...