Home / Expertise / Dispute Resolution

Dispute Resolution

Nederland

Geschillen zijn van alle tijden, en geschilbeslechting daarom ook. Wanneer u onverhoopt in een geschilsituatie belandt, helpen wij u bij het beoordelen van uw kansen en risico’s. Wij zoeken met u naar een oplossing die constructief is en het best bij uw organisatie past, en zorgen ervoor dat het gehele traject van begin tot eind in goede banen wordt geleid. Onze specialisten kennen de sector waarin u opereert en zijn procesadvocaten en arbitrage-specialisten bij uitstek. Zij verliezen echter nooit uit het oog dat winnen niet altijd het belangrijkst is. Het gaat erom wat vanuit commercieel oogpunt de beste oplossing is voor uw organisatie. Procederen is immers een middel om een doel te bereiken, nooit een doel op zich.

Door onze internationale ervaring in combinatie met onze lokale kennis kunnen wij uw belangen verdedigen bij elke rechtbank of in elke vorm van alternatieve geschillenbeslechting, in welk land dat ook is. Ook assisteren wij bij tenuitvoerleggingsprocedures in het buitenland.

Onze advocaten hebben ruime proceservaring binnen een groot aantal rechtsgebieden. Zij staan ook regelmatig cliënten bij in Nederlandse en internationale arbitrages, of treden zelf op als arbiter.

Indien u zich in een conflictsituatie bevindt, maar liever niet de gang naar een rechter of arbiter maakt, dan zoeken wij samen met u naar passend alternatief. Een voorbeeld is mediation.

Het kan gebeuren dat u of uw organisatie onderwerp wordt van een extern onderzoek, omdat er signalen zijn van wangedrag binnen uw organisatie. Dit kan een strafrechtelijk onderzoek zijn, of een onderzoek door een toezichthouder. Dit soort kwesties ligt uiteraard erg gevoelig. Daarom staan onze specialisten non-stop voor u klaar om u hierin te begeleiden. Zij begeleiden ook de schikkingsonderhandelingen, indien een schikking gewenst is.

Lees meer Lees minder

Clients appreciate the seamless co-ordination between offices. One notes that "They always act in a co-ordinated manner, as a single team."

Chambers Global, 2019

"The cross-border case is excellently managed. The quality standard is on an international level."

Chambers Europe, 2019

"Good depth of resources to cover peak demand and international outreach."

Chambers Global, 2018

"I particularly value their aptitude to determine tactics in a dispute, their persuasive power, in written court briefs as well as at trial, and their client-friendly style. They are responsive, efficient and proactive."

Chambers Europe, 2018

"High-quality work, good business acumen, solution-oriented approach and comprehensive expertise, especially in real estate and dispute resolution matters."

Chambers Europe, 2018

Selecteer een gebied

  ADR

  Mediation is een methode van conflictoplossing die verschilt van rechtspraak, arbitrage of bindend advies. In plaats van derden lossen partijen namelijk zelf hun problemen op. Hierdoor wordt de relatie gespaard of op een voor betrokkenen bevredigende manier afgewikkeld. Mediation kost minder tijd, geld en ergernis ten opzichte van de meer traditionele wijze van conflictbeslechting.

  Lees meer

  Arbitration

  Civiel procesrecht
  Civiel procesrecht is de verzamelterm voor de beslechting van geschillen tussen (rechts)personen door een wettelijk gereguleerde instantie. De geschillen gaan over privaatrechtelijke onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld handelszaken, arbeidszaken, personen- en familierecht, contractenrecht, aansprakelijkheidszaken, aanbestedingen en aanneming van werken.

  Lees meer
  Sub­scri­be to Dis­pu­te Re­so­lu­ti­ons to­pics
  June 2019
  CMS Dis­pu­te Re­so­lu­ti­on Glo­bal Bro­chu­re

  Feed

  Toon alleen
  01/10/2019
  Fo­rum­keu­ze. Open­baar pand­hou­der. Wenk on­der Hof Am­ster­dam,...
  15 jan. 18
  Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te...
  Re­cent ye­ars has seen a down­ward trend in in­ter­na­ti­o­nal tra­de and com­mer­ci­al ca­ses brought be­fo­re Dut­ch courts. But with the Dut­ch par­li­a­ment sche­du­led to de­ba­te a bill for the es­ta­blish­ment of the Ne­ther­lands...
  26/08/2019
  Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
  22 nov. 16
  Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
  Tij­dens de uit­voe­ring van een werk ont­staan niet zel­den ge­schil­len. Op­dracht­ge­ver en aan­ne­mer zien zich dan ge­steld voor een uit­da­ging; het ge­schil moet wor­den op­ge­lost, zon­der dat de bouw ern­stig wordt...
  11/07/2019
  Geen in­za­ge con­tro­le­dos­sier ac­coun­tant bij aan­spra­ke­lijk­heids­zaak
  16 nov. 16
  Ho­ge Raad nu­an­ceert ge­vol­gen van on­te­recht be­roep op op­schor­tings­recht
  Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2517. Op 21 de­cem­ber 2007 heeft de co­ö­pe­ra­tie He­re­di­um Co­ö­pe­ra­tie U.A. ("He­re­di­um") de door haar ge­hou­den aan­de­len in He­re­di­um Mag­num B.V. ("He­re­di­um Mag­num")...
  27/06/2019
  Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
  16 nov. 16
  Ho­ge Raad ver­werpt cas­sa­tie­be­roep in en­quê­te­pro­ce­du­re in­za­ke SNS Re­aal...
  Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2518 en ECLI:NL:HR:2016:2456 Op 4 no­vem­ber 2016 heeft de Ho­ge Raad twee be­schik­kin­gen ge­we­zen in de en­quê­te­pro­ce­du­re in­za­ke SNS Re­aal N.V. ("SNS Re­aal"). De...
  21/06/2019
  Be­slag on­der de D&O-ver­ze­ke­ring: een ge­mis­te kans in...
  18 jul. 16
  Wij­ze van vast­stel­ling van scha­de door kar­te­lin­breuk in het licht...
  In zijn ar­rest van 8 ju­li 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1483) liet de Ho­ge Raad zich uit over de vraag op wel­ke wij­ze een ver­weer in­hou­den­de dat de be­na­deel­de geen scha­de heeft ge­le­den om­dat hij dit mid­dels prijs­ver­ho­ging...
  10/05/2019
  BNR Ju­ri­di­sche Za­ken: Rechts­hulp voor van do­ping ver­dach­te...
  Pod­cast
  11 jul. 16
  In­vloed van scha­de­ver­ze­ke­ring op vast­stel­ling scha­de op grond van...
  In 2001 is in het be­drijfs­pand van Mo­ram­plas­tics brand ont­staan. De brand is over­ge­sla­gen naar een naast­ge­le­gen op­slag­loods waar­door voor de ver­koop be­stem­de land­bouw­ma­chi­nes van Deere ver­lo­ren zijn ge­gaan....