Home / Europa / Nederland / Employment & Pensions

Employment & Pensions

Personeelsbeleid en beloningsbeleid bepalen in belangrijke mate het succes van uw onderneming. U heeft daarbij niet alleen met werknemers zelf te maken, maar ook met hun vertegenwoordigers, zoals ondernemingsraden en vakbonden. De nationale en Europese regels die het arbeidsrecht en pensioenrecht in Europa vormen zijn omvangrijk, complex, en soms zelfs met elkaar in strijd. Europese richtlijnen, Europese en lokale jurisprudentie, nationale wetten: ze bepalen tezamen wat u als werkgever wel en niet mag.

Onze organisatie telt 280 Employment & Pensions-specialisten, die u door het woud aan wetten, regels, beleidsdocumenten en richtlijnen leiden waar u dagelijks mee te maken heeft.

Indien u internationaal opereert, wordt u geconfronteerd met extra juridische belemmeringen. Wij zijn actief in meer dan 30 landen en wij kunnen u helpen bij alle juridische kwesties waar u - waar dan ook - tegenaan loopt.

In onze advisering werken wij in teamverband met de advocaten, belastingadviseurs, pensioenspecialisten en notarissen binnen onze CMS-kantoren. Onze advisering en ondersteuning hebben onder meer betrekking op:

 • Opstellen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, regelingen en reglementen
 • Bijzondere samenwerkingsvormen zoals freelance-overeenkomsten, oproep- of nulurenovereenkomsten, managementovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht
 • Bijzondere rechtsverhoudingen zoals (semi)ambtenaren, statutair bestuurders
 • Arbeidsconflicten, stakingen
 • Reorganisaties en bedrijfsverplaatsingen
 • Overgang onderneming, outsourcing en payrolling
 • Beloning, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, expatregelingen, werknemersparticipatieplannen
 • Pensioenvraagstukken
 • Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
 • Health & safety: arbeidsomstandigheden, klokkenluidersregelingen, seksuele intimidatie, arbeidsongevallen
 • Gelijke behandeling
 • Medezeggenschap
 • Collectief arbeidsrecht (cao)
 • Werkgevers- en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Compliance en tuchtrecht
 • Wet Arbeid Vreemdelingen
 • Data privacy

Very positive attitude, always quick, and knowledge is extremely good.

The Legal 500 EMEA, 2021

The lawyers are "very thorough and able to react quickly”.

Chambers Europe-wide, 2020

"the advice is always very focused, providing a strategic, practical vision that is focused on the result”.

Chambers Europe-wide, 2020

"Aside from the quality of service, CMS is valued for its 'presence in many European countries'. The team offers the gamut of employment expertise and has a focus on the impact of new technologies on workplace relations."

The Legal 500, 2019

"Thoroughness, regardless of the complexity of the matter," adding that "each client matters and is important to them, and they provide smart solutions."

Chambers Europe, 2019

"They are very responsive, business-minded and reliable; it's a very good and very easy working relationship."

Chambers Europe, 2019

Multi-jurisdictional matters feature strongly in the repertoire of CMS’ team, which frequently handles strategic work, including on behalf of works councils.

The Legal 500, 2018

Selecteer een gebied

businessman standing alone in conference room
Arbeidsrecht
Het is in arbeidsrelaties voor alle betrokken partijen van groot belang om tot een goede vastlegging te komen van alle rechten en plichten. Deze schri
Expats
Onze specialisten van de CMS Expat Desk adviseren (internationale) bedrijven over expats. De advisering heeft betrekking op het arbeidsrecht, visa, we
000960
Wet Werk en Zekerheid
De Wet Werk en Zekerheid betekent een ingrijpende verandering van het volledige arbeidsrecht. De wet werd gefaseerd ingevoerd gedurende 2015 en 2016.
fisherman on dusty and rainy day sitting at the river
Pensioenrecht
Voor werkgevers en werknemers is het pensioenrecht niet altijd even transparant.Het kan onduidelijk zijn of pensioentoezeggingen zijn gedaan, wat deze
28/03/2019
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons.Whi­le mer­gers and ac­qui­si­ti­ons (M&A) tend to be led by cor­po­ra­te...
28/01/2019
CMS Gui­des to Dis­mis­sals
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the Gui­des to Dis­mis­salsThe CMS Gui­des to Dis­mis­sals are in­ten­ded to help em­ploy­ers an­ti­ci­pa­te the pos­si­ble cour­ses...
15/06/2020
CMS Em­ploy­ment & Pen­si­ons Glo­bal Bro­chu­re
In the pe­o­p­le bu­si­ness The CMS net­work co­vers 43 coun­tries with over 70 of­fi­ces world­wi­de. We ha­ve the lar­gest team of em­ploy­ment spe­ci­a­lists in Eu­ro­pe and a strong pre­sen­ce in the Af­ri­can, Asi­an and...

Feed

22/09/2021
Em­ploy­ment ter­mi­na­ti­on law and le­gis­la­ti­on in the Ne­ther­lands
1. Dis­mis­sal of em­ploy­ees 1.1 Rea­sons for dis­mis­sal In or­der to uni­la­ter­al­ly ter­mi­na­te an em­ploy­ment agree­ment for an in­de­fi­ni­te pe­ri­od of ti­me, other than ter­mi­na­ti­on du­ring the pro­ba­ti­o­na­ry pe­ri­od...
Comparable
23/09/2021
Vac­ci­na­ties en tes­ten op het werk
Het on­der­werp vac­ci­ne­ren, tes­ten en (toe­gang tot het) werk houdt ons vrij­wel da­ge­lijks be­zig. Lan­den om ons heen in­tro­du­ce­ren wet­ge­ving die in Ne­der­land nog ver weg lijkt en som­mi­ge (in­ter­na­ti­o­na­le) be­drij­ven...
07/09/2021
Gen­der pay: What’s nee­ded to ma­ke equa­li­ty a re­a­li­ty?
A CMS We­bi­nar on Tu­es­day 21 Sep­tem­ber will ex­plo­re what so­ci­e­ty and bu­si­nes­ses need to do to clo­se the on­go­ing dis­pa­ri­ty in men and wo­men’s pay. Did you know that 18 Sep­tem­ber 2021 is UN Equal Pay Day?...
02/09/2021
On your ra­dar | Is­sue 16
Key em­ploy­ment is­sues to be awa­re of in­ter­na­ti­o­nal­ly
12/08/2021
Im­por­tant con­sulta­ti­on on clas­si­fi­ca­ti­on, la­bel­ling and pack­a­ging of sub­stan­ces...
Over­view Un­til 15 No­vem­ber 2021 the Eu­ro­pean Com­mis­si­on (“Com­mis­si­on”) is con­sul­ting on pro­po­sed re­vi­si­ons to Re­gu­la­ti­on (EC) 1272/2008 on the clas­si­fi­ca­ti­on, la­bel­ling and pack­a­ging of sub­stan­ces...
26/07/2021
Wij wil­len om een ach­ter­stand in te lo­pen de func­ti­o­ne­rings­ge­sprek­ken over­slaan.
De rol van de per­so­neels­ver­te­gen­woor­di­ging (PVT) is be­perkt ten op­zich­te van een on­der­ne­mings­raad (OR). Een PVT heeft min­der rech­ten en fa­ci­li­tei­ten, maar is net als de OR ge­ba­seerd op de Wet op de on­der­ne­mings­ra­den...
20/07/2021
En­ga­ging flexi­ble wor­kers in the Ne­ther­lands
Af­ter chal­len­ging ti­mes for the Ho­tel & Lei­su­re in­du­stry due to the CO­VID-19 pan­de­mic, brigh­ter days seem to be ahead as the vac­ci­na­ti­on pro­gram­me in the Ne­ther­lands is in full pro­cess and the Dut­ch so­ci­e­ty...
13/07/2021
Fu­tu­re of Work
This gui­de helps you find ans­wers to es­sen­ti­al ques­ti­ons about mo­bi­le wor­king.
07/07/2021
CO­VID-19 tra­vel re­stric­ti­ons for non-EU ci­ti­zens in the Ne­ther­lands
1. Re­qui­re­ments for en­try from EU and non-EU coun­tries Govern­ment.nl ans­wers the ma­jor ques­ti­ons re­gar­ding tra­vel­ling to the Ne­ther­lands. The list of coun­tries from which it is pos­si­ble to en­ter the...
30/06/2021
Deel­na­me aan het be­ge­lei­dings­team van turn­sters géén ar­beids­voor­waar­de:...
Het Ge­rechts­hof Arn­hem-Leeu­war­den heeft op 30 ju­ni 2021 ge­oor­deeld dat de Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Gym­nas­tiek Unie (KN­GU) turn­trai­ner-coach Vin­cent We­vers toch niet hoeft voor te dra­gen als lid van het...
08/07/2021
CMS Ex­pert pa­nel; be­scherm en be­vei­lig uw be­drijfs­ge­hei­men
De groot­ste waar­de van be­drij­ven zit van­daag de dag in im­ma­te­ri­ë­le ac­ti­va, die niet door pa­ten­ten of oc­trooi­en be­schermd wor­den – maar door ge­heim­hou­ding. De­ze be­drijfs­ge­hei­men (tra­de se­crets) wor­den...
11/06/2021
How can bu­si­nes­ses pro­tect their tra­de se­crets in a hy­brid wor­king world?
As the num­ber of pe­o­p­le vac­ci­na­ted against CO­VID-19 stea­di­ly in­crea­ses, ma­ny em­ploy­ers are star­ting to turn their minds to a re­turn to the work­pla­ce. Howe­ver, it’s un­li­ke­ly that we will be re­turning...