Home / Expertise / Employment & Pensions

Employment & Pensions

Nederland

Personeelsbeleid en beloningsbeleid bepalen in belangrijke mate het succes van uw onderneming. U heeft daarbij niet alleen met werknemers zelf te maken, maar ook met hun vertegenwoordigers, zoals ondernemingsraden en vakbonden. De nationale en Europese regels die het arbeidsrecht en pensioenrecht in Europa vormen zijn omvangrijk, complex, en soms zelfs met elkaar in strijd. Europese richtlijnen, Europese en lokale jurisprudentie, nationale wetten: ze bepalen tezamen wat u als werkgever wel en niet mag.

Onze organisatie telt 280 Employment & Pensions-specialisten, die u door het woud aan wetten, regels, beleidsdocumenten en richtlijnen leiden waar u dagelijks mee te maken heeft.

Indien u internationaal opereert, wordt u geconfronteerd met extra juridische belemmeringen. Wij zijn actief in meer dan 30 landen en wij kunnen u helpen bij alle juridische kwesties waar u - waar dan ook - tegenaan loopt.

In onze advisering werken wij in teamverband met de advocaten, belastingadviseurs, pensioenspecialisten en notarissen binnen onze CMS-kantoren. Onze advisering en ondersteuning hebben onder meer betrekking op:

 • Opstellen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, regelingen en reglementen
 • Bijzondere samenwerkingsvormen zoals freelance-overeenkomsten, oproep- of nulurenovereenkomsten, managementovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht
 • Bijzondere rechtsverhoudingen zoals (semi)ambtenaren, statutair bestuurders
 • Arbeidsconflicten, stakingen
 • Reorganisaties en bedrijfsverplaatsingen
 • Overgang onderneming, outsourcing en payrolling
 • Beloning, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, expatregelingen, werknemersparticipatieplannen
 • Pensioenvraagstukken
 • Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
 • Health & safety: arbeidsomstandigheden, klokkenluidersregelingen, seksuele intimidatie, arbeidsongevallen
 • Gelijke behandeling
 • Medezeggenschap
 • Collectief arbeidsrecht (cao)
 • Werkgevers- en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Compliance en tuchtrecht
 • Wet Arbeid Vreemdelingen
 • Data privacy
Lees meer Lees minder

"Aside from the quality of service, CMS is valued for its 'presence in many European countries'. The team offers the gamut of employment expertise and has a focus on the impact of new technologies on workplace relations."

The Legal 500, 2019

"Thoroughness, regardless of the complexity of the matter," adding that "each client matters and is important to them, and they provide smart solutions."

Chambers Europe, 2019

"They are very responsive, business-minded and reliable; it's a very good and very easy working relationship."

Chambers Europe, 2019

Multi-jurisdictional matters feature strongly in the repertoire of CMS’ team, which frequently handles strategic work, including on behalf of works councils.

The Legal 500, 2018

"A very competent team that is able to cover many important markets."

Chambers Europe, 2018

Selecteer een gebied

  Arbeidsrecht

  Het is in arbeidsrelaties voor alle betrokken partijen van groot belang om tot een goede vastlegging te komen van alle rechten en plichten. Deze schriftelijke vastlegging dient steeds actueel te zijn en afgestemd op recente wetswijzigingen en CAO-bepalingen.

  Lees meer

  Expats

  Onze specialisten van de CMS Expat Desk adviseren (internationale) bedrijven over expats. De advisering heeft betrekking op het arbeidsrecht, visa, werkvergunningen, belasting, pensioen en sociale zekerheidsaspecten.

  Lees meer

  Pensioenrecht

  Voor werkgevers en werknemers is het pensioenrecht niet altijd even transparant.

  Het kan onduidelijk zijn of pensioentoezeggingen zijn gedaan, wat deze inhouden en of ze wel worden nagekomen. Daarnaast komen kwesties rondom de waardeoverdracht van het ene fonds naar het andere veel voor.

  CMS kan u adviseren bij deze en andere regelingen en geschillen over de aanspraken van werknemers op ouderdoms- en andere pensioenen.

  Lees meer

  Wet Werk en Zekerheid

  De Wet Werk en Zekerheid betekent een ingrijpende verandering van het volledige arbeidsrecht. De wet werd gefaseerd ingevoerd gedurende 2015 en 2016. Op deze website worden de verschillende wijzigingen per onderwerp toegelicht.

  Lees meer
  March 2019
  CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
  January 2019
  CMS Gui­des to Dis­mis­sals
  June 2019
  CMS Em­ploy­ment & Pen­si­ons Glo­bal Bro­chu­re

  Feed

  Toon alleen
  03/02/2020
  Op­roep­krach­ten en de WAB
  16 okt. 17
  Re­geer­ak­koord 2017-2021 Ar­beids­recht
  Op dins­dag 10 ok­to­ber 2017 heb­ben de par­tij­en VVD, CDA, D66 en Chris­ten­Unie hun re­geer­ak­koord "ver­trou­wen in de toe­komst" ge­pre­sen­teerd. Dit re­geer­ak­koord be­vat een groot aan­tal be­lang­rij­ke wij­zi­gin­gen...
  27/01/2020
  Ont­slag­recht op de schop door Wet ar­beids­markt in ba­lans
  Whi­te­pa­per
  09 nov. 16
  Be­drijfs­tak­pen­si­oen­fonds kan soms recht­streeks clai­men na over­gang...
  In­lei­ding Een ver­plicht ge­steld be­drijfs­tak­pen­si­oen­fonds kan ach­ter­stal­li­ge pre­mies recht­streeks vor­de­ren van de ver­krij­ger van een on­der­ne­ming. Dat geldt als die ver­krij­ger ook ver­plicht deel gaat ne­men...
  14/01/2020
  Ont­slag­be­scher­ming van werk­ne­mer die ar­beids­on­ge­schikt...
  09 nov. 16
  Uit­wis­sel­baar­heid van func­ties
  Op 8 sep­tem­ber 2016 heeft het Ge­rechts­hof 's-Her­to­gen­bosch een ver­ras­sen­de uit­spraak ge­daan over de wij­ze waar­op de uit­wis­sel­baar­heid van func­ties moet wor­den vast­ge­steld. In te­gen­stel­ling tot de uit­voe­rings­re­gels...
  16/12/2019
  Mi­nis­ter Kool­mees be­ant­woordt vra­gen; werk­ge­vers moe­ten...
  Com­pen­sa­tie­re­ge­ling voor tran­si­tie­ver­goe­ding sla­pen­de...
  09 nov. 16
  Kwa­li­fi­ceert een wij­zi­ging van de ar­beids­over­een­komst als een nieu­we...
  In de­ze News­flash staat de vraag cen­traal of een wij­zi­ging van de ar­beids­over­een­komst als een nieu­we op­vol­gen­de ar­beids­over­een­komst in de ke­ten (ar­ti­kel 7:668a BW) van ar­beids­over­een­kom­sten voor be­paal­de...
  21/11/2019
  CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
  01 sep. 16
  Be­per­king van het sta­kings­recht in de lucht­vaart
  FNV en KLM zijn het on­eens over de ar­beids­voor­waar­den voor het grond­per­so­neel van KLM. VNV (Ver­e­ni­ging Ne­der­land­se Ver­keers­vlie­gers) wil een be­te­re cao voor de pi­lo­ten die werk­zaam zijn op de easyJet-ba­sis...
  11/11/2019
  Voor­ont­werp wets­voor­stel over­gang van on­der­ne­ming in...
  01 sep. 16
  Span­ning tus­sen WNT en WWZ – een up­da­te
  De Wet Nor­me­ring Top­in­ko­mens (WNT) en de Wet Werk en Ze­ker­heid (WWZ) zijn twee wet­ten die naast el­kaar van toe­pas­sing (kun­nen) zijn in ar­beids­re­la­ties. In de­ze news­flash ko­men twee re­cen­te uit­spra­ken...