Home / Expertise / Intellectual Property

Intellectual Property

Nederland

In de kenniseconomie waarin wij leven is een groot deel van de waarde van ondernemingen toe te rekenen aan immateriële activa en goodwill. Intellectueel eigendom kan ervoor zorgen dat u uw concurrentie een stap voor blijft. Een duidelijke IE-strategie voor de exploitatie én de bescherming van uw intellectueel eigendom is daarbij onmisbaar. Zo kunt u maximaal voordeel uit het intellectueel eigendom halen. Onze 150 IE-specialisten werken vanuit meer dan 30 verschillende landen. Ze hebben met een aantal van de bekendste namen ter wereld gewerkt: van banken tot tech-bedrijven, media, pharmaceuten en FMCG-bedrijven (fast moving consumer goods). Door onze sectorgerichte aanpak begrijpen we uw commerciële belangen en dragen we bij aan het behalen van uw commerciële doelstellingen.

Een goed merk gaat niet meer uit het hoofd en hart van klanten. De juiste patenten zorgen ervoor dat anderen er niet met uw idee vandoor gaan of uw toegang tot de markt blokkeren. Auteursrechten, know-how en designs spelen binnen het intellectueel eigendom ook een grote rol. U kunt met juridische kwesties te maken krijgen als discussies over handelsnamen, de toelaatbaarheid van reclame-uitingen, slaafse nabootsing en onrechtmatige publicaties.

Wij concentreren ons op grote sectoren als lifesciences, automotive, consumentenproducten, financiële dienstverlening en media en technologie. Daardoor mag u van ons zowel diepgaande kennis van uw sector als alle juridische expertise op het gebied van intellectueel eigendom verwachten. Indien u in een geschilsituatie belandt - wordt er bijvoorbeeld inbreuk op uw rechten gemaakt, of wordt u van inbreuk beticht – dan zoeken we met u naar een oplossing en staan wij u bij in een eventuele procedure.

Een greep uit klanten die wij bedienen: Significant clients UEFA, Pioneer, Syngenta, Diageo, Ogilvy.

Lees meer Lees minder

Outstanding full service firm. Excellent knowledge of IE-rights and data protection

The Legal 500 EMEA, 2020

CMS has notable cross-border capabilities and utilises this expertise when handling IP-related cases where multi-jurisdictional infringement proceedings, EU-wide, FTO requests or product launches are concerned.

The Legal 500 EMEA, 2020

"The firm draws praise for the co-ordination of its international network."

Chambers Global, 2020

"CMS has a huge network and I can always trust to receive seamless and high-quality legal advice, regardless of borders."

Chambers Global, 2020

"The CMS team provides assistance on privacy, anti-competition, and data ownership issues."

The Legal 500, 2019

The team "provides excellent service and has branches and partners in different jurisdictions."

Chambers Europe, 2019

"Cross-border capabilities really add to the customer experience."

Chambers Global, 2019

"Prompt, friendly and personalised service, depth of knowledge and quick grasp of the issues."

Chambers Europe, 2018

"Outstanding knowledge of, and experience in, a wide range of IP matters."

The Legal 500, 2018
Sub­scri­be to In­tel­lec­tu­al Pro­per­ty to­pics
June 2019
CMS In­tel­lec­tu­al Pro­per­ty Glo­bal Bro­chu­re
In to­day’s know­led­ge eco­no­my, a lar­ge part of the va­lue of your bu­si­ness de­pends on in­tan­gi­ble as­sets and good­will. Your in­tel­lec­tu­al pro­per­ty (IP) plays a key role in gai­ning and kee­ping your com­pe­ti­ti­ve ed­ge.

Feed

Toon alleen
03/06/2020
Hof Am­ster­dam: ge­bruik loo­k­a­li­ke Max Ver­stap­pen door Pic­nic toch geen in­breuk...
22 april 2020
CMS Ex­pert Gui­de to CO­VID-19's im­pact on IP legal ti­mings
As in all as­pects of bu­si­ness, CO­VID-19 is im­pac­ting the world of IP and the po­si­ti­on is con­stant­ly chan­ging. To help you pri­o­ri­ti­se and plan, the Glo­bal IP prac­ti­ce at CMS has put to­gether an over­view of CO­VID-19's cur­rent im­pact on pro­ce­du­ral ti­me­ta­bles be­fo­re courts, na­ti­o­nal in­tel­lec­tu­al pro­per­ty of­fi­ces and key in­ter­na­ti­o­nal IP in­sti­tu­ti­ons.
23 januari 2018
Hof van Be­roep Brus­sel oor­deelt dat Al­di’s Bu­val pils geen in­breuk maakt...
  In een ar­rest van 12 de­cem­ber 2017 heeft het Hof van Be­roep Brus­sel ge­oor­deeld dat Al­di’s Bu­val-pils geen in­breuk uit­maakt op In­bev’s mer­ken­rech­ten, en niet in strijd is met de eer­lij­ke markt­prak­tij­ken....
10/01/2020
Kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie en de au­teurs­recht­heb­ben­de
08 juli 2016
Roy­al­ties be­ta­len na ver­val oc­trooi?
Is een li­cen­tie­ne­mer roy­al­ties ver­schul­digd, als het oc­trooi dat hij in li­cen­tie heeft ge­kre­gen niet meer gel­dig is, of als de tech­no­lo­gie die hij toe­past geen in­breuk maakt op het oc­trooi? Op 7 ju­li...
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
24 juni 2016
Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...
08/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van CAD Ac­cent
23 juni 2016
Niet ge­heim: de nieu­we Richt­lijn Be­drijfs­ge­hei­men
Op 5 ju­li 2016 zal de door de Eu­ro­pe­se Unie vast­ge­stel­de Richt­lijn Be­drijfs­ge­hei­men (2016/943/EU) van kracht wor­den. De EU-lan­den heb­ben ver­vol­gens 2 jaar om de richt­lijn om te zet­ten in na­ti­o­na­le wet­ge­ving....
18/04/2019
Be­scher­ming van be­drijfs­ge­hei­men
19 oktober 2015
HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019