Home / Publicaties

Publicaties

Ontdek het inzicht en thought leadership van onze juridische experts. In onze Expert Guides, die door advocaten vanuit al onze jurisdicties worden geschreven, bieden wij diepgaand onderzoek en inzichten aan die zowel on- als offline gelezen kunnen worden. Hier vindt u ook Law Now-artikelen met juridische analyses, commentaar en inzichten die u helpen te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst en nog veel meer.


Type media
Expertise
26/07/2021
Wij wil­len om een ach­ter­stand in te lo­pen de func­ti­o­ne­rings­ge­sprek­ken over­slaan.
De rol van de per­so­neels­ver­te­gen­woor­di­ging (PVT) is be­perkt ten op­zich­te van een on­der­ne­mings­raad (OR). Een PVT heeft min­der rech­ten en fa­ci­li­tei­ten, maar is net als de OR ge­ba­seerd op de Wet op de on­der­ne­mings­ra­den...
22/07/2021
Con­sul­ta­tie No­vel­le WCO I
Marc van Zan­ten heeft na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel Wij­zi­ging van de Wet con­ti­nu­ï­teit on­der­ne­min­gen I met het oog op de be­per­king van het toe­pas­sings­be­reik ter...
16/07/2021
Be­las­tin­gen kun­nen de pla­neet red­den
Veel za­ke­lij­ke klan­ten kie­zen er­voor om zon­ne­pa­ne­len te la­ten in­stal­le­ren op hun be­drijfs­pand. Zij ma­ken dan in de mees­te ge­val­len aan­spraak op de zo­ge­naam­de SDE++ sub­si­die, die de on­ren­da­be­le top af­dekt...
15/07/2021
CMS Green Guid­an­ce - Tech­ni­sche ken­nis is macht bij duur­za­me fi­nan­cie­ring
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
09/07/2021
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp di­gi­ta­le op­rich­ting be­slo­ten ven­noot­schap­pen
Eli­sa­beth von Meij­en­feldt en Bob van Zijl heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel ten aan­zien van de di­gi­ta­le op­rich­ting van be­slo­ten ven­noot­schap­pen. Zij heb­ben...
08/07/2021
Al­ge­me­ne erf­pacht­voor­waar­den. Wenk on­der Recht­bank Mid­den-Ne­der­land, 11...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Zijn al­ge­me­ne erf­pacht­voor­waar­den on­re­de­lijk be­zwa­rend voor de erf­pach­ter?Wenk in RN...
05/07/2021
CMS IP/TMC up­da­te ju­ni 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
30/06/2021
Deel­na­me aan het be­ge­lei­dings­team van turn­sters géén ar­beids­voor­waar­de:...
Het Ge­rechts­hof Arn­hem-Leeu­war­den heeft op 30 ju­ni 2021 ge­oor­deeld dat de Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Gym­nas­tiek Unie (KN­GU) turn­trai­ner-coach Vin­cent We­vers toch niet hoeft voor te dra­gen als lid van het...
25/06/2021
Twee voor twaalf voor aan­be­ste­dings­plich­ti­ge wo­ning­cor­po­ra­ties
Op 9 ju­ni 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie Ne­der­land een ''­met re­de­nen om­kleed ad­vies­'' be­kend­ge­maakt met be­trek­king tot wo­ning­cor­po­ra­ties in Ne­der­land. Strek­king van dit ad­vies is dat Ne­der­land­se wo­ning­cor­po­ra­ties...
11/06/2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te april/mei 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
03/06/2021
CMS Green Guid­an­ce - Sub­si­dies zijn ka­ta­ly­sa­tor bij duur­za­me in­ves­te­rin­gen
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
11/05/2021
CMS IP/TMC up­da­te mei 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...