Home / Expertise / Tax

Fiscale wetgeving - lokaal en internationaal - legt ondernemingen steeds meer verplichtingen op. Als u internationaal zakendoet stellen al die regels u voor een behoorlijke uitdaging. Daarnaast voert de Belastingdienst steeds vaker en grondiger boekenonderzoeken uit. Vaak moeten daarna fiscale aanpassingen worden gemaakt. Onze 350 fiscalisten worden ondersteund door een sterk fiscaaltechnisch team dat alle ontwikkelingen in wetgeving en politiek nauwlettend volgt. Op deze manier kunnen wij samen robuuste fiscale structuren creëren die enerzijds zorgen voor maximaal fiscaal voordeel en anderzijds uw commerciële doelstellingen dienen.

Of u nu een financiële instelling, multinational, fonds, investeerder of vermogende particulier bent, wij begrijpen wat u bezighoudt en voor welke fiscale uitdagingen u staat. Wij hebben internationale teams samengesteld rondom de belangrijkste fiscaalgerelateerde aandachtsgebieden: btw, internationale heffing, transfer pricing, e-commerce, fusies en overnames, investeringsfondsen, tax planning en financiering. Bij transacties, zoals bijvoorbeeld een overname of een financieringstransactie, is het van groot belang de fiscale aspecten die een rol spelen zo vroeg mogelijk te onderkennen. Hiermee kan dan tijdens de onderhandelingen rekening worden gehouden.

Onze specialisten staan u bij in het geval van een boekenonderzoek of een fiscale procedure. Het juiste fiscale advies kan leiden tot een significante kostenbesparing en kan soms zelfs ernstige gevolgen afwenden. Indien een discussie met de fiscus ontstaat is procederen een mogelijkheid, maar vaak is door onderhandelingen een acceptabel compromis te bereiken.

Lees meer Lees minder

Clients highlight the lawyers' "technical know-how and the fact that it is always possible to fall back on other specialists in the firm when there are tangential issues."

Chambers Europe-wide, 2020

Sources further appreciate that the lawyers "answer questions quickly and precisely".

Chambers Europe-wide, 2020

"Co-operative, creative, proactive and to-the-point."

Chambers Europe, 2019

"I like to work with CMS because they anticipate any difficulties and they keep me informed. Their communication with us is excellent."

Chambers Europe, 2019

Selecteer een gebied

  BTW

  Als u als ondernemer in Nederland of in andere landen van de EU activiteiten verricht, moet u over uw omzet waarschijnlijk btw afdragen. Maar ook als u geen btw-ondernemer bent, krijgt u te maken met btw. De btw op uw aankopen is dan een kostenpost. Inmiddels kennen meer dan 130 landen een btw of een daarmee te vergelijken heffing. In de huidige tijd van globalisatie zult u steeds vaker geconfronteerd worden met btw-regelgeving, zowel in Nederland als daarbuiten.  

  Lees meer

  Fiscaal ondernemingsrecht

  De belastingrechtelijke aspecten van onder andere fusies en overnames, private equity, werknemersparticipatieplannen en structured finance vormen een belangrijk deel van het fiscaal ondernemingsrecht.

  Lees meer

  Internationaal Belastingrecht

  Bij internationale fusies en overnames, private equity, international tax planning en transfer pricing is gedegen fiscaal advies van groot belang.

  Lees meer

  Vastgoed fiscaal

  Bij vastgoedtransacties en vastgoedontwikkelingen is actieve ondersteuning op fiscaal gebied van groot belang. Door het signaleren en oplossen van fiscale valkuilen en fiscaal creatieve structurering kunnen deze transacties en ontwikkelingen financieel geoptimaliseerd worden.

  Lees meer
  Sub­scri­be to Tax to­pics
  March 2020
  CMS Tax Glo­bal Bro­chu­re
  At the start of the 2020s, the roles of cor­po­ra­te tax plan­ning and re­gu­la­ti­on are un­der in­cre­a­sing scru­ti­ny as ques­ti­ons of ethics and cor­po­ra­te ci­ti­zens­hip con­ti­nue to ri­se up the com­mer­ci­al and tra­de po­li­cy agen­da.Tax be­ha­vi­our is now a ma­jor fea­tu

  Feed

  Toon alleen
  09/07/2020
  Up­da­te: Be­las­ting­maat­re­ge­len in ver­band met CO­VID-19
  08 juli 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to cli­ma­te chan­ge tax re­forms and in­cen­ti­ves
  20 september 2016
  Prins­jes­dag: het be­grip "bouw­ter­rein" wordt aan­ge­past
  Van­daag - met Prins­jes­dag - heeft de wet­ge­ver nieu­we fis­ca­le re­gel­ge­ving ge­pu­bli­ceerd. Het span­nend­ste item voor de vast­goed­we­reld is de aan­pas­sing van het be­grip "bouw­ter­rein", zo­als dat in de btw wet­ge­ving...
  30/04/2020
  Ho­tel­de­bo­tel
  25 maart 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to CO­VID-19 tax re­lief me­a­su­res
  24 juni 2016
  Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
  De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...
  02/03/2018
  CMS Gui­de to Re­al Es­ta­te Trans­ac­ti­on Costs and Taxes in Eu­ro­pe
  19 april 2017
  CMS Ex­pert Gui­de to trans­fer pri­cing do­cu­men­ta­ti­on re­qui­re­ments
  This CMS Ex­pert Gui­de is an ex­cel­lent sup­port for in­ter­na­ti­o­nal groups to ma­na­ge and se­cu­re their trans­fer pri­cing po­li­cy in an en­vi­ron­ment whe­re the pro­vi­si­ons of na­ti­o­nal laws are far from being har­mo­ni­sed.
  16 juni 2016
  Le­ve­ring oud ge­bouw + trans­for­ma­tie = één btw-vrij­ge­stel­de pres­ta­tie
  Als een ver­ko­per een oud ge­bouw le­vert en dit ver­vol­gens in op­dracht van zijn ko­per ver­bouwt, ter­wijl daar­door geen “ver­nieuw­bouw” ont­staat, is zijn to­ta­le koop-/aan­neem­som vrij­ge­steld van btw. Dat...
  25/03/2020
  Be­las­ting­maat­re­ge­len in ver­band met CO­VID-19
  10 april 2017
  CMS Ex­pert Gui­de to trans­fer pri­cing ru­les and TP law
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on trans­fer pri­cing ru­les and TP law? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
  14 oktober 2015
  Wet De­re­gu­le­ring Be­oor­de­ling Ar­beids­re­la­ties: de ver­van­ger van de Ver­kla­ring...
  De Wet de­re­gu­le­ring be­oor­de­ling ar­beids­re­la­ties (Wet DBA) zal na­ge­noeg ze­ker per 1 ja­nu­a­ri 2016 de hui­di­ge Ver­kla­ring ar­beids­re­la­tie (VAR) ver­van­gen. De eer­der voor­ge­stel­de Be­schik­king geen loon­hef­fin­gen...