Home / Europa / Nederland / Banking & Finance

Banking & Finance

Wij zijn met onze Banking & Finance-praktijk één van de grootste praktijken van Europa. Onze expertise beslaat het gehele spectrum van banking, finance en gereguleerde markten. In lokale én in internationale situaties. Wij leveren een op uw maat gemaakte aanpak, waarbij uw commerciële belangen net zoveel aandacht krijgen als de juridische. Advocaten die al decennia (internationaal) samenwerken en daardoor bewezen ervaring hebben in elke denkbare situatie geven u een niet te evenaren voorsprong.

Een op maat gemaakte aanpak, waarbij uw commerciële belangen net zoveel aandacht krijgen als de juridische. Dit doen wij, omdat we willen dat uw onderneming floreert en klaar is voor de toekomst.

Of u nu een bank bent of een organisatie met een financieringsbehoefte, een financiële dienstverlener of een onderneming binnen een gereguleerde markt, een investeringsfonds of een organisatie uit de publieke sector, het hoofd bieden aan én benutten van uw uitdagingen is onze hoogste prioriteit.

Onze organisatie bestaat uit meer dan 500 banking & finance-advocaten in Europa en daarbuiten die decennialang (internationaal) samenwerken en daardoor bewezen ervaring hebben in elke denkbare situatie.

U kunt bij ons terecht voor solide advies over lokale regels, maar ook voor kwesties waarbij u met meerdere jurisdicties te maken heeft. Wij stellen een team voor u samen dat naadloos aansluit bij uw situatie. U kunt daarbij een beroep doen op teams die zich focussen op bepaalde sectoren, zoals: de energiegroep, de hotelgroep, de infrastructuurgroep en de lifesciencesgroep.

Wat u van ons mag verwachten: ervaring en kennis, gecombineerd met gedegen project management. Wij begeleiden u van a tot z. In onze advisering houden wij rekening met veranderende regelgeving, innovatieve en marktontwikkelingen. Kortom, een duurzaam advies dat u in staat stelt om de juiste beslissingen te nemen. Voor nu en in de toekomst.

Wilt u weten welke bijdrage wij aan uw onderneming kunnen leveren? Bekijk dan hieronder de gerelateerde pagina’s of neem direct contact op met een van onze specialisten.

Clear work steps. Easily available for consultation. Professional. Going the extra mile.

IFLR1000, 31st edition

We can highly recommend CMS for renewable transactions

The Legal 500 EMEA, 2021

Excellent, efficient, highly skilled work, great result.

The Legal 500 EMEA, 2021

Responsive, quick, pleasant to work with.

IFLR1000, 30th edition

We highly appreciate the professionalism of CMS lawyers especially in international transactions, as well as their client-oriented approach, the high quality of their services and their well-established practical experience

Chambers Global, 2020

Able to make the cross-border financing supported by a spread network of its own branches.

Chambers Global, 2020

"We consult CMS quite a bit on open banking, tokenisation and DLT. They're a little different to other law firms in that they have a deeper understanding of the tech."

Chambers FinTech, 2020

"CMS is noted for handling financing matters in the real estate, leisure and energy sectors, among others."

The Legal 500, 2019

"Breadth of depth in terms of both sectors and geographic areas operated within."

Chambers Global, 2019

"They are used to international practice," which can make things "more straightforward."

Chambers Europe, 2019

Selecteer een gebied

000159_header
Financial Services
De financiële sector is na het ontstaan van de crisis van 2007 onderworpen aan extreme veranderingen als het gaat om toezicht en daaruit voortvloeiend
Update „Banking & Finance“
Transactional Banking
Bedrijven zijn altijd op zoek naar de beste financieringsstructuren. Daarnaast zoeken banken naar manieren om ondernemingen daarin zo goed mogelijk te
Sub­scri­be to Ban­king & Fi­nan­ce to­pics

Feed

30/11/2021
CMS Green Guid­an­ce - De pu­blie­ke opi­nie als groot­ste ri­si­co­fac­tor
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
28/10/2021
Back to Squa­re one? Ge­ne­ral Court de­ci­si­on pro­vi­des guid­an­ce on dis­tinc­ti­ve­ness...
In a de­ci­si­on da­ted 20 Oc­to­ber 2021, the Ge­ne­ral Court of the Eu­ro­pean Union (“GC”) has re­af­fir­med the re­qui­re­ments for the re­gi­stra­ti­on of a com­po­si­te tra­de mark, i.e. one com­po­sed of both word and...
20/10/2021
We­bi­nar se­ries: CMS Funds To­ke­ni­sa­ti­on
To­ke­ni­sa­ti­on is now ma­king it fas­ter, ea­sier, che­a­per and mo­re se­cu­re to launch, ope­ra­te and clo­se a fund. To­ke­ni­sa­ti­on and di­gi­ta­li­sa­ti­on through Dis­tri­bu­ted Led­ger Tech­no­lo­gy is at the cen­tre of this...
05/08/2021
CMS Glo­bal Fin­tech Up­da­te
The legal fra­me­work in the fin­tech in­du­stry is chan­ging very quick­ly and so­me­ti­mes va­ries gre­at­ly from ju­ris­dic­ti­on to ju­ris­dic­ti­on.Our glo­bal up­da­te, will gi­ve you an over­view of the la­test chan­ges and to­pics we ha­ve been de­a­ling with in Eu­ro­pe, Af­ri­ca and La­tin Ame­ri­ca re­gi­on. This will gi­ve you an at a glan­ce sum­ma­ry of a num­ber of ar­ti­cles that we ha­ve pro­du­ced on a lo­cal ba­sis.For a mo­re in-depth ana­ly­sis or for any ques­ti­ons, plea­se reach out to your usu­al CMS con­tact or li­sted in this up­da­te Fin­tech ex­perts.
15/07/2021
CMS Green Guid­an­ce - Tech­ni­sche ken­nis is macht bij duur­za­me fi­nan­cie­ring
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
08/07/2021
CMS Ex­pert pa­nel; be­scherm en be­vei­lig uw be­drijfs­ge­hei­men
De groot­ste waar­de van be­drij­ven zit van­daag de dag in im­ma­te­ri­ë­le ac­ti­va, die niet door pa­ten­ten of oc­trooi­en be­schermd wor­den – maar door ge­heim­hou­ding. De­ze be­drijfs­ge­hei­men (tra­de se­crets) wor­den...
16/06/2021
CMS Eu­ro­pean Class Ac­ti­ons Re­port 2021
First re­port on the true pic­tu­re of Eu­ro­pean class ac­ti­on risk, a key con­cern for ma­jor cor­po­ra­tes 
16/06/2021
ED­PB ap­pro­ves first EU GD­PR Co­de of Con­duct for Cloud Ser­vi­ce Pro­vi­ders
Fol­lo­wing the sub­mis­si­on by the Bel­gi­an Da­ta Pro­tec­ti­on Au­tho­ri­ty, on May 19 the Eu­ro­pean Da­ta Pro­tec­ti­on Board (ED­PB) ap­pro­ved the EU Cloud Co­de of Con­duct with sub­se­quent fi­nal ap­pro­val by the Bel­gi­an...
15/06/2021
New GD­PR Co­de of Con­duct ap­pro­ved for Cloud In­fra­struc­tu­re Ser­vi­ce Pro­vi­ders
The Eu­ro­pean Da­ta Pro­tec­ti­on Board (ED­PB) and the French Da­ta Pro­tec­ti­on Au­tho­ri­ty (CNIL) ap­pro­ved the CIS­PE Da­ta Pro­tec­ti­on Co­de of Con­duct of Cloud In­fra­struc­tu­re Ser­vi­ce Pro­vi­ders in Eu­ro­pe (CIS­PE...
11/06/2021
ED­PB is­sues Re­com­men­da­ti­on on cre­dit card da­ta stor­a­ge for one-click pay­ments
The Eu­ro­pean Da­ta Pro­tec­ti­on Board (ED­PB) has adop­ted a new re­com­men­da­ti­on on the legal ba­sis for the stor­a­ge of cre­dit card da­ta by e-com­mer­ce mer­chants for the pur­po­se of one-click pay­ment of fur­ther...
03/06/2021
CMS Green Guid­an­ce - Sub­si­dies zijn ka­ta­ly­sa­tor bij duur­za­me in­ves­te­rin­gen
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
01/06/2021
So­me leaks can't be fixed
“Con­fi­den­ti­al in­for­ma­ti­on is li­ke an ice cu­be... gi­ve it to the par­ty who has no re­fri­ge­ra­tor or will not agree to keep it in one, and by the ti­me of the tri­al you ha­ve just a pool of wa­ter.” This...