Home / Expertise / Public Procurement
public procurement welding workers

Public Procurement

Nederland

CMS heeft diepgaande expertise op het gebied van aanbestedingen van werken, leveringen, diensten en concessies. Wij hebben in dit verband ervaring met het adviseren van zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. Tot onze cliënten behoren onder meer provincies, gemeenten en waterschappen, aannemers en ICT-bedrijven. Maar ook zorginstellingen, vervoersinstellingen en woningcorporaties kunnen wij tot onze cliënten rekenen.

Wij beschikken over ruim 100 aanbestedingsspecialisten in 36 landen en daarmee realiseren wij een wereldwijd bereik. Dat stelt ons in staat om u te assisteren bij aanbestedingsprocedures die zich in meerdere landen tegelijk voordoen. Ook hebben onze specialisten jarenlange ervaring met alle grote sectoren, waaronder infrastructuur, lifesciences en gezondheidszorg, transport en ICT.

Wij richten ons onder meer op het begeleiden van aanbestedingsprocedures, het mede redigeren van aanbestedingsdocumenten en het voeren van (spoed)procedures in aanbestedingsgeschillen voor zowel de Raad van Arbitrage, de burgerlijke rechter als de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Ook voor advies over de aanbestedingsrechterlijke aspecten van gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking (PPS) of voor advies over het nut en de noodzaak van een aanbesteding, kunt u bij ons terecht.

Verder kunnen wij u bijstaan in het juridisch juist vormgeven van een inschrijving en het (mede) opstellen van aanbestedings- en inkoopbeleid.

Lees meer Lees minder
17 december 2018
Pu­blic pro­cure­ment gui­de
Pu­blic pro­cure­ment is a po­werful tool for govern­ments trying to cre­a­te dy­na­mic, in­no­va­ti­ve and sustai­na­ble mar­kets, eco­no­mies and so­cie­ties. Ac­cor­ding to the Eu­ro­pean Com­mis­si­on, “eve­ry year, over 250,000...
18 november 2019
E-pu­blic pro­cure­ment
On 18 Oc­to­ber 2018 obli­ga­to­ry e-pro­cure­ment ru­les en­te­red in­to for­ce in ma­ny EU mem­ber sta­tes. The CMS Pu­blic Pro­cure­ment Group has the plea­su­re of sha­ring key in­for­ma­ti­on re­gar­ding mul­ti­ple ju­ris­dic­ti­ons.   Pu­blic...
22 juli 2020
Glo­bal Pu­blic Pro­cure­ment Bro­chu­re – 2020
With over 150 pu­blic pro­cure­ment spe­ci­a­lists world­wi­de, the CMS Pu­blic Pro­cure­ment Group of­fers you out­stan­ding reach and ca­pa­ci­ty. CMS pro­vi­des pu­blic ten­der sup­port in 36 ju­ris­dic­ti­ons. Our spe­ci­a­lists...

Feed

Toon alleen
23/02/2021
Rij­zen­de rechts­be­scher­ming
In een brief van 12 fe­bru­a­ri 2021 pre­sen­teert de Staats­se­cre­ta­ris van Eco­no­mi­sche Za­ken en Kli­maat aan de Ka­mer ver­schil­len­de, lang­ver­wach­te maat­re­ge­len ter ver­be­te­ring van de rechts­be­scher­ming bij aan­be­ste­din­gen...
09 februari 2021
BAT con­clu­si­ons for lar­ge com­bus­ti­on plants an­nul­led – What next?
On 27 Ja­nu­a­ry 2021 the Ge­ne­ral Court of the Eu­ro­pean Union de­cla­red the so-cal­l­ed BAT con­clu­si­ons for lar­ge com­bus­ti­on plants an­nul­led. It is worth con­si­de­ring what this ru­ling re­al­ly means and what it...
01/02/2021
Eu­ro­pe­se Com­mis­sie: duur­zaam stap­pen­plan naar groe­ne, be­taal­ba­re en slim­me...
Op 9 de­cem­ber 2020 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie (EC) haar stra­te­gie ge­pre­sen­teerd voor een groe­ne, be­taal­ba­re en slim­me mo­bi­li­teit: het Plan voor Duur­za­me Mo­bi­li­teit. Het doel van dit plan is om een fun­da­men­te­le...
29/01/2021
Aan­be­ste­dings­recht: een se­lec­tie uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het aan­be­ste­dings­recht. Sa­men­vat­ting uit­spra­ke­nIngrij­pen in reeds ge­slo­ten over­een­komst niet mo­ge­lijk­Een aan­be­ste­den­de...
24/12/2020
Strik­te rechts­ver­wer­kings­clau­su­les bij aan­be­ste­din­gen, on­wen­se­lijk maar...
Een noot van Olav de Wit bij de uit­spraak van Voor­zie­nin­gen­rech­ter Recht­bank Den Haag, 7 ok­to­ber 2020, nr. C/09/597240 / KG ZA 20-733, ECLI:NL:RBDHA:2020:10038. In de noot gaat de au­teur na­der in op de toe­pas­sing...
15 december 2020
Fi­ve ye­ars af­ter Hua­wei ZTE FRAND li­cen­sing obli­ga­ti­ons again be­fo­re the...
On 26 No­vem­ber 2020, the Düs­sel­dorf Re­gi­o­nal Court an­noun­ced that it would sus­pend a pa­tent in­frin­ge­ment pro­ceeding and re­fer key ques­ti­ons on com­pul­s­ory li­cen­sing of standard es­sen­ti­al pa­tents (SEP)...
07/12/2020
Voor­zie­nin­gen­rech­ter zet Eu­ro­pees vraag­te­ken ach­ter on­der­hand­se gun­ning...
Mag de on­der­hand­se gun­ning van het hoof­drail­net door de Staats­se­cre­ta­ris van In­fra­struc­tuur en Wa­ter­staat aan de NS voor de pe­ri­o­de 2025-2035 wel of niet?De­ze vraag was aan de rech­ter voor­ge­legd door...
3 december 2020
Pet­ra Heems­kerk: 'Er is niet één stan­daard de­fi­ni­tie van 'goe­d' op­dracht­ge­ver­schap'
Pu­blie­ke op­dracht­ge­vers wor­den in toe­ne­men­de ma­te ge­con­fron­teerd met gro­te am­bi­ties, denk hier­bij aan duur­zaam­heids­doe­len en mo­bi­li­teits­plan­nen. Com­plexe op­ga­ves als de­ze vra­gen om ‘goed’ op­dracht­ge­ver­schap...
09/11/2020
Aan­be­ste­dings­recht: Een se­lec­tie uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het aan­be­ste­dings­recht. I. Sa­men­vat­ting uit­spra­ken Over­heids­op­dracht, in­trek­king aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re­Richt­lijn...
November 2020
CMS Pu­blic Pro­cure­ment Con­tact Card
World-class pu­blic pro­cure­ment spe­ci­a­lists The qua­li­ty of pu­blic ser­vi­ces is in­cre­a­sin­gly de­ter­mi­ned by world-class skills in pu­blic pro­cure­ment. The pro­cure­ment re­gime ap­plies not on­ly to the pu­blic...
July 2020
Glo­bal Pu­blic Pro­cure­ment Bro­chu­re – 2020
With over 150 pu­blic pro­cure­ment spe­ci­a­lists world­wi­de, the CMS Pu­blic Pro­cure­ment Group of­fers you out­stan­ding reach and ca­pa­ci­ty. CMS pro­vi­des pu­blic ten­der sup­port in 36 ju­ris­dic­ti­ons. Our spe­ci­a­lists...
20/07/2020
Do­de­lij­ke cock­tail van on­be­ziel­de zelf­rei­ni­ging en re­ac­ti­vi­teit
Re­cent heeft het Ge­rechts­hof Den Haag (Hof) zich uit­ge­la­ten over de ern­sti­ge fout in re­la­tie tot in­houd en om­vang van zelf­rei­ni­gen­de maat­re­ge­len die uit­slui­ting zou­den moe­ten voor­ko­men. In dat ka­der...