Home / Expertise / Public Procurement
public procurement welding workers

Public Procurement

Nederland

CMS heeft diepgaande expertise op het gebied van aanbestedingen van werken, leveringen, diensten en concessies. Wij hebben in dit verband ervaring met het adviseren van zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. Tot onze cliënten behoren onder meer provincies, gemeenten en waterschappen, aannemers en ICT-bedrijven. Maar ook zorginstellingen, vervoersinstellingen en woningcorporaties kunnen wij tot onze cliënten rekenen.

Wij beschikken over ruim 100 aanbestedingsspecialisten in 36 landen en daarmee realiseren wij een wereldwijd bereik. Dat stelt ons in staat om u te assisteren bij aanbestedingsprocedures die zich in meerdere landen tegelijk voordoen. Ook hebben onze specialisten jarenlange ervaring met alle grote sectoren, waaronder infrastructuur, lifesciences en gezondheidszorg, transport en ICT.

Wij richten ons onder meer op het begeleiden van aanbestedingsprocedures, het mede redigeren van aanbestedingsdocumenten en het voeren van (spoed)procedures in aanbestedingsgeschillen voor zowel de Raad van Arbitrage, de burgerlijke rechter als de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Ook voor advies over de aanbestedingsrechterlijke aspecten van gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking (PPS) of voor advies over het nut en de noodzaak van een aanbesteding, kunt u bij ons terecht.

Verder kunnen wij u bijstaan in het juridisch juist vormgeven van een inschrijving en het (mede) opstellen van aanbestedings- en inkoopbeleid.

Lees meer Lees minder
Pu­blic pro­cure­ment gui­de
October 2018
E-pu­blic pro­cure­ment
E-pu­blic pro­cure­ment in a nuts­hell
June 2019
CMS Pu­blic Pro­cure­ment Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
6/11/2019
Wo­ning­cor­po­ra­ties: aan­be­ste­dings­plich­tig?
Pod­cast
13 okt. 17
Re­geer­ak­koord 2017-2021 Mo­bi­li­teit
In­tro­du­ce so­me text In het Re­geer­ak­koord "Ver­trou­wen in de toe­komst" is er veel aan­dacht voor mo­bi­li­teit. Be­grij­pe­lijk, nu ge­ge­ven de snel­heid waar­mee ont­wik­ke­lin­gen el­kaar op­vol­gen on­mo­ge­lijk is het...
30/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
Pod­cast
12 okt. 17
Ge­za­men­lij­ke in­koop aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen
In de ju­ris­pru­den­tie is al ge­rui­me tijd ge­le­den ge­oor­deeld dat aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen pu­bliek­rech­te­lij­ke in­stel­lin­gen zijn en daar­mee aan­be­ste­dings­plich­tig [zie bij­voor­beeld vzr. recht­bank Maas­tricht...
29/10/2019
Recht­bank Den Haag: Ge­meen­ten Haag­lan­den moe­ten ta­rie­ven...
04 okt. 17
Toe­pas­se­lij­ke drem­pel voor de plicht om de ver­de­ling van de op­dracht...
Ar­ti­kel 58 van de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten legt aan al­le aan­be­ste­den­de over­he­den op om de ver­de­ling van de op­dracht in per­ce­len te over­we­gen, en in ge­val zij be­slui­ten niet in per­ce­len...
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid...
03 okt. 17
Stren­ge ei­sen aan uit­zon­de­ring op aan­be­ste­dings­plicht bij spe­ci­a­le...
De voor­zie­nin­gen­rech­ter heeft een streep ge­zet door de am­bi­ti­eu­ze plan­nen van Cu­re en Dong voor de ont­wik­ke­ling en re­a­li­sa­tie van een af­val­ver­wer­kings­in­stal­la­tie. Cu­re en Dong stel­den de op­dracht hier­voor...
15/07/2019
HvJ EU ver­dui­de­lijkt nog­maals: tra­di­ti­o­ne­le ad­vo­ca­ten­dien­sten...
27 apr. 17
On­der­aan­ne­ming in over­heids­op­drach­ten: ei­sen dat de op­dracht­ne­mer...
U her­in­nert zich waar­schijn­lijk dat het Hof van Jus­ti­tie in een ar­rest van 14 ju­li 2016 (C-406/14) heeft ge­oor­deeld dat een aan­be­ste­den­de dienst niet kan be­din­gen dat de on­der­ne­mer aan wie de op­dracht...
01/07/2019
Pet­ra Heems­kerk over suc­ces­vol­le en min­der suc­ces­vol­le...
30 jan. 17
In­schrij­vers moe­ten in or­de zijn met hun ver­plich­tin­gen in­za­ke so­ci­a­le...
Het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie heeft een in­te­res­sant ar­rest ge­veld op 10 no­vem­ber 2016 (Ci­clat Soc. Coop. Vl. Con­sip SpA, C-199/15) met de be­trek­king tot de uit­slui­tings­gron­den. In de zaak die voor het...