Home / Europa / Nederland / Public Procurement

Public Procurement

CMS heeft diepgaande expertise op het gebied van aanbestedingen van werken, leveringen, diensten en concessies. Wij hebben in dit verband ervaring met het adviseren van zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. Tot onze cliënten behoren onder meer provincies, gemeenten en waterschappen, aannemers en ICT-bedrijven. Maar ook zorginstellingen, vervoersinstellingen en woningcorporaties kunnen wij tot onze cliënten rekenen.

Wij beschikken over ruim 100 aanbestedingsspecialisten in 36 landen en daarmee realiseren wij een wereldwijd bereik. Dat stelt ons in staat om u te assisteren bij aanbestedingsprocedures die zich in meerdere landen tegelijk voordoen. Ook hebben onze specialisten jarenlange ervaring met alle grote sectoren, waaronder infrastructuur, lifesciences en gezondheidszorg, transport en ICT.

Wij richten ons onder meer op het begeleiden van aanbestedingsprocedures, het mede redigeren van aanbestedingsdocumenten en het voeren van (spoed)procedures in aanbestedingsgeschillen voor zowel de Raad van Arbitrage, de burgerlijke rechter als de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Ook voor advies over de aanbestedingsrechterlijke aspecten van gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking (PPS) of voor advies over het nut en de noodzaak van een aanbesteding, kunt u bij ons terecht.

Verder kunnen wij u bijstaan in het juridisch juist vormgeven van een inschrijving en het (mede) opstellen van aanbestedings- en inkoopbeleid.

26/08/2022
CMS Ex­pert Gui­de to pu­blic pro­cure­ment re­gu­la­ti­on
 Ju­ly 2021Pu­blic pro­cure­ment is a po­werful tool for govern­ments trying to cre­a­te dy­na­mic, in­no­va­ti­ve and sustai­na­ble mar­kets, eco­no­mies and so­cie­ties. Ac­cor­ding to the Eu­ro­pean Com­mis­si­on, “eve­ry year, over 250,000 pu­blic au­tho­ri­ties in the EU spend
18/11/2019
E-pu­blic pro­cure­ment
On 18 Oc­to­ber 2018 obli­ga­to­ry e-pro­cure­ment ru­les en­te­red in­to for­ce in ma­ny EU mem­ber sta­tes. The CMS Pu­blic Pro­cure­ment Group has the plea­su­re of sha­ring key in­for­ma­ti­on re­gar­ding mul­ti­ple ju­ris­dic­ti­ons.   Pu­blic...
17/03/2022
Glo­bal Pu­blic Pro­cure­ment Bro­chu­re – 2022
With over 170 pu­blic pro­cure­ment spe­ci­a­lists world­wi­de, the CMS Pu­blic Pro­cure­ment Group of­fers you out­stan­ding reach and ca­pa­ci­ty.CMS pro­vi­des pu­blic ten­der sup­port in 40 ju­ris­dic­ti­ons. Our spe­ci­a­lists...

Feed

05/12/2022
EU Com­mis­si­on pro­po­ses to mo­der­ni­se pro­duct li­a­bi­li­ty ru­les for green and...
Cur­rent pro­duct li­a­bi­li­ty ru­les, ba­sed on the 85/374/EGK Pro­duct Li­a­bi­li­ty Di­rec­ti­ve (PLD), are ne­ar­ly 40 ye­ars old and no lon­ger suit­able for the mo­dern di­gi­tal age. Among other things, the PLD is un­cer­tain...
13/09/2022
UPC Ru­les of Pro­ce­du­re go in­to for­ce with ju­dg­ments to be ma­de pu­blic
The en­try in­to for­ce of the Ru­les of Pro­ce­du­re is part of the fi­nal pre­pa­ra­ti­ons for the Uni­ted Pa­tent Court (UPC), which is cur­rent­ly ex­pec­ted to start work in ear­ly 2023. Af­ter the bo­dies of the UPC...
12/09/2022
CMS Pu­blic Pro­cure­ment Con­tact Card
World-class pu­blic pro­cure­ment spe­ci­a­lists The qua­li­ty of pu­blic ser­vi­ces is in­cre­a­sin­gly de­ter­mi­ned by world-class skills in pu­blic pro­cure­ment. The pro­cure­ment re­gime ap­plies not on­ly to the pu­blic...
26/08/2022
Pu­blic pro­cure­ment re­gu­la­ti­on in the Ne­ther­lands
Oc­to­ber 2018 1. Whe­re can one find pu­blic pro­cure­ment no­ti­fi­ca­ti­ons for the Ne­ther­lands? On­li­ne ser­vi­ce: www.Ten­der­Ned.nl (man­da­to­ry, ar­ti­cle 4.13 Pro­cure­ment Act (Aan­be­ste­dings­wet 2012));On­li­ne ser­vi­ce:...
24/06/2022
Re­gu­la­ti­on on fo­reign sub­si­dies is hea­ding for the fi­nish li­ne - Eu­ro­pean...
Sin­ce 5 May 2022, EU tri­lo­gue ne­go­ti­a­ti­ons ha­ve been un­der­way on the first Re­gu­la­ti­on to li­mit the ef­fect of sub­si­dies from third coun­tries to com­pa­nies ac­ti­ve in the EU. That an agree­ment will be re­a­ched...
22/09/2022
8th CMS Pu­blic Pro­cure­ment Fo­rum
We are de­ligh­ted to an­noun­ce that the 8th CMS Pu­blic Pro­cure­ment Fo­rum will ta­ke pla­ce in Os­lo on Thurs­day, 22 Sep­tem­ber 2022 from 12:45 - 17:30 p.m. CET pro­vi­ding an up­da­te on Eu­ro­pean pu­blic pro­cure­ment law.The pro­gram­me will co­ver po­li­cy de­vel­op­ments in the EU and re­cent and im­por­tant de­ci­si­ons from the ECJ with high re­le­van­ce in prac­ti­ce. In the se­cond part of the event, we in­vi­te you to a com­pa­ra­ti­ve view sha­ring ex­pe­rien­ces from se­ve­r­al ju­ris­dic­ti­ons on two to­pics with prac­ti­cal re­le­van­ce:de­ci­mal­pos­si­ble da­ma­ges claims an­d­ti­me li­mits and cut off for claims.The con­fe­ren­ce will be held in En­glish and free of char­ge. The­re will be the pos­si­bi­li­ty to par­ti­ci­pa­te re­mo­te­ly for an­y­o­ne in­te­rested in the­se to­pics, but una­ble to at­tend in per­son. 
07/07/2022
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor
Aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res zijn niet meer weg te den­ken in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor. In de prak­tijk zien wij re­gel­ma­tig dat de ‘spel­re­gels’ tij­dens de­ze aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res on­dui­de­lijk zijn. Dat be­gint...
14/06/2022
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­to­rAan­be­ste­dings­pro­ce­du­res zijn niet meer weg te den­ken uit het pu­blie­ke do­mein. Ook in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor wor­den steeds meer aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res...
10/06/2022
CMS Ex­pert Gui­de on ri­sing raw ma­te­ri­al pri­ces in Ne­ther­lands
1. Ha­ve spe­ci­fic le­gis­la­ti­ve or re­gu­la­to­ry pro­vi­si­ons been adop­ted by the Govern­ment in re­la­ti­on to the in­crea­se in the pri­ce of raw ma­te­ri­als? The Dut­ch govern­ment has not adop­ted any le­gis­la­ti­ve or...
Comparable
17/05/2022
Geen apar­te ju­ri­di­sche ka­ders voor een ge­meen­te­raad bij uit­gif­te grond
In een eer­de­re sig­na­le­ring merk­ten wij al op dat ge­meen­ten bij de ver­koop van on­roe­rend goed ook vóór het Di­dam-ar­rest po­ten­ti­ë­le ge­ga­dig­den op grond van het ge­lijk­heids­be­gin­sel ge­lij­ke kan­sen had­den...
09/05/2022
Een be­roep op over­macht uit­slui­ten in tij­den van cri­sis?
In een re­cen­te uit­spraak van de voor­zie­nin­gen­rech­ter van de recht­bank Noord-Hol­land werd ge­con­clu­deerd dat een aan­be­ste­den­de dienst on­der de hui­di­ge on­ze­ke­re markt­om­stan­dig­he­den een be­roep op over­macht...
28/04/2022
De reik­wijd­te van het Di­dam-ar­rest ver­dui­de­lijkt?
De reik­wijd­te van het Di­dam-ar­rest is door de voor­zie­nin­gen­rech­ter van de recht­bank Mid­den-Ne­der­land re­cen­te­lijk ver­dui­de­lijkt: ook vóór het Di­dam-ar­rest was de ge­meen­te Nieu­we­gein op grond van het...