Home / Expertise / Funds

Funds

Nederland

Wij assisteren bij het structureren en oprichten van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde fondsen in verschillende sectoren. Wij adviseren over de meest gunstige structurering van fondsen vanuit fiscaal en juridisch oogpunt. Met teams in alle relevante jurisdicties in Europa helpen wij bij het aanvragen van een vergunning en identificeren de mogelijke vrijstellingen van een vergunningplicht.  Ook stellen wij de aanbiedingsdocumentatie op en adviseren wij over de voorschriften die van toepassing zijn op de marketing en aanbieding van participaties in het fonds. Wij hebben ruime ervaring in de advisering over marketing van buitenlandse fondsen in Nederland, waaronder de notering van buitenlandse fondsen aan de Amsterdamse beurs.

Of u nu een fonds - of andere indirecte beleggingsinstelling - opricht, leidt, of erin investeert, u krijgt onvermijdelijk te maken met juridische obstakels. Deze obstakels kunnen een nationaal, maar ook een grensoverschrijdend karakter hebben. Onze Funds-teams bevinden zich overal in Europa en adviseren over verschillende categorieën beleggingen, zoals private equity, vastgoed, infrastructuur, hedge, durfkapitaal, obligatiefondsen en ETF's. Onze ervaring en cliëntenbestand stellen ons in staat om te adviseren ten aanzien van zowel de commerciële als alle juridische en fiscale aspecten.

Wet- en regelgeving kunnen razendsnel veranderen. Om te zorgen dat het juridische mijnenveld voor u zo overzichtelijk mogelijk is, en dat u gereed bent voor grote veranderingen in de markt, vindt u op onze website regelmatig publicatiesover actuele onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van passporting en private placement-regels.

Uw vragen kunnen betrekking hebben op de gehele levenscyclus van een fonds: de oprichting, de meest gunstige structurering vanuit fiscaal en juridisch oogpunt, de toetreding van investeerders, operationele en beleggingsactiviteiten, en vergunningseisen. Wij helpen u bij dit gehele traject, nemen u de aanvraag van vergunningen uit handen en identificeren de mogelijke vergunningsvrijstellingen.

Lees meer Lees minder
Sub­scri­be to Funds to­pics

Feed

Toon alleen
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
24 juni 2016
Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...
21/07/2015
In­vest­ment Funds for He­alth in Af­ri­ca haalt USD 99,4 mil­joen op voor twee­de...
CMS heeft de be­heer­der van In­vest­ment Funds for He­alth in Af­ri­ca (IF­HA) ge­ad­vi­seerd bij de op­rich­ting van diens twee­de be­leg­gings­fonds IF­HA-II, en de USD 99.400.000 eer­ste clo­sing van het fonds. De ne­gen...
07/01/2015
Client Brie­fing Fi­nan­ci­al Ser­vi­ces
Sinds 2008 wordt in een jaar­cy­clus door het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën wij­zi­gin­gen in de re­gel­ge­ving voor de fi­nan­ci­ë­le mark­ten ge­ïn­tro­du­ceerd. De­ze Wij­zi­gings­wet­ten fi­nan­ci­ë­le mark­ten om­vat­ten veel­al...
30 oktober 2014
"Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"
Na­mens CMS en RBB Eco­no­mics no­di­gen wij u uit voor een se­mi­nar dat op 30 ok­to­ber 2014 plaats­vindt in Am­ster­dam. De bij­een­komst richt zich op de "Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"...
20/06/2013
Up­da­te Ban­king & Fi­nan­ce, nieuws en ach­ter­gron­den
Graag pre­sen­te­ren wij u de vijf­de edi­tie van de Ban­king & Fi­nan­ce Up­da­te met nieuws en ach­ter­gron­den over re­cen­te wets­wij­zi­gin­gen en ont­wik­ke­lin­gen bin­nen het fi­nan­ci­eel toe­zichts-, fi­nan­cie­rings-, in­sol­ven­tie...
05/11/2009
Draai uniek beurs­pro­duct 'spac' niet de nek om
Er is de laat­ste tijd veel dis­cus­sie over de vraag hoe Ne­der­land aan­trek­ke­lij­ker kan wor­den als fi­nan­ci­eel cen­trum. Tot con­cre­te maat­re­ge­len is het ech­ter nog niet ge­ko­men. On­der­tus­sen tim­me­ren Lon­den...
18/05/2009
Be­stuur weer­staat aan­deel­hou­ders
Dat aan­deel­hou­ders niet al­tijd het laat­ste woord heb­ben, be­wees het door de aan­deel­hou­ders ont­sla­gen be­stuur van een gro­te be­leg­gings­maat­schap­pij. Het be­stuur had sa­men met de werk­ne­mers een cre­a­tie­ve...
25 februari 2009
Ont­bijt­se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten vast­goed­be­leg­gin­gen
Op woens­dag 25 fe­bru­a­ri 2009 or­ga­ni­seert CMS Der­ks Star Bus­mann een ont­bijt­se­mi­nar met het the­ma: Ac­tu­a­li­tei­ten vast­goed­be­leg­gin­gen­Reinout Slot en Wil­lie Am­ber­gen gaan tij­dens het se­mi­nar in op de ju­ri­di­sche...