Home / Expertise / Real Estate

Real Estate

Nederland

Wij kennen de wereld van de investeerder, ontwikkelaar, huurder, bouwconsortium of asset manager als geen ander. Onze adviezen maken daarom altijd het juiste verschil en stimuleren uw ondernemerschap. We lezen vanzelfsprekend lokale markten, maar zijn al net zo thuis in de internationale markten. En daar profiteert u maximaal van. U staat voor ons centraal dus sturen we onze internationale teams aan vanuit het land waar u gevestigd bent. Met voor u de zekerheid dat wij alle expertise in huis hebben die u nodig heeft om in de vastgoedmarkt het verschil te maken.

Als investeerder, ontwikkelaar, huurder, bouwconsortium of asset manager, hebt u bij vastgoedtransacties te maken met strakke deadlines en complexe lokale rechtssystemen. Als bijvoorbeeld meerdere landen betrokken zijn bij de overdracht van vastgoed, dan kunt u aanlopen tegen nationale wetgevingen, en tegen culturele en economische verschillen. Wij hebben ruim 450 vastgoedspecialisten verdeeld over meer dan 33 landen. Dat stelt ons in staat consistente adviezen te geven waarin rekening wordt gehouden met alle lokale regels. Deze internationale teams sturen wij aan, vanuit het land waar u gevestigd bent. Wij hebben alle expertise in huis die u nodig heeft, of u nu actief bent op het gebied van retail, woningen, hotels, infrastructuur, zorgcentra, kantoren, logistiek, duurzame energie of studentenhuisvesting.

Al decennia lang begeleiden wij deals in Europa. Onze internationale teams zijn op elkaar ingespeeld: ze gebruiken dezelfde templates, processen en standaarden, en managen projecten op dezelfde wijze. Daardoor kunnen wij razendsnel een team formeren om u te begeleiden, ongeacht waar het vastgoed zich bevindt. Wanneer u een vastgoedfonds wilt oprichten of exploiteert, of een vastgoedgerelateerde joint venture wilt opzetten, begeleidt onze Corporate Real Estate-groep u daarbij. Zij voorzien u van alle lokale informatie die u nodig hebt. Wij hebben de expertise in huis om u te begeleiden op het gebied van belasting, planning, leningen, bouw en management-kwesties, alsmede bij het traditionele vastgoedbeheer.

Een greep uit klanten die wij bedienen: ASR, BAM, Ballast Nedam, Borghese, Bouwfonds.

Lees meer Lees minder

The lawyers are "very fast, very skilled and pleasant in communication."

Chambers Europe 2021

CMS is home to a construction team with wide-ranging experience, capable of advising the full spectrum of market players on the structuring of property rights, development agreements and contracting.

The Legal 500 EMEA, 2020

‘The team is accurate and quick to respond. Furthermore, their commercial skills are high. The office offers all-round and wide-scale professional real estate assistance, not only transactional, but also notary, finance, environmental, technical/software, tax, etc.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

‘Their broad experience and in-depth knowledge about the real estate market make this firm one of the best and finest to work with in the Netherlands.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

Clients appreciate that the team "provides a fast response”.

Chambers Europe, 2020

Extremely efficient and spot-on with high local expertise, as well as an international focus and network.

Chambers Europe-wide, 2020

"Established practice with a sizeable team able to advise on the full spectrum of construction matters, both contentious and non-contentious."

Chambers Global, 2020

"Strong construction and engineering practice."

Chambers Global, 2020

"The CMS practice serves domestic and international clients including developers, investors, and real estate funds, which benefit from the CMS global network. The team also advises on the planning, leasing, and finance aspects of projects ranging from office, leisure, and residential property developments to green and brownfield developments and upgrades."

The Legal 500, 2019

"Very focused personal attention to client needs."

Chambers Global, 2019

"CMS is known for its international capabilities and for us, this is of utmost importance."

Chambers Europe, 2019

"I could not have been more satisfied with the attention to detail that was given throughout the process."

Chambers Europe, 2019

Clients highlight the lawyers' "knowledge, network and execution skills" as key strengths, adding: "They are not afraid to propose solutions and make decisions."

Chambers Europe, 2019

"The advice they give is practical. They know the market and they know what they are talking about."

Chambers Europe, 2019
19 april 2021
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2021
Sub­scri­be to Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on to­pics

Feed

Toon alleen
4 May 2021
CMS ad­vi­sed Ko­rean in­ves­tor Mi­das on ac­qui­si­ti­on and fi­nan­cing Za­lan­do...
We ad­vi­sed South Ko­rean in­ves­tor Mi­das In­ter­na­ti­o­nal As­set Ma­na­ge­ment Ltd. on the ac­qui­si­ti­on and fi­nan­cing of the new­ly con­struc­ted Za­lan­do e-ful­fill­ment cen­ter in Bleis­wijk from US­AA Re­al­co Eu­ro­pe and...
26/04/2021
Sustai­na­ble fi­nan­ce: de ri­si­co’s van een ver­an­de­rend (maat­schap­pe­lijk)...
Door de on­voor­spel­ba­re ge­vol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring en het toe­ne­mend be­sef dat er nu ac­tie no­dig is, wor­den er op al­ler­lei ni­veaus (maat­schap­pe­lijk, po­li­tiek en ju­ri­disch) maat­re­ge­len ge­trof­fen...
19/04/2021
Ver­krij­ging aan­de­len in op­slag­be­drijf mo­ge­lijk toch be­last met over­drachts­be­las­ting
Af­ge­lo­pen vrij­dag is een ar­rest van de Ho­ge Raad ver­sche­nen over de hef­fing van over­drachts­be­las­ting bij de ver­krij­ging van aan­de­len in een op­slag­be­drijf (ook wel self-stor­a­ge of soms zelfs goe­de­ren­ho­tel...
19 april 2021
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2021
The CO­VID-19 pan­de­mic has left its mark on the Eu­ro­pean in­vest­ment mar­ket. In­vest­ment vo­lu­mes we­re around 23% lo­wer than in the pre­vious year, 2019, with its re­cord per­for­man­ce. Buy­ers fo­cu­sed pri­ma­ri­ly on pro­per­ties with sta­ble in­co­me and tho­se on­ly mi­ni­mal­ly af­fec­ted by the pan­de­mic. The num­ber of trans­ac­ti­ons in which steps we­re ta­ken to en­su­re the buy­er met its fi­nan­ci­al obli­ga­ti­ons was at a re­cord high. The trend to­wards mo­re buy­er-friend­ly ar­ran­ge­ments con­ti­nued. Tho­se are the key fin­dings of the CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2021.For the la­test edi­ti­on of this sur­vey of the Eu­ro­pean re­al es­ta­te trans­ac­ti­on mar­ket, in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al law firm CMS sys­te­ma­ti­cally as­ses­sed and eva­lu­a­ted mo­re than 1,900 re­al es­ta­te agree­ments on which it ad­vi­sed in coun­tries across Eu­ro­pe from the be­gin­ning of 2010 to the end of 2020.The key fin­dings:In­ves­tors fo­cus on sta­ble in­co­me­The CO­VID-19 pan­de­mic led to a chan­ge in in­ves­tor in­te­rest in the in­di­vi­du­al as­set clas­ses. Buy­ers fo­cu­sed pri­ma­ri­ly on pro­per­ties with sta­ble in­co­me and tho­se that we­re on­ly mi­ni­mal­ly af­fec­ted by the pan­de­mic. Lo­gis­tics and re­si­den­ti­al pro­per­ties we­re es­pe­ci­al­ly po­pu­lar.Of­fi­ce re­al es­ta­te remai­ned the stron­gest as­set class in Eu­ro­pe, but its sha­re of the mar­ket fell to a re­cord low of 30%. De­mand for re­tail pro­per­ties remai­ned at a con­sis­tent­ly low le­vel (15%). Lo­gis­tics re­al es­ta­te per­for­med par­ti­cu­lar­ly well, pos­ting a ri­se to 19% , a new re­cord. The pro­por­ti­on of in­vest­ment go­ing in­to spe­ci­a­list pro­per­ties such as ho­tels fell sig­ni­fi­cantly (14%). Re­si­den­ti­al re­al es­ta­te pro­ved po­pu­lar with in­ves­tors, with its sha­re ri­sing to 22%.Sel­lers ta­king steps to en­su­re that buy­ers meet their fi­nan­ci­al obli­ga­ti­ons­Du­ring the pan­de­mic, an in­crea­sed need for se­cu­ri­ty on the part of sel­lers was ap­pa­rent. The pro­por­ti­on of trans­ac­ti­ons in which steps we­re ta­ken to en­su­re the buy­er met its fi­nan­ci­al obli­ga­ti­ons ro­se to a re­cord high of 64%. In pre­vious ye­ars, se­cu­ri­ty was agreed in less than 50% of all trans­ac­ti­ons.This high le­vel is due to the in­crea­sed desi­re for se­cu­ri­ty on the part of sel­lers as a re­sult of the pan­de­mic; they we­re of­ten un­cer­tain about the buy­er’s sol­ven­cy go­ing for­ward. As a means of pro­vi­ding se­cu­ri­ty, both bank gu­a­ran­tees (17%) and a no­ta­ry’s es­crow ac­count (10%) be­ca­me less po­pu­lar. In ma­ny ca­ses, in con­trast, the buy­er ma­de an ad­van­ce pay­ment (29%). In 9% of trans­ac­ti­ons, use was ma­de of sub­mis­si­on to im­me­di­a­te en­for­ce­ment.Risk al­lo­ca­ti­on in con­tracts: buy­ers cat­ching up in a sel­ler-friend­ly mar­ket­Buy­ers we­re ab­le to streng­then their po­si­ti­on fur­ther in 2020 with re­gard to risk al­lo­ca­ti­on in con­tracts. In a mar­ket en­vi­ron­ment that remai­ned very sel­ler-friend­ly, they suc­cee­ded in ob­tai­ning fa­vou­ra­ble con­tract terms mo­re of­ten than in pre­vious ye­ars.As part of the war­ran­ty, gu­a­ran­tees we­re again agreed mo­re of­ten in fa­vour of buy­ers. The per­cen­ta­ge of agree­ments with in­di­vi­du­al li­a­bi­li­ty pro­vi­si­ons in­crea­sed to 75%. It was com­mon prac­ti­ce to pro­vi­de for both sub­jec­ti­ve and ob­jec­ti­ve gu­a­ran­tees.The pro­por­ti­on of deals with sel­ler-friend­ly li­mits on li­a­bi­li­ty, such as de mi­ni­mis and bas­ket clau­ses and caps, drop­ped slightly be­low the pri­or-year le­vel in 2020. The up­ward trend seen over ma­ny ye­ars in agree­ments ai­med at li­mi­ting li­a­bi­li­ty has thus been cur­bed so­me­what, whi­le buy­ers we­re ab­le to ne­go­ti­a­te mo­re fa­vou­ra­ble con­tract terms mo­re of­ten than be­fo­re.Buy­ers al­so pre­pa­red ground with re­gard to the con­trac­tu­al pro­vi­si­ons on li­mita­ti­on pe­ri­ods. An in­cre­a­sing num­ber of li­mita­ti­on pe­ri­ods from 18 to 24 months we­re agreed in 2020, whi­le the­re was a slight fall in the pro­por­ti­on of short li­mita­ti­on pe­ri­ods of up to 18 months.Na­ti­o­nal in­ves­tors mo­re pro­mi­nen­tIn­ter­na­ti­o­nal in­ves­tors had a tough ti­me in 2020. Whi­le in­ter­na­ti­o­nal sel­lers ha­ve been res­pon­si­ble for the ma­jo­ri­ty of deals sin­ce 2017, their per­cen­ta­ge drop­ped back down to 43% in 2020, with na­ti­o­nal in­ves­tors be­co­ming mo­re ac­ti­ve. Na­ti­o­nal in­ves­tors ac­coun­ted for 48% of deals in 2018, whi­le in 2020, 57% of re­al es­ta­te in­vest­ments we­re ma­de by na­ti­o­nal in­ves­tors.
08 april 2021
CMS Green Guid­an­ce - Help, het kli­maat be­dreigt mijn le­ning
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
06 april 2021
EU is­sues draft of Di­gi­tal Mar­kets Act ai­med at cre­a­ting a new and fair...
The Eu­ro­pean Com­mis­si­on has pu­blis­hed a draft pro­po­sal for a new com­pe­ti­ti­on law fra­me­work for lar­ge on­li­ne plat­forms, cal­l­ed the Di­gi­tal Mar­kets Act (DMA). The Com­mis­si­on pro­po­sed the DMA due to the...
01 april 2021
DOH gaat sa­men­wer­king aan met Eu­ro­pean Ener­gy voor zon­ne­park-pro­ject in...
Duur­za­me Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij Hol­land, een ont­wik­ke­laar van duur­za­me ener­gie­pro­jec­ten, is een lang­du­ri­ge sa­men­wer­king aan­ge­gaan met het Deen­se Eu­ro­pean Ener­gy voor de ont­wik­ke­ling van een zon­ne­park...
31 maart 2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
24 maart 2021
Ca­re ho­mes in the Ne­ther­lands
1. Which laws ap­ply to ope­ning ca­re ho­mes? All he­al­th­ca­re in­sti­tu­ti­ons must pro­vi­de ca­re that meets cer­tain qua­li­ty re­qui­re­ments. This is laid down in the He­al­th­ca­re In­su­ran­ce Act (Zvw) and the Long-Term...
Comparable
11 maart 2021
CMS Green Guid­an­ce - Vast­goed maakt tem­po met ver­groe­ning
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
10/02/2021
Pro­per­tyNL is 20 jaar en niet meer weg te den­ken
De eer­ste edi­tie van Pro­per­tyNL ver­scheen in ja­nu­a­ri 2001. Die eer­ste edi­tie be­richt­te Pro­per­tyNL over FOC Roer­mond dat in de zo­mer van dat jaar zou ope­nen en de ver­dub­be­ling van de kan­toor­ruim­te in...
09 februari 2021
BAT con­clu­si­ons for lar­ge com­bus­ti­on plants an­nul­led – What next?
On 27 Ja­nu­a­ry 2021 the Ge­ne­ral Court of the Eu­ro­pean Union de­cla­red the so-cal­l­ed BAT con­clu­si­ons for lar­ge com­bus­ti­on plants an­nul­led. It is worth con­si­de­ring what this ru­ling re­al­ly means and what it...